Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Ojciec, Syn i bracia Jezusa – Mateusza 25:40

Nasz Ojciec – Jego Syn oraz jego bracia

Zacznijmy od relacji Ojciec i Syn. Co różni ojca od syna w ziemskich relacjach pomiędzy nimi?

Różnic jest kilka. Zapewne zgodzimy się z tym, że ojciec jest tym, który daje życie, a syn tym, który je od ojca otrzymuje. Czy możemy to odnieść do Boga Ojca oraz jego Syna Jezusa?

Oczywiście, nawet trynitarze nie kwestionuję, że Jezus został zrodzony. Biblia proroczo mówi o Jezusie (Jehoszua), jako o tym, który został przez Boga zrodzony chociażby Psalmie 2:6-8 (KUL):

“Przecież to Ja namaściłem króla mojego na Syjonie, świętej górze mojej». Ogłoszę postanowienie Jahwe. On rzekł do mnie: «Synem moim jesteś Ty! Ja Ciebie dziś zrodziłem. Proś Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie.”

Badając temat “Trójcy” warto przy okazji tego wersetu zwrócić uwagę na zwrot “Proś Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie.“.

Czy logiczne jest to, że druga osoba tego samego Boga prosi pierwszą o to, by otrzymać władzę nad narodami? Widać tu pewną hierarchię osób a nie ich równość.

Powyższy werset został zacytowany z odniesieniem do Jezusa przez autora listu do Hebrajczyków 5:5 (BW)

“Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie

Wyższość Ojca nad Synem widoczna jest tutaj w zwrocie “Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana”. Czy jeden Bóg jest wewnętrznie podzielony tak, że jedna z osób może obdarzać godnością inną?

Zastanówmy się teraz nad zwrotem “zrodzony“.

Jezus zrodzony a Ojciec nie zrodzony

Jak widzimy zrodzenie Jezusa przez Boga jest biblijnym faktem. Rodzi się zatem zasadnicze pytanie, czy ktoś “zrodzony” ma początek, czy go nie ma?

Samo słowo “zrodzić”  zgodnie ze SJP oznacza: “dać początek czemuś“. Zatem zrodzenie jest początkiem życia tego, kto zostaje zrodzony, co wynika jasno z listu 1 Jana 5:1

(Biblia Warszawsko-Praska)  „Ktokolwiek wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. Ktokolwiek miłuje samego Dawcę życia, miłuje również tego, który od owego Dawcy życie otrzymał.”

W komentarzu znany biblista Barcley, tak skomentował ten werset:

“Druga część wiersza 1 dosłownie powiada: „Każdy, kto miłuje ojca, również miłuje i jego dziecko”. Jan mówi o miłości, która w naturalny sposób wiąże człowieka z jego ojcem jako rodzicielem i innymi dziećmi tego ojca.”

Użycie zwrotów Ojciec i Syn zwraca uwagę na różnicę zarówno w „czasie” jak również „randze” (Ojciec jest starszy od Syna, ma większe doświadczenie i jemu należy się posłuszeństwo Syna a nigdy odwrotnie). W przekładzie Biblii Żydowskiej oddano omawiany werset w następujący sposób:

“Każdy, kto wierzy, że Jeszua jest Mesjaszem, ma Boga za ojca, a każdy, kto kocha ojca, kocha też jego potomstwo

Czy użyte zwroty dziecko, syn, potomstwo, nie świadczą t tym, że  Pan Jezus został zrodzony przez Boga, a Bóg jest dawcą życia Jezusa, i jako Ojciec góruje nad nim?

Taki tok rozumowania potwierdzony jest w Jana 6:57, gdzie czytamy:

„Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

Jak widzimy sam Pan Jezus potwierdza osobiście, że tak jak on ma życie dzięki Ojcu, tak samo my będziemy mieli życie dzięki temu, kto został przez Boga namaszczony na Mesjasza. Co ważne Bóg nie zawdzięcza życia nikomu i nie jest natury takiej jak Pan Jezus czyli zrodzonej.

Ojciec a Syn

Czy zgodzisz się z tym, że tak jak jest różnica pomiędzy rodzicem a jego dzieckiem tak samo jest różnica pomiędzy Jezusem a Jego Ojcem?  Tak jak w ziemskich relacjach Ojciec i Syn to dwa różne byty, tak w relacjach Ojciec i Syn, o których mówi Biblia to dwie różne osoby, o czym świadczą odrębne wole działania czy natura (Ojciec ma naturę niezrodzona, natomiast syn ma naturę zrodzoną).

W liście do Hebrajczyków 1:5 wyraźnie na te relacje zwrócono uwagę w słowach:

“Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem.”

Biblia nigdzie nie naucza, że Bóg pojawia się na Ziemi pod postacią swojego Syna. Bóg nie zrodził bowiem części samego siebie, ale Syna, będącego odrębną od Boga osobą. Tak, jak Twój syn lub córka nie są tobą, ale inną od Ciebie osobą, którą ty obdarzyłeś życiem!

Druga ważna sprawa to kwestia subordynacjonizmu czyli podporządkowanie Syna Ojcu. Czy Jezus jako Syn jest równy, czy podporządkowany swemu Ojcu? Co w tym temacie naucza Pismo Święte?

W 1 liście do Koryntian 11:3 czytamy:

Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.

Słowa te przytacza Paweł w czasie, kiedy Jezus przebywa już z Bogiem w Niebie. Porównanie przedstawione przez Pawła, że głową mężczyzny jest Chrystus a głową Chrystusa Bóg nie pozostawia złudzeń, że Jezus ma ponad sobą “głowę” tak jak głową dla każdego mężczyzny jest Chrystus! Bóg opisany w Biblii NIGDY nie jest i nie był w przeciwieństwie do Syna nikomu podległy, więc Ojciec nie jest równy Synowi jak to sugerują trynitarze.

Wyraźnie potwierdzają to słowa Pawła z 1 listu do Koryntian 15:27,28 (BWP):

“Wszystko bowiem jest rzucone pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich”

Dziedzic Boży

Sam Jezus wielokrotnie mówi o tym, że Ojciec (podobnie jak w ziemskiej jest to rodzinie) jest większy od niego, że spełnia nie swoją lecz Ojca wolę, że nie mówi od siebie ale to co mu Ojciec rozkazał!

Nie bez przyczyny Jezus jest nazwany w Biblii dziedzicem! Czy zakładając Trójcę dziedziczyła by jedna z osób Boga po drugiej?

O Jezusie jako o dziedzicu wyraźnie wspomina pisarz listu do Hebrajczyków 1:2:

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat”

Sam Jezus podając przypowieść zapisaną w Marka 12:1-8 wyraźnie utożsamia siebie z dziedzicem, a Boga z właścicielem winnicy. Czy trudno tu zauważyć różnicę w randze pomiędzy Ojcem a Jego Synem i dziedzicem?

Modlitwy Jezusa do Ojca

Kolejna ważna różnica dotyczy modlitwy. Jezus wielokrotnie modli się do Boga używając zwrotu Ojcze!

Mat. 26:39 “Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, …”
Łuk.23:46 “A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.”
Jana 11:41 “Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.”

Czy wynika z tego, że część tego samego Boga modli się do innej części używając zwrotu Ojciec? Już sam fakt, że Jezus modli się do Boga wskazuje na różnicę w randze pomiędzy Bogiem a Jego Synem.

W ostatnim z zacytowanych wersetów Jezus dziękuje Ojcu słowami “Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał”. Czy te słowa nie byłyby dziwne zakładając istnienie Trójcy? Jezus dziękuje Ojcu, że On go wysłuchał! Co ważne, Jezus uczył uczniów również modlić się do Boga słowami (zob. Mat. 6:9) Ojcze nasz.

Co kryje się w słowach “nasz“? Czy możemy zaryzykować tezę, że Bóg jest Ojcem Jezusa, ale również jest Ojcem naszym?

Zwróćmy uwagę na werset z ewangelii Jana 20:17 (BT) :

….  Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.

Czy słowa “Ojca mego i Ojca waszego” nie wskazują tego, że ten sam Bóg jest zarówno Bogiem i Ojcem tak Jezusa jak również naszym?

Jezus i Jego Bracia

Gdyby tak było bylibyśmy w pewnym sensie braćmi Jezusa. Co na ten temat uczy Słowo Boże? W ewangelii Łukasza 8:21 gdy podeszła do Pana Jezusa Jego matka oraz jego bracia Pan Jezus powiedział:

“…  Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.”

Potwierdza to Jezus słowami z Mateusza 25:40

“A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.”

Kim są duchowi bracia Pana Jezusa? Paweł w liście do Rzymian 8:16,17 mówi wyraźnie w tym temacie:

“Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni.”

Bracia Boga czy Jezusa?

Czy zatem jesteśmy braćmi BOGA w założeniu Trójcy, czy braćmi Syna Bożego? Wcześniej w liście do Hebrajczyków czytaliśmy, że Jezus został ustanowiony dziedzicem, a tutaj Paweł mówi, że mamy być współdziedzicami Jezusa! Co to nam mówi w kwestii rzekomej Trójcy? Czy jest to do pogodzenia z doktryną trynitarną?

W liście do Rzymian 8:15 czytamy:

” Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!

Podobnie w 1 Jana 3:2 czytamy, że “jesteśmy dziećmi Bożymi“.

W liście do Galatów 4:1-5 czytamy natomiast, że Jezus nas “wykupił” z niewoli grzechu, abyśmy dostąpili usynowienia.

Nawet w Starym Testamencie w księdze Malachiasza 2:10 czytamy, że wszyscy mamy jednego Ojca i Boga:

“Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie stworzył nas jeden Bóg?”

Tak więc zarówno dla Jezusa jak i dla nas Ojcem jest Bóg. W liście do Hebrajczyków czytamy:

“Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi

 

Czy uznajesz zatem Boga za swojego Brata czy Ojca? Jezus nauczył nas modlić się Ojcze nasz, ale jeżeli kościół uczy modlitw do Pana Jezusa, to czy możemy modlić się słowami “bracie nasz”?!

Pośrednictwo Jezusa

W założeniu ze Ojciec i Syn  są tym samym Bogiem to zostaje dodatkowo wypaczona biblijna rola pośrednika jakim Pismo nazywa Jezusa.

W  1Tymoteusza 2:5 czytamy:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Jakże wyraźnie rozdzielono w tym wersecie Boga od Jezusa – naszego pośrednika.

Wielokrotnie w publikowanych artykułach zwracamy uwagę, na prosty fakt, że pośrednik nie może być stroną! Jeżeli Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, to nie może być zarazem jedną ze stron!

Pismo uczy jednak wyraźnie, że Pan Jezus jest „ pośrednikiem”, oraz „ drogą do Boga” a nie celem tej drogi. Chrześcijaństwo trynitarne tracąc pośrednika w osobie Pana Jezusa musiało “powołać” czy “ustanowić” wbrew Biblii innych pośredników w osobach Marii czy szeregu świętych! Jezus uznawany jako część Trójcy, staje się odbiorcą modlitw trynitarnych chrześcijan co jest sprzeczne z naukami Pisma Świętego głoszącymi, że modlitwy mamy kierować “przez” a nie “do” Pana Jezusa.

W pierwszym swoim liście w wersecie 2:1 Jan zwraca uwagę na ważną rolę jaką spełnia Jezus jako nasz pośrednik:

“Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.”

Dzięki ofierze jaką złożył Jezus oraz Jego wstawiennictwu u Ojca możemy liczyć na przebaczenie naszych grzechów! Czy zatem możesz powtórzyć za Pawłem, że jeden jest Bóg i jeden pośrednik a jest nim Jezus, Syn Boga?

Nasze wnioski

Pismo Święte opisując relacje łączące Boga Ojca ze swoim Synem Jezusem, posługuje się zrozumiałym dla każdego z nas przykładem relacji między Ojcem a Synem, a nie braćmi co byłoby bardziej zrozumiałe dla czytelnika wierzącego w Trójce równych względem siebie osób. To, że Jezus nazywa swoich naśladowców braćmi wyraźnie przeczy trynitarnej filozofii jakoby Jezus był częścią Boga.

W dziele „O modlitwie”, Orygenes w rozdziale „Modlitwa do Ojca” napisał:

“Widzicie tedy, jak wielki dar otrzymaliście od mojego Ojca, że przez odrodzenie we Mnie otrzymaliście „ducha przybrania za synów”, abyście się zwali „synami Bożymi” i moimi braćmi. Czytaliście słowa, jakie przez Dawida powiedziałem o was do Ojca: „Obwieszczę Imię Twoje mym braciom i chwalić Cię będą pośród zgromadzenia”. Nieuzasadnioną jest rzeczą, aby ci, którzy jednym i tym samym Ojcem zostali zaszczyceni, modlili się do brata.  […].”

Jakże aktualna jest zatem przestroga z 2 listu Jana 1:9 (BW)

“Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.”

Subscribe
Powiadom o

3 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
przemek
Editor
27 września 2020 17:20

Zwolennicy trynitaryzmu dywagują na temat “odwiecznego zrodzenia” , “współodwieczności Ojca I Syna” , traktowania Pana Jezusa jako “Stworzyciela” ale to przecież Pan Jezus znając nasze ograniczenia pojmowania tak “głębokich spraw” uczył, że relacje Jego z Bogiem oraz Jego z nami to , znane nam relacje : Ojciec i syn ( zarówno dla Pana Jezusa, jak i dla nas tym Ojcem jest Bóg JAHWE ) oraz “bracia” bo tak Pan Jezus mówił o relacjach swych z uczniami! Czyż gdyby atanazjańskie wyznanie… Czytaj więcej »

Adam
28 listopada 2019 14:17

Jeżeli uznajemy Trójcę, czyli Bóg Ojciec i Bóg Syn są sobie równi i nie mają początku, to znaczy że ogłaszamy o Bogu Ojcu że jest kłamcą, ponieważ On powiedział o Jezusie — ,, Tyś jest mój Syn umiłowany”. Skoro są Oni równi co do władzy, mocy, czasu to znaczy że Jezus tylko udaje że jest Synem. Wypaczamy tym samym synostwo Jezusa.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły