Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Kim jest Sługa Jahwe?

W Izajasza 42:1 czytamy:

” Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. „

O kim mówi prorok? W przypisie do BT czytamy „NT w różnych swoich tekstach uznaje i widzi w Izajaszowym „Słudze Pańskim” proroczą zapowiedź – typ samego Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Zbawiciela„. Nowy Testament nie pozostawia cienia wątpliwości, że chodzi w tym fragmencie o Jezusa (w zwrocie Sługa Pański a w BT II wyd. „Sługa Jahwe”). Przeczytajmy chociażby Mateusza 12:17-18 ( fragment od 15 wersetu katolicka BT wyd. II tytułuje:  Jezus „Sługa Pański”).

 „Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. „

Czy zwrot „Sługa Pański” (w języku hebrajskim ebed ha-Elohim lub ebed Jahweh) odnosił się także do innych ludzi? W 2 Królów 18:12 Sługą Pańskim został nazwany Mojżesz  ” … wszystko, cokolwiek przykazał Mojżesz, sługa Pański. Nie słuchali tego ani nie spełniali”. Jak widzimy Mojżesz tak jak Jezus nosił zaszczytny tytuł  sługa Pański. W książce „Sługa Jahwy w księdze Izajasza proroka”
X. Józefa Archutowskiego na stronie 98 czytamy:

Rozdział "Znaczenie "Sługa Jahwy"

Rozdział „Znaczenie „Sługa Jahwy”

Czyli zgodnie z tym co tu czytamy zwrot „Sługa Jahwy” jest zależny od Jahwe. Czy taki zwrot zatem pasuje do rzekomej drugiej osoby Trójcy Świętej jeżeli stosowany jest do ludzi (Abraham, Mojżesz, Dawid) , narodu izraelskiego a nawet królów pogańskich (Nebukadneccar)?

Jeżeli mamy wątpliwości jak rozumieć słowo Sługa to Pan Jezus wyjaśnia to dobitnie w Jana 13:16.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.”

Jezus doskonale rozumie znaczenie słowa sługa co wynika z powyższej wypowiedzi. Jest w tym wersecie jeszcze jeden ważny zwrot mówiący, że wysłannik nie jest większy od tego, który go posłał. Czyż Jezus nie jest wysłannikiem Boga Ojca? W ewangelii Jana 4:34 Jezus powiedział : „… Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.” Gdyby Jezus był częścią Boga, czy mógłby powiedzieć te słowa? Czyż zostałby posłany czy raczej sam z własnej woli by przyszedł na ziemię? Czy przyszedłby wykonać swoje czy JEGO dzieło?

W słowniczku do Biblii Tysiąclecia II wydanie czytamy:

Sługa Jahwe

Słownik BT wyd. II „Sługa Jahwe”

Dlaczego (jeżeli odniesiono ten  zwrot do Jezusa w NT) napisano że „Tradycja żydowska” widzi w Nim Mesjasza? Czy kościoły trynitarne w tych fragmentach nie widzą Mesjasza? A jeżeli nie to kogo?

A jak zwrot „Sługa Pański” czy „Sługa Boży” rozumieli uczniowie? W Dziejach Apostolskich  4:27 czytamy słowa odnoszące się do Pana Jezusa:

„Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,”

Wcześniej w tej samej modlitwie, uczniowie nazywają króla Dawida „Bożym sługą”. „Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne?”.

Jak widzimy jest w tych wersetach mowa o słudze Dawidzie oraz słudze Panu Jezusie. Nie może być więc żadnych wątpliwości, że w pierwszym stuleciu chrześcijanie nie traktowali Jezusa jako Boga, lecz traktowali Go jako sługę Boga. Taki tok rozumowania poświadcza fragment z  Dziejów Apostolskich 3:26 gdzie po raz kolejny Pana Jezusa nazwano Sługą:

„Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów „.

Czy jest to rozsądne aby ktoś będąc BOGIEM był komukolwiek posłuszny? Czy o Ojcu kiedykolwiek powiedziano, że jest sługą Jezusa tak jak Jezus jest sługą Jahwe?

Ważnym argumentem jest również to, że będąc czyimś sługa nie jako do niego należymy. Chrześcijanie dla przykładu chociażby jak wynika to z Galatów 3:29 należą do Chrystusa.

W 1 Koryntian 3:23 (BT) czytamy, krótkie ale za to jakże dobitne słowa:

„wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga

wg. BW „Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży

Jak to rozumiesz? Biblia mówi, że Chrystus nie jest BOGIEM ale jest BOŻY co stwarza poważny problem dla trynitarzy. Chrystus nie jest bowiem częścią Boga, ale do Boga należy jako jego Sługa!

Taki tok rozumowania potwierdza werset z Dziejów Apostolskich 4:26 (BT)

Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego

Bóg ma swego Sługę czy posłańca w postaci  Mesjasza, którego namaścił i wyznaczył do wykonania zadania. W Izraelu praktycznie, każde dziecko służyło swemu Ojcu stąd kiedy mowa o Bogu Ojcu i Jego Synu Izraelici doskonale wiedzieli o co w tym porównaniu chodzi. W Starym testamencie jest wiele proroczych fragmentów mówiących proroczo o Jezusie jako Słudze Jahwe. By się o tym przekonać wystarczy przeczytać 49 rozdział księgi Izajasza. W 5 i 6 wersecie dla przykładu czytamy  (BT):

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

Podobnie w Izajasza 53:11 w proroctwie o Jezusie (BW) czytamy:

Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.

Niektórzy są zdania, że Jezus był Sługą tylko w czasie jego pobytu na ziemi. Jak zatem możemy zrozumieć tekst z Hebrajczyków 8:1,2  (BW)

„Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie,  Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.  „

Jak widzimy nawet jak Jezus jest już w niebie nazywany jest sługą. Co ważne, Pan Jezus usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie jako ten, który jest gotowy usługiwać temu co zasiada na tronie.

Reasumując. Czy nazwanie Jezusa (rzekomej drugiej osoby Boga) SŁUGĄ JAHWE, nie kłóci się z doktryna mówiącą o równości trzech osób w jednym Bogu? Osąd pozostawiamy czytelnikom.

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  10 komentarze: Jezus „Sługa Jahwe” – Izajasza 42:1

  • Doskonała argumentacja biblijna!
   Dziękuję! Niech cię Bóg Jehova błogosławi!

   Jan 8: 54Jezus odpowiedział: …… Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem.

  • Jana 17:1-26
   (1) To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył (2) i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. (3) A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (4) Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. (5) A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. (6) Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. (7) Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. (8) Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. (9) Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. (10) Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. (11) Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (12) Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo (13) Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. (14) Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (15) Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (16) Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (17) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. (18) Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. (19) A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (20) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (23) Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (24) Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. (25) Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. (26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
   (Ew.Jana 17:1-26)
   To bardzo wazny tekst z Biblii. Sadze ze wszystkim,ktorzy przeczytaja ten tekst ze zrozumieniem nie pozostana zadne watpliwosci co do faktu ze Bog jest Bogiem w jednej osobie, a Jezus jest jego synem ktorego poslal dla swiadectwa i okupu. Pozdrawiam Was wszystkich i zycze aby Duch Swiety pozwolil wam byc tymi o ktorych Jezus mowi:” i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”.

   • WARTO PODKREŚLIĆ ŻE JEDYNEGO PRAWDZIWEGO BOGA ODRÓŻNIONO OD PANA JEZUSA.
    Powinno nas zastanawiać również że do osiągnięcia życia wiecznego nie potrzeba rzekomej trzeciej osoby Boga „Ducha Świętego” którego tekst pomija.

  • Zapoznałem się artykułami na tym blogu i stronie ale i tak one do mnie nie przemawiają. Robienie z Jezusa stworzonego Boga, który ma początek nie jest logiczne i nie zgodne z PŚ. Od zawsze musiał być jeden Bóg, który dzięki synowi jest widoczny, dla stworzenia inaczej musielibyśmy być równi Bogu w naturze aby go kiedykolwiek oglądać, dlatego Jezus mówi, że Ojciec większy jest od Niego chociaż stanowią Jedno.

   „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go„

   A więc kogo widzi Izajasz Boga Ojca czy może Boga Jahwe ?
   Kto jest nazywany Panem Zastępów czy nie jest nim Bóg JAHWE?

   „6:1 W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.
   6:2 Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.
   6:3 I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.
   6:4 I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem.
   6:5 I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.
   6:6 Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza,
   6:7 I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony.”

   „9:5 Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
   9:6 Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.”

   „1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
   1:16 Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, [strong]rzeczy widzialne i niewidzialne[/strong], czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
   1:17 On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
   1:18 On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,
   1:19 Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości
   1:20 I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
   1:21 I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,
   1:22 Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
   1:23 Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.”

   Z Listu do Kolosan wynika że wszystko zostało stworzone przez Jezusa i dla Jezusa, z Księgi Rodzaju wiemy, że tylko Jahwe stwarza. Z listu do Kolosan wiemy też, że Jezus jest jedynym obrazem Boga także dla bytów niewidzalnych bo i one są w Nim stworzone. Bóg zrodził JEZUSA-SŁOWO, swój obraz dla całego stworzenia nie tylko ludzi, przed stworzeniem świata. To właśnie SŁOWO-BÓG-JAHWE na tronie widoczny w pełnej chwale został ukazany Izajaszowi. Syn Człowieczy to ziemski obraz JAHWE wcielonego, uniżonego który przyszedł w ciele dlatego mamy tytuł Syn Człowieczy.

   Flp.2,6 „Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu”

   Nie da się czytać PŚ i wysnuć teorii, że Jezus to nie Bóg JAHWE.

   • Witam

    Oczywiście szanujemy Pana poglądy, jednakże nie możemy się w świetle Pisma Świętego z nimi zgodzić. Werset który Pan poruszył Izajasza 9:5,6 omawiamy szczegółowo we wpisie Czy tekst z Izajasza 9:6 potwierdza istnienie Trójcy?.

    Bierzemy podczas analizy pod uwagę całe Pismo Święte a nie tylko wybrane fragmenty. Z Pisma Świętego wynika jednoznacznie, że Jezus i Jahwe to dwie różne osoby i osobowości. Wielokrotnie w wizjach przedstawiane w jednym czasie oddzielnie, (np. jak syn człowieczy podchodzi do Odwiecznego w księdze Daniela czy wielokrotnie w Objawieniu). Udział Jezusa w stwarzaniu omawialiśmy wielokrotnie podczas wyjaśnienia chociażby zwrotu „uczyńmy” Werset z Kolosan który Pan cytuje również dokładnie omawiamy we wpisie Pierworodny wszelkiego stworzenia.

    Nie chcemy nikogo na siłę przekonywać, bo uważamy że wiarę każdy sam musi budować na podstawie studiowania Słowa Bożego. Publikowane teksty są naszymi przemyśleniami. Nie tworzymy – jak wielu to czyni – teorii a później nie szukamy do niej uzasadnienia w Biblii jak to ma miejsce u trynitarzy czy „jednościowców”. Jeżeli nasze argumenty (nadal uważam, że się Pan z nimi nie zapoznał) nie przekonują Pana to nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Niech zatem każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Dla nas Jezus to Jezus a Jahwe to Jahwe, gdyż tak naucza Pismo Święte.

   • Jako zwolennik „Jedności Bóstwa” używa pan karkołomnego argumentu. Modlitwy opisane w NT. Pozwolę sobie sparafrazować pańską argumentację :
    „Dlaczeg Jezus nigdy nie modli się do Boga Jahwe tylko zawsze do Ojca? Nigdy w NT oprócz do Jezusa nikt nie zwraca się do Boga Jahwe?”

    Zanim ustosunkuję się do tej argumentacji, podkreślę raz jeszcze właśnie MODLITWY Pana Jezusa przeczą nauce o Jedności Bóstwa! Proszę w oparciu o jakąkolwiek korkondancję biblijną przeanalizować gdzie i w jakim kontekście w NT występuje słowo „modlitwa”.
    Przekona się pan wtedy, że modlitwy Pana Jezusa nie były rozmową ze samym sobą w obrębie „Jedności Bóstwa”!!!
    Różne wole, plany , prośby o pomoc i wsparcie, dziękczynienia, zawierzenie swej misji,cytowanie psalmów np. „Boże czemuś mnie opuścił” itd. Uznając Jedność Bóstwa – Pan Jezus musiałby mieć „rozdwojenie jażni” oraz poważne zaburzenia osobowości…opuscił sam siebie ma różne wolę działania ale gotów jest uznać za ważniejsze zdanie Boga Ojca ( siebie, pod innym imieniem ??? niż swą wolę). Dalecy powinniśmy być w oparciu o Biblię od takich dziwnych dywagacji!!!
    Co do pańskich pytań to są one też dziwne.
    Skoro w modlitwie wzorcowej Jezus uczy Żydów modlitwy zaczynającej się od słów „Ojcze nasz…” to do kogo się oni mają modlić do Jezusa pod innym imieniem? Czy też do Boga Jahwe, Boga Abrahama swego praprzodka?
    Jezus sam wielokrotnie modlił się nie do samego siebie ale właśnie do swego BOGA I OJCA ( Boga Jahwe).
    Co do uczniów to pański wniosek, że nie modlili się do Boga Jahwe tylko do Boga Ojca wydaje się być zdumiewający. Dla każdego czytelnika Biblii jest to oczywiste, że Bóg Ojciec to Bóg Jahwe ( o tym dlaczego Żydzi zaczeli unikać posługiwania się tym imieniem oraz dlaczego z entuzjazmem przyjeli to trynitarze można przeczytać w paru komentarzach tegoż bloga – w tytule komentarza pojawi się imie Boga). Proszę przeczytać też do kogo oraz przez kogo (jakiego pośrednika) modlili się pierwsi chrześcijanie (Kolosan 1:3 oraz 1 Tymoteusza 2:5). Gdyby „Jedność Bóstwa” była faktem o jakimkolwiek pośrednictwie Pana Jezusa w odniesieniu do modlitw nie byłoby sensu pisać ( Galatów 3:20 ). Proszę więc przeczytać wszystkie modlitwy opisane w NT oraz wyciągnąć z tych opisów wnioski zgodne (a nie sprzeczne) z biblijnym przekazem. Życzę wielu błogosławieństw w drodze do „jedynego prawdziwego Boga
    o r a z Jezusa Chrystusa, którego ON posłał”.

  • Niestety, ale mamy tutaj błędy i to poważne.
   Z PŚ wiemy, że Bogiem Jahwe jest sam Jezus Chrystus. Mamy na potwierdzenie tego szereg wersetów. Bóg Jahwe to nie Ojciec to Syn, niewidzialnego Boga. Dopiero Jezus nam objawił naturę Bożą. Ludzie zanim pojawił się Jezus na Ziemi jej nie znali.

   (Jana 8:58) „Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam; Zanim Abraham stał się, ja JESTEM”

   (Wyjś. 2:13-14) „Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mię do was”

   (1 Kor 10) „1 Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus.”

   (J 1,18)„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył”.

   Jeżeli Boga nikt nigdy nie widział to z kim rozmawiał Abraham, Kogo widział Jan w wizjach, Kogo widział Henoch czy Daniel w Niebie ?

   Śmiertelny człowiek pełnej chwały Jahwe nie może zobaczyć bo zginąłby, ale to nie znaczy, że Jahwe to jest Bóg Ojciec niewidoczny dla nikogo.

   Jednorodzonym Synem który został zrodzony z Ojca przed wiekami jest Bóg Jahwe. Który zstąpił z Nieba i stał się ciałem.

   Słowo = Jahwe = Chrystus

   Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
   1:2 Ono było na początku u Boga.
   1:3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

   Jana 1:14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

   • Witam

    Twierdzenie, że (cytuję) „Z PŚ wiemy, że Bogiem Jahwe jest sam Jezus Chrystus. Mamy na potwierdzenie tego szereg wersetów. Bóg Jahwe to nie Ojciec to Syn, niewidzialnego Boga” nie ma żadnego poparcia w Słowie Bożym.
    Proszę podać JEDEN werset mówiący, że Jahwe to nie Ojciec ale Syn. Powiem szczerze, że podchodzi taka wypowiedź pod bluźnierstwo. Na blogu wielokrotnie wykazywaliśmy wyraźną biblijną różnicę pomiędzy Ojcem a Synem. Z Pana wypowiedzi wnioskujemy, że skłania się Pan do teorii „Jedności Bóstwa” co omawiamy w artykule http://antytrynitarianie.pl/nauki-biblijne/jednosc-bostwa/ jak również na blogu w temacie „Czy Jezus to Jahwe” – https://blog.antytrynitarianie.pl/jezus-to-jahwe/
    Proponuję najpierw zapoznać się z tymi opracowaniami.

    Co do wersetów, które Pan cytuje to każdy z nich również oddzielnie, jest omówiony na blogu jak poniżej:

    1. Jana 8:58 we wpisie pt. „Ja JESTEM” – https://blog.antytrynitarianie.pl/ja-jestem/
    2. Jana 1:1 we wpisie pt. „Bogiem było Słowo” – https://blog.antytrynitarianie.pl/slowo-bylo-bogiem/

    Co ciekawe nie skomentował Pan w ogóle zwrotu „Sługa Jahwe” a przecież z tego artykułu dodaje Pan komentarz.
    Informujemy również, że nie podajemy linków do zewnętrznych stron. Wszystkie argumenty można podać natomiast w komentarzach.

    • Proszę oto argumenty za tym że Ojciec to nie JAHWE:

     Jana 5:37 „Ojciec, który mnie posłał, Ten dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza”.

     Na potwierdzenie, że nie chodzi tylko czas w którym żyją rozmówcy, ale cały czas od kiedy świat istnieje mamy ten fragment.

     Jana 1:18 „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.”

     Abraham rozmawiał z Bogiem i słyszał Jego głos z Nieba, ale Jezus mówi, że nikt nigdy Ojca nie słyszał, to czy Ojcem może być JAHWE ?

     „A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący” (Rodz. 17:1).</strong?

     „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mię do was”

     Z kim oni wszyscy rozmawiają bo na pewno nie z Ojcem, który jest nie widzialny i nie słyszalny dla stworzenia.

     „Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję i poza mną nie ma żadnego zbawcy” (Iz. 43:11) – Mesjaszem może być tylko JAHWE.

     A z NT wiemy że, nie dano ludziom innego imienia niż Jezus Chrystus do zbawienia.

     „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz.Ap. 4:12).

     1 List do Kolosan „15 On jest obrazem Boga niewidzialnego –
     Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
     16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
     i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
     byty widzialne i niewidzialne,
     czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
     Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
     17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.”

     Jeżeli nie przyjmiemy że Jezus to wcielony Bóg JAHWE to co napisał Jan wyda nam się bardzo dziwne i nie zrozumiałe.

     Jana
     „1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
     1:2 Ono było na początku u Boga.
     1:3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
     1:14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
     1:18 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.”

     Cały początek Ewangelii Jana uświadamia nas że Mesjaszem jest Bóg JAHWE, jest SŁOWEM, które wszyło od Ojca i stało się ciałem.

     Kogo w Starym Testamencie nazywano Skałą?
     „Gdyż głosić chcę imię Jahwe: uznajcie wielkość Boga naszego; on skałą, dzieło Jego doskonałe” (Powt. Pr. 32:3-4; por. też tamże wiersze 15, 30 i 31).
     „Jahwe, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu. Boże mój, skało moja, na którą się chronię” (2 Sam. 22:2-3).
     „Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię” (Ps. 18:3).

     ST skałą nazywa Boga Jahwe.

     Lecz Nowy Testament tą samą starotestamentową skałą nazywa Jezusa:

     „Nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus” (1 Kor. 10:1-4; por. też Mat. 16:18).

     Dlaczego Jezus nie modli się do Boga JAHWE, tylko zawsze do Ojca ? Nigdy w NT oprócz do JEZUSA nikt nie zwraca się do BOGA JAHWE, sam tylko Jezus nazywa się imieniem JAHWE czyli JESTEM.

     Nie ma więc nikogo poza Ojcem i jedynym Synem JAHWE, który jest widzialnym Bogiem dla każdego stworzenia. Taka jest natura Boga, gdyż bez SYNA nie możliwe byłoby stworzenie, a więc i poznanie Boga, który wykracza poza wszelkie stworzenie i tylko Syn który jest Bogiem może wstawiać się do Boga za nami.

     • Witam

      Niestety nie zapoznał się Pan z argumentacją naszą i podaje wersety, które wielokrotnie omawiamy na blogu. Cytuje Pan Jana 5:37 „Ojciec, który mnie posłał, Ten dał o mnie świadectwo …” i twierdzi, że Ojciec to Jahwe, czyli Jezus sam siebie posłał (co jest absurdem logicznym) i wydaje sam o sobie świadectwo mimo, tego że mówi w wersetach z Jana 5: 31 „Jeżeli ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje nie jest prawdziwe.”Omawiamy ten temat w: Czy Jezus świadczy sam o sobie? – Jana 5: 31-32

      Zwrot JA JESTEM szczegółowo omówiliśmy we wpisie Ja JESTEM – Jana 8:58. Manipuluje Pan zwrotami (ego eimi nie występuje w grace jako zamiennik imienia Boga)licząc na brak wiedzy czytelników co nie przystoi. Rozumując w Pana sposób to w Jana 9:9 (BT), tych samych słów greckich użył człowiek ślepy od urodzenia, (którego uzdrowił Pan Jezus) mówiąc „On zaś mówił: To ja jestem„. Czy z tego względu można wyciągnąć wniosek, że ten ślepiec stwierdził, że jest Bogiem? Absurdalne nieprawdaż?

      Z kim rozmawiał Abraham? Proszę przeczytać Wyjścia 3:2 „Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął.”. Pan natomiast tworzy od razu teorię trynitarną.

      Napisał Pan „Mesjaszem może być tylko JAHWE.” – Najwyraźniej nie rozumie Pan co znaczy słowo Mesjasz. Zapraszam do zapoznania się z artykułem Czy Mesjasz miał być Bogiem
      nawet nie pofatygował się Pan żeby zapoznać się z naszym komentarzem do Jana 1:1 Słowo było Bogiem.

      Porównywanka w rodzaju „Jahwe skała i Jezus skała” więc Jahwe to Jezus jest wręcz śmieszna. Tym tokiem rozumowania można udowodnić, z Ezdrasza 7:12 (BT) gdzie odniesiono zwrot „król królów” do Artakserksesa, ze jest on Bogiem

      „Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kapłanowi, znawcy Prawa Boga niebios. … ” Czy Nabuchodonozor – w Ezechiela 26:7 (BT) został takim tytułem nazwany i to przez samego Boga: „Bo tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sprowadzam z północy na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla królów, z końmi, rydwanami, jeźdźcami, wojskiem i licznym ludem„. Omawiamy ten temat (ale próżno chyba to podaję) we wpisie Te same zwroty o czym świadczą?.

      Twierdzenie zatem, że „Ojciec to NIE JAHWE” jest pozbawione sensu i biblijnej logiki. Jeszcze raz proszę zapoznać się z tematem omawiającym Jedność Bóstwa

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty