Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Zasady biblijne a nauczanie o Trójcy – 1 Koryntian 4:6

Czy kościoły trzymają się biblijnych zasad

W liście 1 Koryntian 4:6 (BT) możemy przeczytać pewną zasadę, nad którą powinny głęboko zastanowić się osoby popierające dogmat o “Bogu w trzech osobach”.

“Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, …”

Czy kościoły trynitarne mogą szczerze wyznać, że stosują się do tej zasady? Czy mogą za Pawłem potwierdzić, że nie nauczają wiernych „Nic ponad to, co zostało napisane -jak podaje przekład katolickiej Biblii Poznańskiej?

Ciekawie ten werset tłumaczy przypis marginesowy w Biblii Tysiąclecia (wytłuszczenia nasze):

„ (…) chodzi o to ażeby w nauczaniu nie popełniać pewnej przesady, polegającej na podawaniu własnych domysłów, wykraczających poza granice tego co zostało napisane bądź w ST (Starym Testamencie czyli w Piśmie Świętym), bądź w jakiejś apostolskiej utrwalonej na piśmie katechezie”

Gdzie zatem czytamy w Piśmie Świętym o Trójcy Świętej? Otóż nigdzie, gdyż takiego określenia Boga w Biblii nie ma!

Czy zatem używanie terminy “Trójca” w stosunku do Boga nie wykracza poza to co zostało napisane?

W jakiego Boga wierzysz?

Spróbuj bez używania słowa Trójca, oraz zwrotów trójosobowy, w Trójcy jedyny, lub w trzech osobach opowiedzieć (używając tylko zwrotów biblijnych) w jakiego Boga wierzysz?

Przyznasz, że nie jest to łatwe. Cała  koncepcja “trójjedynego” Boga opiera się bowiem nie na Piśmie Świętym, ale na domysłach, spekulacjach i filozofii.

Bez słowa Trójca oraz innych niebiblijnych zwrotów cała doktryna  sypie się jak dom zbudowany na piasku!

Mówienie, że wierzę w Ojca i Syna i Ducha Świętego nie świadczy, że chodzi o jednego Boga w trzech osobach. Jeżeli powiemy,  że te rzekome trzy osoby są w jednym Bogu, to Pismem Świętym tego nie udowodnimy!

Dlatego też niezbędne okazało się wprowadzenie do terminologi słowa Trójca. Problem w tym, że o takim Bogu Biblia nie naucza!

Warto zapytać, dlaczego NIKT z pisarzy biblijnych nie podjął tematu “jednego Boga w trzech osobach”, pisząc listy do zborów. Dlaczego nikt nie objaśnił istoty Boga w Trójcy, zważywszy że dla Żydów byłaby to całkowita nowość. Czy nie jest to dziwne, że nikt z pisarzy biblijnych nawet raz nie napisał  “Bóg jest w trzech osobach”, albo “Bóg jest Trójcą”!

Zgubne nauki

Nie wykraczanie poza to co zostało napisane jest dla chrześcijan istotne także z innego powodu.
Apostołowie mieli świadomość, że tylko trzymanie się spisanych w Słowie Bożym nauk Pana Jezusa może pomóc w walce ze zbliżającym się odstępstwem od nauk prawdziwego chrystianizmu.
Wielokrotnie ostrzegali przed tymi, którzy mieli  „wprowadzić” do chrześcijaństwa wiele fałszywie nauk. Odczytajmy dla przykładu Dzieje Apostolskie 20:29,30 (POZ)

“Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni.  Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. “

(lub jak podaje BW i BT “przewrotne” nauki)

Podobnie ostrzeżenie znajdujemy w 2 Piotra 2:1 (BW)

“Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.”

O jakie nauki może chodzić? Czyż nie o takie, których nie uczy Pismo Święte, i które opierają się nie na faktach, ale na przypuszczeniach i wykraczają ponad to co jest w Biblii zapisane.

Taką nauką jest bezsprzecznie nauka o Jednym Bogu w Trzech osobach.  W Piśmie Świętym nie ma nie tylko słowa Trójca, ale nie znajdziemy także nawet koncepcji troistego Boga.  Ani Pan Jezus ani jego uczniowie o takim Bogu nie nauczali!

Strzeż tego co ci powierzono

Z zacytowanych powyżej wersetów wynika jednoznacznie, że uczniowie Jezusa byli świadomi nadejścia odstępstwa od prawdziwych i zdrowych nauk Pana Jezusa. Dlatego też w liście 1 do Tymoteusza 6:20,21 (BW) Paweł zachęca Tymoteusza aby strzegł tego co mu powierzono.

“Tymoteuszu ! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,  do której niejeden przystał i od wiary odpadł

Czy nauka o tzw. Trójcy Świętej nie zawiera sprzecznych twierdzeń i “wzajemnie wykluczających się teorii, które są wyrazem rzekomej mądrości” jak czytamy w przekładzie BWP?

Już sama definicja Trójcy zawiera takie sprzeczne twierdzenie. Dowiadujemy się z niej bowiem, że “Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg“.

Jak taką sprzeczność tłumaczą trynitarze? Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek podaje. “Trójca nie byłaby znana człowiekowi, gdyby nie została mu objawiona, a nawet po jej objawieniu pozostaje dla stworzonego rozumu niepojęta w swej naturze”. Czy takie postawienie sprawy zachęca do poznawania Boga jak również naśladowania Go? Czy nie jest to aby przejawem, jak Pisał Paweł “rzekomej mądrości”?

Z jednym trzeba się jednak zgodzić – jest to rzeczywiście niepojęte, że jest trzech Bogów a w zasadzie nie ma trzech Bogów bo jest tylko jeden Bóg.

Bądź jak berejczycy

Jak zatem powinniśmy sprawdzać czy dana nauka głoszona przez różne kościoły i wyznania jest prawdziwa czy fałszywa? JEDYNYM wyznacznikiem jest tutaj Słowo Boże Biblia! Dobry przykład pod tym względem dali nam berejczycy, o których czytamy w Dziejach Apostolskich 17:11 (BT). Czyż nie powinni być oni wzorem dla dzisiejszych chrześcijan.

“Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.

“badali Pismo, pragnąc znaleźć potwierdzenie dla słów apostołów. wg. (BWP)

Berejczycy zanim przyjęli jakąś naukę pilnie badali Pisma czy dana nauka ma potwierdzenie w Słowie Bożym.  Czy gdyby, ktoś im przedstawił koncepcję Trójcy to przyjęli by taką naukę berejczycy na podstawie Pism Starotestamentowych taką naukę? Nie mieli by ku temu żadnych podstaw!

Wszystkie późniejsze (po II w. n.e.) nieśmiałe próby wprowadzenia do chrześcijaństwa tej pogańskiej koncepcji – to jawne pogwałcenie omawianej przez nas chrześcijańskiej zasady czy reguły!

Nie bez powodu II wiek chrześcijaństwa nazwano wiekiem herezji. Jeden z pisarzy kościelnych z IV wieku, Biskup Pacjan z Barcelony napisał, że “z pnia nauki Jezusowej powstało tak wiele herezji, które rozmnożyły się jak dzikie gałęzie, iż nie sposób się ich doliczyć.

Pozabiblijne argumenty górą

Dlatego niektóre z trynitarnych kościołów zaczęły szukać innych, pozabiblijnych argumentów uzasadniających wprowadzenie do swoich nauk ‘Trójcy”. Typowym tego przykładem jest powoływanie się na tzw. „sukcesje apostolską” i twierdzenie, że kościół ma do takich zmian i wprowadzania “rzeczy nowych” całkowite prawo.

Poniżej skan wypowiedzi zaczerpniętej z Książki “Odnowa postaw duchowych i etycznych Stanisława Dąbrowskiego z 1985 roku. (pod każdym fragmentem podajemy źródło podane w przypisach. W książce błędnie podano Nr Ateneum Kapłańskie  jako 319 a w rzeczywistości chodzi o Nr 310)

Ateneum Kapłańskie i Rota Romana

Kardynał Stefan Wyszyński – Ateneum Kapłańskie 310/1960, s.165 oraz fragment “Rota Romana” (Zobacz skan z tego Ateneum 310)

 

Nic dodać nic ująć. Jeżeli kapłani mają taką władzę, to tekst Pisma Świętego jest dla nich niczym co wynika z poniższego cytatu z tej samej publikacji.

Wypowiedż o papieżu

Jean d`Hopital, “O Watykanie i papieżu”, Tygodnik Powszechny 11 lutego 1972r.

Gdzie podziało się 2 przykazanie?

Żeby  unaocznić czytelnikowi tego artykułu to, że “Trójca” nie jest jedynym przykładem nie liczenia się ze Słowem Bożym, zachęcam do zapoznania się z tekstem 10 przykazań z księgi Wyjścia 20:1-19  i porównanie go tekstem 10 przykazań z dowolnego katechizmu.

Wiele osób jest zdziwionych, że tekst 10 przykazań z Biblii różni się od tekstu 10 przykazań z katechizmu lub książeczki do nabożeństwa.

Okazuje się bowiem, że jedno z przykazań zniknęło, a ostatnie w cudowny sposób rozmnożyło się na dwa oddzielne przykazania. Nie trzeba być po seminarium, żeby zorientować się, że “likwidując” drugie przykazanie chciano zachować liczbę dziesięć, więc ostatnie rozdzielono na dwa oddzielne.

W książce katolickiej zatytułowanej “Metodyka Katolickiej Nauki Religii Praktyczne Wskazówki dla Katechetów” pod redakcją Ks. Fr. Spirago w tłumaczeniu Ks. Dr. Wojciecha Galanta czytamy na stronie 179  jak to zrobiono. (książka posiada Imprimatur z Ordynatu Biskupiego):

 

Rozdział Dziesięcioro Bożego Przykazania str. 179

Rozdział Dziesięcioro Bożego Przykazania str. 179

Kościół wprowadził zmiany

Zwracamy uwagę na słowa “Nasza formuła 10 przykazań Bożych nie zupełnie zgadza się z brzmieniem 10 przykazań Bożych u żydów, gdyż Kościół wprowadził niektóre zmiany w duchu chrześcijańskim“.

Czy według Ciebie jest normalne jest wprowadzanie takich zmian, i poprawianie Pana Boga? Czy nie powinno się skorzystać z zasady z 1 Koryntian 4:6 i„ nie wykraczać ponad to co jest napisane”?

Użyta argumentacja wprowadzenia takich zmian w dekalogu (napisanego przez samego Boga)  jest wręcz żenująca.” … rozdzielono na 2 osobne przykazania, żeby podnieść szacunek dla kobiety“!

To tak, jakby to Bóg nie miał szacunku dla kobiet, a dopiero kościół stanął na wysokości zadania, i szacunek dla kobiety podniósł.

Prawda jest jednak całkiem inna. Kościół wprowadzając zakazany przez Biblię kult obrazów, zmienił treść 10 przykazań dostosowując je do swoich potrzeb. Likwidując 2 przykazanie (niby łącząc je z pierwszym) zostało przykazań dziewięć. Żeby więc mimo wszystko zgadzała się liczba ostatnie przykazanie rozdzielono na 2 oddzielne przykazania.

Jak przestrzegać “Ani żadnej rzeczy która jego jest bez słowa “nie pożądaj” ?

Podobnie rzecz się ma z zamianą soboty (sabatu) na niedzielę. W cesarstwie rzymskim praktykowano w niedzielę kult solarny więc kościół zmienił “Dzień Święty” z soboty na niedzielę!

Jak widzimy Trójca Święta nie jest jedynym przykładem szafowania Słowem Bożym!

Owoce trynitaryzmu

Takie są właśnie owoce nie trzymania się zasady z 1 Koryntian 4:6, by nie wykraczać poza Słowo Boże. Pismo Święte ostro ostrzega przed takim bezprawnym działaniem chociażby w Objawieniu 22:18 (BT) słowami:

“Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.”

Czy zasada “nie dokładania” czegoś do Słowa Bożego tyczy się tylko księgi Objawienia? Czy nie można jej rozciągnąć również na inne księgi?

Reasumując: Nauka o Jednym Bogu w trzech osobach nie znajduje poparcia w Słowie Bożym i dlatego jako chrześcijanie odrzucamy ją i uznajemy za niebiblijną!

Możemy natomiast powtórzyć za apostołem Pawłem słowa z Efezjan 4:6 (BW):

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi,przez wszystkich i we wszystkich.

Jeżeli jesteś ciekawy dlaczego nauka o Trójcy jest szkodliwa zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. “Dlaczego dogmat o Trójcy szkodzi

Subscribe
Powiadom o

20 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
14 stycznia 2024 11:08

Udany artykuł, warty przeczytania i poznania, jak i zachęcenia innych do przeczytania i zrozumienia, podanych w nim wywodów. W nim idzie o pokazanie, jak m.in w katolicyzmie odstąpiono “od tego co napisane” w przypadku dziesięciu przykazań. Tam przekręcono przykazania na własny użytek, wbrew tekstowi, tych przykazań, poprzez usunięcie jednego z nich, i rozbiciu jednego na dwa. “…nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane”, jest wyjaśniane na kilka sposobów. Dosłownie czytamy:”nic ponad to, co zostało napisane”. Z zasady to stwierdzenie… Czytaj więcej »

Katastroficzny
17 lutego 2022 15:53

Dlaczego nauczają, że w Jana 1:1 wszędzie gdzie jest wyraz “Bóg” odnosi się do Jezusa?
Nadal nie mogłem uzyskać nigdzie odpowiedzi w internecie, kim jest Bóg w Jana 1:1???
Nie mamy imienia Bożego w Jana 1:1. Więc skąd mamy wiedzieć, o jakiego Boga chodzi? Może Allaha? A któż tam wie, nie zdziwiłbym się. Każdy ma własnego Boga, i nie wiadomo, o jakiego Boga chodzi. Może o Trójcę?

Katastroficzny
17 lutego 2022 15:45

Nie można bluźnić przeciw duchowi św.
A czy można bluźnić Bogu? Jezus nie wspomniał tutaj o bluźnieniu Bogu.

Paweł
24 września 2017 16:30

“Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.”
Mk 3, 29
To są słowa Jezusa, w których mówi o kimś, kogo nazywa Duchem świętym.
Zatem czy na pewno Biblia nie naucza o Trójcy?

Aleksander
31 sierpnia 2014 17:33

Również jestem zdania, że nauczanie o Trójcy wykracza poza zasady znajdujące się w Biblii. Całe nauczanie o Bogu w trzech osobach opiera sie nie o teksty biblijne lecz ludzkie filozofie.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły