Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Pan Jezus jest dla Ciebie Mesjaszem? 

Myślę, że osoby czytające Pismo Święte nie będą miały problemu z twierdzącą odpowiedzią na to pytanie. Nie jest ważne bowiem co JA czy TY sądzisz o Jezusie ale co mówi o nim Biblia oraz co mówi On sam o sobie. Kiedyś Pan Jezus zadał uczniom pytanie  „Jak mówią tłumy, kim jestem?” (Łukasza 9:18 BT).

W odpowiedzi usłyszał słowa zanotowane w wersecie 19 „Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.” Jak widzimy poglądy były różne więc Jezus zapytał ich ponownie słowami z wersetu 20 i otrzymał odpowiedź od Piotra:

„A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.”

Co oznacza słowo Mesjasz?

Warto zwrócić uwagę, że Piotr nie powiedział „za Mesjasza Boga” tylko „za Mesjasza Bożego„. Czy ta subtelna różnica ma znaczenie? Okazuje się, że zasadnicze gdy uświadomimy sobie co oznacza słowo Mesjasz.

Otóż słowo Mesjasz wywodzi się od hebrajskiego rdzenia  „masziach” i dosłownie znaczy „pomazany” w sensie „namaszczony„. Słowo to odnosi się do osoby, na głowę której został wylany olejek (została pomazana, inaczej mówiąc  namaszczona nim) i ma ścisły związek z  wybraniem tej osoby do pełnienia określonych funkcji w narodzie izraelskim. Dla przykładu, królowie izraelscy byli w taki właśnie sposób wybierani na ten urząd czyli namaszczani. Pismo Święte relacjonuje to chociażby podczas wybrania Dawida na pomazańca Jahwe o czym możemy przeczytać w Biblii  w 1 Księdze Samuela 16:13 (BW):

 „Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal, Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy”

W innym miejscu czytamy o namaszczeniu Jehu w 2 Królów 10:6 (BW):

„Wtedy wylał olej na jego głowę i rzekł do niego: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Namaściłem cię na króla nad ludem Pana, nad Izraelem.”

Warto zwrócić uwagę, że wyboru dokonał tu Bóg a nie człowiek, dlatego Jehu dopiero po akcie  namaszczenia został obwołany królem nad Izraelem.

Hebrajskie słowo Mesjasz (pomazaniec) w języku greckim znaczy Chrystus. Doskonale to rozumiał Andrzej, mówiący do Piotra słowa zanotowane w ewangelii Jana 1:41:

Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa.

W książce Katolicyzm od A-Z znajdujemy potwierdzenie co znaczy słowo mesjasz:

Słownikowy Mesjasz

Katolicyzm od A-Z hasło „mesjasz”

Jezusa, Słowo Boże nazywa również Pomazańcem w Objawieniu 11:15 (BT):

I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!

Słowo Pomazaniec oddano tak samo w Biblii Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej i Poznańskiej a Biblia Gdańska w tym miejscu umieszcza słowo „Chrystusa jego„. Jak widać, Jezus  będąc już w niebie jest nadal Pomazańcem Boga!

 

Kim według proroctw miał być Mesjasz?

 

W Piśmie Świętym jest wiele proroctw dotyczących Mesjasza. Z proroctw dowiadujemy się gdzie się mesjasz urodzi, skąd będzie pochodził, kiedy się pojawi na ziemi, jak zostanie potraktowany i jaką rolę odegra w zamierzeniu Boga. Czy jednak Żydzi oczekiwali, że w rolę Mesjasza wcieli się sam Bóg? Byłoby to dziwne oczekiwanie, gdyż na mesjasza miała być wybrana osoba przez Boga. Jak już wiemy osoba taka musiała być na ten urząd „pomazana” czyli namaszczona przez Jahwe. Czy Pan Jezus został namaszczony? W jaki sposób to się stało? W  proroctwie w Izajasza 61:1 czytamy (wg. BW):

Duch Wszechmocnego, Pana nade – mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie

Jak widzimy to Bóg namaścił Jezusa co potwierdza sam Chrystus w Łukasza 4:18 (BW)

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi

Jak widać z tego fragmentu Pan Jezus  odniósł te słowa do siebie. Pan Jezus nie został jednak namaszczony przez Boga olejkiem ale Duchem Pańskim (Świętym) podczas swojego chrztu. Możemy przeczytać o tym w Łukasza 3:22 (BT):

i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”

Na Jezusa został wylany nie olejek ale Duch Święty i wówczas nasz Pan stał się Mesjaszem! Wylewając swojego Ducha na Jezusa Bóg Ojciec potwierdza, że to właśnie On jest oczekiwanym Mesjaszem. Potwierdza to werset z Dziejów Apostolskich  10: 38 (BT):

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

Podobne świadectwo wydał Jan Chrzciciel w ewangelii Jana 1: 32 „Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim

Czy Bóg namaścił samego siebie na Chrystusa (Mesjasza)? W jakim celu podana została informacja, że Bóg był z nim – jeżeli sam Jezus byłby Bogiem? Uznając fakt namaszczenia Jezusa przez Boga musimy uznać, że jest on odrębną i podległa Bogu osobą wyznaczona do wykonania Jego woli. W jednym z proroctw biblijnych dotyczących Mesjasza czytamy w Izajasza 42:1 (BT):

„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął. On przyniesie narodom Prawo”

Czy jedną z równych sobie osób trójjedynego Boga można nazwać sługą innej? Jezus proroczo jest nazwany w Piśmie Świętym  „Sługą Jahwe” ( zob. przypis w Biblii Tysiąclecia oraz nasz artykuł na ten temat) co wskazuje, że miał usługiwać Bogu i wykonywać nie swoją ale wolę Boga o czym sam mówi w Jana 12:49 (BW)

Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić

Czy zgodzisz się, że można rozkazać słudze ale nie można wydawać rozkazów Bogu? Z Jana 13:16  dowiadujemy się, że Pan Jezus doskonale znał różnicę pomiędzy sługą a panem gdy powiedział, że „Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.”

Również proroctwa nie zapowiadały wizyty Boga na ziemi ale jego posłańca i proroka. W księdze Powtórzonego Prawa 18:18,19 czytamy (BW):

„Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.  Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.” 

Mesjasz miał być prorokiem podobnym Mojżeszowi. Miał mówić co mu Jahwe rozkaże. Miał mówić nie od siebie ale przekazywać słowa Boga. Pismo Święte nigdzie nie naucza o Mesjaszu-Bogu ale o Mesjaszu Bożym jak czytamy w Łukasza 9:20 zacytowanym na wstępie. To właśnie proroctwa mówią kim miał być Mesjasz o czym doskonale wiedzieli jego uczniowie. W Jana 1:45 potwierdza to Filip, który  spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”. Żydzi oczekiwali Mesjasza zgodnie z tym co o nim podawały Święte Księgi.

 

A co Jezus mówił o sobie – kim jest?

Imię Jezus (Jeszua lub Jehoszua) z języka hebrajskiego możemy przetłumaczyć dosłownie na „Jahwe jest zbawieniem” lub „Jahwe zbawia”. Jak widzimy już samo imię Jezusa kierowało uwagę na jego Ojca Jahwe. Czy Pan Jezus mówił, że on jest Mesjaszem czyli Chrystusem? W ewangelii Jana 4:25,26 w rozmowie z samarytanką wyraźnie to powiedział:

„Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi.  Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim. „

Samarytanka nie oczekiwała przyjścia Boga ale Mesjasza! Podobnie za Chrystusa (Mesjasza) uważał Jezusa Piotr,  mówiąc w Mateusza 16:16 „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego„. Nawet demony wiedziały, że Jezus nie jest Bogiem ale bożym Mesjaszem „Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. ” jak czytamy w Łukasza 4:41 (BT).  W Dziejów Apostolskich 2:36 (BT) czytamy  natomiast:

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.”

Jak widzimy Biblia jednoznacznie utożsamia Pana Jezusa z obiecanym Mesjaszem, co wyraźnie zaprzecza teorii głoszonej przez zwolenników „Trójcy Świętej”, że Jezus jest częścią trójosobowego bóstwa. To nie Bóg miał stać się Mesjaszem ale jego pierworodny oraz jednorodzony syn, którego posłał na ziemię w celu odkupienia ludzkości. Ten wyjątkowy Syn Boży został powołany do istnienia przez Boga zanim powstał wszechświat i inne istoty w tym duchowe takie jak aniołowie. Został zrodzony do życia przez Boga, którego nazywa swoim Ojcem. Z Biblii wynika, że wszystko inne zostało powołane do życia już przez Pana Jezusa – W Hebrajczyków 1:1,2 czytamy

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat” (Bóg jest przyczyną a Pan nasz wykonawcą słowa).

Po stworzeniu ludzi i obdarzeniu ich wolną wolę dochodzi niestety do buntu wobec ustanowionych przez Stwórcę zasad życia.  Za namową szatana człowiek chce sam decydować o tym co jest dobre a co złe. Traci w ten sposób prawo do wiecznego życia, zaczyna się starzeć, aż w końcu umiera. W liście do Rzymian 5:12 (BW) tak to przedstawiono:

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli

W tym miejscu pojawia się potrzeba odkupienia tego co co zostało utracone – możliwości życia wiecznego. Biblia zapowiada, że pojawi się właśnie Mesjasz, który  odda swoje życie za rodzaj ludzki. Taką ofiarę mógł złożyć tylko ktoś doskonały, ktoś kto został poczęty bez grzechu pierworodnego. Bóg decyduje się posłać na ziemie swojego pierworodnego syna. Aby mógł się on urodzić jako doskonały człowiek przenosi jego życie do łona Marii omijając grzeszną linię rodową potomków Adama. W ten sposób Pan Jezus rezygnuje z natury niebiańskiej (Filipian 2:5-8) i  rodzi się nie dziedzicząc grzechu jako człowiek z dziewicy Marii. Staje się jak podaje Pismo Święte „ostatnim Adamem” ponieważ stanowi doskonały odpowiednik pierwszego doskonałego człowieka o czym czytamy w 1 do Koryntian 15:45-47 (BT)

„Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.  Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem.  Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba.”

Pan Jezus złożył swoje doskonałe życie na okup za grzeszną ludzkość,  jako „baranek bez wady i skazy” o czym czytamy w 1 Piotra 1:18,19 (BT)

Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,  ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.”

Tylko Jezus jako arcykapłan mógł tego dokonać.  Gdyby Pan Jezus był Bogiem lub nawet jego częścią byłby ARCYKAPŁANEM samego siebie! W liście do Hebrajczyków 5:4-5 (BT) czytamy jednak:

„I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.  Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził,

Czy i Ty jesteś zgodny z tymi słowami, że nikt samego siebie nie ustanawia arcykapłanem. Niezaprzeczalny fakt, że Pan Jezus jest „arcykapłanem naszego wyznania jak czytamy w Hebrajczyków 3:1 świadczy wyraźnie, że nie może być jednocześnie Bogiem, ofiarą i kapłanem!

W 2 Tymoteusza 2:5,6 (BT) czytamy o jeszcze jednej roli Pana Jezusa jako naszego pośrednika (arcykapłan w pewnym sensie również pośredniczył pomiędzy Bogiem a ludźmi).

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.”

Jak widzimy nie ma trzech Bogów w jednym Bogu ale JEDEN Bóg i JEDEN pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, pośrednik, który oddał swoje doskonałe życie za rodzaj ludzki. Tym pośrednikiem jest Chrystus czyli Mesjasz! Czy Bóg może być pośrednikiem sam do siebie? Czy Bóg może sam sobie składać okup doprowadzając część samego siebie do śmierci?

Dokładne zrozumienie znaczenia słowa Mesjasz (Chrystus) uświadamia szczerym poszukiwaczom prawdy kim był Pan Jezus i jakie zadanie zlecił mu Jahwe do wykonania na ziemi. Na zakończenie jeszcze jeden fragment z listu do Hebrajczyków 9:24 (BT) wyraźnie pokazujący, że Mesjasz jest obecnie w niebie i dzięki złożonej ofierze wstawia się za nami jako nasz pośrednik przed obliczem Boga (co wyklucza, że jest częścią Boga):

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga,”

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  5 komentarze: Czy Mesjasz miał być Bogiem? – Łukasza 9:20

  • Ciekawe jest też to, że ewangelie wyraźnie pokazują różnicę między Jezusem – Synem Boga a samym Bogiem Najwyższym (Bogiem Ojcem) Łukasza 1:35 oraz Łukasza 8:28. Syn Boży nie jest Bogiem Najwyższym lub też Jego drugą osobą! Nie jest też nigdzie w Biblii nazwany Bogiem Najwyższym! Ten tytuł posiada tylko Bóg Ojciec czyli Bóg JAHWE. Atanazjańskie wyznanie wiary podkreślające „równość co do mocy Boga Ojca i Syna Bożego – w świetle Biblii jest kłamstwem!

   • A jak w takim razie mamy rozumieć Hbr 1, 6 – 14?

    • Z uwagi na kilka wątków poruszonych przez autora listu do Hebrajczyków, omówimy ten fragment w oddzielnym wpisie.

     • Zobaczmy co Biblia mowi na ten temat. Czytamy w liscie 1 Jana 2, 22
      Wersja Slowo Zycia.
      A ten, kto nie uznaje Jezusa za Mesjasza, jest właśnie kłamcą. Taki człowiek jest przeciwnikiem Chrystusa, odrzuca bowiem Boga Ojca oraz Jego Syna. Ten, kto nie uznaje Jezusa za Syna Bożego, odrzuca tym samym Ojca. Ten zaś, kto uznaje Go za Syna Bożego, poddaje się przez to Bogu Ojcu. Bądźcie wierni temu, czego się nauczyliście na początku, a będziecie trwali w jedności z Synem Bożym i z Bogiem Ojcem. Otrzymaliśmy bowiem od Boga obietnicę życia wiecznego. Napisałem wam o tym, aby ostrzec was przed ludźmi, którzy chcą was oszukać. Nie potrzebujecie słuchać ich nauk, Bóg obdarzył was bowiem Duchem Świętym, który naucza czystej prawdy, bez najmniejszej choćby domieszki kłamstwa. Trzymajcie się więc tego, czego was nauczył. Dzieci, trzymajcie się Pana, aby w dniu Jego powrotu móc śmiało i bez wstydu stanąć przed Jego obliczem. Skoro wiecie, że On jest prawy, wiedzcie też, że każdy, kto jest prawy, stał się Jego dzieckiem.
      1 Jana 2:22-29 PSZ

      • Nie bardzo znam cel opublikowania tego fragmentu wg. Słowa Życia. Proszę o wnioski niezbędne do dalszej dyskusji. Trynitaryzm odrzuca Jezusa Mesjasza zastępując Go Jezusem częścią Trójcy czyniąc się przeciwnikami Chrystusa.
       W wersecie czytamy: „Taki człowiek jest przeciwnikiem Chrystusa, odrzuca bowiem Boga Ojca oraz Jego Syna.” A co z Duchem Świętym? Dlaczego taki człowiek Ducha Śiętego (rzekomą trzecią osobę) nie odrzuca również?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty