Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Trójca – Bóg objawiony czy domniemany?

Spekulacje tekstem czy objawione fakty

Otrzymujemy od naszych czytelników wiele pytań dotyczących różnych wersetów biblijnych, które rzekomo mają potwierdzać objawienie w Pismach Trójcy.

Większość z tych wersetów omawiamy szczegółowo w ponad 100 wpisach na naszym blogu. Żeby znaleźć interesujący cię werset, wystarczy wpisać go w okienku naszej wyszukiwarki np. “Jana 10:30”, lub “Mateusza 28:19”. Można również wpisać interesujące nas słowo np. “Elohim”, “Słowo” czy “Parakleta”. System wyszuka daną frazę i wyświetli wyniki wyszukiwania artykuły w których dana fraza była użyta.

Analizując poszczególne wersety warto zadać sobie kluczowe pytanie.

Czy dany  fragment Pisma Świętego rzeczywiście naucza o “Jednym Bogu w trzech osobach”?

Czy wynika z niego, że Bóg jest wieloosobowy, że “składa się” z trzech osób które są z nim równe?

Zastanów się, czy “Trójca” jest Bogiem, Pisma Świętego, czy może Trójca to Bóg domniemany a nie objawiony.

Często bowiem jest tak , że czytelnik widzi w czytanym fragmencie to, czego tak naprawdę w nim nie ma. Zapewne niebagatelny wpływ ma na to, trynitarne wychowanie i kościelna tradycja. Możliwe, że urodziliśmy się w rodzinie i żyliśmy w społeczności wierzącej w “Trójjedynego Boga”. Jeżeli tak było, to czy czytając “kontrowersyjne” wersety nie dostrzegasz w nich czegoś, czego one nie przedstawiają?

Zobaczmy to na przykładzie.

Ja i Ojciec jedno jesteśmy

W Jana 10:30 (BW) możemy przeczytać słowa Jezusa:”Ja i Ojciec jedno jesteśmy“.

Często osoby wierzące w Trójcę korzystają z tej wypowiedzi, żeby argumentować, że ….

No właśnie co? Nad tym pytaniem warto się głębiej zastanowić.

Pomyślmy bez emocji, czy ten werset mówi o Trójcy Świętej?

Czy zwraca uwagę na to, że w jednym Bogu są trzy boskie osoby? A może mówi nam, że Jezus jest drugą osobą w Trójcy?

Zgodzimy się, że w tym fragmencie, nie znajdziemy odpowiedzi na takie pytania. Fragment ten nie porusza bowiem tematu istoty Boga, ale mówi nam jedności Jezusa z Ojcem.

Jedność myśli czy jedność bytu?

Nie mamy zatem żadnego powodu, by używać tych słów jako argumentu do udowadniania “Jednego Boga w trzech osobach“, gdyż mowa w nim nie jest o “jedności dwóch osób Trójcy w jednym Bogu”, ale o tym, że Jezus i Ojciec stanowią jedność, …  bez domniemania co pod tym słowem się kryje!   Kluczem zatem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, o jakiej jedności Pan Jezus mówił? O jedności jako jednomyślności czy o jedności natur?

Wyjaśniamy to we wpisie “Ja i Ojciec jedno jesteśmy“. Zwracamy uwagę w tym artykule na kontekst tej rzekomo kontrowersyjnej wypowiedzi z Jana 10:30. Przeczytajmy zatem co do niej wnosi kontekst. Zwróćmy uwagę na fragment z ewangelii Jana 17:20-22.

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.”

Spróbuj przeanalizować ten fragment bez emocji. Od razu zauważysz, że w Jana 10:30, nie o takiej JEDNOŚCI o jakiej głoszą trynitarze jest mowa.

Nie chodzi bowiem o jedność bytu , ale o jedność działania i myśli. 

Co na to komentatorzy Biblii

Znany wszystkim komentator biblijny William Barclay potwierdza taki tok rozumowania w swoim komentarzu (wytłuszczenia nasze):

“I tak dochodzimy do owego najwyższego oświadczenia. „Ja i Ojciec jesteśmy jedno”, powiedział Jezus. Co miał przez to na myśli? Jest to absolutną tajemnicą, czy jednak potrafimy coś niecoś z tego zrozumieć? Czy jesteśmy skazani na tłumaczenie tego urywku w pojęciach istoty i hypostazji, czyli postaci i temu podobnych metafizycznych i filozoficznych pojęć, o które toczyli walkę twórcy wyznania wiary? Czy musi się być teologiem i równocześnie filozofem aby zrozumieć choć cząstkę znaczenia tego wstrząsającego oświadczenia?

Jeśli zwrócimy się o wyjaśnienie do samej Biblii odkryjemy, że w rzeczywistości posiada to tak proste znaczenie, że najprostszy umysł potrafi je ogarnąć. Przeczytajmy z 17 rozdziału Ew. Jana cząstkę modlitwy Jezusa za swoich naśladowców przed Jego śmiercią: „Ojcze święty zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my” (Jn 17,11).

A więc Jezus pojmował jedność chrześcijan między sobą jako tą samą, która istnieje między Nim a Bogiem. I w tym samym rozdziale modli się również: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we Mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy” (Jn 7,20-22).

Jezus oznajmia więc z prostotą i wyrazistością której nie da się nie zrozumieć, że celem chrześcijańskiego życia jest, aby wszyscy wierzący byli jednością jak On i Ojciec stanowią jedno.

Co z tego wynika?

Jak widzimy problemem jest nieuprawniona  interpretacja tego fragmentu Pisma Świętego przez trynitarzy. Czytelnik wierzący w Trójcę doszukuje się w zwrocie  “Ja i Ojciec jedno jesteśmy“, poparcia dla swoich wierzeń, zatracając prawdziwy sens słów Jezusa.

Czytając ten fragment przez trynitarne okulary widzi w nim w zasadzie to, co chce zobaczyć, a nie to co ta wypowiedź rzeczywiście oznacza. Fragment ten nie mówi bowiem o jedności bytu, ale jedności myśli, czyli jednomyślności Jezusa z Ojcem!

Zarzut faryzeuszy

Co ciekawe podobnie, źle interpretowali słowa Pana Jezusa faryzeusze, doszukując się w nich tego, czego Jezus nie powiedział, gdyż jak czytamy dalej w Jana 10:31,33:

“Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. “

Trynitarze również tych słów używają w swojej argumentacji, zapominając, że to nie Jezus powiedział, że jest Bogiem, ale był to zarzut faryzeuszy.

Jezus cytuje faryzeuszom Psalm gdzie słowo “elohim” zastosowano do ludzi w sposób zgodny z terminologią żydowską, a następnie odpiera ten zarzut słowami z Jana 10:36 (BT).

“to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: “Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym

Jak widzimy Jezus nie zgadza się z zarzutem Żydów, że czyni się Bogiem, ale odpiera ten zarzut słowami mówiącymi, że jest Synem Bożym.

Czy zatem słowa z Jana 10:30 to fakt potwierdzający istnienie  jednego Boga w trzech osobach? Czy są to raczej nieuprawnione spekulacje trynitarne nad tekstem?  Zgodzimy się, że nic na temat wielości osób w jednym Bogu z tego wersetu nie wywnioskujemy. Pomijam to, że nie ma tu nawiązania do trzeciej osoby rzekomej Trójcy, czyli Ducha Świętego (czyż werset wówczas nie powinien brzmieć: Ja i Ojciec i Duch Święty jedno jesteśmy?).

Podobnie rzecz się ma z innymi wersetami rzekomo popierającymi dogmat o Trójcy Świętej. W żadnym z nich nie doszukamy się kluczowego argumentu, a mianowicie, że Bóg jest troisty, trójjedyny, wieloosobowy czy też, że “składa się” z trzech osób, które są sobie równe i odwieczne!

Czy Pismo naucza o jednym Bogu w trzech osobach?

Możemy oczywiście spekulować, w jaki sposób Jezus stanowi jedno z Bogiem, co kryje się w słowie Elohim, co miał Jezus na myśli mówiąc, że kto widział Jego widział Ojca, ale żaden z tekstów nie mówi o tym że Bóg jest w trzech osobach, a to powinno było jasno wynikać przynajmniej z jednego wersetu!

Takiej koncepcji Boga Pismo Święte nigdzie jednak nie sugeruje. No chyba poza dopisanym przez jakiegoś skrybę fragmentem do 1 Jana 5:7 (tzw. Comma Johanneum), gdzie czytamy w Biblii Gdańskiej:

“Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym

Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że tekst ten jest fałszerstwem i został “spreparowany” na potrzeby trynitarne. (zobacz przypis do Biblii Tysiąclecia).

Rodzi się w tym miejscu oczywiste i ważne pytanie:  dlaczego próbowano taki tekst dodać do Biblii?

Otóż byłby to JEDYNY werset w jakimś sensie zbieżny z tym, o czym mówi soborowa definicja o trzech osobach w jednej:

„ Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg. W tej Trójcy nikt nie jest większy ani mniejszy. Natomiast wszystkie trzy osoby są współwieczne i sobie równe.”

Celem tego artykułu jest wskazanie czytelnikowi Pisma Świętego, że nie naucza ono o tym, czego nauczają trynitarne kościoły. Używane w argumentacji wersety, nie mówią bowiem o “trzech w jednym Bogu“! Z żadnego z wersetów nie wywnioskujemy również, że Bóg jest wieloosobowy.

Czy zatem twierdzenie, że Bóg jest Trójcą jest objawioną prawdą czy raczej spekulowaniem opartym o  domniemanie istnienia takiego Boga?

Domniemamy Bóg

Domniemanie zgodnie z definicją tego słowa, to coś co jest oparte na przypuszczeniach i domysłach, a nie potwierdzonych faktach. Tak właśnie jest z Trójcą. Żaden z używanych w argumentacji trynitarnej tekstów nie tylko nie mówi o Trójcy, ale nawet nie przedstawia takiej koncepcji Boga.

W liście 1 Koryntian 4:6 (BT) możemy przeczytać pewną zasadę, nad którą powinny głęboko zastanowić się osoby popierające dogmat o „Bogu w trzech osobach”.

„Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, …„

Czy kościoły trynitarne  szczerze mogą wyznać, że stosują się do tych słów? Czy mogą za Pawłem potwierdzić, że nie nauczają wiernych ponad to, co zostało napisane?

Jeżeli nie jest napisane w Biblii wyraźnie “że Bóg jest w trzech osobach“,  to co nas uprawnia do takich spekulacji, żeby taką nie pisaną doktrynę głosić? Kto nam dał prawo do wyciągania tak dalekosiężnych wniosków opartych na interpretacji niejednoznacznych wersetów. Trynitarze zapominają o przestrodze  z listu do Kolosan 2:8, w którym Paweł ostrzega (Słowo Życia):

” Uważajcie, by nikt z was nie padł ofiarą zwodniczej filozofii lub bezsensownych oszustw, które mają swe źródło w ludzkich koncepcjach, a nie w nauce Chrystusa. „

Czy zatem koncepcja Trójcy oparta jest na faktach i hebrajskim sposobie pojmowania Boga? Czy raczej na mitach i reckiej filozofii? Jest to zatem Boże objawienie, czy tylko ludzkie spekulacje?

Ojciec, Jezus i Duch Święty

Trynitarze często próbują szukać uwiarygodnienia w Piśmie Świętym dla swego dogmatu poprzez sporadyczne teksty wymieniające razem: Boga, Syna Bożego i Ducha Świętego.

Kluczowym tutaj wersetem jest dla nich fragment z ewangelii Mateusza Mateusza 28:19 (BT)

        „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Omawiamy szczegółowo ten fragment we wpisie W Imię Ojca i Syna  i Ducha Świętego. Część badaczy Pisma Świętego zauważa, że fragment ten nie występuje w takiej formule w ŻADNYM ze starszych manuskryptów pisanych przed rokiem 200, więc  nie należy budować na nim, trynitarnych dogmatów.

Jak chrzcili uczniowie Jezusa?

Wielu zastanawia się nad tym dlaczego NIKT z uczniów Jezusa i jego pierwszych naśladowców nie stosował takiego chrztu, jaki kazał stosować w Mateusza 28:14 Pan Jezus. Nie spotykamy bowiem  późniejszych opisach chrztu (np. z Dziejów Apostolskich) aby ktokolwiek został w taki sposób ochrzczony. Chrzest był, o czym świadczy NT czyniony w Imię Jezusa, a nie “Ojca Syna i Ducha Świętego”! Czyżby naśladowcy Jezusa nie stosowali się do Jego słów?  (zob. Dz. Ap. 10:48 “I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa“)

Nawet w założeniu, że Jezus te słowa wypowiedział, to również nie mówią one o naturze i istocie Boga, ale o chrzcie. Jest to, jak wielu przyznaje nie tyle formuła trynitarna co chrzcielna.

Co warto podkreślić, wymienienie Ojca, Syna i Ducha Świętego nie świadczy o tym, że tworzą oni jednego Boga. Tekst nie mówi, że ci trzej są jednym Bogiem, równym co do mocy i możliwości. Poza tym w starszych manuskryptach werset ten brzmi odmiennie, i czytamy w nim:  „Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody w imię moje, co jest zgodne z opisami chrztów z Dziejów Apostolskich (zob. Dz. Ap. 19:5 “A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa“)

Trynitarne rzekome argumenty

Jakie jeszcze mamy do dyspozycji teksty gdzie wymienia się Ojca, Syna i Ducha? Zwróćmy uwagę na 2 z nich:

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga oraz dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”  (2 Koryntian 13:13 B. Pozn.)

” którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa.” (1 Piotra 1:2 BT)

W tych dwóch fragmentach również czytamy o Jezusie, Bogu oraz Duchu. Czy wynika z nich jednak, że chodzi o trójosobowego Boga? Czy rzeczywiście mowa jest w nich o Duchu, jako odrębnej osobie?

Tak naprawdę w żadnym z tych wersetów nie doszukamy się koncepcji Trójcy. Boga składającego się z trzech osób, co jest niezbędne, żeby w ogóle się nad takim argumentem pochylić.

Jest to zatem kolejna żałosna próba, znalezienia czegokolwiek, czym można by wesprzeć ten fałszywy dogmat.

Teksty tego typu, nijak mają się do atanazjańskiego wyznania wiary, czy też innych trynitarnych definicji „O jednym Bogu w trzech osobach”!  Nie ma bowiem ani słowa na temat tego, że tych trzech stanowi jednego Boga.

Czy trzech to Trójca?

Trynitarze powołują się na takie teksty typu wyliczeniowego, zapominając, że wymienienie “trzech” to nie Trójca, gdyż nie ma tu kluczowego argumentu mówiącego że tych trzech stanowi jednego Boga!

To tak jakby czytelnik Biblii często spotykający się z wymienieniem w jednym szyku: Abrahama, Izaaka i Jakuba co zdarza się w Piśmie Świętym nader często – zaczął twierdzić, że praprzodkiem narodu Izraelskiego była jedna istota składająca się z trzech osób, względem siebie równych co do mocy i odwieczności.

Joseph Priestley w jednej ze swoich książek zauważył:

“Gdyby powiedzieć, że istnieje tylko jeden inteligentny umysł najwyższy, ale że wyraża siebie na trzy różne sposoby i ma trzy różne tryby działania (który to pogląd był głoszony przez dra Wallisa, a także był powszechnie przypisywany starożytnym sabelianom), w odniesieniu do jednego z których ta sama boska Istota była nazywana Ojcem, do innego Synem, a innego Duchem Świętym, to nie istnieje w ogóle żadna właściwa trójca. Albowiem na tej samej zasadzie jeden człowiek sprawujący trzy różne urzędy lub mający trzy różne powinowactwa bądź kompetencje, jak urzędnik sądowy, ojciec, syn itd., byłby trzema różnymi ludźmi.”

Czy na tym, że wymienimy Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego w jednym zdaniu, można zbudować definicję Trójcy Świętej?

Zastanówmy się nad zacytowanym wersetem z 2 Koryntian 13:13. Gdyby Paweł wierzył w Trójcę, to czy by pominął Ducha Świętego na samym początku swojego listu gdzie w 1:2 napisał:

“Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. “

Dlaczego Paweł, nie życzył łaski i pokoju, od rzekomej trzeciej osoby Ducha Świętego?

Jeżeli położymy na szale argumentacji za Trójcą 2 Koryntian 13:13, to a na drugiej szali pozdrowienia z listów pominięciem Ducha Świętego (zobacz 1 Koryntian 1:3, 2 Koryntian 1:2, Galatów 1:3, Efezjan 1:2, 2Tesaloniczan 1:21, Tymoteusza 1:2, 2Tymoteusza 1:2), to na którą stronę szala się przechyli?

Trzech w jednym Bogu?

Może zamiast smuć domniemania i domysły, warto zastanowić się o jakim Bogu uczy Pismo Święte i Pan Jezus?

Czy Żydzi, przed Chrystusem wierzyli w takiego Boga o jakim dzisiaj głoszą trynitarne kościoły? W księdze Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Poznańska) czytamy:

„Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny!”

Żaden Izraelita nie wielbił Trójcy ani nie uznawał Ducha Bożego za odrębną od Boga osobę!

A może Pan Jezus głosił coś innego? Przeczytajmy Marka 12:29 (BT)

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden

Podobnie nauczał Pan Jezus w Jana 17:3 (BT):

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Jasno i prosto, bez podtekstu i trynitarnych teorii spiskowych. Bo zastanówmy się, jaki miałby powód Bóg, żeby nie oznajmić nam o sobie całej prawdy, a kazać nam domniemywać jakim jest Bogiem i z ilu osób się składa? Czyżby przez stulecia oszukiwał naród wybrany? Czy mówiąc że tylko On JHWH jest ich Bogiem, nie mówił im całej prawdy?

Prawda jest prosta

Jezus uczył prostych ludzi prostych prawd zrozumiałych dla każdego co wynika z Mateusza 11:25 (BWP)

“Tego czasu Jezus rzekł: Uwielbiam Cię, Ojcze, Władco nieba i ziemi, żeś zakrył to wszystko przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś całkiem maluczkim (prostaczkom wg.KUL)

Czy opasłe tomy książek teologicznych o “Trójcy”, przeznaczone są dla prostych ludzi, którym głosił Jezus?

Ciekawe, czy prosty człowiek czytając Pismo Święte dojdzie do takich samych wniosków jakie podane są o Trójcy, w Małym Słowniku Teologicznym?

„ Boska rzeczywistość egzystuje zatem w trojakim „hipostazującym” (ponieważ jako relacja niezamiennym) relacyjnym sposobie bycia: w nieudzielonym udzielaniu jako rodzącej wypowiedzi: w byciu-wypowiedzianym, w byciu-udzielonym jako tchnionej i przepełnionej miłością skłonności (czy przyjęciu) miłujących: istnieje jeden Bóg w jedyności swej istoty jako trzy „osoby” w troistości hipostazujących relacji, tzn. na sposób troistej przeciwstawnej relacyjności jednego duchowo świadomego (istotowego) posiadania samego siebie.”

Czy te słowa są dla Ciebie przekonujące? Czy rzeczywiście, o takim enigmatycznym Bogu nauczał Pan Jezus i apostołowie?

A kto jest Twoim Bogiem? Spróbuj bez używania słowa “Trójca”, oraz zwrotów “trójosobowy”, w “Trójcy jedyny”, lub “w trzech osobach” opisać Boga w którego wierzysz?

Trynitarna terminologia

Przyznamy, że bez niebiblijnych określeń nie jest to łatwa sprawa. Dlaczego takich określeń w Biblii zatem nie ma? Otóż cała  koncepcja „trójjedynego” Boga opiera się nie na Piśmie Świętym, ale na ludzkich domysłach, spekulacjach i filozofii. Bez słowa Trójca oraz innych trynitarnych zwrotów cała doktryna sypie się jak domek z kart!

Przyznano to nawet w Katechizmie Kościoła Katolickiego (III  Trójca Święta w nauce wiary paragraf 251 – podkreślenia nasze):

“Dla sformułowania dogmatu Trójcy Świętej Kościół musiał rozwinąć własną terminologię za pomocą pojęć filozoficznych: “substancja”, “osoba” lub “hipostaza”, “relacja” itd. “

Dlaczego jednak nikt z pisarzy biblijnych tego nie zrobił, pisząc listy do zborów. Dlaczego nikt nie wyjaśnił istoty Boga w Trójcy.  Dla Żydów była by to całkiem nowa nauka, którą trzeba by było im objaśnić.

Nic takiego jednak nie znajdujemy ani u Pawła ani w nauczaniu Piotra. Czy bardziej mamy zatem zaufać Bogu czy ludziom fałszującym Jego wizerunek?

W Dziejach Apostolskich 17:11 (BT)  zachęcono nas do sprawdzania “czy tak się rzeczy mają” jak uczą nas inni!

„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest

Również my zachęcamy czytelników do zbadania tej doktryny wzorem berejczyków z Tesaloniki. Dlaczego? Wiara w nieznanego Biblii Boga, nie prowadzi do zbawienia.

Podsumowanie

Fakty są takie, że w Biblii nie występuje słowo “Trójca Święta” ,Bóg w Trójcy Jedyny”, “Trójjedyny Bóg”, “Przenajświętsza Trójca”, “Bóg w trzech osobach”.

Nie ma ani jednego wersetu wskazującego na to, że Bóg jest wieloosobowy, składa się z trzech osób, jest troisty czy trójjedyny.

Nie ma ani jednego zdania wyjaśniającego taką troistą naturę Boga.

Reasumując, obraz Boga kreowany przez trynitarzy, jest tylko daleko idącym domniemaniem. Domniemaniem, które nie jest oparte o żadne biblijne rozważania na temat troistości Boga. Jest to więc pekulacja na wyrwanych z kontekstu i często nie związanych ze sobą wersetach.

Czy i ty możesz powtórzyć za Pawłem słowa z 1 listu do Koryntian 8:5,6 (BW):

“Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi i dlatego jest wielu bogów i wielu panów,
Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

 

Subscribe
Powiadom o

34 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
9 sierpnia 2023 17:53

Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf – niemiecki protestancki biblista, odkrywca ponad dwudziestu kodeksów majuskułowych. Posiadał doskonały wzrok, widział w szerszym paśmie niż przeciętny człowiek. Znał wszystkie starożytne języki, na które przełożona została Biblia. W manuskrypcie znalezionym przez Tischendorfa występuje słowo OC, czyli „który”, odnoszące się do Jezusa, a nie do Boga. (1Tm 3:16) Nie ulega wątpliwości, że święta tajemnica oddania dla Boga jest wielka: „Ujawniony w ciele, w duchu uznany za prawego, ukazał się aniołom, głoszono o nim wśród narodów, uwierzono w niego na świecie, zabrany… Czytaj więcej »

Samson
22 września 2021 18:21

Witam serdecznie. Co do rzekomych trynitarnych argumentów na podstawie niektórych fragmentów Biblii, trzeba myślę też pamiętać o kontekście. Praktycznie kiedy do każdego z tych wersetów, fragmentów mówiących o rzekomym potwierdzeniu dogmatu o Trójcy doczytamy kontekst, czasem całą resztę rozdziału, okazuje się, że zawsze wyczytujemy coś z goła innego niż właśnie takie domniemane argumenty i wyliczanki osób boskich, tylko dlatego, że użyto tam jakiegoś słów np. typu: Jedno, …w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Słowo było Bogiem itd. Tak jak… Czytaj więcej »

Marzena
27 marca 2021 08:10

1 Koryntów 8:6

Józef
16 października 2020 18:13

Jeszcze pare słów na temat trójcy rozumianej po katolicku. Jest ona przedstawiona w trójkącie rownobocznym. Ojciec to nie Syn . Syn to nie Duch Św. Duch Św. to nie Ojciec. Kazdy z tych 3 boków trójkąta zawiera 1 z tych tez. środek tegoż trójkata /jego wypełnienie/ stanowi że Syn, Ojciec,Duch Św jest Bogiem. Wobec tego zapytam: W Nowym Testamencie stosuje się zamiennie : Duch Boży, Duch Syna, Duch Chrystusowy, Duch Ojca. Czy znaczy to ze każdy z nich ma osobnego… Czytaj więcej »

Józef
16 października 2020 17:02

Wierzę że istota Boga stworzyciela została objawiona w I Mojż 1/26-27: 3/22. Z tego miejsca wynika ze Bóg jest istotą pojedynczo -mnogą.Wogóle nie wynika z Biblii że Bóg jest Trójjedyny ! Bóg stworzył jedynego człowieka na obraz swój. Jako mezczyznę i niewiastę.1Mojz 1/1-2. Niewiasta została póżniej, niejako “wydobyta ” z mezczyzny.1Mojż2/21-24., i została pózniej do niego przyprowadzona i dana Adamowi za zonę. Wazne sformułowanie ” stali sie jednym ciałem” Pismo dalej relacjonuje że po upadku Adam zrodził / nie stworzył/… Czytaj więcej »

Alexander
14 maja 2019 20:17

Oczywiście, że Trójca nie została w Pismach objawiona. To sztuczny twór greckiej myśli filozoficznej nie mający żadnego poparcia w Słowie bożym. Ci co bronią tego dogmaty nie są w stanie pokazać nawet JEDNEGO wersety mówiącego, że Bój jest w trzech osobach. Cała argumentacja to porównywanie Boga do Jezusa lub szukanie “osobowości” Ducha Świętego” – a gdzie jedno zdanie mówiące o trzech w jednym?!

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły