Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Kim jest Jezus?

Za kogo uznajesz Jezusa?

Odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie w kwestii ustalenia tego kim jest Bóg.

Naszym zdaniem, problem w postrzeganiu Boga możemy zaobserwować dopiero po pojawieniu się na ziemi Jezusa (Jehoszua).

Przed tym wydarzeniem, Żydzi wierzyli w Boga JHWH, i pomimo różnic w wierzeniach żydowskich stronnictw (Saduceusze, Faryzeusze, Uczeni w Piśmie), nie było rozbieżności co do tożsamości Boga.

JHWH (tłumaczony na Jahwe lub Jehowa), był dla Izraela Bogiem Jedynym, Najwyższym i Wszechmocnym.

Król Ezechiasz modlił się do tego Boga słowami zanotowanymi w  Izajasza 37:16 (POZ):

Jahwe Zastępów, Boże Izraela, który tronujesz nad Cherubami! Ty sam jeden tylko jesteś Bogiem wszystkich królestw świata! Ty stworzyłeś niebo i ziemię! “

Gdybyś zatem mieszkał w Izraelu przed narodzinami Mesjasza, to kogo byś uważał za Boga prawdziwego?

Niezrozumienie z Pisma Świętego znaczenia słowa Mesjasz, doprowadziło, po przyjściu Jezusa do spekulacji, a te z kolei do wysnuwania teorii o tym, kim tak naprawdę jest Jezus.

Dzisiaj jedni uważają Jezusa za wcielenie Boga JHWH, inni za drugą osobę Trójcy, jeszcze inni wierzą w dwóch równych sobie Bogów (JHWH oraz Jezusa). Jezus jest również uznawany za Archanioła lub zwykłego człowieka zrodzonego z Marii oraz Józefa.

Przyznamy, że można się w tym wszystkim pogubić.

Mało tego, każda grupa twierdzi, że te wierzenia opiera na Słowie Bożym, czyli Biblii.

Czy zatem możemy dociec jaka jest prawda o Jezusie?

Żeby zrozumieć kim jest Jezus musimy cofnąć się do czasu, kiedy go jeszcze na Ziemi nie było.

Bóg przed pojawieniem się Mesjasza

Wspomnieliśmy, że przed pojawieniem się na ziemi Jezusa, Bogiem objawionym w Pismach był Bóg JHWH.

Izraelici przez ponad 1000 lat uznają JHWH za jedynego Boga. Nie wierzą, w Trójce Bóstw, jak również w to, że ktokolwiek w niebie czy na ziemi może równać się z Bogiem JHWH.

W Psalmie 89:7 (BT2) czytamy:

“Któż bowiem na wysokościach mógłby się równać z Jahwe, kto jest podobny Jahwe spośród synów Bożych?”

Ten właśnie Bóg wyprowadził ich Egiptu i dał im “Ziemię Obiecaną”. Do tego Boga modlił się, Abraham, Izaak,  Jakub, Dawid i wszyscy bogobojni Żydzi.

Temu Bogu wybudowano świątynię i składano ofiary.

To On dał Prawo (Torę), posyłał proroków i zapowiedział pojawienie się Mesjasza, o czym  możemy między innymi przeczytać w Micheasza 5:1-3 (BT2)

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.
Przeto [Jahwe] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
I powstanie, a paść będzie mocą Jahwe, przez majestat imienia Boga swego, Jahwe. Osiądą, bo wtedy stanie się wielki aż do krańców ziemi. 

Jak widzimy obiecany władca, paść będzie nie swoją mocą, ale mocą SWEGO Boga Jahwe.

Czy po przyjściu na ziemię Jezusa, zrozumienie kim jest Bóg uległo zmianie?

Przyznamy, że byłoby to co najmniej dziwne, że Bóg od początku “ukrywał” czy zatajał, kim jest i objawił to dopiero w czasach Jezusa. Jaki byłby tego cel?

Przyjmując taką teorię spiskową, musimy przyjąć, że  Adam i Ewa nie znali całej prawdy o Bogu.

Czy Bóg stworzył ludzi, i zataił przed nimi kim jest? Czy bliski Bogu Abraham, też nie do końca wiedział z kim rozmawia i do kogo się modli?

Bóg jak głosi Jego Słowo jest prawdomówny i nigdy nie ukrywał kim jest. Wręcz przeciwnie Bóg otwarcie mówi chociażby u Izajasza 45:5 (KUL).

Ja jestem Jahwe i nie ma nikogo więcej. Poza Mną nie ma żadnego boga. …”

Podobnie czytamy w księdze Powtórzonego Prawa 6:4 (BP):

“Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym BogiemJahwe jedyny

Czy Jezus (Jehoszua) uważał te słowa za mało ważne lub przedawnione? W Marka 12:29 odpowiadając na pytanie uczonego w Piśmie, “Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus zwrócił uwagę właśnie na ten fragment Pisma.

“Jezus odpowiedział: “Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny

Zanim przejdziemy do tematu co zapowiadały proroctwa dotyczące Jezusa, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, na pewną anomalię jaką możemy dostrzec w religiach podających się za chrześcijańskie.

Czytanie Biblii od tyłu

Zwrócił na to uwagę Daniel Gruber, amerykański teolog i biblista pochodzenia żydowskiego. W książce “Tora i Nowe Przymierze” Pan Gruber zauważa (fragmenty):

“Niektóre tradycyjne nauczania Kościoła są oparte na interpretacji Pism „od tyłu”, w kierunku dokładnie przeciwnym do tego, w jakim naucza sama Biblia. […] Otóż w pewnym momencie Kościół zaczął postrzegać całą Biblię przez pryzmat „Nowego Testamentu”, traktując rozumienie zawartego tam nauczania jako podstawę do interpretacji objawienia, które Bóg dał wcześniej, nazwanego „Starym Testamentem”.

Pojawiły się również tendencje do manipulowania samym tekstem, zaprzeczania jego oczywistej wymowie lub wręcz ignorowania go po to, by dopasować treść objawienia do aktualnej linii teologicznej czy ideologii panującej w Kościele.
Z historycznego, logicznego i biblijnego punktu widzenia takie podejście jest błędne. Historycznie rzecz ujmując, naśladowcy Jeszui nie akceptowali ślepo każdego nowego nauczania, jakie usłyszeli, lecz sprawdzali je w oparciu o to, co Bóg objawił Izraelowi na Synaju i przez następne stulecia.”

Pisma greckie są kontynuacją historii zbawienia zapowiedzianego w pismach hebrajskich. Niestety, wiele kościołów na podstawie swoich dogmatów próbuje “dopasować” Pisma Hebrajskie do swoich wierzeń? Stawia się dla przykładu tezę Bóg jest Trójcą i doszukuje w liczbie mnogiej słowa ELOHIM poparcia dla tej doktryny w Torze.

A przecież to kim jest Bóg czy Jezus, powinno jednoznacznie wynikać z tego co jest zapisane w Starym Testamencie, a nie na ludzkich domysłach.

Bez tego nie możemy udowodnić nawet tego, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. To, że Jezus jest Mesjaszem wynika bowiem z tego, na co wskazują proroctwa. Jezus i apostołowie wielokrotnie zwracali na to uwagę.

Skąd wiemy, że Jezus jest Mesjaszem?

To właśnie proroctwa Starego Testamentu wskazują na Jezusa jako Chrystusa czyli Mesjasza. Bóg nie zapowiadał “zstąpienia” na ziemię pod postacią Syna. Mesjasz w proroctwach nie jest tożsamy z Bogiem, ale jest określany jak “Sługa Jahwe”, (zob. Izajasza 42:1). Już sam tytuł “Mesjasz“, przeczy teorii, że chodzić może o Boga, gdyż Mesjasz to nie Bóg, ale ktoś namaszczony przez Boga.

Zobaczmy kilka wersetów, które to poświadczają jak ważne jest zbadanie proroctw mesjańskich.

Łukasza 22:37 Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się.

Łukasza 7:27 To jest ten, o którym napisano: Oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą.

Jana  7:52 Odpowiadając mu, rzekli: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi.

Jana 2:17 Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie.

Mat 26:56 Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły Pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli.

Mar 12:10 Czy nie czytaliście tego Pisma: Kamień który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym.

Mar 14:27 I rzekł im Jezus: Wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: Uderzę pasterza, a owce będą rozproszone.

Jana 5:39 Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;

Jana 20:9 Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych.

Takich wersetów jest dużo więcej. O jakie tutaj Pisma chodzi? Pism greckich jeszcze nie było więc nie ma wątpliwości, że chodziło o Torę Nebim i Ketubim czyli Pisma Hebrajskie, o których to Pismach Jezus mówi w Łukasza 24:44,45 (BW).

“Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.”

Z tych właśnie Pism wynika jednoznacznie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.

Pisma hebrajskie a tożsamość Mesjasza

Tak więc na pytanie kim jest Jezus odpowiedzi musimy szukać w Pismach hebrajskich. Pisma greckie to już kontynuacja zamierzenia bożego zapowiadanego w Starym Testamencie.  Daniel Gruber w innym miejscu swojej książki zauważa:

“Interpretacja Biblii „wspak” staje się źródłem nauczania, które pokazuje Prawdę „wspak”. …  Taki sposób odczytywania Pism prawdopodobnie, a nawet z pewnością, doprowadzi do tego, że czytelnik przeczyta to, co „powinien” przeczytać, zamiast tego, co faktycznie jest napisane. Równie brzemienny w skutki jest fakt, że takie podejście pozbawia nas argumentów przemawiających za autentycznością „Nowego Testamentu” czy mesjańską tożsamością Jeszui.  … To już nie jest wiara, lecz tylko przypuszczenie.”

Jak można przekonać się, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem?

Odpowiedź jest jedna. Musimy sprawdzić kim miał być zapowiadany w Starym Przymierzu Mesjasz. Dla przykładu Ewangelia Mateusza zaczyna się od rodowodu Jezusa, który często przez czytelników Biblii jest pomijany podczas czytania. Ta genealogia jest jednak dowodem, że Jezus wywodzi się z rodu Dawida, a co za tym idzie może pretendować do roli  Mesjasza.

Jeżeli ewangelia mówi, że Jezus coś uczynił “aby się wypełniło” to również chodzi o wypełnienie się mesjańskich proroctw.

Czego uczymy się z  Ewangelii Jana 5:43-47

Przeczytajmy ten fragment, w którym Jezus obnażył obłudę faryzeuszy

“Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.
Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?
Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję.
Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał.
A jeśli jego pismom nie wierzycie jakże uwierzycie moim słowom?”

Z pierwszego wersetu wynika, że Jezus przyszedł na ziemię, nie we własnym imieniu, co przy założeniu, że jest częścią Boga jest co najmniej dziwne.

W drugim wersie Jezus potwierdza, że Jego Ojciec jest JEDYNIE Bogiem.

W kolejnych słowach, tym “znawcom Pism” mówi, że nie uznają Go chociaż wyraźnie Pisma wskazują na niego jako Mesjasza.

Z Dziejów Apostolskich 28:23 dowiadujemy się, że Paweł również “przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków.”

Analiza tego fragmentu prowadzi do wniosku, że część Żydów odrzuciła Jezusa, gdyż nie uznali tego, co o Mesjaszu możemy znaleźć chociażby w Pismach Mojżesza.

Co o przyszłym Mesjaszu wiedział Mojżesz?

Pismo Święte w Piątej Księdze Mojżeszowej 18:15,18,19,20 (KUL), zapowiada pojawienie się proroka podobnego Mojżeszowi.

Tobie zaś wzbudzi Jahwe, twój Bóg, spośród ciebie i twoich braci proroka, którego jako i mnie winniście słuchać.
Ja im wzbudzę proroka spośród ich braci, podobnego do ciebie, i włożę moje słowa w jego usta, a on będzie im mówił wszystko, co im rozkażę.
Jeżeliby ktoś nie słuchał słów, które ten prorok ogłosi w Moim imieniu, wówczas Ja sam zażądam rachunku od takiego człowieka. “

Pismo nie zapowiadało pojawienia się na ziemi Boga, ale bożego proroka i Mesjasza. Skąd wiemy, że mowa jest o Jezusie?

W Dziejach Apostolskich 3:22 (BT)  Piotr  jasno o tym naucza:

“Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. “

Filip w ewangelii Jana 1:45 również potwierdza, że Pan Jezus jest tym, o którym pisał Mojżesz:

“Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.”

Podobnie Szczepan mówiąc o Jezusie nawiązał do wypowiedzi Mojżesza z Powtórzonego Prawa 18:15, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 7:37 (BT)

“Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych.“

Jeszcze jedna analogia wynika z Wyjścia 7:1. O Mojżeszu w księdze powiedziano tam, że Jahwe uczyni go  jakby Bogiem (elohim) dla faraona, więc w tym kontekście również Jezusa nie należy obawiać się nazwać bogiem.

Więcej w artykule Jezus a Mojżesz.

Nowe Przymierze

Tak jak Mojżesz był pośrednikiem Starego Przymierza, tak Jezus Chrystus staje się pośrednikiem Nowego Przymierza.

Takie porównanie do Mojżesza, byłoby nie do pomyślenia przy założeniu, że Jezus jest częścią Boga w Trójcy.

Nie ulega wątpliwości, że Pan Jezus nie jest stroną przymierza ale pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi.

W 1 Tymoteusza 2:5,6 (BT) jednego Boga Pismo wyraźnie odróżnia od pośrednika tego przymierza w osobie Jezusa Chrystusa.

” Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.”

Jeżeli nie znamy proroctw o Jezusie zanotowanych w Pismach Starego Przymierza, nie zrozumiemy jego roli jako pośrednika Nowego Przymierza.

Trudno będzie nam również pojąć co oznacza nazwanie Jezusa “Barankiem Bożym“, którego krew pieczętuje to Nowe Przymierze.

Pisma Starego Przymierza pomagają nam również poprzez  prorocze przykłady i prorocze obrazy.

Dzięki opowieść o Abrahamie i Izaaku możemy dla przykładu lepiej  zrozumieć  to, że nie Bóg miał zostać złożony w ofierze, ale Jego pierworodny i umiłowany Syn.

Kim jest Mesjasz

Nikt czytając Pismo Święte nie ma wątpliwości, że Jezus jest Mesjaszem.

Odpowiedź na pytanie Czy Mesjasz miał być Bogiem? zawarta jest w odrębnym artykule, więc zapraszam do zapoznania się z nim.

Bez wiedzy co znaczy zwrot Mesjasz i kogo oczekiwali Żydzi nie zrozumiemy tego, co o Jezusie czytamy w Nowym Przymierzu.

Wspomnę tylko, że hebrajskie słowo Mesjasz oraz greckie Chrystus oznaczają to samo. W języku polskim słowo to można przetłumaczyć na Pomazaniec.

Słowo “Pomazaniec” nawiązuje do pomazania głowy oliwą na znak wybrania  (namaszczenia) przez Boga.

Pomazaniec, to zatem ktoś przez Boga namaszczony do wypełnienia Jego woli.

Porównajmy trzy  różne przekłady tekstu z  Dziejów Apostolskich 4:26, które to przekłady te słowa tłumaczą zamiennie:

“Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.” (BT II)

“Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego.” (BW)

“Ziemscy królowie zjednoczyli się do walki, a przywódcy zebrali się razem, by wystąpić przeciw Panu i przeciw Jego Mesjaszowi (Słowo Życia)

Czy logiczne jest to, zakładając wiarę w Trójcę, żeby Bóg sam siebie pomazał oliwą i wybrał na Mesjasza?

Więcej na temat tekstów mesjańskich piszemy w artykule: Czego nas uczą teksty mesjanistyczne Starego Testamentu?

Te dwa artykułu są uzupełnieniem tego tematu, więc zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Kogo zapowiadały Pisma?

Stare Przymierze zapowiadało przyjście Mesjasza, Zbawiciela, Sługi Jahwe , a nie Boga we własnej osobie!

Żydzi nie czekali na przyjście JHWH. Nie czekali również na objawienie im Boga w Trójcy. Oni czekali na Króla z rodu Dawida na Wybawiciela w osobie Mesjasza.

Nie czekali na to, że Bóg zstąpi do nich pod postacią człowieka. Oczekiwali, że Bóg przyśle wybawiciela, jak czynił to w przeszłości powołując jako wybawicieli Sędziów.

W Dziejach Apostolskich 2:36 (BT) czytamy:

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.”

To Bóg uczynił Jezusa naszym Panem i Mesjaszem (Chrystusem). Potwierdza to w swoim proroctwie Izajasz 42:1,6 (BT II)

Oto mój Sługa , którego Ja wspieram, Wybraniec mój, w którym sobie upodobałem. Ducha mojego wylałem na niego, On Prawo zaniesie narodom. ”

“Ja, Jahwe, wezwałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię mocno za rękę. Ja cię kształtowałem i ustanowiłem Przymierzem dla ludzi, światłością narodów”

Czy Bóg tu mówi o samym sobie czy o Mesjaszu? Bóg sam siebie nie wybiera i nie kształtuje do wykonania zadania. Nie wylewa na samego siebie swojego Ducha!

W innym miejscu u Izajasza 61:1, czytamy:

“Duch Jahwe, Pana, nade mną, ponieważ namaścił mnie Jahwe. Posłał mnie, był głosił radosną nowinę ubogim, bym uzdrowił tych, których serca złamane, bym obwieścił uwięzionym uwolnienie, zakutym w kajdany wolność”

Jahwe namaszcza i posyła z misją głoszenia dobrej nowiny nie siebie samego, ale swojego Sługę jak czytaliśmy w 42:1.

Trynitarne argumenty

A co powiemy o fragmentach Starego Testamentu (Starego Przymierza) rzekomo potwierdzających naukę o Trójcy?

Osoby wysnuwające taką argumentację starają się nie zauważać, że w tych wersetach nie ma NIC na temat trzech osób w jednym Bogu.

Można oczywiście dyskutować czy Jezusa mamy prawo tytułować Bogiem, ale nie świadczy to automatycznie o tym, że jest on równy Bogu Najwyższemu, jak również temu, że jest on częścią tajemniczej Trójcy.

Mesjasz przyszedł w imieniu Boga i w imieniu tego Boga często się wypowiadał. Był tak dokładny w spełnianiu woli Ojca, że przy pewnej okazji powiedział “Kto  mnie widział, widział Ojca.

Nie oznacza to jednak, że Jezus jest Ojcem, gdyż takie stwierdzenie jest nie do przyjęcia nawet dla twórców dogmatu o Trójcy Świętej!

Jak uczy Pismo w Kolosan 1:15 Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga, a nie tym niewidzialnym Bogiem. W liście do Hebrajczyków 1:3 (BW) czytamy o Jezusie, że jest “… odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty …”.

Stojąc przed lustrem, nie stoisz również w lustrze. To co widzisz jest tylko twoim odbiciem.

Zobacz pomocny artykuł o teofanii.

Wersety wykorzystywane na poparcie Trójcy

Niektórzy próbują argumentować, że w Starym Testamencie słowo Elohim jest w liczbie mnogiej. Ma to wskazywać rzekomo na wieloosobowego Boga.

Natomiast hebrajskie wyrazy “echad i jachid” mają sugerować złożoność Boga co omawiamy w odrębnym artykule.

Podobnie jest ze źle rozumianym zwrotem “uczyńmy” z księgi Rodzaju, który omawiamy w artykule: Do kogo Bóg mówi “uczyńmy.

Co ważne sam Kościół  przyznaje, że te zwroty nie są argumentem za Trójcą. W książce “Prehistoria biblijna” Michała Petera na stronie 17 ak. 6 czytamy: “…  Stary Testament nie znał jeszcze prawdy o troistości Osób w Bogu.

A co powiemy o Izajaszu 9:5,6, gdzie Mesjasza nazwano “Bogiem Mocnym” jak również “Ojcem Odwiecznym”? Omawiamy te wersety w artykule “Bóg Mocny i Ojciec Odwieczny“.

Innym przykładem może być zwrot z Zachariasza 12:10 i pytanie kogo przebito?

Te cztery rzekome argumenty czytane w kontekście blisko 300 innych proroctw o Jezusie, nie mogą zmienić poglądu na to, kto jest Bogiem, a kto jego Mesjaszem? Czy chodzi rzeczywiście o tą samą osobę?

Tak właśnie w praktyce wygląda “czytanie Biblii od tyłu“. Nikt z Izraelitów czytających dla przykładu Izajasza 9:5,6, nie doszedł do wniosku, że Bóg objawia się tu jako Trójca!  Uczniowie Jezusa również nie doszukiwali się w Pismach Trójcy, ale tego czy Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Czy jest tym na kogo czekali.

Za kogo uważali Jezusa jego uczniowie?

Kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej  zapytał uczniów, o czym czytamy w Marka 8:27, “Za kogo ludzie Mnie uważają?”.

Uczniowie odpowiedzieli, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków.
Wówczas Jezus zapytał otwarcie uczniów, o czym czytamy w Marka 8:29

“tedy zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? A Piotr odpowiadając rzekł do Niego: Ty jesteś Mesjaszem!”

Podobnie o tym wydarzeniu czytamy w  Mateusza 16:13-16, jak również u Łukasza 9:18-20. Piotr jednoznacznie stwierdza, że wierzy w Jezusa Mesjasza, a nie Jezusa drugą osobę Boga.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że ludzie uważali Jezusa jak czytamy u Mateusza 16:14  za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

Co ważnie NIKT nie uważał Jezusa za Boga, który zstąpił w ludzkim ciele co potwierdził Piotr, pochwalony przez Jezusa za poprawną odpowiedź o czym czytamy w Mat 16:16,17 (BW)

“A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.
A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.”

Co Jezus wyjawił samarytance

Przeczytajmy mówiący o tym fragment z Biblii Warszawskiej, który znajdziemy w Ewangelii Jana 4:25,26.

Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim.

Pan Jezus w rozmowie z samarytanką wyjawił, że On jest obiecanym Mesjaszem.

Samarytanka wiedziała, że ma przyjść Mesjasz, a Jezus jasno powiedział, że tym Mesjaszem jest On sam. Nie objawił jej, że jest Bogiem w ludzkim ciele, ale bożym Mesjaszem.

Podobnie, gdy “Najwyższy Kapłan” zapytał Jezusa  “Czyś Ty jest Mesjaszem, Synem Błogosławionego? “, o czym czytamy w Marka 14:61 (B.POZ.), Jezus również otwarcie przyznał w wersecie 62:

“A Jezus odpowiedział: Tak, jestem i “zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Mocy” i “przychodzącego z obłokami nieba”.

Apostoł Jan kończąc ewangelię podsumował – zob. Jana 20:31

“Te zaś, które są zapisane, znajdują się po to, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli w imię Jego życie.

Zbawienie pochodzi od Żydów

Nie ulega wątpliwości, że zbawienie dla wszystkich ludzi jest związane z Jezusem, który przyszedł do zaginionych owiec z domu Izraela. Bogiem tego narodu był JHWH i nigdzie nie znajdziemy informacji, że uległo to zmianie w momencie przyjścia na ziemie Jezusa.

Faktem jest, że część tego narodu odrzuciła Jezusa, ale faktem jest również to, że “ostatek” w niego uwierzył. Z tym ostatkiem Bóg zawarł Nowe Przymierze pieczętując je krwią i ofiarą jaką złożył Pan Jezus.

W ewangelii Łukasza 22:20 czytamy:

“Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.”

Łatwo jest sprawdzić, że jest to spełnienie słów z Jeremiasza 31:31,33

“Oto nadejdą dni – głosi Jahwe – a z Domem Izraela i z Domem Judy zawrę Nowe Przymierze!
Natomiast to będzie Przymierze, jakie zawrę z Domem Izraela po dniach owych – głosi Jahwe: Złożę Prawo moje w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercu! I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem!

Tak jak Mojżesz był pośrednikiem Starego Przymierza, tak Jezus jest pośrednikiem Nowego Przymierza (zob.1 Tymoteusza 2:5). Mojżesz Prawo dostał wypisane na tablicach kamiennych, a naśladowcy Jezusa mają je wypisane na sercu i umyśle jak czytamy w Hebrajczyków 10:7,12,16

10:7 Tedy rzekłem: Oto przychodzę, Aby wypełnić wolę twoją, o Boże, Jak napisano o mnie w zwoju księgi.

10:12 Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej,

10:16 Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je,

Składając raz na zawsze okup za nas wszystkich, Jezus umożliwił również nam, pochodzącym z poza cielesnego Izraela pojednanie się z Bogiem i uwolnienie z niewoli grzechu.

Co jest Prawdą o Jezusie?

Przeanalizuj teraz z Biblią w ręku poniższe wypowiedzi i zastanów się czy pasują te biblijne prawdy do obrazu Jezusa kreowanego w kościołach trynitarnych.

Wszystkie te  określenia są zaczerpnięte z Biblii i poparte są wersetami.

Czy zgadzasz się z tymi określeniami Jezusa? Czy wskazują one na Jezusa jako Boga Najwyższego czy raczej na Jezusa obiecanego Mesjasza, pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, Arcykapłana, jak również Bożego Dziedzica?

Spróbuj podać wersety z których wynika, że Jezus jest częścią Trójcy, drugą jej osobą, bądź jest Bogiem Najwyższym czy Bogiem Wszechmocnym.

Nie chodzi przy tym o snucie domysłów. Prawda o Bogu nie może wynikać ze spekulacji lub interpretacji wersetów biblijnych i ludzkich wniosków. Prawda musi być jasno objawiona.

Tylko taka prawda uchroni nas przed fałszem ludzkich spekulacji tworzących nowe i nieznane z Biblii nauki o Bogu.

To właśnie nieuprawniona interpretacja Słowa Bożego doprowadziła do powstania tylu różnych odłamów w łonie chrześcijaństwa.

Prawda musi być objawiona

Odejście od hebrajskiego tła i sposobu myślenia, zaowocowało najróżniejszymi nowymi koncepcjami o tym, kim jest Jezus. Ojcowie kościoła zakochani w filozofii greckiej prześcigali się w pisaniu długich rozpraw na temat Boga i Chrystusa oraz relacji pomiędzy nimi.

Dzisiaj różne grupy religijne snują przeróżne przypuszczenia co do tego kim jest Bóg i Jezus. Zapominając często przy tym , że prawda musi być objawiona wyraźnie w Słowie Bożym.

Biblia nie jest jakimś kalamburem, gdzie z różnych pojedynczych zwrotów czy wersetów możemy ułożyć całkiem nowe wierzenia.

Nie możemy również podzielić Biblii na Stary i Nowy Testament uważając że “Stary” jest dla Żydów a tylko “Nowy” dla Chrześcijan.

Jeżeli w Starym Testamencie Bóg objawia się jako JHWH, to nie można tego Bożego objawienia wymazać i głosić innego Boga, obcego Pismom Hebrajskim.

Wielu ludzi twierdzi , że głoszą”prawdę”, ale w sumie głoszą tylko to co sami za prawdę uznają. Wybierają ze Słowa Bożego wersety pasujące do stworzonej teorii, często wypaczają ich znaczenie, nie bacząc na to, że przeczy temu kontekst.

Czyż prawda nie powinna wynikać bezpośrednio z Pism, a nie ludzkich spekulacji na tekście, jak również greckiej filozofii? Czy Nowy Testament nie powinien być kontynuacją Starego?
Dobra Nowina (Ewangelia) głoszona w pierwszym wieku nie była Dobrą Nowiną o Trójcy, ale o Bożym Dziedzicu Jezusie.

Niektórzy niestety wpadają z jednej skrajności w drugą. Z jednej strony, w wielu kościołach trynitarnych zrównuje się  Jezusa we wszystkim z Bogiem. Z drugiej strony tej skrajności, jest pomniejszanie jego roli.

Kim zgodnie ze Słowem Bożym jest Jezus?

Jezus jest bez wątpienia ustanowionym przez Boga Królem Królestwa Bożego.  Bóg, posadził Go w niebiosach na najbardziej zaszczytnym miejscu po swojej prawicy. Jasno to wynika z listu do Efezjan 1:17-22 (BW)

1:17 Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,
1:20 Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie
1:21 Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;
1:22 I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,

Czy Jezus sam z siebie posiadał te godności i przywileje? Nie. Biblia naucza, że zostały mu one dane przez Boga Ojca. Bóg wszystko poddał pod Jego stopy.

Wszystko zostało poddane Jezusowi, oczywiście oprócz tego, który mu wszystko poddał, jak czytamy w 1Ko 15:2,28 (BW)

“Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. 

Bóg przekazał Jezusowi również prawo sądzenia ustanawiając Go Sędzią, co wynika z poniżej przytoczonych wersetów:

“Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.– Rzymian 2:16

“Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego– 2 Tymoteusza 4:1

Podsumowanie

Naszym celem w tym opracowaniu nie jest pomniejszenie rangi i roli Jezusa. Chodziło nam o przedstawienie go takim jakim przedstawia Go Słowo Boże.
Uznajemy, że Pan Jezus ma pełnię boskości daną mu Ojca. Nie ulega wątpliwości, że został ponad wszystko i wszystkich wywyższony przez Boga, o czym czytamy chociażby w Filipian 2:9-11 (BP):

„Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią,
i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Zwróćmy uwagę, że  BÓG tak go wywyższył, aby na Jego imię zginało się każde kolano! Z tego chociażby powodu Jezus ustępuje rangą tylko Bogu Najwyższemu. Co ważne, nawet takie wywyższenie naszego Pana jest ku chwale Boga Ojca!

Zafałszowanie tego kim jest Jezus doprowadziło do wypaczenia wśród wierzących jego wizerunku. Wizerunku Króla , któremu Bóg powierzył panowanie w Jego Królestwie.

Niestety. W kościołach trynitarnych, Jezus nie jest przedstawiany jako panujący Król, mający pełnię władzy przekazanej mu przez Ojca.

Przedstawiany jest natomiast jako martwy Bóg przybity do krzyża. Innym wizerunkiem jest Jezus jako Bóg leżący w żłobie, a więc również nie mogący nic uczynić. Komu zależy na takim obrazie Syna Bożego?

W przeciwieństwie do tego, Jezus Pisma Świętego jest żywy i obecny wśród swoich naśladowców. Jest naszym Władcą i Zbawicielem, jak czytamy w – Dziejach Apostolskich 5:31 (POZ)

Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy, dając Izraelowi możność nawrócenia i odpuszczenia grzechów. “

Na zakończenie warto podkreślić to co zanotował Paweł w 2 liście do Koryntian 1:20 (BW), że wszystkie Boże obietnice ogniskują się właśnie na Jezusie, i w nim znajdują swoje wypełnienie.

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje “Tak”; dlatego też przez niego mówimy “Amen” ku chwale Bożej.”

Subscribe
Powiadom o

104 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
5 lutego 2024 11:37

Będąc na ziemi, z pewnością oglądało Jezusa wielu ludzi. Po zmartwychwstaniu przyoblekł się w nieśmiertelność, został ożywiony w duchu, po przebywaniu na ziemi jeszcze przez 40 dni powrócił do nieba i mieszka w “NIEDOSTĘPNYM ŚWIETLE”. To miejsce nie jest dostępne dla człowieka (tzn. śmiertelnik), więc żaden człowiek (tzn. śmiertelnik) nie mógł wejść do tego miejsca, aby móc ujrzeć Jezusa w swojej chwale.
(1 Tm 6:13-16)

Ostatnio edytowane 3 miesięcy temu by Makinero
Makinero
2 lutego 2024 08:50

Dlaczego ludzie nauczają kłamstwa i upierają się, że Jezus jest człowiekiem? Nie jest człowiekiem. Jest różnica między “był człowiekiem” a “jest człowiekiem”. Jezus był przez okres swojego życia ziemskiego człowiekiem, doświadczył tego stanu (Hebrajczyków 2:7) Pismo mówi, że ŻADEN CZŁOWIEK nie widział Boga. (JANA 1:18) Pismo nie mówi, że z wyjątkiem jednego człowieka Jezusa Chrystusa. Nie można wypaczyć Pisma i mówić, że człowiek widzi Boga w niebie. Słowa Jana nie byłyby zgodne z prawdą, gdyby Jezus był w niebie w… Czytaj więcej »

Stanisław
11 września 2022 23:00

Jezus jest tym samym Bogiem co w ST.
“Pan mój i Bóg mój!” (J 20:28; porównaj to samo powiedziano do Boga “mój Boże i Panie!” PSALM 35:23 PRZECIEŻ DOTYCZY prawdziwego Boga

Makinero
1 września 2022 19:29

Jak byście zareagowali na taki argument?

  • Jezus ani razu nie podział, że jest Bogiem.
  • Ale Jezus także nie powiedział, że nie jest Bogiem.
Robert
25 lipca 2022 05:32

Przeczytawszy ten bardzo pouczający artykół nasunęło mi się pytanie: W liście do Efezjan 1:22 jest napisane, że Jezus został ustanowiony głową kościoła (może być zboru czy inna nazwa zorganizowanej grupy). Pytanie brzmi: czy kościołem można nazwać rozproszoną grupę wolnomyślicieli szukających Boga i prawdy, czy jest to konkretna zorganizowana grupa skupiająca wyznawców, czy też wierzących w słowo Boga zapisane w Biblii? Skoro poruszamy temat Mesjasza w osobie Jezusa, to po tym, kiedy zostało Mu wszystko poddane poza, oczywiście, Stwórcą, należy modlić… Czytaj więcej »

Darek
24 listopada 2021 17:54

Co to znaczy że Jezus ma boską naturę ?

makinero
31 października 2021 16:37

A ja mam pytanie, a czy ktokolwiek z proroków, albo sam JHWH w pismach natchnionych zapowiadał, że sam osobiście “zejdzie na ziemię” w postaci człowieka? Bo jakiś mi o tym nie wiadomo.

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
Krystian R.
23 października 2021 21:18

Jak zwykle ciekawy artykuł i ciekawa, wręcz gorąca dyskusja. Ponieważ w wielu kwestiach podzielam poglądy Świadków Jehowy jest mi znana argumentacja co do tego, że Jezus to Archanioł Michał, ale powiem szczerze, że przynajmniej na tą chwilę ciężko mi wskazać taki werset, z którego by to jednoznacznie wynikało. Wydaje mi się, że argumentacja Zefira, choć bardzo żarliwa, też nie jest w stanie w 100% przekonać każdego. Według mnie biorąc pod uwagę to, że nawet wiele wyznań nie zgadza się co… Czytaj więcej »

przemek
Editor
15 lipca 2021 15:32

Nie lubię wykraczać poza regułę z 1Koryntian4:6 ale skoro Zefir, próbuję na podstawie “poszlak” budować tak zdecydowany “wniosek” , że “książę anielski” (archanioł) jest tylko jeden i jest nim “Michał” czyli “Pan Jezus pod innym imieniem” to pozwolę sobie na pokazanie biblijnych poszlak (których jest znacznie więcej ) wskazujących na to, że “książąt anielskich równych Michałowi jest więcej” ale żaden z nich nie jest “równy wywyższonemu Panu Jezusowi”! Oczywiście są to tylko poszlaki i w odróżnieniu od niektórych, ja “nie… Czytaj więcej »

zefir
13 lipca 2021 05:14

Doktryna Trójcy została stworzona przez ludzi. Jest to „wniosek” z ludzkiego procesu rozumowania grupy mężczyzn rozwijającej się od końca drugiego do czwartego wieku. To historyczny fakt, który wszyscy mogą zobaczyć. Podczas debat chrystologicznych pierwszych dwóch wieków nikt nigdy nie odwoływał się do apostolskiego nauczania Trójcy; raczej ludzie debatowaliby, czy uważaliby, że powinni wierzyć. To mówi nam, że Bóg w trzech osobach nie jest nauczaniem apostolskim, ale późniejszym wytworem ludzkich umysłów, a nie Bogiem naszego Pana Jezusa. Kiedy ludzie wymyślają Boga, który sami stworzyli, tak jak zrobił… Czytaj więcej »

zefir
29 czerwca 2021 06:23

Wiele rzeczy Biblia nie mówi wprost, ale z jej kontekstu pewne wnioski – choć oparte na pośrednich wnioskach – są oczywiste. (Mateusza 24:30) i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą oraz w wielkiej chwale I pośle on swoich aniołów z potężnym dźwiękiem trąby, i zbiorą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba do drugiego. Na przykład, gdzie w Biblii jest wyraźnie powiedziane, że nie należy brać narkotyków, stosować zapłodnienia in vitro, przerywać ciąży czy… Czytaj więcej »

Bol p
2 maja 2021 09:36

Zefirze, temat “imienia Boga w Nowym Testamencie” poruszamy w innym artykule. Można przeczytać o tym w artykule z poniższego linku :. https://blog.antytrynitarianie.pl/bog-zydow/. W tym artykule koncentrujemy się na tym co Pismo Święte “mówi’ o Panu Jezusie. Jak wiesz niektórzy twierdzą, że Pan Jezus był : ‘Bogiem Wcielonym” , inni , że “Archaniołem Michałem” a jeszcze inni , że “zwykłym dobrym człowiekiem”. Celem powyższego artykułu jest przyjrzenie się temu co w tym temacie znajdziemy w Biblii.

zefir
25 kwietnia 2021 10:52

Nie zgodzę się z tym jakoby Jezus nie użył imienia Boga, tylko Tytułu “Pan”. “Jezus odpowiedział: “Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny“ JEZUS zacytował pisma hebrajskie [Powtórzonego Prawa 6:4, 5] w którym występuje TRZY RAZY tetragram.

zefir
11 kwietnia 2021 19:35

Bóg nie objawił się w ciele [Jezusa] – jak to niektórzy twierdzą!
Niestety, dla duchowieństwa, tu stoi rodzajnik, tak i starożytne rękopisy mówią nam o błędzie rachmistrzów lub nawet o rozmyślne zmianie tekstu w celu utrzymania kościelnych doktryn.

Ostatnio edytowane 3 lat temu by zefir
Jarek
11 kwietnia 2021 16:52

Wspaniały artykuł…szkoda że nie miałem okazji wcześniej czytać waszych opracowań.
Życzę wytrwałości w głoszeniu dobrej nowiny . Jarek.

przemek
Editor
8 kwietnia 2021 13:47

Myślę, że napiszę też coś czego być może niektórym czytelnikom bloga ..zabrakło w tym artykule. Otóż dla wielu antytrynitarzy spojrzenie na Pana Jezusa poprzez pryzmat apostolskiego zdania Tomasza ; “Pan mój i Bóg mój”, nie stanowi żadnego problemu. Większość antytrynitarzy w odróżnieniu od trynitarzy doskonale wie o tym, że słowo “Bóg” i to w dobrym znaczenia tego słowie ( nie do fałszywych bóstw) Pismo Święte używa nie tylko w stosunku do Boga Najwyższego – Boga Ojca. Mówił o tym również… Czytaj więcej »

Marian
6 kwietnia 2021 21:39

Bracia i siostry przypatrzywszy sie sobie uwazam ze spelniam wymogi 1Kor. 1:26-28 , 🙂 a ze jest mi coraz bardziej smutno w okolicy gdzie mieszkam na pol Polski pow Olkuski, zywie coraz bardziej pragnienie spolecznosci z bratnia dusza (1 Kor 8;6) , poznac w realu kogos z was porozmawiac twarza w twarz i nie tylko -jak Dobry Pasterz poprowadzi . Od ponad 2lat (a nieco wczesniej stracilem wiare w Boga Trojjedynego ) przylgnolem do pewnego zboru w pow Chrzanowskim ale… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 3 lat temu by Marian
Henryk Suchecki
5 kwietnia 2021 17:37

Do pewnego dnia Pan Jezus był dla mnie kimś jakby historyczną postacią o której opowiadali mi inni ludzie (inni znaczy religia w której się urodziłem) I do tego momentu było bez znaczenia jakie tytuły jemu przypisywano bo ja byłem tylko biernym słuchaczem tych bajek. Po prostu płynąłem bezwładnie z nurtem rzeki w jakiej byłem. Dopiero gdy zacząłem czytać samodzielnie Słowo wówczas mogłem zastanowić się kim on jest i odkryć prawdę o nim dla siebie a nie dla innych. Odpowiedź dla… Czytaj więcej »

Krystian W.
5 kwietnia 2021 15:24

Nic dodać, nic ująć. Bardzo dobra biblijna argumentacja, świetnie zebrane – bardzo dziękuję! Do tego co napisał Pan Krzysztof w komentarzu dopiszę dwa słowa. Jeśli mogę tak zwrócić się do Was Twórców Bloga oraz wszystkich Czytelników wiernych w Chrystusie… Bracia,  zobaczcie jak proste są ścieżki prawdy i jak klarowny obraz Boga JHWH i Jego Syna, a naszego Pana wyłania się z kart Biblii każdemu, kto chce szczerze poznać prawdę i czytać tak, jak to jest napisane, bez ludzkiego trynitarnego bełkotu… Czytaj więcej »

Krzysztof
3 kwietnia 2021 16:22

Dziękuję jedynemu Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa(Mesjasza), ze postępujemy w tym samym Duchu, tymi samymi śladami. “A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego którego posłałeś Jezusa Chrystusa (Mesjasza).”Ew. Jana 17,3 “Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (Mesjasz).” 1Kor 3,11:12 “On będzie kamieniem obrazy i skala potknięcia dla obu domów Izraela; pułapka i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie… Czytaj więcej »

Edward
2 kwietnia 2021 16:32

Dziekuje ! Jestem pod wrazeniem tych argumentow . Moze Dodam ze imie Jezus inaczej Jeszua (alternatywne formy: Joszua, Joszue). W języku hebrajskim יְהוֹשֻׁעַ (Yehōšuaʿ ), gr. Ιησούς i znaczy – Jahwe jest zbawieniem. Zdecydowany odnosnik do imienia nazwy Boga Jhwh Jahwe czy Jehowa ? Ale mam tez zapytanie do osob czytajacych czy Jezus Chrystus byl Hebrajczykiem, Judejczykiem czy Galiejczykiem ? Dzis ostro sie kolega z podworka spieral ze Jezus nie byl Zydem tylko Galiejczykiem ! Co Panstwo na to ?… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły