Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Alfa i Omega – Objawienie 1:8

Czy zwrot “Alfa i Omega” popiera dogmat Trójcy?

Zwrot “Alfa i Omega” pojawia się w Piśmie Świętym tylko trzykrotnie, i tylko w księdze Objawienia (Apokalipsy). Zwolennicy dogmatu o trójjedynym Bogu próbują używać tych wersetów do poparcia teorii o Trójcy Świętej, chociaż żaden z tych wersetów nie mówi o trzech osobach, jak również o ich równości czy odwieczności.  Wręcz przeciwnie, czytając księgę Objawienia znajdziemy wiele wypowiedzi przeczących trynitarnym argumentom, o czym napiszemy w drugiej części.

Omówmy zatem te 3 fragmenty biblijne, w których znajdują się interesujące nas słowa “Alfa i Omega”. Pierwszy raz pojawiają się w 1 rozdziale a 8 wersecie księgi Objawienia (cytaty z BT II):

“Obj 1:8  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.”

O kogo chodzi w tym wersecie?

Czy mowa tu o wszechmogącym Bogu czy Jego Synu Jezusie?

Czy Jezus nauczał, że jest wszechmogący? Sprawdźmy.

Jana 12:49 „Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić
Mateusza 20:23 „On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował.
Łukasza 22:42 ” Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Czy nie są to teksty przeczące rzekomej wszechmocy Jezusa? Trynitarz zapewne zaprzeczy i powie, że jak Jezus był na Ziemi to nie miał takiej mocy jak przebywając w niebie. Co zatem powiemy na poniższe 2 cytaty?

A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg„ (1 Koryntian 11:3. BW)

Syn będzie poddany Ojcu

W liście pierwszym do Koryntian 15:24-28 czytamy jeszcze dobitniejsze słowa zaprzeczające wszechmocy Jezusa.

Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.  Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.  A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.” (cytat z BW)

Jak wiemy,  te fragmenty były napisane, jak Jezus przebywał już w niebie. Czy więc ktoś wszechmocny, może mieć nad sobą “głowę jako zwierzchnika? Czy Wszechmocny Bóg może być poddany komukolwiek? Oceńcie sami.

Wiliam Barclay w komentarzu do tego wersety na temat słowa “Wszechmogący” napisał:

“Słowo Wszechmocny zostało przetłumaczone z pantokrator, które oznacza kogoś, kto sprawuje władzę nad wszystkim.”

Z cytowanego listu do Koryntian wynika, że Jezusa obdarzono względną władzą w słowach”rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał“. Ten, kto komuś coś poddaje zawsze jest wyższy od tego, kto tą władzę otrzymuje. Wielokrotnie Pismo Święte mówi o podporządkowaniu Jezusa Bogu, ale NIGDZIE nie mówi o tym, że Ojciec jest komukolwiek podporządkowany.

Czy Jezus wie tyle co Bóg?

Warto w tym miejscu zauważyć, że  Jezus zgodnie z pierwszym wersetem księgi Apokalipsy otrzymuje to objawienie (już po wniebowstąpieniu) od Boga. Czy zakładając Jego wszechmoc jest możliwe, że o czymś by nie wiedział? Czy jest to możliwe, że trzeba mu coś objawiać? Zwróćmy uwagę na ten fragment.

“Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, “

Już sam ten werset powinien w zwolennikach Trójcy wzbudzić zaniepokojenie. Czy jest to możliwe, że będący w niebie Jezus, część rzekomej Trójcy, musi mieć coś objawione przez Boga!

Bóg i Jezus to 2 różne osoby

Wróćmy jednak do interesującego nas fragmentu z księgi Objawienia 1:8, i zwróćmy uwagę na kontekst tej wypowiedzi:

Obj 1:4  Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
Obj 1:5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,

Co wynika z tego fragmentu? OtóżTen, Który jest i Który był i Który przychodzi” z wersetu 1:4, jest wyraźnie odróżniony od Jezusa Chrystusa, o którym wspomina werset 1:5. Pozdrowienie jest od Boga … i od Jezusa Chrystusa. Jest tu więc mowa o dwóch osobach (po cóż przesyłać pozdrowienie od dwóch osób w założeniu, że jest tylko jeden i ten sam Bóg?). Osoba nazwana Alfą i Omegą nie jest jak widzimy Jezusem Chrystusem. Takie pozdrowienia rozróżniające Ojca od Jezusa znajdziemy w szeregu listach:

1Ko 1:3  Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

2Ko 1:2  Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Gal 1:3  Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.

Efz 1:2  Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

Flp 1:2  Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Pomijając fakt, że  nie ma w tych cytatach pozdrowień od Ducha Świętego, to takie oddzielenie Boga Ojca,  od Pana Jezusa (nie Boga Jezusa) jest wymowne.

Wynika z przedstawionych do tej pory argumentów, że “Alfa i Omega” i Ten, Który jest i Który był i Który przychodzi” to Jahwe, a nie jego Syn Jezus!

Co na to komentatorzy biblijni

Większość komentatorów tego fragmentu jest z tym zgodnych. W komentarzu Żydowskim do Nowego Testamentu w przypisie do tego wersetu czytamy:

“A i Z, dosłownie „Alfa i Omega”, czyli Ten, który istniał na początku i który będzie tez istniał na końcu. Tutaj oraz w 21,6zK określenie to oznacza Boga Ojca, …”

Podobny komentarz znajdziemy w Biblii Lubelskiej (KUL):

Przypis do KUL

Nic dodać nic ująć do powyższej wypowiedzi. Taki tok rozumowania potwierdza poprzedzający 8 werset jak również werset 7, którym to wersetem zakończono ten wątek aklamacją kończącą “Amen“. Tak więc kolejny werset wnosi nową myśl i zmienia narrację.

1:6  i uczynił nas królestwem — kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
1:7  Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebodli. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
1:8  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

 

Objawienie 21:6

Zwrot „Alfa i Omega” pojawia się po raz kolejny w Objawieniu 21:6. Prześledźmy ten fragment wraz z kontekstem (Objawienie 21:5-7 BT II):

21:5  I rzekł Siedzący na tronie: “Oto czynię wszystko nowe”. I mówi: “Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe”.
21:6  I rzekł mi: “Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
 21:7  Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

O kogo w tym fragmencie chodzi? Komentatorzy biblijni również i w tym przypadku odnoszą zwrot “Alfa i Omega” do Boga Ojca. W katolickiej Biblii Lubelskiej w komentarzu możemy przeczytać:

Komentarz biblijny KUL

Jak widzimy nawet komentatorzy katoliccy są zdania, że treść wypowiedzi każe przypisać ją Bogu!

Potwierdza to również zwrot “Siedzący na tronie“.

Porównując Objawienie 5:1, z Objawieniem 5:6,7 widzimy, że zasiadający na tronie jest różny od symbolicznego “Baranka”, którym jest niewątpliwie Pan Jezus.

I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. Obj. 5:1 
I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. Obj. 5:6 
I poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. Obj. 5:7

Objawienia 22:3

Trynitarze próbują się ratować fragmentem z Objawienia 22:3 mówiącym o “Tronie Boga i Baranka” . Dlaczego jednak nie zwracają uwagi na to, że nie jest to tron również i Ducha Świętego? Użyty w Objawieniu 22:3 tron, oznacza panowanie Boga i Baranka a nie równości osób. Wyraźnie to dostrzegamy po przeanalizowaniu wersetu Objawienia 3:21:

“Temu, kto zwycięży wszystko, pozwolę zasiąść na moim tronie, tak jak Ja, odniósłszy zwycięstwo, zasiadłem razem z mym Ojcem na Jego tronie.”

Czyj jest tron? Czytamy, że Jezus zasiadł razem z  Ojcem na Jego tronie! Pismo nie naucza na naszym tronie ale na JEGO tronie. Podobnie chrześcijanie mają królować z Jezusem. Czyżby przez to mieliby być równi Bogu?! (zob. Obj. 20:6 BT II)

“Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i tysiąc lat z Nim będą królować.”

Jak widzimy zwrot Tron Boga i Baranka nie może służyć do pokazania równości pomiędzy Bogiem a Jezusem.

Wracając do Objawienia 21:6, w 7 wersecie zwrócono uwagę na jeszcze jeden ważny szczegół, a mianowicie:

“Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

Jezus często nazywał swoich uczniów braćmi,  jak to czytamy chociażby w Mateusza 25:40. O braciach Chrystusa napisano jednak, że są “bożymi synami, o czym czytamy chociażby w liście do Galatów 3:26 BT II (oraz 4:6): “Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi“.

Jeżeli Chrystus nazywał swych naśladowców „braćmi”, a nie „synami”, to omawiany werset z Objawienia 21:6 musi dotyczyć naszego niebiańskiego Ojca.

W Objawieniu 3:12 Jezus wyraźnie mówi, że Jego Ojciec jest również Jego Bogiem.

 Objawienie 22:13

Ostatnim fragmentem, który poddamy analizie, a w którym użyto zwrotu “Alfa i Omega”  jest 22 rozdział a werset 13.

Zacytujemy interesujący nas werset w szerszym kontekście od 6 do 16 wersetu), gdyż ten fragment budzi największe kontrowersje.

6  I rzekł mi: “Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.
7  A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi”.
8  To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał.
9  Na to rzekł do mnie: “Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu oddaj pokłon!”
10  Dalej powiedział do mnie: “Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska
11  Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.

12  Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
13  Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
14  Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.
15  Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
16  Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna”.

Co twierdzą znani komentatorzy?

William Barclay profesor teologii i krytyki biblijnej na Uniwersytecie w Glasgow, w swoim komentarzu do 22 rozdziału napisał:

“Pozostała część ostatniego rozdziału Objawienia jest wyjątkowo chaotyczna. Wiele tematów nie łączy się tu ze sobą, występuje wiele powtórzeń już poruszonych spraw, często trudno jest zorientować się, kto wypowiada te słowa.”

Zgodzimy się z tym, że rozdział 22 Księgi Objawienia  zawiera wypowiedzi kilku osób. Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że anioł sprawozdawca mówi słowami zarówno Boga jak i Jezusa.

Kontekst 22:16 może rzeczywiście sugerować, że słowa 22:13 wypowiada Jezus, ale czy 22:15 nie kończy pewnej myśli, a słowa z 16 wersetu nie są początkiem całkiem nowej?

Potomek i odrośl Dawida

W 16 wersecie Pan Jezus mówi bowiem o sobie, jako potomku i odrośli Dawida. Wskazuje to na Jego rolę jako  Mesjasza, a nie wszechmocnego Boga. Zgodnie ze znaczeniem słowa Mesjasz, było by dziwne, że Bóg na Mesjasza … namaszcza samego siebie. Czy o Bogu możemy powiedzieć, że jest potomkiem kogokolwiek lub, że jest “odroślą”?

Czy zatem słowa „Alfa i Omega” z wersetu 13 nie powinniśmy słusznie przypisać Osobie, do której dwukrotnie już je w księdze Objawienia odniesiono? Jeżeli dwa wersety odnoszą te słowa do Boga Ojca, to czy rozsądne byłoby w trzecim przypisać je komuś innemu?

A co z wersetem 12 “Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca“?

Czy nie jest w nim mowa o Jezusie? Możliwe, że tak jest, ale możliwe jest również to, że mowa w tym wersecie jest jednak o Bogu.

Kto ma przyjść?

Zastanówmy się, czy tylko sam Jezus jest w Biblii opisany jako ten, który ma przyjść?

Zwróćmy uwagę na 3 fragmenty ze ST (BW).


 “Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją – mówi Pan Zastępów. (
Malachiasza 3:5)

“… Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. (Zachariasza 14:5 )

Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia” (Izajasza 66:15)

Tak więc zarówno o Jezusie jak jak i Jego Ojcu, Pismo Święte mówi w kontekście ich przyjścia, w celu wymierzenia kary.

Potwierdzeniem takiego toku rozumowania są słowa z Objawienia 4:8 (BW) , które odnoszą się się do Boga, a które również mówią o Jego przyjściu:

” A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść.”

Porównując ten tekst z Izajasza 6:3 nie mamy wątpliwości, że dotyczy on Jahwe Zastępów … a nie Jezusa.

“I wołał jeden do drugiego: “Święty, Święty, Święty jest Jahwe Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”

Również Objawienie 6:16 zwraca uwagę na Boga i Baranka (ciekawe dlaczego nie na trzy osoby) występujących w wizji wspólnie podczas dniu gniewu Bożego.

“Wołając do gór i do skal: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Siedzącego na tronie, i ratujcie nas od gniewu Baranka! “

Nie ulega wątpliwości, że wersety mówiące o przyjściu w dniu ostatecznym, możemy odnieść zarówno do Boga jak również do Jezusa – któremu Bóg powierzył władzę sądzenia.

Król i Sędzia

Warto w tym miejscu przypomnieć, że z uwagi na to, że Jezus został przez Boga wyznaczony na Króla, to tytuł ten, będzie również przysługiwał zarówno Ojcu, jak również Synowi. Jak wiemy, królami byli także Dawid czy Salomon, ale nie upoważnia to nikogo do wyciągania wniosku, że każda osoba nazwana “królem” jest równa wobec innego króla.

Podobnie rzecz się ma z sądem ostatecznym i przyjściem na ten sąd Boga i Jezusa.  W Dziejach Apostolskich  10:42 czytamy:

” On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.

W Dziejach 17:30,31 czytamy natomiast:

“Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych”.

Kto jest sędzią? Słusznie możemy powiedzieć, że Bóg będzie sądził ludzkość poprzez Jezusa! Sędzią jest zatem zarówno Bóg jak i Jezus, którego obdarzył władzą sądowniczą.

Panowanie Boga i Jezusa

Podobnie jest z panowaniem Boga i Jezusa. W Objawieniu 11:15 (BT) czytamy:

„I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków! „

Jezus jest nazwany pomazańcem czyli Chrystusem co przeczy teorii, że jest Bogiem równym Ojcu (zobacz  Czy Pan Jezus jest dla Ciebie Mesjaszem? ).

W cytowanym wersecie jest więc mowa o dwóch odrębnych królujących osobach. Gdyby nawet przyjąć że są “jednym Bogiem“, …  to dlaczego nic nie powiedziano o Duchu Świętym rzekomo wchodzącym w Jego skład?

Jeżeli zestawimy te wersety z zacytowanymi wcześniej Dziejami Apostolskimi 10:42 mówiącymi, że Bóg ustanowił Jezusa Sędzią, oraz 17:30,31 mówiącym, że Bóg będzie poprzez Jezusa sądził, to jasno widzimy, że Bóg również w pewnym sensie przybędzie na sąd.

Tak więc słowa z Objawienia  22:12  “Oto przyjdę niebawem …” nie muszą wcale wskazywać jednoznacznie na Jezusa, ale mogą dotyczyć Jego Ojca.

Bóg przy tym nie pojawi się literalnie, ale przyjdzie, podobnie jak przyszedł w czasach Noego i zniszczył niegodziwych posługując się wodami potopu, … czy jak “zstąpił” do Sodomy i Gomory niszcząc owe miasta ogniem.

Pierwszy i Ostatni

A co ze zwrotem “pierwszy i ostatni” którym określono Jezusa? Czy nie świadczy to o tym, że Jezus jest Bogiem równym Jahwe?

Jak już pisaliśmy na tym blogu, w Piśmie Świętym są pewne zwroty, które używane są jednocześnie do Boga, do Jezusa, jak również do ludzi.

Takimi zwrotami są Król, Pan, Zbawiciel, Sędzia, Pasterz …. czy Król Królów. Dla przykładu określenie “Król królów” zastosowano w Piśmie Świętym do Boga w 1 Tymoteusza 6:15, do Jezusa  Obj 19:16  ale i Nabuchodonozora w Ezechiela 26:7. Cyrus, nazwany został bożym pasterzem, podobnie jak Jezus czy niebiański Ojciec. Nie oznacza to jednak, że wszyscy tak nazwani, są równi co do mocy i władzy.

Takich porównań jest mnóstwo. Dla przykładu to, że Piotra oraz Boga nazwano „skałą” nie upoważnia nas do wysnuwania wniosku, że Piotr jest Bogiem. W 2 Księdze Samuela 22:32 czytamy:

“Bo któż jest bogiem prócz Jahwe lub któż jest skałą prócz Boga naszego?

Natomiast Pan Jezus powiedział do Piotra:  “Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”

Kto skałą oprócz Boga? A jednak czy nie nazwano tak Piotra? Jak widzimy ważny jest kontekst danej wypowiedzi.

Co innego gdy jest użyty do Boga co innego do Jezusa a co innego jeszcze do ludzi.

Użycie tego zwrotu w ST zwraca uwagę na Boga, poza którym nie ma innych bogów, który jest dla Izraela “pierwszy i ostatni“. Zwróćmy również uwagę na księgę Izajasza 44:6 (BT II).

“Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: “Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga! “(BT II)

Jeżeli chodzi i użycie go względem Jezusa to widzimy, że kontekst wskazuje na całkowicie inny sens.

Kto był martwy ale ożył

Jeżeli poza Jahwe nie ma Boga, to co ten sam zwrot oznacza w stosunku do Pana Jezusa? Czy użyty zwrot w stosunku do Boga jest w takim samym sensie użyty w stosunku do Jezusa? Nie musimy się tego domyślać, bo księga Objawienia 1:17,18 sama to precyzyjnie wyjaśnia:

” Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: “Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni,   i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.”

Zwrot “pierwszy i ostatni” w stosunku do Pana Jezusa, jak widzimy został użyty w kontekście jego śmierci i zmartwychwstania co jasno wynika również z wersetu Objawienia 2:8:

“Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył

Czy w stosunku do Boga można powiedzieć że był martwy? Pismo mówi nam w Habakuka 1:12 (BT III) mówi o Bogu “o Panie, Boże mój Święty, który nie umierasz”

Jezus jako pierwszy i ostatni

Wynika z tego, że pierwszy i ostatni w stosunku do Jezusa, musi mieć inne znaczenie niż użyte w stosunku do Boga. Powiązanie zwrotu “pierwszy i ostatni”, ze słowami  “był martwy i ożył“, potwierdza również list 1 do Koryntian 15:23, gdzie  czytamy o zmartwychwstaniu Jezusa:

“lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.”

Ktoś powie jednak, czyż nie było przed Jezusem wskrzeszeń? Owszem, ale nie do chwalebnego ciała, o którym pisał chociażby Paweł w 1 do Koryntian 15:45 (BWP)

15:42   Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne,
15:44   Zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe.
15:45   Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Jezus jest więc pierwszym i ostatnim wzbudzonym bezpośrednio przez Boga. Wszyscy inni będą wzbudzani już przez pośrednictwo Pana Jezusa. Jezus jest również nazwany “ostatnim Adamem“, tym który zwyciężył nad śmiercią. Zmartwychwstał  „jako pierwszy”, a jako  „ostatni  Adam,  stał  się duchem ożywiającym”.

Bóg Jezusa

Warto nadmienić, że Bóg nazwany Alfa i Omega jest Bogiem Jezusa, co wyklucza, że tworzą tego samego jednego Boga.  W Objawieniu 3:12 wyraźnie na to wskazano:

“Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. “

Zacytowany fragment jest zgodny z inną wypowiedzią Jezusa z Jana 20:17:

„Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.”

 

Z Objawienia 19:1  wynika, że jest to ten sam Bóg, o którym nauczał Mojżesz i Prorocy.

“Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu

Zwrot Alleluja, jak również Hallelujah (Alleluja), dosłownie znaczy “Chwalcie Jahwe”. Jest to połączenie słowa od “halal” oraz “Jah”, skróconej formy imienia Boga Jahwe.

W przypisie do Biblii Poznańskiej napisano, że

Co znaczy AllelujaBóg Wszechmocny

El Szaddaj tłumaczone na Bóg Wszechmocny lub Wszechmogący występuje w Pismach hebrajskich 48 razy i zawsze odnosi się do Boga. W księdze Rodzaju 17:1 (BWP) tak nazywa siebie Bóg Jahwe (JHWH):

“Kiedy Abram miał już dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się we śnie Jahwe i powiedział: Ja jestem Bóg Wszechmocny. … “

Wynika z tego, że Bogiem wszechmocnym jest Jahwe, Ojciec Jezusa oraz Bóg Izraela. W księdze Łukasza 1:49  (KUL) czytamy, że w tego samego Boga Wszechmocnego wierzyła Maria, matka Jezusa.

“gdyż uczynił mi wielkie rzeczy Wszechmocny, a imię Jego jest święte

W księdze Objawienia ten tytuł odniesiono do Boga 5 razy, chociaż niektórzy próbują manipulować tekstem i niektóre z wersetów odnoszą do Jezusa.

1:8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
4:8 Cztery Zwierzęta — a każde z nich ma po sześć skrzydeł- dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.
11:17 mówiąc: “Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować.
19:6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych grzmotów, które mówiły: “Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
21:22 A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. 

Jak łatwo zauważyć, kontekst w każdym z tych wersetów wskazuje na Boga Jahwe.

Musimy przy tym pamiętać, że autorem objawienia jest Bóg, a Pan Jezus jest tym,któremu wizja ta została przekazania. Dlatego zmiana konwersacji nie powinna nas zmylić o kim w danym wersecie jest mowa.

Podsumowanie

Badając całe Pismo Święte bez trynitarnych okularów, patrząc na nie poprzez jego hebrajskie korzenie, nie znajdziemy argumentów na poparcie tezy jakoby w jednym Bogu były trzy osoby.

W ponad 100 wpisach na tej stronie znajdziemy przytłaczającą ilość argumentów przemawiających za tym, że jest tylko  jeden Bóg Jahwe, jak również jeden Pan Jezus, który z woli Ojca został namaszczony na Mesjasza, i który jest naszym Panem.

Jeżeli Bóg jest Trójcą to musi taka nauka być jasno przedstawiona w Jego Słowie, a nie wynikać z wyszukiwania kilku kontrowersyjnych wypowiedzi i budowaniu na nich tak poważnej doktryny, mówiącej o istocie Boga.

Subscribe
Powiadom o

28 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Jolanta
20 sierpnia 2022 21:03

W Objawieniu 1:4 łaska i pokój od Tego, Który był, Który jest i Który przychodzi i od Siedmiu Duchów. W 1:5 … i od Jezusa Chrystusa. Jak rozumieć te Siedem Duchów? Chodzi o odrębność w przekazywaniu łaski i pokoju ( Bóg,Duch,Jezus). Pozdrawiam

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Jolanta
Waldemar
19 czerwca 2022 21:02

Trójca to dogmad pogański Ciekawe wywódy w tych różnych argumentach przestawionych w tych artkułach,które nie będę omawiał. Brak zrozumienia calkowitego ducha Ojca i Syna’ po pierwsze ;Rola Ojca i Syna w macierzy wod górnych (macierzy,łona) po drugie; Rola Syna w macierzy w wodach dolnych(w macierzy Mirian początek Adama) rola Ojca. Cikawostka kochani Bracia Tora daje na wszystkie te pyania dokladne zrozumienie Ojca i Syna. Jeśli dokładnie badacie Tore to by nie było tych dziwacznych nie zrozumialuch wywodów… Proście Ojca i… Czytaj więcej »

makinero
30 października 2021 23:19

Piotr Andryszczak napisał mi: “Syn Boży jest Wszechmocnym! Mając z Ojcem jedną i tę samą naturę, jest Wszechmocny. Ap 1, 8 mówi:  „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.” Dalej mowi: “Dotyczy to zarówno Ojca jak i Syna. Jeden jest Pan i to wszystkich (Rz 13, 12). Wszelki język ma wyznać, że Jezus jest Panem (Flp 2, 11). Alfa jak i Omega, Pierwszy i Ostatni dotyczy zarówno Ojca jak i Syna.”… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
Klaudi
19 stycznia 2021 21:41

Witaj , nazywam się Jacek , i muszę przyznać , że jeśli chodzi o trójce świętą to bardzo ciekawe spostrzeżenia. Akurat tego tekstu to nie przerabiałem , a takie rzeczy bardzo mnie interesują. Ale jak przestudiuiemy czas młodego chrześcijaństwa i pierwszy sobór nicejski i to co na nim uzgodniono, to przecież już robi się dosyć ciekawie, prawda? Sam również zacząłem pisać bloga na podobne tematy i nie tylko. Ja akurat poruszyłem kwestie nad ludzi , którzy jak można wywnioskować ze… Czytaj więcej »

Radoslaw Nicgorski
15 grudnia 2020 22:04

Witam, zwrot Alfa i Omega pojawia się czterokrotnie:
wymieniacie:
Obj. 1:8, 21:6, 22:13
brakuje 1:11 – jaki jest wasz komentarz do niego ?
pozdrawiam

Darek
10 marca 2018 09:21

Przeciez wiemy ze nasz Bog JAHWE niema poczatku ani konca byl od zawsze noto jak morze byc Alfa I Omega normalne ze tu chodzi o Jezusa

Janek
17 lutego 2017 21:54

Chwała Bogu że są tacy ludzie jak Wy, takie strony i blogi są BARDZO POTRZEBNE w tych trudnych czasach, róbcie nadal to co robicie. Niech wam Bóg udziela wszelkiego błogosławieństwa przez Pana Jezusa Chrystusa.

Przemek
Editor
12 lutego 2017 19:35

Jeśli trynitarze chcą przez podobieństwa tytułów, zwrotów odnoszonych zarówno do Boga Ojca jak i do Syna Bożego – “udowadniać” istnienie Trójcy Świętej to powinni w oparciu o Biblie próbować wykazać odnoszenie się takich zwrotów do TRZECH składników domniemanej Trójcy!!! Oczywiście byłaby to zaledwie pewna poszlaka uzasadniająca ich tok rozumowania ale nie dowód! Jak mogłoby to wyglądać w omawianym temacie? Może trynitarze znajdą w Piśmie Świętym miejsce gdzie również Duch Święty byłby nazwany ” alfa i omega”? Czyż nie tego wymaga… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły