Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Cześć dla Jezusa z Jana 5:23

Czy Jezusowi można oddawać cześć?

Nie ulega wątpliwości,  że Jezus jako druga osoba po Bogu,  tym co uczynił dla swojego Ojca i ludzi zasłużył sobie na szacunek i cześć. Dlatego też w Jana 5:23 czytamy (KUL).

“aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci i Ojca, który Go posłał.”

Czy jednak na podstawie tego wersetu, możemy wnioskować, że Jezus jest równy Ojcu jak sugerują trynitarze?

Zobaczmy, czy do wyciągnięcia takiego wniosku upoważnia nas kontekst tej wypowiedzi? W Jana 5:19 (BW) czytamy:

“Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni

Jak z tego wynika Jezus pełni tu rolę przedstawiciela Boga, określanego hebrajskim słowem Szaliah“. W “The Encyclopedia of the Jewish Religion” czytamy:

„Przedstawiciel (hebr. Szaliah): […] każde działanie wykonane przez prawidłowo ustanowionego przedstawiciela jest uznawane tak samo jakby wykonał je mocodawca […]”

Jezus jest przedstawicielem, jak również wykonawcą woli swojego Ojca. Dlatego powinniśmy Go szanować tak jak szanujemy Jego Boga.

Przeczytajmy omawiany werset z Jana 5:23 werset z 3 różnych przekładów Pisma Świętego.

(BT) “aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.”

(BW) ” Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.”

(Interlinearny) “aby wszyscy szanowali Syna, jako szanują Ojca. Nie szanujący Syna nie szanuje Ojca, (który posłał) go.”

Jana 5:23 cześć dla Jezusa

Przekład Interlinearny (Kliknij aby powiększyć)

W cytowanym powyżej fragmencie, w języku greckim w miejscu słowa “cześć” jest wyrażenie τιμωσιν (timao), które jak widzimy oddano w tych przekładach w różny sposób.W zrozumieniu znaczenia tego greckiego słowa pomoże nam sprawdzenie, gdzie jeszcze ono występuje.

Timao – gdzie zostało użyte?

Zobaczmy w jakim znaczeniu użyto to słowo w innych miejscach Pisma Świętego. Pomocna będzie w tym  konkordancja Stronga, gdzie znajdziemy wykaz wersetów zawierających to wyrażenie.

Strong 5091 Timao

Timao Strong 5091 (Kliknij aby powiększyć)

Zwróćmy uwagę na cztery przykładowe miejsca użycia tego słowa w  Nowym Testamencie. Zastanówmy się o jaki rodzaj oddawania czci tutaj chodzi.

  • Mateusza 15:4 (BT2) mówiącym o oddawaniu czci ojcu i matce – “Bóg przecież powiedział: Czcij (timao) ojca i matkę
  • 1 Tymoteusza 5:3 (BT2) gdzie zalecono okazywanie czci wdowom – “Miej we czci (timao) te wdowy, które są rzeczywiście wdowami.
  • 1 Piotra 2:17 (BT2) mówiący o czci należnej władcom – “Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie (timao) króla!
  • Dzieje Apostolskie 28:10 (BW) o czci dla ludzi – “Dawali nam też wiele dowodów czci (timao), a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba.

Jak widzimy greckie “τιμωσιν” w Piśmie Świętym zastosowano do: rodziców, królów, starszych osób czy apostołów.

Jeżeli zgodnie z tym o czym czytamy w Mateusza 15:4 lub 7:10 mamy czcić ojca i matkę to tym bardziej powinniśmy czcić Jezusa! Trzeba przy tym pamiętać, że cześć czci nie jest równa. Inną czcią otaczamy rodziców inna króla, inną Jezusa a jeszcze inna Boga. Werset nie mówi, że mamy oddawać “identyczną cześć“, ale zwraca uwagę na to, że jeżeli nie szanujemy Syna Bożego, to niejako nie szanujemy jego Ojca gdyż “Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał“.

Potwierdzono taki sposób rozumowania w Didache (Pierwsi Świadkowie, s. 34), gdzie użyto tego słowa w zdaniu:

“Dziecko moje, o tym, kto głosi ci słowo Boże, pamiętaj dniem i nocą i czcij go (timao),  jak samego Pana …” 

Autor znający grekę, doskonale wiedział, o jaki rodzaj czci tu chodzi.

Jaka cześć?

O tym, że nie chodzi tutaj o cześć religijną  podpowiadają nam słowa Pana Jezusa z Jana 12:26 gdzie również użyto greckiego słowa “τιμωσιν”.

“A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go (timao) mój Ojciec.”(BT II) 

Jak widzimy nawet sam  Bóg okazuje w pewnym sensie szacunek (cześć) ludziom. Jak czytamy w zacytowanym fragmencie, jeżeli służymy Synowi to Ojciec będzie okazywał również szacunek nam. Skłania to do wniosku, że nie chodzi o cześć religijną, ale o szacunek wobec innych.

Warto tu podkreślić, że cześć składana Jezusowi nie jest składana mu jako Bogu Najwyższemu, ale jako Mesjaszowi i Synowi Bożemu. Użyte bowiem w ewangelii Jana 5:23 greckie “τιμωσιν” znaczy słownikowo: szanować, czcić, cenić (zobacz konkordancję Stronga).

Słownik grecki timao

Timao Słownik Vocatio (Kliknij aby powiększyć)

Antytrynitarze szanują Jezusa za to co uczynił dla rodzaju ludzkiego, cenią jego wierność dla Boga i są Mu podporządkowani jako Królowi i Sędziemu ustanowionemu przez Boga.

Czytelnicy Biblii doskonale wiedzą, że o znaczeniu danego fragmentu Pisma Świętego, decyduje w dużej mierze kontekst.

W kontekście dotyczącym Jana 5:23 w wersecie 22 (BT) możemy przeczytać:

“Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,

A w wersecie 24:

“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.”.

Jezus jest ustanowionym przez Boga sędzią. Żydzi niestety nie okazywali czci należnej temu, który otrzymał od Boga tak ogromną władzę królewską oraz sędziowską.

Kathos – cześć taka jak Ojcu

Omawiając ten werset warto zwrócić uwagę również na zwrot “aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak (kathos) oddają cześć Ojcu“.

Niektórzy są zdania, że użyte tu greckie słowo “kathos” oznacza identyczną cześć dla Syna jak i Ojca. Czy tak należy rozumieć ten grecki wyraz? Zobaczmy jego użycie w innych miejscach Nowego Testamentu .

Grecki przysłówek kathos co oznacza

Grecko-Polski Słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego

Prześledźmy 3 wybrane wersety, w których użyto tego przysłówka.

“Ja w nich, a Ty we Mnie. Aby byli tak doskonałą jednością, żeby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i umiłowałeś ich tak,  jak (kathos) Mnie umiłowałeś.” Jana 17:23 (Biblia Poznańska)

Czy miłość ojcowska Boga do Jezusa (umiłowanego Syna) jest dokładnie taka sama jaką Bóg nas obdarza? Czy jesteśmy równi Jezusowi? Nie! Zwróćmy również uwagę na użycie tego zwrotu również w Ewangelii Jana 3:14 (Biblia Poznańska).

“A jak (kathos) Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak też musi być podwyższony Syn Człowieczy.

Wywyższenie przez Mojżesza węża na pustyni było tylko proroczą zapowiedzią tego co dokonało się na Golgocie.  Trzeci przykład pochodzi z 1 Jana 4:17 (BW).

“W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki (kathos) On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.”

Czy porównanie nas z Panem Jezusem, byłoby stosowne? A tak by było, gdyby słowo “kathos” oznaczało równość?

Te trzy wersety pokazują, że greckie kathosnie sugeruje równości? W wersetach tych zwrócono uwagę tylko na pewne podobieństwo.
A co mówi kontekst?

W Jana 5:19 czytamy, że nie może “Syn sam od siebie nic czynić“. Podobnie czytamy w Jana Jan 5:30-32 (BW) gdzie Jezus mówi o sobie: “Nie mogę sam z siebie nic uczynić“.

Tak więc, zarówno kontekst bliższy, jak i kontekst dalszy nie wskazuje na równość Jezusa względem Ojca.

Nie chcemy oczywiście umniejszyć znaczenia Jezusa a jedynie zwrócić uwagę na fakt, że oddawanie czci Jezusowi nie jest równoznaczne ze zrównaniem go z Ojcem.

Czczenie Boga a czczenie Jezusa

Przeanalizujmy co Jezus chciał nam powiedzieć w 30 wersecie:

“Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.”

Czy zakładając Trójce taka wypowiedź ma sens?  Dlaczego Jezus nie może czynić (mówić BT) sam z siebie. Dlaczego nie korzysta ze swojej woli? W wersecie 43 Jezus wypowiada się jeszcze dobitniej:

“Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.”

Co wynika z tych słów? Jezus nas uczy, że nie przychodzi we własnym imieniu, ale w imieniu Boga! Będąc tożsamym z Bogiem Jezus nie mógłby wypowiedzieć takich słów, gdyż byłyby one nieprawdą! Jezus pokazuje w ten sposób, że wszystko co czyni jest z woli Ojca. Nie kto inny jak właśnie ten Ojciec nakazuje nam otaczać Swego umiłowanego Syna czcią. W Filipian 2:9-11 (BW) możemy przeczytać:

“Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię.  Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią  I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Wracając do głównego tematu Pismo Święte wielokrotnie wspomina o oddawaniu czci  “τιμωσιν” rodzicom czy człowieczym królom.

Czy zatem mielibyśmy nie oddawać czci Królowi ustanowionemu przez najwyższego Boga?

Przecież nie składamy Jezusowi czci jako Bogu Najwyższemu, lecz jako przedstawicielowi Boga (Szaliah), Królowi, sędziemu, Synowi Bożemu i Mesjaszowi.

Bóg JHWH dał Jezusowi stanowisko ustępujące rangą tylko Jego własnej osobie. Jak czytamy w Filipian 2:9 to nie Jezus siebie wywyższył, ale “Bóg wielce go wywyższył “.

Jak widzimy oddawanie szacunku (czci) Jezusowi jest zawsze “ku chwale Boga Ojca“. W 1 Koryntian 15:28 (BW) czytamy, że stało się to aby “Bóg był wszystkim we wszystkim“. Oddajmy zatem należny szacunek i cześć Jezusowi, który bez wahania oddał za nas swoje bezcenne życie, i wskazał nam drogę Boga Ojca.

Subscribe
Powiadom o

14 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Samson
21 marca 2023 10:05

Witam. Z podejściem Trynitarzy do J 5: 23 w kwestii słowa takiej samej – czci – jest dokładnie tak samo jak ze słowem Elohim czy Adonaj czy z greki Kyriou. Tylko dlatego, że słowa te użyte są i do Jahwe i również do Jezusa, to z góry zakłada się jedność bóstwa, co oznacza, że Jezus to sam Jahwe i należy mu się dokładnie taka sama cześć jak Bogu Wszechmogącemu. Tu mamy tak samo użyte tytuły czy jak niektórzy (choć moim… Czytaj więcej »

Robert
19 marca 2023 10:44

Werset z J 5:23 wydaje się wskazywać na potrzebę oddawania czci synowi. I tak jest w istocie w wielu przekładach, jak podano w tekście czytamy o tym, że mamy: “czcić syna, jak ojca”. I w penym sensie i pod pewnymi względami, mamy. Czytamy o tym w Apok.5:13-14 W nowotestamentowych podaniach znajdziemy sześć greckich słów, które można oddać przez “czcić”. I przekład interlinearny gr. “timosi” oddaje przez: “szanowali”. I wypowiedź ta przez trynitarzy, przedstawiana jest jako dowód polemiki chrześcijan z żydowskim… Czytaj więcej »

makinero
19 października 2021 21:41

“Szanuj matkę” swoją, a nie “czcij matkę”. To jest nieprawidłowe tłumaczenie.

maldam81
22 stycznia 2020 09:18

nie widzę odpowiedniego tematu gdzie poruszony byłby ten argument przeciw trójcy więc wstawiam tu rzymian 7:4 “Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc.” gdyby Jezus był Bogiem Izraela czyli ich mężem jak to jest w innych miejscach napisane to słowa Pawła nie mają sensu. to Ojciec był mężem a Izraelici wchodzący w skład Oblubienicy przez śmierć dla prawa należeć… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
26 kwietnia 2018 14:58

Ciekawie w tym temacie wypowiedział się Arkadiusz Wiśniewski, poniżej cytat : ” Dodatkowo, Biblia jasno naucza, że nie tylko Boga Jahwe można czcić. Nowy Testament w pozytywny sposób wspomina o konieczności naszego czczenia ojca i matki,3 o tym, że Ojciec uczci wierzących,4 że mieszkańcy Malty szanowali/czcili apostoła Pawła,5 że Tymoteusz miał czcić wdowy,6 czy też wreszcie o konieczności czci dla króla.7 Widać więc wyraźnie, że z samego faktu zastosowania słowa timao do Pana Jezusa nie można wnioskować o Jego absolutnej… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły