Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Apostołowie Pana Jezusa i pisarze listów apostolskich przekazywali rzekomą prawdę o jednym Bogu w trzech osobach?

 

Jeżeli założymy, że Pan Jezus lub jego uczniowie głosił naukę  jakoby Bóg Biblii był „Trój-jedyny”, to czyż ten fakt nie powinien być wielokrotnie tłumaczony i wyjaśniany na kartach Pisma Świętego jego czytelnikom? Byłaby to przecież całkowita „nowość” w porównaniu z tym, o czym mówił im Stary Testament i w co przez wieki wierzyli Żydzi!

 

Zapewne apostołowie wykorzystywaliby, każdą nadarzającą się okazję aby przybliżyć taką trynitarną naukę osobie stającej się chrześcijaninem. Czy na kartach Pisma Świętego odnajdujemy ślad takiej pisarskiej aktywności?

Czy znajdujemy próby wyjaśnienia tym, którzy stawali się naśladowcami Jezusa, że Bóg jest w trzech osobach, że jest Trójcą, że Jezus jest drugą osobą tejże Trójcy, i że jest On współistotny Ojcu? Nie!

Większość pierwszych uczniów Jezusa wywodziła się z narodu Izraelskiego, któremu koncepcja boskiej „Trójcy” czy „triady bogów” była zupełnie obca i znana tylko z religii pogańskich. Dziwi nas to, że uczniowie Jezusa nie głosili nauki Boga w trzech osobach ani jej nie wyjaśniali w listach do zborów. Wyjaśnienie istoty Boga, rzekomej „Trójcy Świętej” i zależności w niej względem siebie osób ani razu nie pojawia się w Nowym Testamencie, i nikt z apostołów ani pisarzy ewangelii i listów nie podejmuje tego ważnego tematu? Nikt nie opisuje relacji pomiędzy osobami Boga. Nikt nie wyjaśnia, że Bóg jest w trzech osobach, że jest Trójcą. Nie ma nawet zarysów takiej koncepcji. Wszystko co wiemy o rzekomej Trójcy wywodzi się z filozoficznych rozważań, które rozpoczęły się w III wieku po Chrystusie

Czy możliwe jest to, że taka ważna kwestia pozostawiona została do rozstrzygnięcia zamiast apostołom to pogańskiemu władcy, cesarzowi Konstantynowi, który praktykował kult solarny, a który został podobno ochrzczony dopiero na łożu śmierci?

 

A listy apostolskie? Mało tego, że nie wyjaśniają rzekomej nauki o Trójcy to wręcz świadczą przeciwko niej.  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę chociażby na fakt, że większość apostolskich listów zaczyna się (lub kończy) od pozdrowień, które ewidentnie zaprzeczają istnieniu Boga w trzech osobach. Zobaczmy dla przykładu chociażby list do Filipian 1:2 (BT)

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa!

A gdzie mowa o rzekomej trzeciej osobie Boga – Duchu Świętym? Czy łaska i pokój od Ducha Świętego nie są przesyłane do zboru w Filipii. Zwróć uwagę na inne listy a zobaczysz, że w większości Duch Święty jest ignorowany w takich pozdrowieniach (1 Koryntian 1:3, 2 Koryntian 1:2, Galatów 1:3, Efezjan 1:2,  2Tesaloniczan 1:21, Tymoteusza 1:2,  2Tymoteusza 1:2).

Czy, gdyby apostołowie wierzyli w Trójce pozwoliliby sobie na taki nietakt pomijania jednej z równych sobie osób BOGA w pozdrowieniach?

Czy więc już sam ten fakt, nie przeczy nauce o jednym Bogu w  trzech osobach?
Czytelnik Biblii nie znajdzie również w innych częściach ksiąg świętych, nawet  śladu  nauki  jakoby  Bóg Biblii  oraz Bóg Chrystusa miał składać się z  trzech  sobie „równych i współwiecznych  osób”! Nie znajdzie się takiej nauki w Piśmie Świętym, bo takiej nauki nie ma, gdyż formowała się ona w ludzkich umysłach dopiero kilka wieków po Chrystusie.

Nie takiego troistego Boga czcili apostołowie Pana Jezusa! Nie o takim Bogu mówił Jezus – nasz mistrz i nauczyciel.  Zobaczmy jak więc definiowali uczniowie Jezusa Kim On dla nich był w Rzymian 8:34 (BW):

 

Któż będzie potępiał ? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

 

Jezus – jest Mesjaszem (Chrystusem), tym który za nas umarł i został przez Boga wskrzeszony z martwych. Jest arcykapłanem wstawiającym się za nami grzesznikami u Boga (gdyby był częścią Trójcy wstawiałby się sam do siebie). Co najważniejsze po zmartwychwstaniu i wywyższeniu znajduje się „po prawicy Bożej” a nie „w obrębie Trójjedynego”. Nie jest zatem częścią Boga, ale jego „prawą ręką” zasiadającą po BOŻEJ prawicy.

Co jeszcze Pisma mówią o Bogu i Jezusie?

Zwróćmy uwagę do wprowadzania w czyn jakiego wyznania wiary byli zachęcani pierwsi chrześcijanie? Czy do opiewania chwały „Trójcy Świętej”? Ależ skąd, odczytajmy Rzymian 15:6 (BW):

Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Apostolski apel to „sławmy, wysławiajmy, Boga Ojca, który jest też przecież BOGIEM również dla naszego Pana Jezusa”!!!
Podobną zachętę daje nam apostoł Piotr, zobacz 1Piotra 1:3 (BW).

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

 

Żaden z apostołów NIGDY nie zachęcał do sławienia, czy czczenia Trójjedynego Boga składającego się z „trzech sobie równych i współwiecznych  osób”- jak to definiuje atanazjańskie wyznanie wiary!
Szczerzy czytelnicy Biblii powinni być tego świadomi. Podobnie jak szczerzy historycy są świadomi, że zalążki późniejszej wiary w  „Boga w Trójcy jedynego składającego się z trzech sobie równych osób” pojawiają się dopiero na soborach kościelnych w latach 325r. n.e. oraz 381r. n.e.
Jako antytrynitarzy nie dziwi nas więc to, że chrześcijanie z pierwszych wieków wierzyli w biblijny subordynacjonizm czyli podporządkowanie Pana Jezusa swemu jedynemu Bogu i Ojcu.
Nie dziwi nas też to, że w najstarszym pozabiblijnym wyznaniu wiary tzw. „składzie apostolskim” – nie ma śladu soborowych definicji trynitarnych!!
Natomiast  trynitarzy te fakty powinny jak najbardziej dziwić i zmusić do przyznania, że trynitaryzm włączono do chrześcijaństwa długo po czasach, w których Pan Jezus nauczał swych apostołów.

 

Czy zastanawiałeś się dlaczego apostołowie i pierwsi uczniowie nie nauczali, że Jezus jest drugą osobą Boga, że jest Bogiem chrześcijan, częścią Trójcy, a raczej, że jest Chrystusem czyli obiecanym Mesjaszem  (co oznacza to określenie wyjaśniamy w artykule ” Czy Mesjasz miał być Bogiem?„). W  Dziejach Apostolskich  18:28 (BW) czytamy:

Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z Pism, że Jezus jest Chrystusem.

Może cię to zdziwi, ale bycie Chrystusem wyklucza bycie Bogiem. Termin Chrystus  oznacza bowiem osobę wybraną przez Boga, a nie samego Boga. Z tego też względu  Jezus jest nazywany w Piśmie Świętym „Sługą Jahwe(ebed ha-Elohim lub ebed Jahweh) i „Arcykapłanem„. Nie można być sługą samego siebie jak również być arcykapłanem samego siebie.  W 1 Koryntian 3:23 (BW) czytamy, że Chrystus należy do Boga!

Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży

Jak widzimy Chrystus nie jest BOGIEM ale jest BOŻY czyli należący do Boga.  Tak jak my jesteśmy chrystusowi tak samo Chrystus jest Boży! Jest więc zgodnie z Pismem Świętym Sługą Jahwe, arcykapłanem, Pomazańcem oraz pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi!   Czy zgodzisz się, że nie można być jednocześnie jedną ze stron oraz pośrednikiem pomiędzy tymi stronami? Pośrednik to ktoś, kto te strony ze sobą łączy. Tak więc albo uznajemy, że Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, albo że jest jedną ze stron, czyli Bogiem.

 

W przeciwieństwie do braku jednoznacznego określenia Boga w trzech osobach w liście do Efezjan 4:6 (BT) znajdujemy podstawową prawdę  głoszoną od pierwszej księgi Mojżeszowej aż do Księgi Apokalipsy

 „Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

To Jahwe jest Bogiem i Ojcem nas wszystkich jak również Bogiem naszego Pana Jezusa! Jezus to potwierdza osobiście słowami z ewangelii Jana 20: 17 (BT):

” …. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”

Jak widzimy Bóg Ojciec jest zarówno Bogiem naszym … jak również Bogiem Pana Jezusa! Dlatego też Paweł zachęca wszystkich szczerych czytelników Biblii  z listu do Rzymian 15:6. (BT) abyśmy:

„i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Kto jest Bogiem Pana Jezusa? Tak więc ani  apostołowie, ani pisarze listów, ani nawet Pan Jezus nie nauczali o Bogu w trzech osobach.  Dlatego jako chrześcijanie i naśladowcy Jezusa, chcemy się trzymać nie ludzkich filozofii ale tego czego naucza nas Słowo Boże.

Możemy szczerze powtórzyć za Pawłem słowa z 1 Tymoteusza 2:5 (BW)

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,

Jak również za Panem Jezusem słowa z Jana 17:3:

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  3 komentarze: Apostołowie Pana Jezusa a Trójca Święta – Dzieje Apostolskie 18:28

  • Musimy prosic Naszego Ojca w Niebiosach aby nam dal lepsze zrozumienie w poznawaniu prawd Biblijnych…bo jak wiemy Pismo Poddalo Wszystko Pod Wladze Grzechu

  • Cytujecie na blogu, biblijne wypowiedzi apostolow : Piotra i Pawla oraz pierwszych uczniow Pana Jezusa ( chocby Judy 1:25 ) – wszystkie wyraznie zaprzeczaja dogmatowi o Trojcy Swietej !!! Co na to trynitarze? Dla nich wazniejsze niz nauczanie apostolskie czy tez biblijnie objawiony obraz Boga jest to co uchwalono w wiekach odstepstwa od chrystianizmu – setki lat po ziemskim dzialaniu Pana Jezusa! Czyz nie jest to smutna rzeczywistosc trynitaryzmu?

  • Jezus Chrystus i apostołowie nigdy nie głosili nauki o fałszywym nieistniejącym bogu trójjedynym tzw. Trójcy Świętej, ponieważ nigdy w takiego nieistniejącego boga nie wierzyli. Jezus i apostołowie nie byli bałwochwalcami, a każdy człowiek który wierzy we fałszywego boga m.inn w katolickiego, protestanckiego i prawosławnego boga trójjedynego taki człowiek jest bałwochwalcą.

   Szatan Diabeł znakomicie zna Pismo Święte, jest duchem i ma ponad 6000 lat praktyki bez snu którego nie potrzebuje, i poprzez tylko to jedno oszustwo dotyczące wiary w boga trójjedynego oszukał miliardy ludzi prowadząc ich na zagładę, gdyż wie znakomicie, że każdy człowiek który wierzy we fałszywego boga ten jest bałwochwalcą, a żaden bałwochwalca nie odziedziczy życia wiecznego, gdyż tak mówi Bóg w Biblii, a Bóg nie może kłamać, zmienić w tej sprawie swojego zdania.

   Nawet uczeni profesorowie i teologowie katoliccy, jak również inni otwarcie przyznają, że ludzie wierzący w boga trójjedynego są odstępcami, czyli sekciarzami.

   W New Catholic Encyclopedia czytamy: „Wyrażenie ‚jeden Bóg w trzech Osobach’ przyjęło się na stałe i zostało na dobre wcielone do chrześcijańskiego życia i wyznania wiary pod koniec IV stulecia. Dopiero to sformułowanie zasługuje na miano dogmatu Trójcy. U Ojców Apostolskich nie spotyka się niczego, co by w najmniejszym stopniu przypominało taki pogląd czy punkt widzenia” (1967, t. 14, s. 299).

   The New Encyclopædia Britannica wyjaśnia: „W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać Szemie ze Starego Testamentu: ‚Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest’ (Powt. Pr. 6:4). (…) Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów. (…) Pod koniec IV stulecia (…) dogmat Trójcy otrzymał postać w zasadzie obowiązującą po dziś dzień” (1976, Micropædia, t. 10, s. 126).

   W The Encyclopedia Americana znajdujemy następującą uwagę: „Chrystianizm wywodzi się z religii żydowskiej, a religia żydowska była ściśle unitarna [wierzono, że Bóg jest jedną osobą]. Drogi wiodącej z Jeruzalem do Nicei nie sposób uznać za prostą. Trynitaryzm z IV wieku nie był dokładnym odzwierciedleniem wczesnochrześcijańskiej nauki o naturze Boga; wprost przeciwnie, był odstępstwem od tej nauki” (1956, t. 27, s. 294L).

   Każda osoba która wierzy, lub popiera religie które wierzą w nieistniejącego fałszywego boga trójjedynego nie tylko taka osoba jest bałwochwalcą i ma udział w cudzym bałwochwalstwie, jak również nie odziedziczy królestwa Bożego; osoby takie zginą z wyroku jedynego prawdziwego Boga Jehowy w nadchodzącym Armagedonie. Bóg, Jezus i aniołowie Boży ich zabiją za ich grzech bałwochwalstwa i za inne grzechy.

   Nigdy nie wolno popierać odstępców od Pisma Świętego :

   Tytusa 3 : 10 „A człowieka popierającego sektę odrzuć po pierwszym i drugim napomnieniu, 11 wiedząc, iż taki dał się sprowadzić z drogi i grzeszy, sam siebie potępiając.”

   Bałwochwalcy, czyli ludzie wierzący we fałszywego – nieistniejącego boga, a także ludzie oddający cześć przedmiotom kultu nie odziedziczą królestwa Bożego. Ludzie ci idą na zagładę tak samo jak ludzie niegodziwi żyjący przed potopem, czy ci żyjący w Sodomie i Gomorze.

   Galatów 5 : 19 „Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, 20 bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, 21 zawiści, pijatyki, hulanki i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego.”

   Mateusza 25 : 46 „I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego”.”

   Należy bardzo pilnie ostrzegać wszystkich bałwochwalców i innych ludzi którzy grzeszą przeciwko Bogu, ażeby im z miłości pomagać i nie podzielić losu który ich spotka za sprawą Boga.

   Ezechiela 3 : 18 „Gdy mówię niegodziwemu: ‚Na pewno umrzesz’, a ty go nie ostrzegasz i nie przemówisz, by ostrzec niegodziwego przed jego niegodziwą drogą w celu zachowania go przy życiu, to on, będąc niegodziwym, umrze w swym przewinieniu, lecz jego krwi będę się domagał z twojej ręki. 19 Jeśli jednak ty ostrzegłeś niegodziwego, a on się nie odwraca od swej niegodziwości i od swej niegodziwej drogi, to umrze z powodu swego przewinienia, ty zaś uratujesz swą duszę. 20 A gdy ktoś prawy odwraca się od swej prawości i popełnia niesprawiedliwość, a ja położę przed nim przyczynę potknięcia, to on umrze, gdyż go nie ostrzegłeś. Umrze za swój grzech i nie będzie się pamiętać jego prawych czynów, których dokonał, lecz jego krwi będę się domagał z twojej ręki. 21 A jeśli ty ostrzegłeś prawego, żeby ten prawy nie grzeszył, i on nie grzeszy, to na pewno będzie dalej żył, gdyż został ostrzeżony, a ty uratujesz swą duszę”.”

   1 Koryntian 9 : 16 „Jeśli więc oznajmiam dobrą nowinę, nie jest to dla mnie powodem do chlubienia się, gdyż nałożono na mnie konieczność. Doprawdy, biada mi, gdybym nie oznajmiał dobrej nowiny!”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty