Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy można zasmucać Ducha Świętego?

Wg Biblii tysiąclecia w Efezjan 4:30 czytamy

„I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.”

 

Czy z tego tekstu wynika, że Duch Święty jest osobą?

Tak twierdzą wyznawcy Boga w Trójcy.

Argumentacja trynitarna jest prosta  „są w Biblii zwroty tyczące Ducha Świętego, które wykazują Jego osobowość”.

Zadajmy sobie na początek pytania:
Czy z tego tekstów wynika istnienie Trójcy Świętej (Osób „ równych co do mocy i odwieczności)?
Czy  Pismo Święte naucza o Duchu Świętym jako, części jednego Boga?

Zanim ustosunkujemy się do powyższej trynitarnej argumentacji opartej na wspomnianym wersecie zobaczmy  co m.in. O Duchu Świętym przeczytamy w trynitarnym ( katolickim ) „ Słowniku biblijnym”  w wydaniu trzecim rozszerzonym, wydawnictwo  Księgarnia św. Jacka KATOWICE 1989 na  stronie 47 pod hasłem Duch Święty:

„ hebrajski termin „ruach”, który Septuaginta oddaje przez greckie „ pneuma”, oznacza powiew powietrza ( Iz 57,13 ) , wiatr ( Rodz 8,1 ), burzę ( Jr 13,24 ). W tym ostatnim znaczeniu „ruach” występuje głównie w  Jr i Ps. Kolejne znaczenie wprowadzono z obserwacji burzy, a więc oznacza ono siłę lub potęgę, która stoi w służbie Boga ( Wj 14,21), lub wprost Jego twórczą moc ( Rdz 1,2 ) stwarzającą i napełniającą świat ( Mdr 1,7 ). Tę Bożą moc w dziele stworzenia utożsamiano z życiodajną siłą ( Rdz 45,27 ), wychodzącą od Boga ( Iz 42,1 )…” „ … Trudno określić , czy i w jakim stopniu Duch Św. w Starym Testamencie  nosi cechy osoby. W początkowej fazie nauczania o Duchu Św. chodziło raczej o wyrażenie mocy i siły Bożej. W tekstach, w których Duch Św. przypisuje się przymioty ludzkie, idzie o plastyczne uzmysłowienie wszechmocy działalności Boga.”….” Duch Św. działa w pierwotnym Kościele przez Apostołów, tak jak ongiś działał przez proroków    (Mat 22,43; Mk 12,36; Dz1,16; 4,25; 28,25; Hbr 3,7; 9,8; 10,15; 2 P 1,21). Ich natchnionym słowom udziela autorytetu i mocy (2 Tm 3,16; 2 P 1,21; Ap.14,13). Od chwili zesłania Ducha Świętego pojmują oni znaczenie i wagę Ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie (Dz 1,8; 2,33; 4,8 ii) i wgłębiają się w tajemnice Chrystusa (1 Kor 2,10-14; 12,3; 2 Kor 4,13n; Ef 3,5.16n). Duch Święty nie objawia apostołom nowych prawd, przypomina im jedynie naukę Jezusa, której przedtem nie pojęli (J 14,26n; 15,26; 16,13), wyposażając ich jednocześnie w moc głoszenia słowa Bożego (np.Dz 4,20.29-31; 1 Kor 2,4;    1 Tes 1,5).”…” Nie zawsze można rozstrzygnąć, w których tekstach Nowego Testamentu Duch Święty występuje wyraźnie jako osoba, a w których jako moc Boża. W takich wyrażeniach jak np. „wlać Ducha Świętego” , „ chrzcić Duchem Świętym”, „ namaścić Duchem Świętym” idzie raczej o moc Bożą… (wytłuszczenia nasze)

Tyle cytatu z trynitarnego źródła, które  uwzględnia to, iż w całości nauczania Pisma Świętego jest dużo argumentów świadczących o tym, iż Duch Święty to ….” moc” , „ siła Boża”, „moc stwórcza” .

Co ciekawe o zasmucaniu Ducha Świętego czytamy również w Starym Testamencie w księdze Izajasza 63:10 (BT)

Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha.”

Jak wiadomo i jak wynika z wielu wypowiedzi ludzi badających Pisma Hebrajskie „Stary Testament nie znał jeszcze prawdy o troistości Osób w Bogu”  (Fragment książki wydanej przez Papieski Wydział Teologiczny). Czy zatem Izajasz pisząc te słowa myślał o Duchu Świętym  jako trzeciej osobie Boga?

A Żydzi – czytelnicy tych słów? Czy jak odczytywali ten fragment to myśleli o odrębnej od Jahwe osobie?  Nie! Jeżeli nie myśleli o trzeciej osobie Boga, to co rozumieli czytając o zasmucaniu Ducha?

Co ciekawe, Biblia mówi również o Duchu Pana Jezusa. Dla przykładu w Dziejach Apostolskich 16:7 (BT) czytamy: ” ….  ale Duch Jezusa nie pozwolił im

Czy można wyciągnąć analogiczny wniosek jak, że chodzi tu o odrębna od Jezusa OSOBĘ ? Jeżeli nie, to dlaczego w przypadku Ducha Bożego uważa ktoś, że chodzi o kogoś innego od Ojca?

Biblia mówi również o duchu człowieka. We fragmencie z 2 do Tymoteusza 4:22 (BW)   czytamy: „Pan niech będzie z duchem twoim …”. Dlaczego nikt w tym fragmencie nie docieka czy ten duch jest inną osoba niż adresat tych słów.

 

Interesujące jest też to, że wojujący trynitarianie wielokrotnie w swych publikacjach próbują zdyskredytować i ośmieszyć pogląd większości antytrynitarzy – tyczący tego , że Duch Święty to …” moc czy siła Boża w działaniu”…..podczas gdy rzetelni badacze Biblii (nawet gdy są trynitarzami jak autorzy cytowanego powyżej słownika) wielokrotnie w oparciu o całe Pismo Święte mówią o Duchu Św. jako o „ mocy czy sile „ Bożej.
Wracając do naszego komentarza…

 1.  Z Efezjan 4:30  nie wynika, że Bóg jest Trójcą! Omawiane werset  nie tyczą się trzech osób i ich wzajemnych relacji („ równości i współwieczności”).
 2. Dla Żydów stających się chrześcijanami nauka o „ osobowości Ducha Świętego „ czy też o „ Trójcy Świętej „ byłaby nowością , którą trzeba by było  wielokrotnie  tłumaczyć i przypominać o niej jako o fundamentalnej  nauce chrześcijańskiej. Czy jednak wśród fundamentalnych nauk pierwszych chrześcijan wymienionych w Hebrajczyków 6,1-2 znajdziesz naukę o Trójcy czy też „osobowości Ducha Świętego” ?
 3. O fakcie, że w Biblii dla ułatwienia zrozumienia pewnych myśli – posługiwano się personifikacją i przypisywaniem ludzkich przymiotów, cech czy nawet części ciała w odniesieniu do Boga czy też rzeczy przekonaj się sam….zechciej odczytać : Rodzaju 4,10 : 11,1 , Zachariasza 2,8 itp. Dlatego personifikacja w odniesieniu do Ducha Świętego  nie może  być traktowana  jako  dowód jego osobowości.
 4. Gdyby Duch Św. był osobą to:
 •  materializując się podczas działania wśród ludzi , przybierałby ludzki (osobowy) kształt  a nie ogień czy gołębia!
 • stanowiłby sam o sobie i nie proszono by o niego Boga Ojca albo przekazywano przez wkładanie rąk
 • w wizjach otoczenia Boga Ojca  widziano by osobę Ducha Św. ( podobnie jak widziano zmartwychwstałego Chrystusa ) a obok tronu Boga Ojca i tronu dla Jezusa byłby trzeci  tron dla Ducha Świętego
 • modlilibyśmy się nie „ o Ducha Św.”-  ale do   Ducha Świętego , aby nam pomógł w naszych słabościach.

Nawiązując do przewodniego wersetu z Efezjan 4:30 do wyjaśnienia  jest zwrot ” … którym zostaliście opieczętowani ….”

Zastanów się czy można pieczętować osobą? Temat ten rozwijamy w artykule ” Duch Święty jako zadatek, pieczęć i dar„. Wyjaśniamy w nim czym jest pieczęć od Boga oraz dlaczego świadczy ten zwrot przeciwko osobowości Ducha Świętego.

 

Biblia to SŁOWO  BOŻE – nie przeczy sama sobie i ważne nauki powtarzają się w niej opisane różnymi słowami w wielu księgach biblijnych od początku (Rodzaju) aż do końca (Apokalipsy ).

Czy wśród tych wielokrotnie przypominanych nauk, praw i przykazań znajdujemy  naukę o Trójcy Świętej czy też o „ osobowości Ducha Świętego”?

 

Jeden czy dwa wersety można …źle zrozumieć można mieć co do nich wątpliwości, dlatego nigdy nie budujmy czy też nie burzmy pewnych nauk w oparciu  t y l k o  o jeden czy dwa wersety!
Tak jak boskie przykazania powtarzają się w różnych księgach biblijnych tak też  wszystkie  fundamentalne  nauki chrześcijańskie, można  wyraźnie   odnaleźć (odczytać ) w różnych księgach biblijnych!
Pomyśl  nad  podanymi argumentami i odpowiedz:
Czy  dostrzegasz na kartach Pisma Świętego wyraźne  potwierdzenie  „ fundamentalnej i podstawowej „ nauki chrześcijańskiej – trynitarnego dogmatu,  że Duch Święty jest osobą?

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  4 komentarze: Nie zasmucajcie Ducha Świętego – Efezjan 4:30

  • Mam pytanie do trynitarzy : skoro nie wierzycie, że Duch Święty występujący w Starym Testamencie to ten sam rzekomo osobowy(jako odrębna osoba niż Bóg Ojciec) Duch Święty występujący w Nowym Testamencie jak choćby w Efezjan4:30 to o zasmucaniu jakiego Ducha Świętego czytamy w Izajasza 63:10? Przecież apostoł Paweł zacytował właśnie w Efezjan4:30 słowa i myśli z Izajasza63:10!!! Trynitarzu czy w Izajasza 63:10 czytamy o odrębnym od Boga Jahwe – osobowo pojętym Duchu Świętym? Czy też wymieniony tam Duch Święty nie jest opisem „wewnętrznych odczuć Boga Jahwe”? Czyż cytując te słowa ap.Paweł nie udowodnił, że traktuje „tak samo” Ducha Świętego opisanego w ST jak również tegoż opisanego w NT?

   • Cześć,
    Dzięki Twojemu pytaniu zauważyłem, że rozdział 63 Izajasza wskazuje na trójcę. Dzięki. Zobacz:
    werset 8 – wskazuje na Boga (mój lud, synowie)
    werset 9 – wskazuje na Jezusa (ten, który wybawił i odkupił)
    werset 10 – wskazuje na Ducha Świętego (zasmucany).
    A więc odpowiadając na Twoje pytanie: Izajasz wskazywał na zasmucenie Ducha Świętego, stąd Paweł być może cytował z tego właśnie wersetu.

    • Oczywiście może Pan wierzyć w co tylko Pan chce. Proszę zadać sobie jednak pytanie:
     Czy Izajasz wierzył w osobowego Ducha Świętego?
     A może Izraelici w takowego wierzyli?

     Co zatem Izajasz rozumiał lub Izraelici pod tym określeniem?

     Jak napisaliśmy w art. „Duch Święty a Szekina„, pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi, nie wierzący w osobowego Ducha Świętego, co oficjalnie przyznają autorytety katolickie, podkreślające fakt, iż „Stary Testament, nie zna nauki „o osobowości Ducha Świętego”. Czytając wersety, które współcześni nam trynitarze traktują jako „koronne dowody na osobowość Ducha Świętego” – współcześni apostołom chrześcijanie pochodzenia żydowskiego rozumieli tak jak rozumieli ich przodkowie przez ponad 1000 lat!

     Nie jest naszym zadaniem „przekonywanie” a jedynie przedstawienie argumentów do rozważenia.

    • Sebastianie, Twoja odpowiedź na me pytanie, nie jest oparta na analizie biblijnej zgodnej z kontekstem omawianego tekstu! Dlaczego tak twierdzę? Zechciej przeczytać co w tym temacie mają do powiedzenia specjaliści, bibliści znający języki w których spisywano Biblię, kulturę i historię ludu wybranego. Co ciekawe zacytuję Ci autorytety trynitaryzmu – czy te osoby wierzące w Trójcę potwierdzą poprawność Twej interpretacji omawianego fragmentu biblijnego? Przeczytaj i sam oceń.
     „Duch święty nie jest tu oczywiście jeszcze bytem osobowym. Lecz re-prezentuje Boga a zwłaszcza Jego świętość, która w nieposłuszeństwie narodu doznaje zniewagi”. Komentarz wyd. KUL 1996 r. do Izajasza 63:10,11.
     Jak widzisz ani słowa o tym jakoby można było w Izajasza 63 rozdział, doszukać się Trójcy lub też „osobowego”-odrębnego od Boga Jahwe – Ducha Świętego !!! To te słowa i myśli cytował w NT apostoł Paweł, dalej nie dostrzegam w nich cienia nauk popierających trynitaryzm.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty