Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Gdzie szukać prawdy?

Słowo Twoje jest prawdą

Osoba wierząca nie ma wątpliwości, że wyznacznikiem prawdy religijnej jest Pismo Święte.

W nim znajdujemy informacje, kim jest Bóg, w jaki sposób chce być wielbiony oraz jakiego postępowania od nas oczekuje. Jezus w ewangelii Jana 17:17 (BW) powiedział w modlitwie do Boga.

“Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.”

Czy twoje wierzenia oparte są na prawdzie pochodzącej ze Słowa Bożego?

Jezus w Ewangelii Jana 4:23 (BW) zwraca uwagę, że Bóg wręcz szuka takich czcicieli, którzy będą oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie.

“Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

Oddawanie czci Bogu “w prawdzie” możliwe jest tylko wówczas, gdy tę prawdę znamy.

Z badań opublikowanych w Agorze Nr 4 z 27.01.1991 w artykule “Mapa pobożności” wynika, że wielu ludzi “… ma o swojej religii pojęcie zgoła blade”.

Taki stan rzeczy spowodowany jest tym, że spora część społeczeństwa nie czyta Pisma Świętego. Nie sprawdza, czy ich “wiara” ma w Słowie Bożym swoje źródło. Dla wielu “wiara” czy religia to przestrzeganie pewnej tradycji i uczestnictwo w ceremoniach i świętach.

W przypadku przeważającej liczby osób “wiara” została odziedziczona po rodzicach i często wynika z miejsca zamieszkania.

Czy prawda religijna miałaby zależeć od miejsca urodzenia lub rodzinnej tradycji?

Mapa religijności świata

Poniżej Mapa świata przedstawiająca religię dominującą w danym kraju.

Mapa Religii Świata

(Kliknij podwójnie aby powiększyć tą mapę. Mapa pochodzi z Wikimedia Commons)

Patrząc na mapę zastanów się, czy to normalne, że miejsce zamieszkania ma decydujące znaczenie, w jakiej jesteś religii?

Mieszkając dla przykładu w USA – zapewne byłbyś protestantem, gdybyś urodził się w Indiach najprawdopodobniej byłbyś hinduistą, a w Rosji lub na Ukrainie należał byś do kościoła prawosławnego.

Czy w każdej z tych religii, przedstawiających różne koncepcje Boga, jest prawda?

Niestety większość ludzi nie zastanawia się nad tym w co wierzy, kim jest Bóg, a kim Pan Jezus. Wielu po prostu kultywuje religię odziedziczoną po rodzicach.

Nie tyle ważna jest dla wielu prawda, co religijna tradycja.

A co by było, gdybyśmy  stworzyli mapę tylko chrześcijańskich religii z podziałem na to, w jakiego Boga wierzą jej wierni? Otóż większość kolorów zlałaby się w jeden. Przeważająca część chrześcijaństwa uznaje bowiem “Trójcę” za swojego Boga.

Nie ma przy tym znaczenia, że w Biblii nie ma słowa “Trójca”,  a nawet koncepcji takiego Boga.

Czy sprawdzałeś, czy Bóg w którego wierzysz, jest prawdziwym Bogiem, o którym naucza Pismo Święte?

Kto jest prawdziwym Bogiem

Przyjmując z dobrodziejstwem inwentarza spuściznę po przodkach, wielu na powyżej postawione pytanie odpowie, że “Trójca” lub Jezus.

Niestety wielu deklaruje wiarę w Jezusa … ale nie wierzy Jezusowi. W ewangelii Jana 17:3 (BW) Pan Jezus  jasno naucza, kto jest prawdziwym Bogiem.

“A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie,  jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.”

Słowa te Jezus wypowiada, modląc się do swojego niebiańskiego Ojca. Ojca, którego nazywa  jedynym prawdziwym Bogiem.

Czy Jezus uważany przez wielu za część “Trójcy” modli się sam do siebie? Nie. Jezus modli się do “jedynego prawdziwego Boga”. Jasno rozróżniając tego Boga od siebie.

Czy wierzących w “Trójcę” nie powinno zastanawiać to, że Jezus nie mówi o potrzebie poznania również rzekomej trzeciej osoby Boga?

Sprawa jest poważna, gdyż Jezus w omawianym wersecie stwierdza, że od poznania jedynego prawdziwego Boga zależy nasze życie!

Jeżeli zgodzimy się z Jezusem, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Jego Ojciec, to powstaje pytanie, kim jest Jezus?

Zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego – jest pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem, co wynika jasno z 1 listu do Tymoteusza 2:5.

“Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”

Jezus jest również drogą prowadzącą do Ojca, co wynika z ewangelii Jana 14:6 (BW).

“Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

Jeżeli chcesz dotrzeć do prawdziwego Boga, musisz uznać Jezusa za pośrednika, jak również drogę prowadzącą do Jego Ojca. Zauważ, że Jezus jest drogą do Boga, a nie CELEM tej drogi.

W jakiego Boga wierzyli pierwsi chrześcijanie?

Czy uczniowie Jezusa nauczali inaczej? Czy wierzyli w Boga w trzech osobach? Nic podobnego. Przeczytajmy 1 list do Koryntian 8:5,6 (BW):

“A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów – dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.“

To, że jest jeden Bóg oraz jeden Pan, wynika również z listu do Efezjan 4:5,6 oraz innych wersetów. Zauważ, że w zacytowanym kolejnym wersecie ponownie nic nie powiedziano o rzekomej trzeciej osobie “Trójcy”, czyli Duchu Świętym! Jest mowa tylko o Bogu oraz Jezusie, którego nazywamy naszym Panem.

Jezus i apostołowie nie głosili ewangelii o “Trójcy Świętej” czy “dobrej nowiny” o trzech osobach w jednym Bogu! Nic takiego w Biblii nie znajdujemy. Nie bez powodu Paweł ostrzega przed głoszeniem jakiejś innej ewangelii niż ta, która jest w Słowie Bożym. W  Galatów 1:7-9 (BW) czytamy:

“Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!”

Czy trynitarne chrześcijaństwo nie głosi odmiennej ewangelii od tej, którą głosili apostołowie?

Ewangelii, która z Mesjasza uczyniła drugą osobę Boga, która Najwyższego Boga, zredukowała do jednej trzeciej Boga a Ducha Świętego ogłosiła odrębną od Boga osobą!

Prawda jest prosta, logiczna i spójna wewnętrznie

Jak wskazaliśmy na wstępie, źródłem religijnej prawdy jest Biblia.

Przedstawione w niej nauczanie jest proste, logiczne i spójne wewnętrznie. To, o czym czytamy w Nowym Testamencie, jest spełnieniem tego, co zapowiedziano w Starym Przymierzu.

Z Biblii wynika, że Jezus nie przyszedł zmieniać nauk zawartych w Pismach hebrajskich, tylko je wypełnić.

“Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić Mateusza 5:17 (BW)

“Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach.” Łukasza 24:44 (BW)

Czy Bóg zapowiadał w Starym Testamencie, że zmieni nagle tożsamość i stanie się Trójcą? Czy gdziekolwiek Jezus lub apostołowie nauczali o jednym Bogu w trzech osobach?

Zastanów się, czy znane ci nauczanie o Trójcy jest proste, logiczne i spójne wewnętrznie?

  • Proste: Wyjaśnienie tej nauki zajmuje dziesiątki opracowań, a sami komentatorzy przyznają, że i tak nie da się Trójcy zrozumieć.
  • Logiczne: Definicja Trójcy głosi, że „Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg. Czy logiczna jest nauka, że jest trzech Bogów, ale jest tylko jeden Bóg? Spróbuj znaleźć tak definiowanego Boga w Biblii.
  • Spójne wewnętrznie: Bóg Biblii nie ewoluuje. W Starym Przymierzu i w Nowym Przymierzu jest ten sam Bóg, będący Ojcem Pana Jezusa. Naród Izraelski nie oczekiwał zstąpienia Boga, ale pojawienie się obiecanego Mesjasza (Chrystusa).

Z Pisma wynika, że prawda o Bogu jest prosta. Nie trzeba kończyć studiów teologicznych, żeby ją zrozumieć.

“Tego czasu Jezus rzekł: Uwielbiam Cię, Ojcze, Władco nieba i ziemi, żeś zakrył to wszystko przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś całkiem maluczkim(Mateusza 11:25 (BWP)?

Paweł pisząc pierwszy list do Tymoteusza, w 6 rozdziale w wersecie 20 ostrzega go przed rzekomą nauką pełną sprzeczności.

“Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki

Komu wierzysz?

Niestety wiele osób nie ma czasu lub chęci sprawdzać, czy ichwierzenia są oparte na Bożym Słowie. Takie osoby swoje zbawienie powierzają księdzu, pastorowi lub innym religijnym przywódcom

Często daje się słyszeć słowa “Ksiądz kończył szkoły, więc lepiej wie,  jak należy rozumieć Pismo Święte“.

Problem w tym, że ksiądz, pastor, a nawet biskup są na “religijnym etacie” i są zobligowani do głoszenia tego, czego naucza ich kościół.

Gdyby zanegowali na przykład Trójcę czy inną doktrynę, to by takiego “duchownego” ekskomunikowano i pozbawiono “pracy”.

Dlatego w wielu religiach czy kościołach nie dyskutuje się o narzuconych odgórnie tzw. “prawdach wiary”.

Jeżeli ktoś się nie zgadza z głoszonymi dogmatami, to jest często usuwany z danej społeczności. Często stosuje się wobec takich osób ostracyzm lub nazywa heretykami czy odstępcami.

Nie są przy tym ważne biblijne argumenty.

Jest jednak postęp, gdyż w średniowieczu “myślących inaczej” palono na stosie lub łamano kołem!

Dzisiaj wiele organizacji religijnych i kościołów uzurpuje sobie prawo do jedynie słusznego rozumienia Pisma Świętego.

Wszystkie wyznania twierdzą, że tylko u nich głoszona jest prawda. Tylko z nimi jest Jezus.

Wiele osób, które zaczęły czytać Pismo Święte zauważa jednak, że to co głoszone jest w ich kościele, jest sprzeczne z tym, czego naucza Biblia.

Przykładowo szokiem dla wielu początkujących czytelników Biblii jest porównanie wersji dziesięciu przykazań z katechizmu z wersją biblijną z Wyjścia 20:1-17.

Jeżeli kościoły pozwoliły sobie na usunięcie drugiego przykazania (więcej w linku powyżej) i rozbicie ostatniego na dwa, żeby się liczba przykazań zgadzała, to jaki stosunek do “prawdy” mają ci, którzy czegoś takiego się dopuszczają.

Nie daj się oszukać

Ci, którzy zauważyli, że ich kościoły nie głoszą prawdy, wychodzą z nich i szukają innych “społeczności”. Niestety  wpadają często z deszczu pod rynnę.

W Internecie nowe religie i sekty powstają w ostatnim czasie jak grzyby po deszczu.

Często charyzmatyczny przywódca grupy czy pastor skupia wokół siebie wyznawców głoszonej nauki, wymagając jej uznania i często ślepego posłuszeństwa. Jeżeli ktoś czytając Biblię czegoś nie rozumie, nie szuka wyjaśnienia w innych wersetach, ale czeka co powie na ten temat jego religijny “Guru”.

Taki przywódca grupy wyjaśnia to, co Chrystus miał rzekomo na myśli i co chciał w rzeczy samej powiedzieć.

Biblia jednak nie potrzebuje takich “nauczycieli”, gdyż doskonale sama siebie wyjaśnia. Wystarczy  porównać w danym temacie kilka wersetów.

Często zaufanie do przywódców grupy jest tak duże, że “wierni” są gotowi wręcz walczyć o taką przyjętą lub odziedziczoną “prawdę”. Ślepo przestrzegają spisanych w wielu tomach objaśnień, interpretacji i pouczeń regulujących każdą dziedzinę życia, w tym intymną i prywatną. Często nie pozostawia się im miejsca na głos sumienia.

Zwróćmy uwagę, że współcześni apostołom chrześcijanie nie mieli sprawdzać, „co jest prawdą” poprzez analizowanie religijnych “dodatków do Pisma”.

To nie Talmud, Miszna, ustalenia soborowe czy też myśli najznamienitszych liderów wspólnoty są wyznacznikiem „prawdy”! Jedynym  autorytetem było i jest Pismo Święte.

Pan Jezus potępił faryzeuszy tworzących opracowania “jak należy rozumieć Słowo Boże“.

Czyż nie warto naśladować przykład Berejczyków, których Paweł pochwalił w Dziejach Apostolskich  17:11 za sprawdzanie, czy to, co głosi, jest zgodne z tym czego naucza Biblia? (Słowo Życia).

“Tamtejsi mieszkańcy byli bardziej otwarci niż Tesaloniczanie. Całym sercem przyjęli słowo Boże i codziennie sprawdzali Pismo, czy istotnie tak mówi.

Zauważ, że Paweł nie miał pretensji do Berejczyków, że sprawdzali, czy mówi im prawdę! Paweł ich za to nawet pochwalił. Czy we wspólnocie, w której jesteś, możesz otwarcie powiedzieć, że masz wątpliwości co do jakiejś nauki albo że uważasz, że Biblia naucza inaczej?

Przykład dany przez Berejczyków pozwoli Ci osobiście sprawdzić, czy Twoi “przewodnicy duchowi” uczą cię prawdy!

Bądź wnikliwy

Sprawdzanie “czy tak się rzeczy mają” może uchronić nas przed wiarą w “zmodyfikowaną prawdę”, którą często byliśmy karmieni przez lata.

Niektóre grupy religijne, organizacje czy kościoły, nie tyle nauczają biblijnej prawdy, co swoich doktryn. Poprzez wykłady i wydawane publikacje powtarzają bez końca te same argumenty tak długo, aż powstają w naszych umysłach koleiny, z których ciężko jest się po latach wydostać.  Co nieuczciwe, to nie pokazują drugiej strony medalu, tak jakby w ogóle nie było żadnej alternatywy. Tak często się dzieje, gdy najpierw zostaje wymyślona doktryna, a potem szuka się do niej rzekomego uzasadnienia.

Jest to często świadomy i systematyczny proces, którego celem jest wpojenie nam określonych ideologii i doktryn, zwany indoktrynacją.

Taką wpojoną nam naukę moglibyśmy uznać za prawdziwą, a nawet jej bronić i o nią walczyć. W rezultacie  atakowalibyśmy prawdę, o której naucza Pismo Święte.

Gdy przeanalizujemy to na przykładzie trynitaryzmu, to bez trudu dostrzeżemy, że ta nauka wykracza ponad to, co jest w Biblii napisane.  Przestrzega przed tym Paweł w 1 liście do Koryntian 4:6 (BWP).

 “…, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. “

Czy w Biblii mamy napisane cokolwiek o Trójcy albo jednym Bogu w trzech osobach? Czy głosząc tą naukę nie wykraczamy ponad to, co napisano?

W 2 liście Jana 1:9 czytamy, że:

“Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna”

Jeżeli sam nie sprawdzisz co jest, a co nie jest prawdą, to może się okazać, że wierzysz w Boga całkiem innego od tego, o którym naucza Słowo Boże.

Wersety za i przeciw

W dużej mierze winę za “sianie religijnego fałszu” ponoszą duchowni nauczający tej błędnej doktryny. Wierni nie są zachęcani do sprawdzania wierzeń z Pismem Świętym i często bezgranicznie ufają swoim duchowym przewodnikom. Słaba znajomość Pisma Świętego pozwala na manipulację wersetami.

Duchowni często wskazują wersety rzekomo mające potwierdzać, że Trójca to nauka biblijna. Takich kontrowersyjnych wersetów jest kilka, ale są argumentem tylko wtedy, gdy nie zajmiemy się ich analizą. Większość w nich omawiamy w ponad 100 wpisach na tym blogu.

W Internecie mamy również  “filmiki”, które rzekomo wyjaśniają naukę o “Trójcy”. Mówcy używają wersetów, które dopasowują do głoszonej teorii. Oczywiście tylko tych wybranych. Ma to wywołać wrażenie, że nauka o Trójcy ma swoje źródło w Biblii.

Taki “słowotok” bez sprawdzenia kontrargumentów czy kontekstu cytowanego wersetu może wydawać się logiczny, a nawet przekonujący.

Na naszych stronach omawiamy szereg wersetów, rzekomo potwierdzających naukę o jednym Bogu w trzech osobach, które po dokładnym zbadaniu  NIC na temat Trójcy nie mówią.

Na szczęście sama Biblia daje możliwość wykrycia takich błędnych doktryn i wskazania nam prawdy.

W  2 listu do Tymoteusza 3:16,17 (BW) czytamy:

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.“

Przy analizowaniu wersetów, które cię niepokoją, badaj dalszy i bliższy kontekst, sprawdzaj werset w kilu różnych przekładach, zastanów się, czy w Biblii znajdujemy w innych miejscach podobne nauczanie, czy też w jakich okolicznościach i do kogo wypowiedziane były badane słowa.

Prawda was wyswobodzi

Nie ulega wątpliwości, że pierwsi chrześcijanie nie wierzyli w Boga w trzech osobach.

O takim Bogu nie nauczał Jezus ani jego uczniowie. Paweł, Jan i Piotr w swoich listach nie tłumaczą, że tożsamość Boga nagle uległa zmianie.

Koncepcja jednego Boga w trzech osobach pojawia się w chrześcijaństwie stosunkowo późno, gdyż w III w. n. e.

Od czasu wprowadzenie tej nauki była ona niestety przekazywana następnym pokoleniom, a ci którzy byli innego zdania, byli wyłączani z kościoła, a nawet zabijani jak Servet.

Jeżeli nie masz czasu na sprawdzenie tego, w co wierzysz i skonfrontowania tego ze Słowem Bożym, to może się okazać, że będziesz tkwił w fałszywych naukach.

Jeżeli zaczniesz czytać Biblię, a nie tylko wybrane przez trynitarzy jej fragmenty, będziesz mógł uzyskać wolność, o której naucza Pan Jezus w Jana 8:32 (BW).

“I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.”

Tą prawdą jest Chrystus, dzięki któremu mamy możliwość wyswobodzenia się od grzechu i śmierci. Niestety Faryzeusze odrzucili Jezusa i Jego nauczanie.

Jezus naucza, że prawdy trzeba szukać jak ukrytego skarbu. Nie ma łatwej drogi do duchowej wolności.  Łatwo idzie się z tłumem “szeroką drogą”, ale Jezus zachęca nas do wybrania wąskiej drogi, którą znajduje tylko niewielu.

Chcesz poznać prawdę o Bogu? Czytaj Słowo Boże, a nie tylko wybrane wersety. Módl się o zrozumienie i pomoc Ducha Bożego.

 

Subscribe
Powiadom o

45 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
10 października 2023 09:21

Prawda [od Boga Ojca] przyszły za pośrednictwem [człowieka] Jezusa Chrystusa (porównaj Jana 1:17; Jana 8:40).

(Jn 1:17) Bo Prawo zostało przekazane za pośrednictwem Mojżesza, a niezasłużona życzliwość i prawda przyszły za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.
(Jn 8:40) Tymczasem wy chcecie mnie zabić — człowieka, który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga. Abraham nigdy by tego nie zrobił.

Makinero
10 września 2023 12:06

Tu będzie ogólnie o księdze Malachiasza. Czy nie zauważyliście, że w BT i wielu innych przekładach brak rozdziału numer 4. Co zawiera ten rozdział: (1): For, behold, the day cometh, it burneth as a furnace; and all the proud, and all that work wickedness, shall be stubble; and the day that cometh shall burn them up, saith Jehovah of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. (2): But unto you that fear my name shall the sun… Czytaj więcej »

Makinero
14 sierpnia 2023 11:50

Oczywistą prawdą jest, że nauki Jezusa i apostoła Pawła pochodziły od jednego źródła, od “szczęśliwego Boga”.

(Jn 7:16, 17) „Ja nie głoszę swoich nauk. To, czego nauczam, pochodzi od Tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce spełniać wolę Boga, będzie wiedział, czy głoszę Jego nauki, czy też własne poglądy.

(1Tm 1:11) Nauka ta pozostaje w zgodzie ze wspaniałą dobrą nowiną, która pochodzi od szczęśliwego Boga, a którą mi powierzono.

Makinero
26 lipca 2023 20:17

Septuaginta, jako przekład Starego Testamentu na język grecki, nie zachowuje pełnej odwzorowującej hebrajskiego tekstu Pisma Hebrajskiego. Istnieją różnice między tymi dwoma tekstami, zarówno w treści, jak i wewnętrznej strukturze. W niektórych przypadkach Septuaginta pomija, skraca lub nie oddaje w pełni określonych tytułów i atrybutów Boga zawartych w hebrajskim tekście. Istnieją różnice w nazewnictwie Boga, zwrotach i w odniesieniach do Jego charakteru. Dlatego Pisma tzw. “Hebrajczyków” są “teoretycznie” cytowane z Septuaginty, ewentualnie nie mamy zachowane kopii, bo mógł również cytować z… Czytaj więcej »

Makinero
12 lipca 2023 12:51

Nie ma dowodów, że prorocy, Jezus, uczniowie byli unitarianami, antytrynitarianami, i wszelakimi kombinacjami słowa “arian”.
Jezus nie nakazał nikomu nauczać obalania trójcy. Jezus dał zupełnie inne zadanie uczniom. Ale o tym już nie chce się wspomnieć?

Makinero
8 lipca 2023 08:20

Przydałyby się też INNE TEMATY, a nie w kółko o TRÓJCY. Nie ciekawią was inne tematy. Oto jedne z nich: Dwa największe kłamstwa to: kiedy umieramy, idziemy do nieba.Rozpoczęty przez Szatana… co prowadzi do drugiego największego kłamstwa… Szatan nie istnieje!Był ostatnio ktoś w niebie? Możesz to powtwierdzić?Poza faktem, że ziemia została stworzona, aby ludzkość żyła na niej wiecznie… jak możemy porównywać niebo z ziemią?Na deon (katolickim serwisie) czytamy: “… koncepcji propagowanej przez Kościół katolicki, zgodnie z którą po śmierci idziemy… Czytaj więcej »

Joanna
23 kwietnia 2023 16:26

Chcesz poznać prawdę o Bogu? Czytaj Słowo Boże, a nie tylko wybrane wersety. Módl się o zrozumienie i pomoc Ducha Bożego. – Amen. Świetny artykuł trafiający w samo sedno i obrazujący dzisiejsze realia. Sama jestem przykładem… wychowania w katolicyzmie, nie czytając Pisma, nie sprawdzając w co tak naprawdę wierzę… kiedyś, ale na szczęście to się zmieniło. Dzięki Bogu przejrzałam i otworzyłam się na szczere szukanie prawdy. Nie chcę dłużej błądzić nie znając Pism, (Mt 22:29). Wiele kwestii mnie zastanawiało, wiele… Czytaj więcej »

Robert
30 stycznia 2023 08:33

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że istnieje wiele wyznań. Z zasady wszystkie oparte są na pewnych spisanych tekstach. Nie jest inaczej w przypadku kilkudziesięciu tysięcy wyznań podających się za chrześcijańskie.W większości z nich “duchowni” trzymają w ręku natchnione słowo twierdząc, ze ich nauka jest z nim zgodna. I tak np. duchowny katolicki uczył, ze w przypadku trynitarnego obrazu theos, musi być on zakorzeniony w natchnionym słowie, i nie może się od niego odchylać nawew “na piędź”. Niezwyczajni dla wielu chrześcijanie Josh… Czytaj więcej »

Makinero
29 grudnia 2022 00:39

Wiele Unitarian zwróciło uwagę na moje dość specyficzne pytanie. Trynitarianie będę mieli nie lada problem z odpowiedzią. Skoro jest Syn Boży i duch Boży to dlaczego nie ma Ojciec Boży?

Wiktoria
3 listopada 2022 18:57

??

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Wiktoria
Wiktoria
3 listopada 2022 14:41

W Biblii nie ma trójcy ,zgadzam się ale to nie dowód że Pan Jezus Chrystus Syn Boży nie jest Bogiem. Jeden jest Bóg Ojciec Najwyższy ale kim może być Syn Boga ? Jeżeli syn człowieka jest człowiekiem to Syn Boga jest Bogiem. / nie jest równym Najwyższemu i nie jest Ojcem/ potwierdza to ew.Jana r. i i list Hebraj. r.1 / są też inne potwierdzenia.Duch Święty to Duch Boży Święty /nie trzeci Bóg/ 1 Tesal.4/8 Efez.4/30 z Objawienia wynika też… Czytaj więcej »

Makinero
3 listopada 2022 03:19

Nie trzymajmy się nigdy kurczowo osobistych poglądów czy wyjaśnień bliskich naszemu sercu. Niech raczej “Bóg udowodni, że jest prawdziwy, choćby każdy człowiek okazał się kłamcą”(Rzymian 3:4). Bóg otworzył serce Lidii z Tiatyry (Dzieje 16:14, 15)

Antoni
3 listopada 2022 00:14

Witam i pozdrawiam . Dobrze jest widzieć jak ze starannością podchodzisz do przekazu biblijnego i potwierdzasz każdy wywód wersem biblijnym . Wykazujesz jednak , że czynią tak wszyscy by uwiarygodnić swe twierdzenia i odnoszą sukcesy . Zapewne zdajesz sobie sprawę co jest przyczyną tak różniących się twierdzeń , a mówiąc wprost skąd tyle kłamstw i to w oparciu o biblię . Pozwolę sobie na pewne stwierdzenia dotyczące przekłamań znajdujących się w biblii . Biblię nazywamy słowem bożym i tak ją… Czytaj więcej »

Arina
2 listopada 2022 08:06

Jeśli mogę, zacytuję List do Galatów 4 w 4 – Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem.
Oraz Mat. 16 w 16 Odpowiedział Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.
Amen

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły