Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus a Mądrość z Przypowieści 8:22-30

Kim jest “Mądrość” z Przypowieści 8:22-30

Tematem rozważań w tym wpisie jest werset z księgi Przypowieści 8:22-25, 30. O kim mówi ten fragment Pisma Świętego?

„Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata,  Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. ... Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas” (BW)

Czy chodzi tu o mądrość Boga? Nie, gdyż ona nie mogła zostać stworzona. Jak wiemy Bóg nie miał początku oraz zawsze posiadał mądrość sam w sobie. O kim więc pisał natchniony autor?

Jak wynika z tekstu nie chodzi tu także  o zwykły przymiot, gdyż cały fragment odnosi się do “uosobionej mądrości“, czyli mądrości, której przypisano cechy osoby, która mówi,  ma początek, potrafi działać  i występuje u boku Boga. Opisana w tym fragmencie mądrość została  “stworzona” czy też “zrodzona” więc nie chodzi tu o mądrość nabywaną w drodze nauki czy doświadczenia.

Na początek zobaczmy kogo utożsamiali pisarze wczesnochrześcijańscy z “Mądrością” z księgi Przysłów?

W drugim i trzecim wieku nader często utożsamiano  ją z Jezusem.  Dobitnym tego przykładem są zamieszczone poniżej trzy teksty. Pierwszy to cytat z Historii Kościelnej,  Euzebiusza z Cezarei (Księga I, 2,14-16, Poznań 1924):

“Że zaś rzeczywiście jest Istota, już przed świata stworzeniem istniejąca i trwająca, która Ojcu i Bogu wszechrzeczy służyła przy stworzeniu wszystkiego, co powstało, Istota nazwana Słowem Bożym i Mądrością, wnosić można nie tylko z dowodów już przytoczonych, ale ponadto z własnych ust Mądrości, która przez Salomona jak najwyraźniej Swe tajemnice odsłania tymi słowy: “Ja, Mądrość, namioty w Radzie rozbiłam, ….”

Podobnie o mądrości pisał  Tertulian występując przeciwko Prakseaszowi (Księga VI 1.2, str. 42)  identyfikujący wyraźnie Mądrość z Synem Bożym (również Tertulian czyni to w innych miejscach):

“Tę władze i właściwość Boskiego umysłu przedstawia się w Piśmie również pod nazwą Mądrości. Cóż bowiem może być mądrzejszego od rozumu albo słowa Boga? Słyszałem więc Mądrość mówiącą o sobie jako uczynionej drugą osobą: Najpierw Bóg stworzył mnie jako początek swych dzieł, zanim stworzył ziemię, zanim rozmieszczone zostały góry; przed wszystkimi wzgórzami mnie zrodził … “

Trzeci tekst wyszedł spod pióra Klemensa Aleksandryjskiego (Księga VII):

“Ponieważ On był Mądrością, ‘w której Suwerenny Bóg się ‘rozkoszował. Ponieważ Syn jest mocą Boga jako będący pradawnym Słowem Ojca przed s tworzeniem wszystkich rzeczy, oraz Jego Mądrością“.

Również Justyn skomentował ten fragment w Dialogu z Żydem Tryfonem: „Słowo jasno wykazało, że Ojciec tę Latorośl zrodził przed wszystkiemi zgoła stworzeniami; a że zrodzony od rodziciela różni się co do liczby, przyzna chyba każdy”.

We wczesnej literaturze patrystycznej do mądrości nawiązywali także:  Ambroży (340-397) mówiący o Synu, który jest Mądrością Boga czy Cyryl Jeruzalemski (315-386)  twierdzący że “Ojciec zrodziwszy Syna, pozostał Ojcem i nie zmienił się.  Nawet zwolennicy doktryny Trójcy utożsamiali Mądrość z Jezusem np. Atanazy  prowadzący spór z Ariuszem, czy Augustyn z Hippony piszący o mądrości stwórczej i mądrości stworzonej.

 

 Czy o Mądrości mówi również Nowy Testament?

Zacznijmy od fragmentu z ewangelii Łukasza 11:49 (BT)

“Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą.”

O kim czytamy w tym fragmencie? To, że chodzi w tym miejscu o Chrystusa wynika z porównania paralelnego fragmentu z ewangelii Mateusza  23:33. Pan Jezus wypowiada podobne słowa nagany w stosunku do faryzeuszy.

Kolejny fragment pochodzi z 1 listu Pawła do Koryntian 1:23,24

“my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,  dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.

Czy mamy wątpliwość, że Mądrość utożsamia Paweł z Chrystusem?

w 30 wersecie Paweł dodaje:

“Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem”

Są to wersety, które utożsamieniu Mądrości z Chrystusem. Zwróćmy również uwagę na 1 Koryntian  2:7-8 (BW):

 “My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną;  Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej”

Kogo głoszą chrześcijanie? Kto jest Bożą tajemnicą (zob. Efezjan 3:3,4, Rzymian 16:5) Kogo Bóg przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale?

Początek mądrości

Jak pisaliśmy wcześniej, w pierwszych wiekach wielu pisarzy wczesnochrześcijańskich, uznawało, że opisana w Księdze Przysłów “mądrość” dotyczy bytu Jezusa.

Dlaczego dzisiaj wiele kościołów popierających dogmat Trójcy Świętej jest innego zdania.  Dla przykładu w Biblii Tysiąclecia w przypisach do fragmentu z księgi Przypowieści 8:22-30 czytamy:

“W Prz 8,22-31 widzimy ją w postaci osoby, powstałej przed stworzeniem, współdziałającej z Bogiem w dziele stwórczym. Urywek ten liturgia Kościoła stosuje do Bogarodzicy jako “Stolicy Mądrości”

Wyjaśnienie to  pozostawiam bez komentarza. Jedno jest jasne. Kościół nie chce przyznać, że JEZUS MIAŁ POCZĄTEK!

Warto zwrócić uwagę, że w omawianym fragmencie jest zamiennie mowa o zrodzeniu i stworzeniu. Tak jakby dla pisarza nie miało to żadnego znaczenia.  Użyty w Przysłów zwrot stworzył mnie jako pierwociny” potwierdza dodatkowo, że „Mądrość” nie tylko miała swój początek, ale była pierwszym aktem stwórczym Boga. Została zrodzona jako pierwsza a stało się to jeszcze „przed powstaniem świata„.

Podsumowanie:

Pan Jezus w Jana 6:57 (BT) mógł powiedzieć:

  „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.”

Tak jak każdy syn ludzki żyje dzięki swemu Ojcu tak nasz Pan Jezus Chrystus żyje dzięki swemu Ojcu! Podobne myśli znajdziemy w liście do Hebrajczyków 1:6 gdzie  o Jezusie czytamy  jako o synu  pierworodnym, którego Ojciec wprowadził na świat. W księdze Objawienia 3:14 natomiast o Jezusie Chrystusie powiedziano, że jest początkiem stworzenia Bożego.

Przebywając na ziemi Jezus był ucieleśnienie tej Bożej mądrości.

W przypisie w Biblii Jerozolimskiej, (2006, Wyd. I. Pallottinum) do Przysłów 8:30, możemy przeczytać o przetłumaczonym w tym wersecie słowie “mistrzynią”:

“mistrzynią, BJ: “jak kierownik robót“. Słowo rzadkie w hebr. Sens “rzemieślnik“, “artysta” (stąd “mistrz murarski”) został poświadczony w Jr 52,15; Pnp 7,2 i potwierdzony w grec. Mądrość jest współpracowniczką Stwórcy (por. Mdr 7,22). W innym przekładzie, opartym na nieznacznej zmianie tekstu, czyni się z niej Jego “ukochane dziecko“, “wierną uczennicę“.” (wytłuszczenia nasze)

Uważamy, że całe zamieszanie związane z nie utożsamianiem Mądrości z Księgi Przypowieści z Panem Jezusem ma związek z użytym tam zwrotem świadczącym o stworzeniu mądrości przez Boga z czym kościoły trynitarne nie mogą się w żaden sposób pogodzić.  Czy jednak godzi się zaciemniać nauki Pisma Świętego, żeby udowadniać niebiblijne dogmaty? Odpowiedź pozostawiam czytelnikom.

 

Subscribe
Powiadom o

17 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Piotr Ilwicki
4 października 2020 17:42

cała Trójca Święta tańczy taniec Mądrości, choć można przypisywać poszczególnym Osobom Boskim jak Panu Jezusowi czy Duchowi Świętemu a nawet Bogu Ojcu taniec mądrego pląsania w całym Bożym stworzeniu.

Światło
23 czerwca 2019 09:29

Światło jak wiemy składa się z trzech kolorów RGB. R oznacza Miłość, G oznacza Dobro a B oznacza Mądrość.Te trzy składniki Światła tworzą Światło białe które jest Wolnością. Bóg – Ojciec i Matka zrodzili Słowo Przedwieczne dzięki ich wzajemnej Miłości.Ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga tworzą Kościół który jest obrazem Boga na ziemi.Są Wodą Żywą która ma też trzy stany skupienia.Lód ,ciecz i para jest ożywiana mocą mieszkającego w nas Ducha Bożego.Po śmierci dzięki Duchowi Świętemu zjednoczymy się z… Czytaj więcej »

manana
2 grudnia 2018 14:28

Drogi autorze, zbadaj może najpierw czasownik קָנָה (kanah) i jego nieudolne tłumaczenie, a potem snuj teorie spiskowe. Jeśli się chce być “Wielkim Badaczem Biblii” to nie wystarczy czytanie przekładów.
Pozdrawiam

Wojtek
18 kwietnia 2018 06:43

Czyli kto zbawia ludzkość oblicze Boga czy kto? Anioł, duch, nazwijcie to bo bezsensu dyskusja

dwuznik Barbara
3 kwietnia 2017 16:52

Bardzo dziekuje za przyznanie mi “troche racji”, ale niestety nie zadawala mnie troche racji. W naukach biblijnych nie ma troche racji,bo troche racji to troche prawdy. Nie ma troche prawdy bo troche prawdy to reszta falszu. Albo cos jest prawda albo falszem. Nie ma zadnej innej mozliwosci. Nie ma innej drogi. Albo jest prawda nauka o trojcy albo jest falszem nauka o trojcy. Albo jest prawda nauka o preegzystencji albo jest falszem. Nie moze byc dwoch prawd,nie mozna przyznawac racji… Czytaj więcej »

dwuznik Barbara
14 marca 2017 18:14

Serce boli z bezsilnosci. Coz to za argument,ze madrosci przypisano cechu osobowe,ze madrosc mowi itp? I to ma dowodzic,ze madrosc to Jezus? A co to w takim razie za osoba roztropnosc, z ktora madrosc mieszka? Roztropnosc takze ma glos i dziala razem z madroscia Prz 8:1. A coz to za osoba pani glupota 9:13? Ona tez ma cechy osoby; siedzi,wola,jest rozwiazla,pusta i bezwstydna? Kto to taki,prosze odpowiedziec,coz to za pani? Jak tu do Jezusa ktory jest madroscia zwracac sie “siostro”??… Czytaj więcej »

Zibi
7 marca 2017 12:44

Może zaczniemy od tego co to takiego przypowieść (za Wikipedią).. Przypowieść gatunek literatury moralistyczno-dydaktycznej, którego cechy formalne (schematyzm fabuły, uproszczona konstrukcja postaci, obiektywny narrator, selekcja realiów) służą właściwemu odczytaniu alegorycznego lub symbolicznego znaczenia przedstawionego świata, przekazaniu prawdy moralnej. Posługuje się narracją, w której postacie i zdarzenia pełnią funkcję i zarazem przykładów prawd uniwersalnych. Zatem utożsamianie mądrości z Przypowieści Salomona bycia Jezusem to moim zdaniem przesada. W dodatku nie zachował się oryginał tych pism a kopiści mogli tekst przeinaczyć. Inna sprawa,… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły