Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Bardzo częstym argumentem osób wierzących w Boga w trzech osobach, jest fragment listu do Kolosan 2:9 mówiący, że w Jezusie mieszka cała pełnia boskości. Zobaczmy jak ten werset brzmi w 3 popularnych przekładach Biblii.

(BT) „W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała

(BW) „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości

(BPoz) „W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa.

Czego dowiadujemy się z tego fragmentu? Dowiadujemy się, że w Jezusie mieszka cała pełnia boskości. Czy jednak z wersetu wynika, że Jezus posiada tą pełnię sam z siebie? Czy wynika z tych słów, że Jezus jest równy Bogu? Zwróćmy uwagę na kontekst tej wypowiedzi z Kolosam 1:19 (BT):

Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,

Czy ten werset nie poświadcza, że Jezus otrzymuje pełnię boskości od Boga ? Rodzi się więc pytanie – czy przed otrzymaniem tej „pełni” Jezus ją posiadał? A jak rozumieć zwrot „zechciał Bóg” żeby w NIM ZAMIESZAŁA. Czy nie powinno to być oczywiste, że Bóg jest Bogiem? No chyba, że Jezus nie jest częścią Trójcy i wówczas ten werset niesie ze sobą informację, że Jezus jest „boski” a nie, że jest jedną z osób samego Boga!  Jeżeli w Jezusie zamieszkała CAŁA boskość, czy możemy mówić, że w dwóch pozostałych osobach nie ma boskości?

W Biblii Warszawskiej cytowany powyżej werset brzmi jeszcze dobitniej:

Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości

To Bóg upodobał sobie, obdarować swojego syna boskością. Jezus nie posiadał boskości sam z siebie. Nie dziwi nas to gdy uświadomimy sobie, że Jezus jest tylko obrazem Boga niewidzialnego a nie samym Bogiem (zob.Kolosan 1:15). Oczywistym jest, że posiadanie boskości nie czyni Pana Jezusa tą samą osobą co Bóg o czym zaświadcza tekst z Kolosan 3:1 (BT) rozgraniczający Boga od Jezusa (Boga a nie Ojca)

Jeżeli jednak zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, to szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga

Pan Jezus zasiada po prawicy nie Ojca ale kompletnego Boga.  Czy nie świadczy to  przeciwko równości osób Ojca i Syna?

Jak zauważyliśmy w wielu przekładach użyto w omawianym wersecie sformułowania „mieszka„. Greckie słowo (katoikeo)  oznacza wg słownika grecko-polskiego „mieszka” lub „przebywa” i często odnosi się do miejsca przebywania. Warto się w tym miejscu zastanowić w jakim kontekście występuje to słowo w innych miejscach Pisma Świętego w podobnym kontekście jak w Kolosan 2:9.

Zwróćmy uwagę na Jakuba 4:5 (BW)

Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie ?

Czy nie wynika z tego wersetu, że w nas także mieszka Bóg? Nie oznacza to jednak, że stajemy się równi Bogu. W innym wersecie w Efezjan 3:17 czytamy wg. BW:

Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości

Jak widać to, że w kimś mieszka Chrystus nie jest równoznaczne z byciem Chrystusem.

Co ciekawe w wersecie z Kolosan 1:10 Paweł mówi, że również chrześcijanie mają pełnię używając takiego samego słowa (BW):

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,

Czy oznacza to, że chrześcijanie, do których pisał Paweł również wchodzą w skład Trój-jedynego Boga? Nie. W Komentarzu Żydowskim do Nowego Testamentu, w przypisie do 10 wersetu napisano:

„Owa „pełnia wszystkiego czym jest Bóg”, jaka jest w Mesjaszu „na sposób cielesny” (w.9) będzie również w wierzących, ponieważ stanowią oni część Jego Ciała.”

Warto potwierdzić to fragmentem z 2 Piotra 1:4 (BWP) gdzie czytamy:

To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki nim macie się stać uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się z zepsucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości.

Jeżeli chrześcijanie mają mieć boską naturę to tym bardziej Pan Jezus ma jej pełnie! Jednakże słowa są kubłem zimnej wody na głowy trynitarzy kurczowo trzymających się słów z Kolosan 2:9!

Dla porównania w Biblii Poznańskiej ten werset oddano „abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury” podobnie w Biblii Warszawskiej „abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury” oraz Biblia Tysiąclecia „abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury„.

Jak widać dokładna analiza omawianego wersetu wyraźnie dowodzi, że nie można go stosować jako argumentu przemawiającego za Trójcą Świętą gdyż kontekst biblijny wyraźnie temu przeczy.

Pomijam tu fakt, że werset ten nic nie mówi nam o Bogu w TRZECH osobach!

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty