Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Dwie natury Jezusa i jego wcielenie

Boska natura Jezusa

Zacznijmy od boskiej natury Pana Jezusa. Trynitaryzm wmawia, że „Boska Natura” Jezusa zrównuje Go z Bogiem. Czy Pismo uczy, że ktoś, kto ma “boską naturę”, z automatu staje się Bogiem lub częścią Trójcy?

Wiele osób dało sobie wmówić, że taki tok rozumowania to „dowód” na to, że Jednorodzony Syn Boga jest równy Bogu Ojcu, który go zrodził.

Zobaczmy zatem, co na temat boskiej natury napisał Piotr w 2 liście 1:4 (KUL).

“Przez nie drogocenne i największe nam obietnice zostały udzielone, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, gdyż już uciekliście od tego rozkładu [wynikającego] z pożądliwości na świecie”

Paweł w swoim liście do współbraci napisał, że i oni będą “uczestnikami boskiej natury“. Czy to oznacza, że ci, którzy będą mieli “boską naturę”, zrównają się z Bogiem?

Ciekawe, że trynitarze na temat tego wersetu zamilkli i w zasadzie go nie cytują podczas omawiania “boskiej natury” Pana Jezusa.

Podobnie rzecz się ma z “pełnią boskości”. Trynitarze wskazują tu na werset z listu do Kolosan 1:19 (BW).

“Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości

Zapominają jednak, że w pierwszej części tego wersetu czytamy, że to upodobał sobie Bóg. Jezus nie ma zatem pełni sam z siebie, ale ma ją za sprawą Boga.

Wynika z tego niezaprzeczalna wyższość Boga nad Jezusem.

Trzeba przy tym wspomnieć, że trynitarze pomijają całkowicie kontekst.  Co z niego wynika? W wersecie z Kolosan 2:10 Paweł używa dokładnie takiego samego słowa (BW) względem Kolosan.

“I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,”

Czy nie wynika z tego, że bracia w Kolosach również mieli pełnię boskości? Więcej pisaliśmy o tym w artykule: “W Jezusie mieszka pełnia boskości“.

Jak widzimy – ani “boska natura” Jezusa ani “pełnia boskości” nie zrównuje Jezusa z Bogiem, tak jak nie zrównuje z Bogiem chrześcijan, którzy takimi samymi określeniami są nazywani.

Ludzka natura Jezusa

A jak ma się sprawa z ludzką naturą Jezusa? Zacznijmy od tego, że zwrot “Syn Człowieczy” to w księgach Starego Testamentu po prostu człowiek.

Kościół głosi, że gdy Jezus stał się człowiekiem, to w tym samym czasie pozostał On Bogiem. Czy zatem Chrystus jest “dwojaki”, jak napisał ksiądz Stanisław Piotrowicz w pracy “Bóg – Człowiek Syn Maryi”?

W Piśmie Świętym nie znajdziemy takiego nauczania. Nie znajdziemy również nauki o dwóch naturach, czyli podziału na “Jezusa Boga” i “Jezusa człowieka”.

Zwróćmy uwagę, co napisano w Hebrajczyków 13:8,9 (BW).

“Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom …”

Jezus na ziemi nie był hybrydą Boga i człowieka, ale prawdziwym człowiekiem, co wynika z wielu wersetów. W liście do Filipian 2:7-8  (Nowe Przymierze) czytamy, że Jezus stał się człowiekiem, a nie połączeniem Boga i człowieka.

„Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. „

Biblia podaje, że Pan Jezus był  człowiekiem na nasze podobieństwo, ale oczywiście za wyjątkiem grzechu, jak czytamy w Hebrajczyków 4:15 (KUL).

“Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.”

Na czym więc niby miało polegać to podobieństwo Chrystusa do nas ”za wyjątkiem grzechu”? Czy jakikolwiek inny człowiek miał kiedykolwiek jakieś dwie natury?

Paweł w liście do Rzymian 1:3 wyraźnie naucza o Jezusie jako “potomku Dawida według ciała”.

Dlaczego o tym mówimy? Trynitarze wszystkie trudne dla nich wersety tłumaczą tym, że dla przykładu “Człowiek Jezus” nie wiedział tego, co wiedział “Jezus Bóg”.

Czy Jezus raz był człowiekiem, a innym razem był Bogiem?

Gdyby tak było, to czy “Jezus Bóg” wiedziałby, co myśli Jezus człowiek, a “Jezus człowiek” nie wiedziałby, co myśli Jezus Bóg?

Czy takie stwierdzenie nie jest absurdalne?

Czy Jezus miał dwie natury?

Rozpatrzmy to na przykładzie pewnej wypowiedzi Jezusa.

W Ewangelii Jan 14:28 (BW) Pan Jezus oznajmił, że “Ojciec większy jest niż Ja“.

Jezus, mówiąc słowa “Ojciec większy jest niż Ja”, nie mówi, że Ojciec większy jest od Jezusa człowieka, ale  równy jest Jezusowi Bogu.

Jezus zwraca tu uwagę na fakt, że uznaje Boga jako większego od siebie. Jeżeli nawet założymy istnienie dwóch natur to stwierdzenie “Ja” dotyczy Jezusa posiadającego już te dwie natury!

Przedstawiony tu tok rozumowania świetnie komponuje się z innymi wypowiedziami Pisma Świętego, jak te zacytowane poniżej.

“Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. ” – 1 Kor. 15:27,28 (BW)

“A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. ” – 1 Kor. 11:3 (BW)

Jak wynika z zacytowanych wersetów – Jezus nie tylko w czasie przebywania na ziemi uważał wyższość Boga nad nim.

Rozpatrzmy kolejny werset tym razem z  Mateusza 24:36 (BW). Jezus stwierdza:

“A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. “

Tłumaczenie trynitarne tego wersetu  jest takie, że Jezus człowiek czegoś nie wie, ale Jezus Bóg to wie. Czy rzeczywiście taki wniosek można wyciągnąć ze słów “tylko sam Ojciec”?

Co rozumiesz pod zwrotem “tylko sam”? Otóż  wynika z tego, że ani “Jezus Bóg” ani nawet Duch Święty tego nie wiedzą, gdyż czytamy –  wie tylko sam Ojciec!

Potwierdza ten tok rozumowania księga Objawienia, z której dowiadujemy się, że objawienie rzeczy przyszłych Jezus dostaje od Boga. W piątym rozdziale tej księgi czytamy, że Jezus otrzymuje od Boga zapieczętowaną 7 pieczęciami księgę.

Z szóstego rozdziału dowiadujemy się, że Jezus zrywa po kolei pieczęcie, odsłaniając tajemnice, które do tej chwili znał tylko Bóg. Dlatego w 1:1 czytamy o Objawieniu, które Jezusowi dał Bóg!

Czy byłoby to możliwe, gdyby Jezus był równy Bogu Ojcu lub gdyby był częścią Boga?

Bracia Polscy a dwie natury Chrystusa?

Bracia Polscy Jan Volkel w opracowaniu “De vera religione libri quinque” (Raków, 1630 str. 456) zauważył.

“Chcąc obalić błędny pogląd, który wprowadza dwie natury w jednym bycie podmiotowym Chrystusa, tak że jeden Chrystus jest z natury swej i Bogiem i człowiekiem, twierdzimy stanowczo, że ani nie zgadza się on ze zdrowym rozumem, ani nie znajduje żadnego potwierdzenia w Piśmie św.

Sprzeczny jest z rozumem ponieważ tenże uczy nas, że jest rzeczą nie możliwą aby dwie formy substancjalne, i to doskonałe, przypadały jednemu i temu samemu bytowi podmiotowemu, ponieważ w ten sposób istniałby nie jeden, lecz dwa różne byty podmiotowe; z tego jasno wynika, że te przez ludzi wymyślone poglądy wprowadzają wbrew wszelkiemu rozsądkowi dwóch Chrystusów, chociaż i Pismo św. świadczy, i wszyscy wyznają, że jest jeden.”

W Biblii nie znajdujemy nauki o dwóch naturach Jezusa, zwanych “unią hipostatyczną” lub inaczej mówiąc “unią natur”. Ta  niebiblijna nauka o dwóch naturach została  wprowadzona dopiero w IV wieku. Więcej o tak zwanej “Unii hipostatycznej” i rzekomych dwóch naturach Jezusa piszemy w odrębnym artykule.

 Wcielenie

W Wikipedii pod hasłem “Unia hipostatyczna” możemy przeczytać:

“Unia hipostatyczna (st.gr. ἕνωσις καθ ̓ ὑπόστασιν), także unia natur (st.gr. ἕνωσις κατὰ φύσιν) – jeden z podstawowych terminów chrystologicznych określający związek boskiej i ludzkiej natury Jezusa Chrystusa po wcieleniu.

Tej rzekomo podstawowej nauki o wcieleniu próżno jest jednak szukać w Słowie Bożym.

Jeżeli twierdzimy, że Jezus wciela się w człowieka, to głosimy nie Ewangelię Chrystusową, ale hinduistyczną naukę o inkarnacji.

Rodzi się przy tym pytanie, kiedy nastąpiło owo wcielenie Jezusa? Czy Jezus wcielił się jeszcze w łonie Marii, czy jak był 12-letnim dzieckiem, a może jak był już dorosły?

Jeżeli Jezus urodził się jako Bóg (jak głosi KK), to pojawiają się pytania. Czy gdy Jezus był dzieckiem, również był Bogiem? Jeżeli tak to czy rozumował jak Bóg czy jak dziecko?

W Łukasza 2:52 (BW) czytamy, że “Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.”

Jaki byłby sens w ogóle wcielać się w łono Marii, jeżeli Jezus mógł po prostu pojawić się w dorosłym ciele, tak jak pojawiali się aniołowie.

Mógł po prostu stworzyć sobie nowe ciało, dokładnie takie jakie posiadał po urodzeniu.

Aniołowie jako posłańcy często przyjmowali ciało ludzkie. Co ciekawe – aniołowie, którym podobały się córki ludzkie, i którzy zbuntowali się Bogu, przez długi czas żyli w ciele.

Jezus mógł po prostu pojawić się w ciele – tak jak oni. Nie musiał rodzić się, przechodzić przez etap niemowlęctwa, by dojrzeć w wieku ok. 30 lat do wykonania misji zbawienia ludzkości.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że w Ewangelii 1:14 Jan nie powiedział, że Słowo “przyoblekło się w ciało” czy “wcieliło się”, lecz że Słowo ciałem się stało.

“I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy.” (Przekład Interlinearny)

Apostoł  Jan w 1 liście 4:2 (BW) potwierdza tę prawdę słowami:

“Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.”

Więcej o temacie wcielenia piszemy w artykule “Jezus przyszedł w ciele czy się wcielił?”

Wywyższenie Jezusa

W Dziejach Apostolskich 5:31 oraz w Filipian 2:9 (BW) czytamy:

” Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, …”

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię.”

Czy zastanawiałeś się, dlaczego trynitaryzm stosunkowo mało zajmuje się biblijną nauką o „wywyższeniu” Syna Boga?

To chyba jasne. W ujęciu trynitaryzmu Jednorodzony Syn Boga jest od zawsze drugą osobą Trójcy, równą co do majestatu, mocy czy wieczności z innymi osobami Trójcy!

Dlatego wywyższenie Jezusa to niewygodny temat. Rzekomą równość osób burzy też nazwanie JHWH Bogiem Najwyższym, nawet po wywyższeniu Syna. Potwierdza to Szczepan w Dziejach Apostolskich 7:48 (BW), mówiąc o Bogu, że “Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych …

Zatem, nawet po wywyższeniu Jezusa, jedna z osób rzekomej “Trójcy” i tak jest „Bogiem Najwyższym”. Co ważne, Biblia nazywa tak tylko Boga Ojca, czyli JHWH.

Na czym polegało wywyższenie Jezusa?

Z Biblii jednoznacznie wynika, że Jezus po zmartwychwstaniu otrzymuje od Boga władzę, którą jako Bóg musiałby mieć sam z siebie!

W Mateusza Mat 28:18 (POZN) czytamy bowiem:

“A Jezus powiedział im: Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi.

Bóg Najwyższy dał swemu Jednorodzonemu Synowi władzę, moc i tron! Zapowiedź tego czytamy w proroctwach mesjanistycznych (Biblia Lubelska).

Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie” Psalm 2:8

I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.  I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.” Daniela 7:13, 14

Tłumaczenie, że tylko “ludzka natura” wcielonego Boga Chrystusa potrzebowała wywyższenia, a “boska natura” nie potrzebowała (czy też wręcz nie mogła być wywyższana), jest w świetle definicji “Unii hipostatycznej” – wręcz herezją!

Czytamy wyraźnie w tej definicji katolickiej wiary, że “natur nie można rozdzielać” czy uznać, że się “połączyły i zmieszały ze sobą”, ale że są “na zawsze (nawet po wniebowstąpieniu Pana Jezusa) równolegle i nie rozerwanie!”.

Tak więc zgodnie z tą definicją, WYWYŻSZENIU podlegać musiałyby obie natury wcielonego Boga, a nie jedynie jedna z nich!

Na tle choćby tych rozważań widać doskonale, jak trynitaryzm odbiega od prostego przekazu biblijnego w stronę skomplikowanej i niespójnej wewnętrznie filozofii.

Trudne pytania

Trynitaryzm naucza, że pozycja Pana Jezusa po wskrzeszeniu z martwych jest zdefiniowana poprzez „unię hipostatyczną”!

Warto zapoznać się z definicją tego dogmatu, by zauważyć, że jest ona sprzeczna sama w sobie. Rodzą się jednak jeszcze inne pytania.

Skoro obecnie Jednorodzony Syn Boga jest też „na zawsze człowiekiem” i posiada też „naturę człowieka”, to czy jest to jeszcze Trójca osób? Wszak dołączyła do Boga dodatkowa natura, której do tej pory Bóg nie posiadał.

Czy po wykonaniu misji na ziemi Jednorodzony Syn Boga nie powinien po prostu powrócić do pozycji identycznej do tej, którą miał od początku?

Czy takie połączenie „Boga i człowieka” w jednej osobie w obrębie Trójcy osób nie burzy jej rzekomej równości?

Nie do końca wiadomo, czy dołączenie ludzkiej natury do jednej z osób Trój-jedynego Boga wzmacnia czy osłabia jedną z nich? Na pewno wprowadza zmianę w istocie Boga. Boga, o którym powiedziano w Izajasza 46:4,5 (POZN).

“Do [waszej] starości – Ja ten sam pozostanę, aż po wiek sędziwy – Ja nosić was będę. Ja stworzyłem – i Ja dźwigać będę, Ja poniosę i ocalę!
Z kim mnie porównacie, postawicie na równi? Z kim mnie zestawicie, jak gdybyśmy byli podobni? 

Trynitaryzm dokonał zatem tego, o czym sam Bóg w powyższym wersecie stwierdził, że jest niemożliwe. Zrównał Pana Jezusa z Bogiem, który nauczał o sobie w Jana 13:16 (BT2)

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.

Czy  nauczanie o „Bogu Wcielonym” jest gdziekolwiek zapowiadane czy opisywane w Biblii?

Jak zatem rozumieć równość Ojca i Syna w sytuacji, gdy nastąpiło wywyższenie Syna, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 5:31 oraz w Filipian 2:9?

Wielu trynitarzy twierdzi, że wywyższenie Jezusa dotyczy tylko “natury ludzkiej Pana Jezusa (jako Syna Człowieczego), a nie “boskiej natury” (czyli “Jednorodzonego Syna Boga”).

Niemniej Apostoł Jan w w swojej Ewangelii 3:14-18 używa na przemian, w jednym ciągu, argumentacji związanej z wywyższeniem zarówno zwrotów” “Syn Człowieczy”, jak również “Jednorodzony Syn Boga”.

Warto przypomnieć na koniec, że nauka o dwóch naturach (tzw. unii hipostatycznej) pojawiła się stosunkowo późno, gdyż dopiero w 451 roku na soborze chalcedońskim.

Subscribe
Powiadom o

14 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
2 lutego 2024 18:43

Bóg uczynił Jezusa “trochę niższym od aniołów” (Hebr. 2:7) Przyszedł jako cżłowiek Co więcej, gdy przyszedł jako człowiek. (Flp 2:8) Ale Pismo nie mówi, że odszedł do Boga jako człowiek. (2 Jana 7) Bo na świecie pojawiło się wielu zwodzicieli — tych, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ale Pismo nie mówi, że “odszedł w ciele” W swoim nauczaniu powiedział, że odda swe „ciało za życie świata” jako okup za ludzkość (por. Jana 6:51; Mateusza 20:28). Jezus więc nie… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 3 miesięcy temu by Makinero
Robert
21 stycznia 2024 10:02

Niestety trynitarianie poprzez swoje wywody o posiadaniu przez syna dwóch natur, otworzyli sobie bramę do wyjaśnienia wszystkich wersetów mówiących jako niższym syna od ojca, w jego ziemskiej naturze. I tak, gdy przytoczymy im wersety mówiące o niższym stanie syna od ojca, o jego poddaniu, podporządkowaniu itp. Usłyszymy, że dotyczy to jego ziemskiej pozycji i nic ponad to. I wtedy, gdy powiemy o bezsensie modlitwy do ojca, jakoby modlił się pośrednio do samego siebie. Usłyszymy, że mamy do czynienia z “od… Czytaj więcej »

Makinero
20 czerwca 2023 08:32

Dla mnie zrozumienie Biblii jest nieraz proste w perspektywie ciągłego studiowania. Po co komplikować coś, co w zupełności jest zrozumiałe? FAŁSZ: “Jezus stał się Bogiem wcielonym” PRAWDA: “Jezus stał się krwią i ciałem” (Hebrajczyków 2:14) Skoro więc dzieci mają udział we krwi i ciele, to i On ma w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, Dlatego był zobowiązany do upodobnienia się do swoich braci i sióstr pod każdym względem, aby mógł… Czytaj więcej »

Kuba
29 stycznia 2023 17:58

A odnośnie “dwóch natur”, to ja się spotkałem z taką obserwacją. Dla trynitarzy Bóg to trzy osoby, a jednak jeden Bóg. Dlaczego? Bo te trzy osoby mają jedną naturę. Trzy osoby, jedna natura -> jeden Bóg. To liczba “natur” decyduje o tym, ilu jest Bogów, a nie liczba “osób”. No to w takim razie skoro trynitarze twierdzą, że Pan Jezus ma dwie natury, to trzeba konsekwentnie stwierdzić, że jest dwóch Jezusów: Jezus Natura Boska i Jezus Natura Ludzka. Albo, używając… Czytaj więcej »

Jerzy
29 stycznia 2023 10:17

Dzień dobry. moje zdanie w tej sprawie jest nieomal podobne.

Stanisław
29 stycznia 2023 09:58

TYLKO ludzie , którzy nie używają logiki wierzą w takie niebiblijne nauki , że Jezus wchodzi w skład POGAŃSKIEJ NAUKI O TRÓJCY , to kłamstwa ateistycznych klechów i cwaniaków, którzy robią biznes na maluczkich.

Robert
29 stycznia 2023 08:49

Udany artykuł. W istocie przypisywanie yios=synowi natury theos, nie czyni go identycznym z pateros=ojcem. W starożytności niektórzy apologeci wysuwali argumenty, że w niebie staniemy się jak theos. Z zasady jednak nikt nie uczył, że staniemy się przez to mu równi. Uczą jednak, że posiadał dwie natury. I wtedy, gdy przekonywał, że jest mniejszy, to w swojej ziemskiej naturze. Zachowywał jednak w sobie równość z samym pateros=ojcem, z powodu posiadania w sobie jego natury, takiej samej natury, tzn. natury theos. I… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły