Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

„Wyznanie wiary” i „Skład apostolski”

Czytelnicy naszego bloga to w większości osoby szukające prawdy, czytające i studiujące Pismo Święte. Zapewne i dla Ciebie Słowo Boże jest ważniejsze niż sobory i synody, które jak wiemy z historii często uchwalały rzeczy sprzeczne z nauczaniem Biblii. Załóżmy, że Pismo Święte trafia do osoby, która nie miała i nie ma kontaktu z zewnętrznym światem. Warto się zastanowić czy bez dodatkowych wyjaśnień i licznych traktatów taki ktoś,  może poprzez samo czytanie Biblii dojść do wiary w Boga w trzech osobach. Kilka wersetów (wyjaśniamy je na blogu) typu „wyliczeniowego” gdzie wymieniono razem Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego – nie stanowią żadnego dowodu objawienia „Trójcy”. A już na pewno bez informacji z zewnątrz, z soborów i synodów nikt studiujący Pismo Święte nie wypowie słowa „Trójca Święta”, „współistotny Ojcu” czy „trójjedyny Bóg”. Tak więc największym wrogiem dogmatu o Trójcy Świętej jest bezsprzecznie treść Pisma Świętego!

I w tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy. Brak biblijnych wyjaśnień  wiary w Boga w trzech osobach w Biblii doprowadził do tego, że trynitarze byli i są zmuszeni uzasadnić wiarę w Trójce Świętą w dziesiątkach opasłych tomów ksiąg zawierających głównie filozoficzne dywagacje, rzadko „okraszone” jakimś niejednoznacznym cytatem z Biblii! Zaczęto wprowadzać niebiblijne słownictwo takie jak „homoousios„, „filioque„, „hipostaza” oraz „trias” nie bacząc na przestrogę z Księgi Przysłów 30:6 (BT)

Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.

Co ważne i co należy  wytłuścić poprzez III pierwsze wieki po Chrystusie wiara w Trójcę Świętą nie istniała! Nie uczył o niej ani Pan Jezus, ani apostołowie ani nikt z pisarzy listów apostolskich!

Chociaż sam termin użycia słowa Trójca przypisują trynitarze Teofilowi Antiocheńskiemu (uważając, że on jako pierwszy takiego terminu „trias”to w jego pismach brakuje wyraźnego odniesienia do Trójcy Świętej w pojęciu osobowym lub wyjaśnienia istoty Boga w trzech osobach.

Jak i kiedy powstała  zatem ta niebiblijna nauka ?

Nicejskie wyznanie wiary

Za początek wielu uważa sobór nicejski z 325 roku, gdzie podłożono fundament tej nauki i uchwalono (nie bez przeszkód i nie jednogłośnie), że Ojciec z Synem są sobie równi (odbył się w letnim pałacu cesarskim Konstantyna). Co ciekawe spór wówczas dotyczył jedynie natury Jezusa i jego relacji z Ojcem. Nic wówczas nie powiedziano tym kim jest Duch Święty poza zdaniem „Wierzymy … I w Ducha Świętego.” a więc można by powiedzieć, że  dyskutowano o „dwójcy”. Poniżej skan wyznania opublikowany w książce „Dokumenty Soborów Powszechnych ” wydanej przez księży Jezuitów w 2005 roku.

Co uchwalił Sobór w Nicei w 325 roku.

Co uchwalił Sobór w Nicei w 325 roku.

Kilka miesięcy dyskutowano by uchwalić to co czytamy powyżej. Ale jak widzimy NIC tutaj jeszcze nie ma o Bogu w TRZECH OSOBACH!

Nie można w tym miejscu zapomnieć o kulisach uchwalania tej rzekomej „prawdy wiary”, o tym kto ten sobór zwołał i kto w nim przewodniczył. Otóż historia podaje, że sobór ten został zwołany przez pogańskiego cesarza Konstantyna (świadczy o tym niezbicie zachowana część aktów zgromadzenia). To on, poganin i najwyższy kapłan cesarstwa rzymskiego (summus pontifex maximus) okryty purpurą dokonał jego inauguracji, przewodniczył obradom i kontrolował ich przebieg. Poniżej fragment z książki Jana Wierusza Kowalskiego, „Chrześcijaństwo” z 1988 roku.

Jan Wierusz Kowalski - "Chrześcijaństwo"

Jan Wierusz Kowalski – „Chrześcijaństwo”

Co ciekawe tak zwany dzisiaj papież (Biskup Rzymu) nie był obecny na tej uroczystości. No bo i po co, jeżeli Rzym reprezentował już Konstantyn, morderca  swojego Syna Kryspusa i żony Fausty,  wówczas poganin, który chrzest przyjął dopiero na łożu śmierci. To on według Euzebiusza z Cezarei zaproponował włączenie terminu „współistotny” (homoousios)  do credo. Co ciekawe termin współistotności Ojca i Syna nie był postulowany ani omawiany przez nikogo z uczestników soboru. Ci, którzy nie chcieli podpisać się pod uchwalonym wyznaniem wiary ( między innymi Sekundus, Teonas i Ariusz) zostali ekskomunikowani oraz zesłani na wygnanie.

Najgorętszym i bardziej znanym przeciwnikiem  podpisania tego wyznania był Ariusz (z pochodzenia Libijczyk, proboszcz Baucalis).  Uważał on, że (Cytat z książki „Współistotny Ojcu” ks. Jan Gliciński sdb):

„Znamy jednego Boga, jednego niezrodzonego, jednego wiecznego, jednego bez początku, jednego prawdziwego, jedynego, który posiada nieśmiertelność … Syn natomiast jest Jego stworzeniem, aczkolwiek nie takim jak inne stworzenia, lecz doskonałym i uprzywilejowanym. Jest on Synem Bożym i to jedynym zrodzonym z Ojca, a więc jednorodzonym. Został on wprawdzie powołany do istnienia przed wszelkim stworzeniem, ale był czas, w którym go nie było.”

Ariusz zdecydowanie przeciwstawił się wyznaniu wiary z Nicei, nie zgadzał się również z tym, że Syn zrodzony został z istoty Ojca, gdyż oznaczałoby to, że ta istota ulega podziałowi. Poza tym uważał, że jest zasadnicza różnica pomiędzy kimś zrodzonym, a kimś niezrodzonym.

Na zwołanym kolejnym synodzie w 322 roku doszło do otwartej debaty pomiędzy Ariuszem a jego przeciwnikami gdzie Ariusza ekskomunikowano. Spory trwały ponad 10 lat. W roku 335 w Jerozolimie Konstantyn zrehabilitował Ariusza i jego zwolenników, ale nie doszło do powrotu Ariusza, który (co zadziwia) zmarł nagłą śmiercią w Konstantynopolu w przeddzień tego wydarzenia.

W VI wieku Kościół zachodni dołączył do wyznania wiary łacińskie słowo „filioque” czyli  „i od Syna”, by w ten sposób wskazać, że Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca, jak i od Syna. Ta formuła dyskutowana przez lata spowodowała rozdźwięk pomiędzy Kościołem wschodnim i Zachodnim, co doprowadziło w konsekwencji do podziału pomiędzy wschodem a zachodem.

 Skład apostolski

Trynitarze uznają za „najstarsze pozabiblijne wyznanie wiary”  tzw. „skład apostolski”. W treści tego „składu” nie ma śladu filozofii trynitarzy zdefiniowanej w tzw. atanazjańskim wyznaniu wiary i praktycznie pod takim opisem swej wiary mógłby się podpisać prawie każdy antytrynitarz!  W najstarszym znanym składzie apostolskim (lata 160-17) czytamy bowiem (podaje za Janem Wieruszem Kowalskim „Chrześcijaństwo: str. 32):

„Wierzę w Ojca Pana wszechświata, i Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego, i w Kościół Święty, i w odpuszczenie grzechów”

Oczywiście następowała z biegiem czasu ewolucja tej formuły. Dodawano kolejne zwroty, by w końcu dojść do tego co obecnie znamy:

„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen”

Dla ścisłości dodajmy, że „apostolski skład wiary” w rzeczywistości nie miał żadnego związku z apostołami Pana Jezusa gdyż powstał według relacji historyków w okresie końca II w n.e. a początku III w. n.e. Ciekawe jest natomiast to, że być może powstanie tego spisanego wyznania wiary dzieli od soboru nicejskiego jakieś 100 lat – to analizując te wyznania wiary pod kątem nauki o Trójcy Świętej wygląda to jakby pochodziło z dwóch bardzo odległych  epok!

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  3 komentarze: Wyznania wiary a Trójca Święta – Przysłów 30:6

  • Warto przeczytać jak brzmiało już trynitarne wyznanie wiary z 381 r. n.e. :
   „„Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało; który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Został ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego panowaniu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. W jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów. Oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia w przyszłym wieku. Amen.” Widać wyraźnie zrównywanie boskości Pana Jezusa z Bogiem Ojcem oraz dołączenie obcego opisom biblijnym słowa : „współistotny” jako opisu relacji między Bogiem Ojcem a Synem Bozym. W odróżnieniu od credo nicejskiego z 325 r. n.e. widzimy też w treści : „uosobienie i w dużej mierze zrównanie z Bogiem Ojcem – Ducha Świetego. Przy okazji tego symbolu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która później stała się przyczyną rozłamu między Wschodem a Zachodem. Wprawdzie w liturgii kościoła rzymskiego do dzisiaj funkcjonuje powyższy symbol, jednak w nieco zmienionej formie. Zamiast frazy „który od Ojca pochodzi” stosuje się wyrażenie: „który od Ojca i Syna pochodzi”. Wynika to stąd, iż na skutek późniejszej refleksji trynitologicznej Zachodu pochodzenie Ducha rozumiano w taki właśnie sposób – nie tylko od Ojca ale także od Syna. W łacińskiej części chrześcijaństwa stopniowo rozpowszechniało się używanie w powyższym Symbolu słowa „Filioque” („i Syna”) podczas gdy Wschód stał na gruncie niezmienności postanowień z Konstantynopola, uważając, iż Duch Święty swą przyczynę sprawczą ma jedynie w Ojcu. Spór o to stał się jedną z przyczyn, która doprowadziła do wzajemnej ekskomuniki Wschodu i Zachodu w 1054 i w rezultacie do rozejścia się dróg obydwu Kościołów, trwającego aż do dnia dzisiejszego. Jakoś nikt nie zastanowił się jak Duch Święty może być RÓWNY co do mocy z Bogiem Ojcem (czy z Synem Bożym) skoro nie dysponuje sam sobą a jest zależny w udzielaniu od Boga Ojca lub też jak twierdzi inna część chrześcijaństwa również od Syna Bożego. NIKT nie twierdzi do dziś dnia, że rzekoma trzecia osoba Boga dysponuje sobą sama i udziela się komu sama chce!!! Ciekawe jest też to, że jesli z tego wyznania wiary usunelibyśmy to co wprowadził tam rodzący się trynitaryzm to uniknelibyśmy sporów, które podzieliły chrześcijaństwo i pod takim wollnym od trynitarnych nacisków credo podpisaliby się praktycznie wszyscy chrześcijanie.. Nie muszę chyba dodawać, że credo wiary z Kostantynopola nie da się uzasadnić (udowodnić) naukami Pisma Świętego!
   Przypomnijmy też, że credo to tworzyli ludzie żyjący ponad 300 lat później niż pierwsi chrześcijanie (apostołowie oraz Pan Jezus).

  • Polecam jeszcze jedna ciekawą pozycję książkową „REFORMATORZY CHRZEŚCIJAŃSTWA” Jan Wierusz Kowalski – bardzo ciekawy rozdział o Ariuszu oraz o przebiegu soboru nicejskiego – tego soboru, który wprowadził do chrześcijaństwa podwaliny pod dogmat o Trójcy Świętej!!! ( strony 52- 72 a w szczególności strony 68-70 w wydaniu wyd. ISKRY Warszawa 1970). Warto się zapoznać z tymi historycznymi informacjami!!!

  • O tym jak „kształtowała się na przestrzeni wieków nauka o Trójcy” oraz jakie spory wywoływało przyjęcie trynitaryzmu wśród samych „ojców kościoła” bardzo ciekawie można przeczytać w książce Jarosława Pelikana „Powstanie wspólnej tradycji (100-600) tom 1” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego lub w książce Jana Wierusza Kowalskiego „CHRZEŚCIJAŃSTWO” wyd. KAW ewentualnie ten sam autor książka „Wczesne chrześcijaństwo I-X wiek”. Polecam.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty