Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czego uczymy się z 1 Koryntian 8:5-7

„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie — jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów — dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszyscy mają „wiedzę”…” (BT)

Czy i ty możesz powtórzyć za Pawłem słowa z 1Koryntian 8: 5-7 … dla mnie istnieje tylko jeden Bóg i jest nim Ojciec?

Dla Pawła i innych naśladowców Chrystusa, to nie „Trójca” była Bogiem, któremu należy oddawać cześć. Tym jedynym Bogiem był Ojciec, uważany przez trynitarzy jedynie za część całego Boga.

Warto czytając ten werset zastanowić się, dlaczego w ogóle nie wspomniano w nim, o rzekomej  trzeciej osobie Boga Duchu Świętym!

Dlaczego Paweł nie napisał, że dla nas istnieje tylko jeden Bóg: Ojciec, Syn Boży i Duch Święty? Dlaczego jednym Bogiem nazwał tylko Ojca, a Jezusa naszym Panem?

Może dlatego, że był zgodny z tym co zanotował Izajasz 64:7 (B.Pozn.):

„A przecież, o Jahwe, Tyś jest Ojcem naszym! My – gliną, a Ty – naszym Twórcą, i dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy!

Kto więc dla chrześcijan powinien być „jedynym Bogiem” czy „Bogiem Najwyższym”?
Odpowiedź jest prosta to: Bóg Jahwe nasz niebiański Ojciec, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Jezusa (zob. Jana 20:17), i wszystkich chrześcijan.

Kim jest dla chrześcijan Jezus Chrystus?

Zastanówmy się, czy proroctwa zapowiadały pojawienie się na Ziemi samego Boga?

Izraelici oczekiwali pojawienia się na Ziemi nie Boga, ale Mesjasza, czyli Bożego Pomazańcaproroka podobnego do Mojżesza!

W księdze Powtórzonego Prawa 18:15 i 18 (BW) przepowiedziano Mojżeszowi pojawienie się takiego proroka jakim był on sam.

Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. 
Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.”

Z tego proroctwa jednoznacznie wynika, że nie Bóg, ale prorok podobny Mojżeszowi miał się pojawić na Ziemi.

Ten prorok miał być zgodnie z innym proroctwem zapisanym w Łukasza 1:32 (BT) Synem Najwyższego a nie wspomnianym Najwyższym!

„Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida.”

Przeanalizuj ten werset odpowiadając sobie na poniższe pytania:

 • Czy zakładając, że na Ziemi ma pojawić się sam Bóg ma sens sformułowanie Będzie On wielki.
 • Czy zwrot będzie nazwany Synem Najwyższego nie przeczy równości osób w Trójcy? W jaki sposób, jedna z osób może być Najwyższa zakładając ich równość?
 • Jak Pan Bóg może dać samemu sobie ziemski tron ojca Dawida, zajmując jednocześnie niebiański tron w niebie?

Jezus, to nie druga osoba Trójcy ale „Syn Boga Najwyższego” , nasz zbawca i odkupiciel, nasz wzór do naśladowania i Pan, dzięki któremu możemy uzyskać zbawienie!

Co ciekawe tytuł „Bóg Najwyższy” Biblia rezerwuje tylko dla Boga Jahwe! Ani Jezus ani Duch Święty nigdzie w Pismach nie są tak tytułowani.
W 1 Koryntian 8:5-6, czytaliśmy, że istnieje wielu, którzy mogą być nazywani bogami. W przekładzie Biblii Poznańskiej oddano 5 werset jak poniżej:

„Chociaż bowiem są tak zwani bogowie czy to w niebie, czy na ziemi (a bogów tych jest wielu i panów jest wielu), „

I rzeczywiście okoliczne narody czciły wielu różnych bogów w tym również wiele różnych „trójc” (zobacz art. Trójca Przenajświętsza a Pogańskie Triady).

Różnica wiary narodu wybranego polegała na tym, że czcił on jednego i jednoosobowego Boga Jahwe nazywając tego Boga Ojcem! W Powtórzonego Prawa 6:4 (KUL) czytamy niezmienną prawdę, odróżniająca Izraelitów od innych ludów!

„Słuchaj Izraelu: Jahwe, nasz Bóg, jest jeden.”

Mówiąc te słowa Izraelici nie uważali Boga za twór wieloosobowy. W przeciwieństwie do ludu wybranego, to okoliczne narody czciły wieloosobowe bóstwa, pośród których było wiele Trójc (grecka, egipska, babilońska czy rzymska).

Pan Jezus nie zakwestionował tej odwiecznej prawdy o JEDNYM Bogu, ale ją potwierdził słowami z Marka 12:29 (BT)

„Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Dla chrześcijan, zwrot „jeden” czy „jedyny Bóg” zawsze powinien kojarzyć się zgodnie z tym o czym pisał Paweł w wersecie przewodnim, tylko z Bogiem Ojcem, który jest ponad wszystkimi (włącznie z Panem Jezusem co wynika jednoznacznie z 1 Koryntian 11:3 oraz 1 Koryntian 15:27).

Niestety, jak czytamy w 1 do Koryntian 8:7  (B.Pozn.), niektórzy chrześcijanie próbowali „przenosić”dawne zwyczaje na łono chrześcijaństwa, jak chociażby spożywając mięso ofiarowane „bałwanom”.

„Nie wszyscy mają jednak odpowiednią wiedzę. Niektórzy na skutek przyzwyczajenia się do kultu bożków jeszcze teraz spożywają mięso pochodzące z ofiar w przekonaniu, że jest to pokarm sakralny, ofiarowany bożkom i na skutek tego ich błędne sumienie plami się grzechem”

Czyż nie w podobny sposób nauka o Trójcy przedostała się do nauk chrześcijaństwa po śmierci apostołów? Nauka, której nie znał ani Abraham, ani Jakub, ani Mojżesz ani nikt z narodu wybranego przez Boga! Nauka, której nie nauczał Jezus, ani żaden z Jego uczniów!

Paweł w Kolosan 2:8 ostrzega nas (BT):

”Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. „

Wywodzący się z pogan i wychowani w platońskiej filozofii tzw. „ojcowie kościoła” szybko zaczęli „unowocześniać” proste nauki przekazywane przez Jezusa i apostołów, dopasowując je do nowych i nieznanych w Piśmie Świętym wierzeń. Dla tych „filozofów” prosta nauka o jednym Bogu była infantylna! Przenieśli więc filozofię grecka na łono chrześcijaństwa.

Proste prawdy o jednym Bogu zaczęto „modernizować” w rezultacie czego, doszukano się w jednym Bogu, aż trzech osób (zobacz art. Nauki ludzkie i filozofia a Biblia).

Zaczęto przy tym snuć teorie: która z tych osób z kogo pochodzi, dowodzić rzekomej współistotności osób czy ukuto takie niebiblijne terminy jak unia hipostatyczna.

Mało ważne były argumenty pochodzące z Pisma Świętego oraz to, że nie takiego Boga Biblia nam objawia.

Czy znasz chociaż jednego sługę bożego opisanego w Biblii, który wierzył w Trójcę Świętą?

Prześledźmy „z grubsza” biblijny zapis:

 • Abraham, wraz z Melchizedekiem czczą „Boga Najwyższego-Boga Jahwe” (Rodzaju 14:19-20). Ciekawostką jest to, że w okolicy zamieszkiwania oraz pochodzenia Abrahama ludzie wierzą w Trójce i triady Bogów takich jak: Elil, An i Enki.
 • Mojżesz wierzy w Boga Najwyższego Jahwe – (Wyjścia 6:3). Egipcjanie, którzy wychowywali Mojżesza wierzyli w swoje trójce i triady bóstw takich jak chociażby: Ozyrys, Izyda, Horus.
 • Izrael jako naród wybrany gdy jest wierny Bogu wierzy w Boga Najwyższego Jahwe! (1Królewska 18: 36-39) a okoliczne narody np. Kananejczycy czczą swoją triadę bóstw takich jak: Baal, Asztarte i Eszmun.
 • Podczas niewoli babilońskiej słudzy boży wierzą w Boga Najwyższego Jahwe. (Daniela 5:17-22) a Babilończycy wierzą w swoją Trójce Bogów takich jak : Ea, Marduk i Gibil.
 • Pierwsi chrześcijanie otoczeni wręcz byli kulturą i religią grecką. Wierzyli, zgodnie z naukami Pana Jezusa w Boga Najwyższego Jahwe (1Koryntian 8:5-6 oraz Judy 1:25) a religia i kultura grecka uczyła o triadzie Bogów takich jak : Zeus, Posejdon i Hades.
 • Apostoł Paweł był obywatelem Rzymu i otaczali go, podobnie jak większość pierwszych chrześcijan często Rzymianie, którzy wierzyli w trójcę i triady bóstw jak Jowisz, Junona i Minerwa (tzw. „Trójca kapitolińska”). Apostoł Paweł wierzył jednak nie w Trójcę, ale w Boga Najwyższego Jahwe. (1Koryntian 11:3 oraz 15:24-28).

Z wiernych sług Boga opisanych w Biblii nikt, nigdy nie wierzył w Trójce, pomimo że otaczali ich ludzie, którzy takim trójcom oddawali cześć!

A jak było na terenie zamieszkiwanym przez Słowian?

Zachęcamy do przeniesienia się w wyobraźni w odległą przeszłość. Oto okolice Wolina i prasłowiańska osada, w której ludzie wielbią boga zwanego „Trzygłów, Trygław” (łac. Triglav ) a jest ok. 1000 rok n.e.

„Trygław” to nic innego jak jeden bóg w trzech osobach (dlatego wyobrażają go posągi o trzech twarzach wystających z jednego pnia). Do tych Prasłowian docierają księża katoliccy (być może jednym z nich jest Otton z Bambergu) orędownicy trynitarnego chrześcijaństwa.

Zastanów się  patrząc na poniższą ilustrację, czy rzeczywiście ci „misjonarze” przynieśli nową naukę?

Kult Boga w Trójcy

Oczywiście przedstawienie Trójcy Świętej na rysunku „drugim” mogłoby mieć inną wersję np. „świętego obrazu” ukazującego Trójcę – nie zmieniłoby to jednak podstawowego przesłania, że tak na prawdę, dla Słowian niewiele się zmieniło jeżeli chodzi o istotę Boga. Nadal czczą trójce tyle, że inaczej ją nazywa, nadal oddają Bogu cześć poprzez wizerunki i obrazy, nadal składają ofiary poprzez swoich kapłanów.

Zmieniono jednak nie tylko „wizerunek” Boga ale i nauki głoszone przez pierwszych chrześcijan. Tzw. „nawracanie” nie miało nic wspólnego z naukami jakie głosił nasz Pan, Jezus Chrystus. Pisaliśmy o tym w artykule „Po owocach ich poznacie„:

„Krzyżowcy, inkwizycja, kolonizatorzy, konkwistadorzy, zabili setki tysięcy niewinnych ludzi.  … „Nawracanie” w Ameryce Południowej było tak gorliwe, że liczba mieszkańców, w Meksyku zmalała z 25 milionów przed podbojem do 4,5 miliona po podboju tego regionu przez kościoły trynitarne. Nie lepiej było w Afryce – Kolonializm i handel niewolnikami to kolejna haniebna zbrodnia.  Do roku 1880 wyłapano jak dzikie zwierzęta i wywieziono z Afryki ponad 20 milionów czarnoskórych mieszkańców. W Europie za czasów działania inkwizytora Tomása de Torquemada spalono żywcem ponad 16 tysięcy ludzi, 100 tysięcy uwięziono za herezję, a milion Żydów ograbiono i wypędzono z Hiszpanii. Bulla Innocentego VIII spowodowała setki tysięcy procesów, których ofiarą padło w samej Europie ok. miliona niewinnych kobiet uznanych za czarownice  We Francji wymordowano całe rodziny kararów (albigensów), nie oszczędzano przy tym dzieci i niemowląt. Wszystko w imię Boga w Trójcy Jedynego. Należy do tego wszystkiego dołożyć dwie wojny światowe prowadzone przez Państwa „chrześcijańskie” i „chrześcijańskich” żołnierzy, w których zginęło ponad 60 milionów ludzi a drugie tyle odniosło rany. Kościoły katolickie Niemiec i Włoch opowiedziały się za faszyzmem, chcąc utrzeć nosa „bezbożnemu komunizmowi”.

Na zakończenie warto ponownie wrócić do myśli z 1Koryntian 8:5-7. Jak pisał Paweł … Nie wszyscy mają wiedzę a niektórzy na skutek przyzwyczajenia do fałszywych kultów … (trójc i triad), nie dostrzegli jak do chrześcijaństwa wprowadzono obcy Biblii – trynitaryzm.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  5 komentarze: Kim jest „jeden Bóg” dla chrześcijan? – 1Koryntian 8:5-7

  • Witam
   Mam pytanie, czy znacie jakieś wolne zbory, społeczności, kościoły domowe itp…nietrynitarne? Czy Wy autorzy tej strony należycie do jakiejś społeczności chrześcijańskiej? Już od kilku lat jestem takim jakby samotnym chrześcijaninem, mam co prawda kontakt z dwoma braćmi ale mieszkamy dość daleko od siebie i ten kontakt jest zazwyczaj mailowy bądź telefoniczny. Brakuje mi trochę kontaktu z innymi wierzącymi a nie ma gdzie by pójść, wszędzie panuje trynitaryzm albo charyzmaty. Chyba że to już znak charakterystyczny naszych czasów, ale w takim razie gdzie są prawdziwi wierzący? Gdzieś być przecież muszą. Pan Jezus słusznie zadał pytanie: Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

   PS Jestem z południowej Polski

   • Jak pisaliśmy na naszej stronie, antytrynitarianie to szeroka grupa chrześcijan.
    Nie chcemy „kierować” ludzi do jakiegoś konkretnego zboru czy kościoła gdyż stracimy neutralność i wiarygodność.
    Nie znamy również osobiście wszystkich grup antytrynitarnych więc nie możemy kogoś polecić 🙂
    Co nas łączy? Wiara w Jednego Boga i Chrystusa, którym jest Pan Jezus. Nikt nie wierzy w duszę nieśmiertelną czy ogniste piekło, w kult obrazów, kult Marii itp.

   • „Przenico” , jeśli podasz bliżej jakieś namiary geograficzne to postaramy się podpowiedzieć Ci czy w danej okolicy znamy jakieś grupy antytrynitarzy. Robiliśmy to już parę razy na podobne do Twej prośby. Zobacz choćby komentarze w poniższym temacie :
    https://blog.antytrynitarianie.pl/najwiekszy-wrog-trynitaryzmu-2-tymoteusza-316/

    Robimy to jednak typowo informacyjnie bez reklamowania konkretnego miejsca czy też grupy. Rozumiemy biblijnie uzasadnioną potrzebę wspólnoty wierzących oraz dostrzegamy wiele błogosławieństw z tym związanych. Ponieważ strona i blog prezentuje różne grupy antytrynitarzy nie chcemy niejako „w pakiecie dawać czytelnikom naszych preferencji” (czyli konkretnych współtwórców strony czy bloga). Chcemy zachęcić do szukania w Piśmie Świętym wskazówek co do życia i wielbienia Boga tak aby to Słowo Boże było drogowskazem dla ścieżki naszego życia. Wielu błogosławieństw Ci życzymy!

  • Stawiacie bardzo ciekawe pytanie dla wszystkich wierzących w biblijny przekaz.
   „Czy ktokolwiek z osób wierzących i podobających się Bogu – wierzył w Trójcę Świętą, czyli Trójjedynego Boga zdefiniowanego w tzw. atanazjańskim wyznaniu wiary???” Czy którakolwiek postać opisana w Biblii podała nam na kartach tej księgi cokolwiek przypominającego nam credo trynitaryzmu??? Warto czytając Pismo Święte dać samemu sobie szczerą odpowiedź na te pytania!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty