Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Okup Jezusa, a kwestia Trójcy – 1 Tymoteusza 2:6

Okup – zapominany argument antytrynitarny.

W jakim celu Syn Człowieczy pojawił się na Ziemi?

Nie musimy się tego domyślać, gdyż Pan Jezus sam to wyjaśnia, w ewangelii Marka 10:45 (BT):

“Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. “

Zapewne zgodzisz się z tym, że jednym z ważnych powodów pojawienia się Jezusa, było jak on sam to powiedział oddanie swojego życia na okup za wielu. Doskonale rozumieli to pierwsi chrześcijanie. W 1 liście do Tymoteusza 2:6 (BW), Paweł oświadcza o Jezusie:

“Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”

Może zastanawiasz się, jak złożenie przez Jezusa ofiary ze swojego życia, wiąże się z tematem Trójcy? Wyjaśnimy to za chwilę. Najpierw jednak odpowiedzmy sobie na pytanie  – czym jest okup, i dlaczego jest niezbędny dla naszego zbawienia?

Czym jest okup?

Czy zgodzisz się z tym, że okup to cena jaką się płaci za uwolnienie kogoś z niewoli? Podobne znaczenie, mają  hebrajskie i greckie określenia tłumaczone w Piśmie Świętym na „okup”. Zwracają one uwagę na cenę, którą należy uiścić, by dokonać wyzwolenia, inaczej mówiąc wybawienia czy wykupienia.

Pan Jezus ofiarowując swoje „życie” (umierając za nas męczeńską śmiercią) – „zapłacił okup za całą ludzkość wziętą w niewolę grzechu i śmierci”!

Ta niewola rozpoczęła się w chwili, kiedy Adam i Ewa dopuścili się grzechu, tracąc błogosławieństwo Boże i możliwość życia wiecznego (w tym życia dla wszystkich swoich potomków).

Od tego czasu wszyscy ludzie od urodzenia są w niewoli śmierci, z której nie mogli się sami z siebie wyzwolić. Adam i Ewa stracili bowiem możliwość życia wiecznego, a co za tym idzie, nie mogli tego daru przekazać swojemu potomstwu.

Począwszy od Abla, ludzie zaczęli Bogu składać ofiary dowodząc, że są świadomi  potrzeby odkupienia. Niestety ani ofiary z pokarmów, ani ofiary ze zwierząt nie równoważyły utraty doskonałości, którą poprzez grzech Adam stracił. Te ofiary były jednak cieniem tego, czego dokonać miał w przyszłości dla naszego zbawienia obiecany Mesjasz, czyli Chrystus.  Tym Mesjaszem okazał się doskonały syn Boży, a nasz wybawca Jezus. Tylko on, “który nie dopuścił się grzechu, … (1Piotra 2:22 BW)“, mógł złożyć ofiarę doskonałą, by wykupić nas z niewoli odziedziczonej po Adamie. Gdyby chodziło nie o Jezusa człowieka , ale o samego wcielonego Boga, lub jego rzekomą jedną z osób, to czy mówienie o Jezusie, że “nie popełnił grzechu” nie byłoby absurdalne?

Czy Pismo Święte uczy, że ofiara za nas wszystkich miała być złożona z Boga?

W 1 Koryntian 15:21,22 czytamy (BW):

“Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.”

Nie bez powodu Paweł napisał, że przez człowieka przyszło zmartwychwstanie. Tym człowiekiem i “ostatnim Adamem“, okazał się nie kto inny jak obiecany i oczekiwany Mesjasz! Zapłacenie okupu wymagało zatem śmiercibożego Baranka“, doskonałego człowieka, będącego odpowiednikiem doskonałego Adama (przed popełnieniem przez niego grzechu).

Taki tok rozumowania potwierdza list do Rzymian 5:12,14 (BW) gdzie czytamy:

“Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli … Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.

Doskonale stworzony Adam był obrazem doskonałego Jezusa, o którym pismo Święte nie bez przyczyny mówi, jako o “ostatnim Adamie” (1 Kor. 15:45 BT2).

“Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.”

Jak temat okupu, wiąże się z tematem Trójcy?

Jezusowa, ofiara stanowiąca okup za ludzkość, to bardzo niewygodny temat dla trynitarzy. Chodzi mianowicie o fakt złożenia przez Pana Jezusa życia w ofierze (nie tylko ciała, czy ziemskiego sobowtóra).

Zakładając, że  Jezus rzeczywiście złożył swoje życie w ofierze, nie mógł nadal żyć jako druga osoba Boga w niebie. Pismo jak próbują to sugerować trynitarze, nie mówi bowiem o złożeniu ofiary z ciała, ale o złożeniu ofiary ze swojego ŻYCIA! W Jana 10:11 (BT2) czytamy:

“Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”

Przyznają to otwarcie chociażby Adwentyści Dnia Siódmego, pisząc w książce „Trójca” (Woodrow Whidden, John W. Reeve, Jerry Moon nastr.183):

„(…) wiara w Trójcę umniejsza wartość odkupienia …. wieczny, samoistny Bóg nie może umrzeć, to jeśli Chrystus posiadałby samoistność jako Bóg, wówczas nie mógłby umrzeć na Golgocie. Gdyby umarło tylko Jego człowieczeństwo, wówczas Jego ofiara byłaby jedynie ludzka…” W Biblii czytamy o tym, że Bóg Wszechmocny- Bóg Ojciec „od zawsze ma nieśmiertelność” a to wyklucza możliwość oddania „swego życia na okup za ludzkość”!

Prorokini Adwentystów, Ellen White chcąc wybrnąć jakoś z tej sprzeczności twierdziła: „Człowieczeństwo umarło, boskość nie umarła”. Stwierdzeniem tym wpisywała się w filozofię trynitaryzmu nazwaną unią hipostatyczną!

Czyżby ziemski Jezus byłby tylko marionetką drogiej osoby Boga? W którym miejscu tak naucza Pismo Święte?

Czy zwrot biblijny „oddał swe życie w ofierze za ludzkość” miałby jakikolwiek sens gdyby Pan Jezus poświęcił tylko część siebie („naturę ludzką”) i tak naprawdę cały czas żył jako odrębna istota duchowa?

Czy można by było mówić o Jezusie, że był “prawdziwym człowiekiem”, gdyby w niebie nadal był jego odpowiednik duchowy lub duchowy sobowtór?

Odpowiedni okup

Podkreślmy, że żaden z naturalnie urodzonych potomków, Adama i Ewy nie mógł wykupić ludzkość z grzechu i śmierci. Nie mógł, gdyż każdy z nich odziedziczył po Adamie niedoskonałość i nie stanowił „odpowiedniego okupu”, w porównaniu z doskonałym Adamem z przed dokonania grzechu!  Dlatego też, było koniecznym, żeby Bóg poprzez swojego Ducha spowodował poczęcie w łonie matki Jezusa, bez ingerencji ziemskiego Ojca, o czym czytamy w Łukasza 1:34-35 (POZ):

“Maryja rzekła do anioła: Jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię jak obłok. Dlatego też święte [dziecko], które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Biblia nigdzie nie mówi, że Jezus się wcielił w człowieka, ale, że jako człowiek się urodził.

Okup musiał być złożony z doskonałego człowieka, a nie części Boga. Musiał zrównoważyć to co zostało utracone, więc ofiara z Boga, nie miała by tutaj sensu.

Kto wobec tego byłby odpowiednim okupem? Czy druga osoba Boga, czy raczej doskonały, bezgrzeszny człowiek, nazwany  „ostatnim Adamem”?

Doskonale rozumiał rolę Jezusa, Jan Chrzciciel mówiąc o nim: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata“. Czy Barankiem paschalnym był sam Bóg?

Jan wiedział, że Chrystus był gotowy oddać swoje życie w ofierze na ołtarzu przebłagalnym niebiańskiego Ojca.

Pośrednik

Do naszych rozważań warto dodać, rolę Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jeżeli zgodnie z unią hipostatyczną Jezus jest wcielonym Bogiem, to kto jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi zgodnie ze słowami z 1 Tymoteusza 2:5 (BT)

 ” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Czy zastanawiałeś się, dlaczego rozdzielono w tym wersecie Boga od Jezusa, jako pośrednika? Odpowiedź może być tylko jedna – Jezus nie wchodzi w skład wieloskładnikowego Boga! Jest od Boga Kimś całkowicie odrębnym, gdyż to właśnie On jest pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami (Bogiem a ludźmi) , a nie sam pomiędzy sobą. Pośrednik nie może być stroną w sporze, i nie można mówić o pośredniku jeżeli Jezus byłby częścią Boga!

Trudne pytania

Niestety, przyjmując dogmat Trójcy, trynitarz musi się zgodzić z takim oto twierdzeniem: Bóg sam z samego siebie, składa ofiarę samemu sobie, i sam jest ofiarodawcą, ofiarą i przyjmującym ofiarę, a dodatkowo jest jeszcze pośrednikiem pomiędzy sobą samym a ludźmi.

Do takich właśnie absurdalnych stwierdzeń prowadzi wiara w trójosobowego Boga.

Zwolennicy unii hipostatycznej i trynitaryzmu mają więc ogromny problem z wytłumaczeniem, jak nieśmiertelny Bóg mógł oddać swoje życie w ofierze. Biblia natomiast już w proroctwach zapowiadała, że dokona tego człowieczy Mesjasz, zgodnie z tym o czym czytamy w Izajasza 53:12 (BW):

“Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. “

Gdyby Jezus był częścią nieśmiertelnego Boga jak czytamy u Tymoteusza, nie mógłby oddać za nas swego życia (duszy)!

W Habakuka 1:12 (BT III) czytamy bowiem wyraźnie “Panie, Boże mój Święty, który nie umierasz? “.

Kolejnym problemem dla trynitaryzmu, związanym z okupem  jest zmartwychwstanie. Biblia wielokrotnie uczy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nigdzie natomiast nie uczy o „ciało-powstaniu” Jezusa, a tak to przecież widzą trynitarze uczący o unii hipostatycznej!

Słowo zmartwychwstanie, już samo w sobie podkreśla, że ktoś musiał być martwy zanim został wskrzeszony z powrotem do życia.  Czy można powstać z martwych żyjąc cały czas w niebie? Wyjaśniamy to szczegółowo we wpisie “Zmartwychwstanie Jezusa przeczy Trójcy

Niebiblijna nauka

Trynitarze, tłumaczący po swojemu naukę o: okupie, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, nie czerpią tej wiedzy ze Słowa Bożego Biblii. Są jedynie plagiatorami nauk hinduistycznych o: inkarnacji, awatarach, czy też reinkarnacji. To we wschodnich religiach naucza się o wcielaniu się Boga w człowieka. Biblia nic takiego jednak na swoich stronach nie naucza!

Czy trynitarna filozofia jest w stanie, u szczerych czytelników Biblii, zagłuszyć prawdy zawartej w tej księdze? Nie. Z której byśmy strony bowiem nie badali Słowa Bożego, ono zawsze będzie stało na straży żelaznej prawdy o JEDNYM BOGU i jednym pośredniku.

Przy poszukiwaniach biblijnej odpowiedzi na pytanie: Czy Bóg jest Trójcą”  – weź pod uwagę argumenty związane ze złożeniem życia w ofierze, czyli okupu przez Pana Jezusa.

Rozważenie w oparciu o Biblię tej nauki pomoże Ci dodatkowo dostrzec ogrom miłości Boga Ojca oraz Jego Syna – Jezusa Chrystusa do pozbawionych nadziei na życie wieczne ludzi!

Subscribe
Powiadom o

11 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Samson
30 października 2021 20:07

Witam. Świetny artykuł i argumenty. Pozwolę sobie dodać jeszcze a propo ofiary z życia jakoby tylko ziemskiego Jezusa jak chcą trynitarze, to jak to się ma do takich słów?: “(17): Rzekł do niej Jezus: “Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: “Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. [Biblia Tysiąclecia II, J 20: 17] Skoro okup zostałby złożony tylko z ciała, to… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by Samson
Andrzej
13 marca 2021 21:56

Jezus złożył okup, to prawda. Jednak nie ma on nic wspólnego z pojęciem handlowym, ani zasadą równoważności, ponieważ opierając się na tych pojęciach, wpadamy w równie kłopotliwy problem jak zwolennicy trójcy, nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, kim były strony zawartej transakcji. Raczej okup jest zaprezentowaniem bezinteresownej ofiarności skoro Jezus w Ja 10:18 mówi “nikt nie zabiera mi życia,daję je z własnej woli”. Ta bezinteresowna ofiarność ma nas motywowac do własnej ofiarności na podobieństwo Jezusa, jakbyśmy rzeczywiście zostali kupieni i nie… Czytaj więcej »

Bol p
14 lutego 2021 10:07

Temat “okupu” stanowił też temat żarliwych dyskusji wśród Braci Polskich (część z nich negowała naukę o okupie). Biblijne przesłanie, podkreślające ważność tej nauki w życiu chrześcijanina możemy odnaleźć w liście do Kolosan 1:13-14 oraz 2Koryntian 5:14-15. Warto przypomnieć sobie te teksty i je przemyśleć! Może to mieć decydujący wpływ na nasze życie.

Bolp
6 lutego 2018 09:44

Trynitaryzm poprzez swą naukę o “unii hipostatycznej” w temacie okupu tak naprawdę uczy nas jakiegoś absurdu! Czy znasz z opisu biblijnego jakąkolwiek sytuację w której Sługa Boży złożyłby do końca jakąś ofiarę Bogu a chwilę później ją (złożoną i w jakiejś mierze “skonsumowaną” ofiarę) z powrotem zabrał Bogu tak jakby w ogóle nie była złożona na ofiarę??? Tak przecież trynitarianie muszą widzieć naukę o okupie z życia, ciała i przelanej krwi – którą złożył za ludzkość Pan Jezus – jeśli… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
6 lutego 2018 09:30

W temacie okupu, ciekawe jest też to, że Bóg zarówno w danym ludziom prawie (mojżeszowym – “oko za oko, ząb za ząb”) jak i w swym dziele stwórczym (np.prawa zachowania energii, masy itp.) zawarł zasadę “równowartości” ! Warto więc dać pytanie : Kto mógł się stać “równoważnym okupem” za doskonałego człowieka Adama? Czy Bóg wcielony, druga osoba Trójcy byłaby “równoważnym okupem” za doskonałego Adama, który poprzez grzech zaprzepaścił swą doskonałość i możliwość życia wiecznego??? Czyż równoważnym okupem za doskonałego, bezgrzesznego… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły