Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy w Dziejach Apostolskich 20:28 chodzi o krew Boga?

Czy Dzieje Apostolskie 20:28 są argumentem za Trójcą?

Przeczytajmy ten fragment wg. Biblii Tysiąclecia.

“Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. “

Chrześcijańska apologetyka twierdzi, że zacytowany fragment z Dziejów Apostolskich, to silny argument przemawiający za Trójcą Świętą. Gdzie jest jednak w tym wersecie mowa o jednym Bogu w trzech osobach?

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że tłumaczenie tego fragmentu Biblii na język polski nie jest jednoznaczne i oczywiste.

Zobaczmy, że wiele przekładów biblijnych w języku polskim oddaje ten tekst inaczej, niż Biblia Tysiąclecia.

Dzieje Apostolskie 20:28

„ Pamiętajcie o sobie i o całej trzodzie, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, odkupionym krwią [Jego] własnego [Syna].” (Biblia Warszawsko – Praska v.1.2)

 

„Pilnujcie więc samych siebie i całej owczarni jako biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego: bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, który Pan nabył na własność za cenę swej krwi.” ( Przekład Współczesny wydanie z  1991 roku )

 

“Strzeżcie siebie i całego stada, w którym Ruach Ha-Kodesz uczynił was przywódcami, abyście paśli Wspólnotę Mesjaniczną Boga, którą nabył On sobie za cenę krwi własnego swego Syna” (Przekład Żydowski Nowego Testamentu)

 

„ Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę, pośród której duch święty ustanowił was nadzorcami, abyście paśli zbór Boga, nabyty przez niego krwią jego własnego Syna.” (Przekład  Nowego Świata)

 

„Uważajcie na siebie i dbajcie o Bożą trzodę – Kościół zdobyty krwią Bożego Syna, bo was duszpasterzy, obarczył Duch Święty tą odpowiedzialnością.” (Słowo Życia – Nowy Testament wydanie z  1989 roku)

 

Warto zauważyć, że zdecydowana większość z powyżej cytowanych przekładów biblijnych to tłumaczenia dokonane przez trynitarzy.

W Biblii Jerozolimskiej oraz Nowym Testamencie Greckim i Polskim tzw, NESTLE-ALAND wyjaśniono w przypisie.

“- który on nabył własną krwią. Tak dosłownie w Biblii Jerozolimskiej: „który nabył krwią własnego Syna”.
Tę ostatnią wersję motywuje się tym, iż tak, jak jest dosłownie, nie można mówić o Bogu, a więc trzeba założyć, iż przymiotnika „własny” użyto tu w znaczeniu rzeczownikowym: „krwią własnego (Syna), albo też następuje tu przeskok myślowy z działania Ojca na działanie Syna (porównaj Rzymian 8:31-39)”

Kościół Boga czy Pana?

Trzeba tu wspomnieć, że w niektórych Kodeksach mamy wersję Kościół Boga (tou theou) a w innych Kościół Pana (tou kyriou).

Zapewne zgodzisz się z tym, że te dwie wersje, mają duże znaczenie jeżeli chodzi o to, o czyją krew chodzi.

Wersja “Kościół Pana” pojawia się między innymi w Kodeksie Aleksandryjskim, Efraimskim oraz w Kodeksie Bezy.

W Biblii Nazaretańskiej w przypisie do omawianego wersetu czytamy:

“W Kodeksie Bezy: żebyście doglądali Zgromadzenie Wybranych Pana, które sam nabył przez własną krew (Dz.20,28).”

Wersja “Kościół Boga” pojawia się natomiast w Kodeksie Synaickim oraz Watykańskim.

Jak się za chwilę przekonamy Pismo Święte nie pozostawia cienia wątpliwości o czyją krew chodzi.

Czyją zatem krwią został nabyty kościół?

Zobaczmy co na ten temat mówią inne fragmenty Pisma Świętego (BT) i zbadajmy szerszy kontekst.

 

 “Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” 1 Jana 1:7

 

“i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów” Apokalipsa 1:5

 

“ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie”  Hebrajczyków 9:12

 

” ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. ” 1 Piotra 1:19

 

“[…] To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.” Objawienie 7:14

 

Jak widzimy, Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości o czyją krew chodzi.

Kiedy przeanalizujemy dokładnie tekst grecki również zostaniemy pozbawieni takich wątpliwości.

Otóż tekst, tou idiou następuje tu po tou haimatos. Jeżeli założymy, że jest to szyk przydawkowy, który jest za tłumaczeniem  “swą własną krwią”, wówczas mamy do czynienia z bardzo rzadkim przypadkiem pojawienia się przymiotnika “ho idios” za rzeczownikiem, a nie przed rzeczownikiem.

Podsumowanie

Nie chcemy się spierać o to, który z przekładów biblijnych „lepiej” został przetłumaczony.  Wykazaliśmy już we wcześniejszych komentarzach, że nie odnajdujemy w takiej argumentacji trynitarzy niczego poświadczającego prawdziwość atanazjańskiego wyznania wiary.

Tekst nie tyczy się bowiem trzech rzekomych osób Boga oraz relacji między nimi.

W świetle Pisma Świętego, Pan Jezus jest „synem Boga Najwyższego” (Łukasza1:32), a nie drugą osobą Boga. Bóg nie posiada krwi, więc krew musi dotyczyć krwi Jego Syna przelanej za nasze grzechy, kiedy ten przebywał na ziemi.

“I śpiewali taką oto pieśń nową: Jesteś godzien wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i za cenę krwi Twojej nabyłeś Bogu [na własność] [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. ” (Objawienie  5:9 BWP )

To nie Bóg nabył ludzi, ale dla Boga uczynił to Jezus!

Dlatego świadomi faktu przelania przez Pana Jezusa krwi w celu naszego odkupienia, rozumiemy myśli zawarte w omawianym tekście. Nawet z tych przekładów, na które tak chętnie powołują się tak zwani współcześni apologeci.

Świadczy to, o kolejnej desperackiej próbie odnalezienia w Biblii czegokolwiek co mogłoby sugerować, że ich dogmat wiary ma jakiekolwiek oparcie w Piśmie Świętym.

Subscribe
Powiadom o

8 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Jerzy
11 kwietnia 2024 07:35

Chodzi tu z pewnością o kościół Boga lub Pana, a krew Jego jest krwią Jezusa, kogoś oddzielnego od Boga lub Pana, Bóg bowiem ani Jezus nie posiadaj a krwi ani ciała. Są istotami duchowymi!

Jarema
4 kwietnia 2024 22:54

Czy to, że haimatos posiada rodzajnik tou można uznać za wystarczającą przesłankę, że tou idiou odnosi się już do innego rzeczownika? Bo jeśli przymotnik idiou odnosiłby się też do krwi, to wtedy ten rzeczownik posiadałby dwa rodzajniki, co wydaje się się trochę dziwne – ale nie wiem, być może w koine taka konstrukcja była dozwolona. Jeśli nie, to wtedy oczywiście ten przymiotnik odnosi się do innego rzeczownika i najlepiej, w oparciu o resztę Pisma, pasuje tam Syn.

Bol p
1 września 2023 20:06

Chociaż tłumaczenie tego wersetu pod względem językowym nie jest jednoznaczne, to jednak kontekst całej Biblii w tym temacie jest konkretny i nie popiera trynitaryzmu. Co ciekawe ci , którzy próbują forsować w oparciu o ten werset wniosek jakoby Jezus Chrystus był Bogiem Jahwe objawionym w ciele, stają się (nawet w nauczaniu trynitaryzmu) piewcami herezji sebeliańskiej oraz zwolennikami modalizmu – przynajmniej w sposobie myślenia i argumentacji. To też warto uwzględnić w trakcie dyskusji nad tym wersetem.

Robert
7 maja 2023 10:30

W artykule, ak zwykle mądre wywody, warte powtarzania. Gdy zajrzymy do Rzym 3:24-25 przeczytamy o udzielonej nam sprawiedliwości przez wiarę w yios=syna. od. wer.21 do 31 W podanych wersetach 24-25 czytamy, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo [w darze], przez odkupienie, które jest w [synu]. Jednak to jego, sam theos: “ustanowił przebłaganiem – przez wiarę, w jego k r w i – dla okazania swojej sprawiedliwości…” Tak naprawdę w podanym cytacie do BJ mamy jeszcze odwołanie do Ef.5:25-27, gdzie o yios=synu czytamy,… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły