Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Duch Święty jest osobą czy mocą?

Wielokrotnie w różnych komentarzach na naszym blogu podawaliśmy biblijne argumenty świadczące przeciw nauczaniu trynitarzy jakoby Duch Święty był trzecią osobą Trój-jedynego Boga!

Jednak czciciele Trójcy broniąc swych twierdzeń atakują często antytrynitarzy twierdzeniem, że w Biblii zdarza się, że Duch Święty wymieniony jest obok mocy a więc nie może być mocą mocy.
Trynitarze powołują się  dla przykładu  na Zachariasza 4:6 (BW).

„Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.”

Zanim przejdziemy do sedna zastanówmy się, czy z tego wersetu wynika, że Duch Święty to osoba?

Nic takiego tu nie wyczytamy nawet pomiędzy wierszami. Wręcz przeciwnie, zakładając, że Duch jest osobą możemy domniemywać, że Bóg musi wspierać się trzecia osobą jakby Sam nie mógł zadziałać. Zastanawia  również zwrot „mojemu Duchowi„, taki zwrot mówi, że Duch przypisany jest do Boga, co wyklucza istnienie go poza osobą Ojca.

Bóg dokona czegoś nie inną osobą, ale swoją mocą, swoim Duchem. Uważny czytelnik tego fragmentu bez trudu zauważy w tym wersecie pewne przeciwstawienie: Siły i mocy ludzkiej przeciwko sile i mocy JHWH. Zwrot „Nie dzięki mocy ani dzięki sile” nie dotyczy działań Boga ale ludzkich wysiłków. Przeciwstawiono temu moc Boga wynikającą z działania Jego Ducha. Tak więc werset ten wręcz przeciwnie do tezy trynitarian pokazuje, że moc Boża to Jego Duch w działaniu.

Proszę zwrócić również uwagę na słowa z Ezechiela 37:1 (BW)

Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości.”.

Czy Bóg prowadził Ezechiela posługując się inna osobą, czy korzystając ze swojej mocy?

 

Poniżej przedstawiamy dodatkowe argumenty:

 

Wiele bardzo wykształconych trynitarzy np. twórców docenianych słowników biblijnych, nie ma żadnych wątpliwość, że Biblia często utożsamia Ducha Świętego z mocą! Zobacz artykuł „Nie zasmucajcie Ducha Świętego” (fragment Słownika biblijnego wydawnictwo  Księgarnia św. Jacka, Katowice 1989 str. 47).  Wszyscy ci, którzy próbują zaprzeczać temu, że Pismo Święte często utożsamia Ducha Świętego z mocą powinni więc polemizować ze swymi autorytetami piszącymi takie opracowania!

 

Wielokrotnie zarówno w komentarzach tyczących Ducha Świętego jak i na stronie „antytrynitarianie.pl” pisaliśmy o tym, że prosta definicja „Duch Święty =moc” – jest dużym uproszczeniem. „Duch Boga” jest pojęciem bardzo szerokim: to Boża moc w działaniu ukierunkowana do dokonania konkretnych dzieł, to Boży wpływ na ludzi jak również Jego usposobienie, przymioty, których może udzielić Bóg wybranym ludziom, Jego umysł jak również usposobienie. Co ciekawe fakt ten dostrzega większość antytrynitarzy. Dla przykładu zacytuje tu książkę  „Trójca Święta – mit czy rzeczywistość” wyd. 2004 str.23 „(…) Duch Św. to nie tylko moc Boga, ale także Jego wpływ  oraz Jego usposobienie…” W innym opracowaniu „Wnikliwe Poznanie Pism” wyd.2006 str.498 czytamy na temat Ducha: „(…) A zatem słowa „ruach” oraz „pneuma” użyte w odniesieniu do świętego ducha Bożego opisują niewidzialną, czynną siłę, za pośrednictwem której Bóg urzeczywistnia swe zamierzenie (…) moc może być uśpiona, tkwić w kimś lub czymś bezczynnie. Natomiast „siła” określa w szczególności energię skierowaną na osoby lub rzeczy i wobec nich użytą…”. Trynitarze udają, że tego nie dostrzegają w Piśmie Świętym, gdzie Duch Święty zjawia się zawsze przy okazji Bożego oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość. Kurczowo trzymając się uproszczonej definicji Ducha Świętego, szukają czegokolwiek aby podważyć oczywiste fakty negujące osobowość Ducha Świętego!

 

Zawsze patrz na kontekst rozważanych biblijnych wypowiedzi! Słowo „duch” czy nawet „Duch Święty” ma w Biblii wiele odcieni, znaczeń- „Duch” może też być odniesiony do osobowych bytów duchowych choćby aniołów. Warto zwrócić uwagę w jakich okolicznościach doszło do danej wypowiedzi lub zdarzenia, w którym wystąpiło słowo „duch” czy też „Duch Święty”. Dla przykładu proroctwo Zachariasza miało dodać otuchy Żydom mającym duże problemy z odbudową świątyni Boga po okresie niewoli babilońskiej. Analizując Zachariasza 4:6 zapewne dostrzeżesz, że Bóg mógł wykazać, że Żydzi nie pokonają tych problemów dzięki swojej mocy czy inteligencji ale dzięki Duchowi Świętemu czyli dzięki mocy Jahwe Zastępów – Jego sile i wsparciu! Czyż ten tekst miałby uwiarygodnić atanazjańskie wyznanie wiary? Przecież wyraźnie wynika z tego, iż to Bóg Jahwe zarządza swym  duchem! Zobacz również komentarz: „Kto dysponuje” Duchem Świętym?” .

 

A jak judaizm i Żydzi przed Jezusem rozumieli Ducha Świętego? Czy uznawali go za odrębną od Boga osobę? Na stronie internetowej  Judaistycznego Stowarzyszenia 614 o Duchu Świętym czytamy:„Samo określenie, które bywa tłumaczone niezbyt trafnie jako »duch święty«, pojawia się w judaizmie jako hebrajska metafora „ruach ha-kodesz” (dosłownie: „tchnienie świętości”), ale jest ono oczywiście rozumiane nie jako osobna istota, tylko jako Boże Natchnienie (także czasami: Boża Inspiracja), które może sprawić, że człowiek (np. prorok) podejmuje niezwykłe działania. To Boże Natchnienie powodowało, iż np. prorocy ogłaszali swoje proroctwa, a król Dawid komponował Psalmy.
W judaizmie nie istnieje pojęcie „ducha świętego” w takim sensie, w jakim jest ono obecne w chrześcijaństwie. Najbliżej temu rozumieniu byłaby zapewne Szechina (Szekina) [od hebrajskiego słowa szakan, znaczącego „mieszkać”] – dosłownie „przebywanie” – czyli Boża Obecność, a – bardziej precyzyjnie – Obecność Bożej Świętości w jakimś miejscu, przedmiocie, człowieku lub w określonym czasie.”
Jak możemy zauważyć Żydzi nie dopatrywali się w Duchu Świętym odrębnej od Boga osoby.

 

Poniżej 3 wersety z Łukasza  wskazujące jednoznacznie związek mocy z Duchem Bożym:

Łukasza 1:35 BW „… Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię” Czy na Marię zstąpiła osoba czy moc?

Łukasza 24:49 BW „oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.” Czyż nie chodzi o wylanie Ducha Świętego?

Łukasza 11: 20 BW Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.” Czym jest palec Boży osobą czy mocą?

 

Podsumowując: atak trynitarzy typu „Duch Święty nie może być uznany jako moc Boża w działaniu ponieważ jest kilka wersetów biblijnych gdzie słowo „duch” występuje obok mocy” – uznajemy jako desperacką próbę obrony. Te twierdzenie w żadnej mierze nie udowadnia atanazjańskiego wyznania wiary czy też nauki o „osobowości” Ducha Świętego!
Biblijne fakty i argumenty (wiele z nich prezentujemy w komentarzach bloga) wyraźnie dowodzą, że nawet uproszczenie i skrót myślowy „Duch Święty= moc” jest znacznie bliższy prawdy niż twierdzenia trynitarzy jakoby Duch Święty= osoba!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  5 komentarze: Duch Święty – osoba czy moc? – Zachariasza 4:6

  • ‚Biblijne fakty i argumenty (wiele z nich prezentujemy w komentarzach bloga) wyraźnie dowodzą, że nawet uproszczenie i skrót myślowy „Duch Święty= moc” jest znacznie bliższy prawdy niż twierdzenia trynitarzy jakoby Duch Święty= osoba!’ Dobitne zdanie na koniec materiału, rozumiem, że w polemice z trynitaryzmem słuszne ale warto zauważyć też to o czy piszecie na blogu : ‚ Duch Święty przyrównany do palca Boga – jest niejaki JEGO cząstką! Tak więc biblijne opisy związane z Duchem Święty często niejako „zahaczają” o Osobę Tego kto tego Ducha udziela a więc o Osobę Boga Ojca. Trzeba więc patrzeć uważnie na kontekst biblijny danego fragmentu bo przecież aniołów czy nawet samego Boga można nazwać „Duchem Święty” a to przecież osoby. Ponieważ blog jest polemiczny względem trynitaryzmu to rozumiem, że zwrot „Duch Święty” występuje tu jako „domniemana trzecia osoba Trójcy”
   (Ktoś odrębny od Boga Ojca)! Wtedy ostatnie zdanie powyższego materiału nie wymaga komentarza. Takie doprecyzowanie być może pomoże też innym czytelnikom Biblii oraz bloga antytrynitarzy.

  • Warto przy tym temacie przypomnieć encyklopedyczną wiedzę na temat Ducha Świętego, jakże różną od tego co próbują wmówić innym fałszywi apologeci chrześcijaństwa – trynitarze. Oto cytat :

   „ W późniejszej teologii chrześcijańskiej Duch Święty staje się trzecią osobą Trójcy Świętej. Nauka taka nie została wprost sformułowana w Nowym Testamencie. (…) co Ojcowie Kościoła zdefiniowali potem, posługując się terminologią greckiej filozofii…” Słownik Biblijny W.R.F. BROWNING Wydanie WARSZAWA 2009 Hasło DUCH ŚWIĘTY Str. 120.

   Pozostawiam to bez swego komentarza.

   • Ezechiel 37(BT) ” Potem spoczela na mnie reka Pana, i wyprowadzil mnie On w duchu na zewnatrz, i postawil mnie posrod doliny. Byla ona pelna kosci.”
    Ktora „wersja” Biblii jest „prawdziwsza” Warszawska czy Tysiaclecia? ” W swoim duchu” zmienia znaczenie tak jak slynne juz ” lub czasopism”. Wyprowadzil Ezechiela nie materialnie, fizycznie, cielesnie tylko duchowo, astralna podroz mial czy wizje czlowiek ten mial?

    • Korzystamy z wszystkich dostępnych przekładów, nie faworyzując żadnego. Nie uważamy, że pomiędzy tymi przekładami jest znacząca różnica. Duch (wizja) pochodził bowiem od Boga. Zwrot „swoim duchu” (BT „w duchu”) rzeczywiście zwraca uwagę na duchowość. Przytoczyliśmy go z uwagi na powiązanie tej wizji z mocą Boga o czym mówią słowa początkowe tego wersetu (Spoczęła na mnie ręka Pana). Kluczowe rozważania toczą się jednak wokół wersetu z księgi Zachariasza do czego się Pan nie odniósł.

     Co do przekładu BT polecam lekturę książki Ks. Romaniuka „Krytyczna ocena tzw. Biblii Tysiąclecia”, gdzie w podsumowaniu czytamy:

     „Tych którzy na Biblię Tysiąclecia czekali jako na ważne zdarzenie w życiu katolicyzmu polskiego spotkał niemały zawód. Jest to nie tyle „Biblia Tysiąclecia” ile Biblia tysięcy błędów, merytorycznych i formalnych, a zwłaszcza językowych …”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty