Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Triady i Trójce a jednoosobowy Bóg Jahwe

Czy Bóg Biblii objawił się ludzkości jako Triada czy Przenajświętsza Trójca? Zobaczmy jak na to pytanie odpowiadają dwa poniżej zacytowane wersety biblijne. Pierwszy pochodzi z księgi Powtórzonego Prawa 6:4 (BT pogrubienia nasze)

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym

oraz Zachariasza 14:9

„A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię”

Aby powyższe teksty biblijne „przemówiły do nas bardziej dobitnie” zacytujmy je z katolickiego przekładu Biblii Poznańskiej.

 

„Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny

„I będzie Jahwe Królem całego świata; w owym dniu Jahwe będzie [Bogiem] jedynym i tylko Jego Imię będzie [czczone]”

 

Zanim przejdziemy do meritum warto przypomnieć, że w odróżnieniu od otaczających naród wybrany ludów, Izraelici czcili tylko jednego Boga. Boga jednoosobowego, który miał na Imię Jahwe! Ten właśnie Bóg przestrzegał swój naród przed bogami okolicznych narodów słowami z 5 Mojżeszowej 6: 14,15 (BT)

„Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów, bo Pan, Bóg twój, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew Pana, Boga twego, i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi.

W panteonie bóstw tych innych narodów nader często pojawiały się triady czy trójce bogów. By się o tym przekonać wystarczy wyszukać w encyklopediach informacje o trójcach takich jak triady kananejskie, babilońskie, asyryjskie, egipskie czy rzymskie (trójca kapitolińska) np.:

 • W Fenicji kilka triad np. Baal, Asztarte i Eszmun
 • W Babilonii „tzw. trójca męska” Ea, Marduk i Gibil
 • W Grecji Zeus, Posejdon, Hades
 • W Mezopotamii najbardziej znaną triadą bóstw tworzyli Elil, An i Enki,
 • W Egipcie „triada żeńska” (ojciec, matka, syn) Ozyrys, Izyda, Horus.
 • W Rzymie „Trójca Kapitolińska” składała się z trzech bóstw: Jowisza, Junony i Minerwy (utożsamianych z Zeusem Herą i Ateną).
 • W Hinduizmie Brahma, Wisznu, Siwa (typowa koncepcja jednego boga w trzech osobach).
 • W Chinach „Fu Lu Shou” – w ludowych wierzeniach chińskich trójca bóstw gwiezdnych w której skład wchodzą: Fuxing  jako bóg szczęścia, Shouxing jako bóg długowieczności oraz Luxing czyli bóg kariery.

Nie chcemy tu rozpisywać się o różnych formach tych triad czy trójc spotykanych również w innych pogańskich religiach nawet nam bliskich jak np. trójca prasłowiańska tzw. „Trzygłów” (tzw. Triglav). Możliwe, że dla rozróżnienia od innych trójc kościół zaczął używać słowa „Przenajświętsza” (wzmocniona forma stopnia najwyższego od słowa święta) chociaż takiego słowa nie ma w Piśmie Świętym!

Czytając Biblię warto zwrócić uwagę co na temat religii Kananejczyków miał do powiedzenia Bóg Biblii. (Kananejczycy czcili triady bóstw np. El, Baal, Aszera) Żydzi bez wątpienia stykali się wielokrotnie z naukami innych pogańskich religii mówiących o Triadach czy Trójcach, chociażby będąc w Egipcie. W Księdze Powtórzonego Prawa 12:29-31 (BT) czytamy jednak taką przestrogę:

„Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, które ty idziesz wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu – byś nie szukał ich bogów, mówiąc: «Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował». Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego …”

Przewodnie teksty biblijne do tego komentarza nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że Bóg opisywany w Biblii odróżniał się od bogów okolicznych narodów …. bo był jednoosobowym Bogiem, był jedynym Bogiem w odróżnieniu od triad czy trójc okolicznych ludów. Izraelici byli ewenementem wśród otaczających ludów, czczących dosłownie tysiące bóstw. Izraelici odróżniali się jako naród wybrany bo wierzyli tylko w jednego Boga!

Istotną ciekawostką do tekstu z 5 Mojżeszowej 6:4 jest to, że tłumacze ”Septuaginty” tłumacząc zarówno tekst z Rodzaj 1:1 jak również omawiany przez nas tekst przewodni w taki sposób, iż hebrajskie słowo „Elohim” przetłumaczyli na greckie słowo „ho Theos” czyli „BÓG” w liczbie pojedynczej. Zrobili to ponieważ:

 

 1. Nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, iż Bogiem Biblii jest „ JEDEN JAHWE” a NIE jakaś TRIADA czy Trójca!
 2. W języku greckim nie ma liczby mnogiej podkreślającej majestat czy dostojeństwo tzw. „królewskiej liczby mnogiej” (Zobacz komentarz bloga : ”Elohim w liczbie mnogiej” )

A jakie zdanie w tym temacie miał Pan Jezus (czyżby w Nowym Testamencie chciał zmienić koncepcję jednoosobowego Boga na Przenajświętszą Trójcę? Czy Jezus chciał objawić coś nowego, co do istoty bytu Wszechmocnego ?
Odczytajmy Marka 12:29 (BT)

„Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Pan Jezus cytuje w tym miejscu ten sam fragment z 5 Mojżeszowej 6:4 potwierdzający, że Bogiem Wszechmocnym jest ten sam Bóg, którego czcili Izraelici. Gdyby było inaczej musiałby otwarcie o tym nauczać chociażby swoim uczniom, którzy byli Izraelitami i całe życie wierzyli w Boga Jahwe.
Cytowany na wstępie tekst z Zachariasza 14:9 kiedy był spisywany, zawierał jak widzimy proroctwo na przyszłość. Tak więc fakt, iż „JEDYNY JAHWE”- miał być również Bogiem Wszechmocnym w przyszłości nie miał się zmienić, czy uaktualnić!
Jeśli jesteś zwolennikiem nauki o Trójcy Świętej, zechciej odpowiedzieć na proste pytanie:

Czy Bóg zawierając przymierza oszukiwałby naród wybrany (oraz wszystkich czytelników Biblii) objawiając się jako jeden Jahwe nawet nie nawiązując do koncepcji o Trójcy?

Gdyby Wszechmocny był Bogiem w formie Trójcy czy Triady z pewnością objawiłby to już na samym początku na kartach Biblii! Nie dostrzegamy jednak takiej nauki zarówno w Starym Testamencie jak i w Nowym Testamencie. Sformułowanie „ JEDYNY” w odniesieniu do Boga Wszechmocnego występuje w całym Piśmie Świętym i co warte podkreślenia – nie pasuje do koncepcji zarówno Trójcy jak i Triady!!!
Może jednak jak bałamutnie twierdzą zwolennicy Trójcy czy Triady – „ te fałszywe Trójce bóstw potwierdzają jednak istnienie tej prawdziwej, biblijnej Trójcy”? Zobacz co o takim rozumowaniu łączącym koncepcje z pogańskich, niechrześcijańskich religii z chrystianizmem czytamy w 2 Koryntian 6:15-17 (BT).

„Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę”

Nie ma żadnych wątpliwości: koncepcje religijne z pogańskich religii nie powinna mieć nic wspólnego z naukami czystego chrystianizmu!!! Chrześcijanie zaś mają być od takich nie biblijnych wierzeń, nauk – oddaleni! (mają trzymać się od nich z daleka gdyż prowadzą do bałwochwalstwa)

Pismo Święte mówi, że Bóg się nie zmienia. Jest tym samym Bogiem, którego wielbił naród wybrany. Przysyłając na ziemię Pana Jezusa dał nam pośrednika nowego przymierza (starego był Mojżesz). Jasno to przedstawił to apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 8:4-6 (BT)

„Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

Paweł napisał, że dla chrześcijan jest tylko jeden Bóg. Tym Bogiem jedynym jak czytamy w powyższym tekście jest nasz niebiański Ojciec (zwróć uwagę, że nie ma w wersecie słowa na temat Ducha Świętego).

Dla prawdziwych chrześcijan szokujące i absurdalne jest doszukiwanie się „pełniejszego objawienia Boga” poprzez czerpanie wzorców z obcych kultur! Szokujące jest to, że piękno biblijnego monoteizmu zostało zastąpione koncepcją trójcy zaczerpniętą z religii pogańskich i mitologii. Nie do przyjęcia jest także brnięcie w filozofię i czcze rozważania na temat domniemanych zależności pomiędzy Jezusem, Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.

Niestety trynitarianie nie mając konkretnych dowodów wykazujących biblijny charakter dogmatu o Trójcy Świętej, posiłkują się wielotomowymi rozprawami na temat tego czy Jezusa jest współistotny z Ojcem (homousios) , tym kto od kogo pochodzi, porównywaniem tych samych słów odnoszących się do Ojca jak również Jezusa, udowadnianiem, że Duch Święty jest osobą, używając często karkołomnej i sprzecznej z naukami Biblii argumentacją.

Skąd więc dostała się do chrześcijaństwa Trójca?

Poniżej cytujemy za Wikipedią (hasło Trójca Święta-krytyka) powołującą się na książki Jaroslava Pelikana (profesora historii – specjalizacja chrześcijaństwo).
” Wskutek zabiegów duchownych, starających się przyciągnąć niewierzących ze świata rzymskiego, niektóre takie wyobrażenia stopniowo wcielano do chrześcijaństwa. W końcu doprowadziło to do uznania poglądu, iż Syn i Duch Święty są równi Ojcu. Krytycy zarzucają też, że doktryna trynitarna była wynikiem działań bardziej politycznych, niż teologicznych”.

 

Do wprowadzenia koncepcji Przenajświętszej Trójcy jak twierdzi wielu historyków przyczyniła się chęć przyciągnięcia ludzi (pogan) do nowej religii. Wielu było do tej pory czcicielami słońca oraz triady bóstw. Przejęto więc ich święta i koncepcje często związane z kultem solarnym (czczeniem Słońca), którego od tej chwili miał zastępować Chrystus.

W książce Oblicza Religii Chrześcijańskiej Edmunda Leweandowskiego na temat Bożego Narodzenia napisano:

 

„Otóż ustanowiono święto w 354 roku za panowania papieża Liberiusza (352-366). A uczyniono tak, ponieważ w owym dniu ludność cesarstwa powszechnie i uroczyście obchodziła Dzień Narodzin Niezwyciężonego Słońca (Dies Natalis Solis Invicti) …. W III wieku ogromną popularnością cieszył się ponadto, dość skutecznie konkurujący z chrześcijaństwem kult – Mitry. Dzień narodzin tego bóstwa obchodzono 25 grudnia”

Przyjmując więc to święto zamieniono jedynie przedmiot kultu. W Słowniku Mitów i Tradycji Kultury pod redakcją Władysława Kopalińskiego pod hasłem Mitra czytamy, że Trójca św. Mitry jest znacznie starsza od chrześcijaństwa oraz, że „O potędze kultu Mitry świadczy także wybór przez chrześcijaństwo niedzieli, świętego dnia boga Słońca Mitry, jako dnia świątecznego, zamiast soboty, biblijnego Sabatu (wg. H. Lamera).

 

Symbole solarne są do dzisiaj widoczne chociażby w monstrancji, która ma kształt i wizerunek Słońca jak również umieszczania aureoli nad głowami świętych i Jezusa. Wracając do wcześniej cytowanej książki „Oblicza religii Chrześcijańskiej” znajdujemy ciekawą wypowiedź z listu pasterskiego papieża Leona I Wielkiego (440-461):

Są wśród nad tacy, którzy uważają, że uroczystość należy obchodzić nie tyle z powodu narodzin Chrystusa, co z powodu wschody nowego słońca … zanim oni wstępują do bazyliki świętego apostoła Piotra, stają na schodach, odwracają się i schylają pokornie głowę w kierunku słonecznego dysku

Jak wynika z Pisma Świętego jak również historyków koncepcja Triady nie ma nic wspólnego z naukami czy kulturą „biblijną” – jest natomiast wzięta „żywcem” z nauk nie biblijnych a wręcz pogańskich! Nawet budowany na gruncie starotestamentowego monoteizmu Islam zanegował tą naukę słowami Mahometa z Koranu (IV, 171). „Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: «Trzy»!” (Trzy – w nawiązaniu do Boga w trzech osobach).

 

Teksty biblijne omawiane w tym komentarzu po raz kolejny wykazują fakt braku zgodności z Pismem Świętym dogmatu „Trójca Przenajświętsza” czy twierdzeń, że Bóg Biblii jest „formą Triady”. Prawdy biblijnej nie da się zagłuszyć argumentem „większej ilości wiernych wierzących” w nie biblijną naukę „Trójcy Świętej”, czy też filozofią grecką!

Prawdziwi naśladowcy Pana Jezusa mieli być w mniejszości – podążać „wąską drogą” a nie drogą, „szeroką” (Mateusza 7:13,14) oraz mieli trzymać się prawdy pochodzącej z Biblii (Jana 17:17) a nie ze świeckiej filozofii (Kolosan 2:8).

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  6 komentarze: Trójca Przenajświętsza a Pogańskie Triady – Zachariasza 14:9

  • Tak sobie czasami czytam tę stronę, czytam też komentarze i dochodzę do wniosku, że jednak jest sporo wierzących, którzy trzymają się Słowa Bożego, czyli można by rzec idą za Chrystusem i oddają cześć jedynemu prawdziwemu Bogu jakim jest Bóg Jahwe… Martwi mnie tylko fakt rozproszenia tych wszystkich wierzących w prawdy biblijne, szkoda że są to grupy lub jednostki ukryte w tym świecie, ale sam Jezus mówił, że wąska i ciasna jest droga, która prowadzi do zbawienia… Obserwując całe nominalne „chrześcijaństwo” dochodzę do wniosku, że ta droga jest bardzo wąska i ciasna, ale dobrze, że są tacy, którzy nią idą… Serdeczne podziękowania za tę stronę, mam nadzieję, że wielu wątpiących i szukających prawdy Bożej, trafi tutaj i zacznie w pełni oddawać cześć Bogu Jahwe i jego umiłowanemu synowi Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi… Niech Bóg Was błogosławi i wspiera w prowadzeniu tej strony…

  • diablu chodzi o to zeby tylko umieszac role Jezusa , diabel chce aby ludzie wierzyli ze Jezus byl tylko doskonalym czlowiekiem . nawet powstaly grupy wyznaniowe takie jak Swiadkowie Jehowy czy Mormoni gdzie odrzucaja boskosc Jezusa , albo nazywaja go jakims bogiem . Nowym testament jak i stary wrecz przeciwnie Nazywaja Jezus Bogiem odwiecznym mocnym, czy Bogiem znami , biblia wyjasnia dlaczego Jezus jest nie rowny Ojcu wy ewangelich . Apostol Pawel to wyjasnil On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, (7) lecz sam siebie poniżył, przyjąwszy naturę sługi. Stał się podobny do ludzi i w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. (8) Uniżył samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej flp2:6-8bpn Jezus ktory istnial naturze bozej postanawia stac sie smiertelnikiem zwyklym czlowiekiem ktory jest smierc , i dlatego Jezus nie jest rowny Ojcu , tak nalezy rozumiec nie rownosc Jezusa , lecz Pawel potem mowil ze Bog Ojciec Go wywyszyl zob flp2:9 gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości .kol2:9 teraz podam wszystkie wersety mowiace ze Jezus jest tej samej natury co Ojciec i ze sa rowni Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.J:1-1 Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać J1:18, Jezus tej samej czci co Ojciec co bylo by zlamaniem przykazania ktore nakzywalo odawac czesc tylko Bogu , Jezus zadajac tej czci czyni sie rowny Ojcu. aby wszyscy tak czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał.J5:22, Tomasz Nazywa Jezusa swoim Panem i Bogiem.A Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, kiedy Jezus przyszedł. (25) Mówili mu więc inni uczniowie: – Ujrzeliśmy Pana. A on im powiedział: – Jeżeli nie zobaczę śladów gwoździ na Jego rękach i nie włożę palca w Jego bok, nie uwierzę. (26) Po ośmiu dniach uczniowie znowu byli w domu i Tomasz z nimi. Przychodzi Jezus , chociaż drzwi były zamknięte, stanął na środku i rzekł: – Pokój wam! (27) Potem mówi Tomaszowi: – Włóż tutaj palec i oglądaj moje ręce, włóż także rękę do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. (28) A Tomasz Mu odpowiedział: – Pan mój i Bóg mój!, to tylko sa nie ktore fragmenty mowiace o boskosci Jezusa

   • A może diabłu chodzi o to, żeby umniejszać rolę Boga Ojca? Nikt nie kwestionuje roli i wielkości Pana Jezusa. Ale warto zobaczyć co Pismo Święte mówi na ten temat. Już po wniebowstąpieniu Pana Jezusa do Nieba Paweł napisał w 1 Koryntian 11:3.

    „Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.„

    W liście pierwszym do Koryntian 15:24-28 czytamy:

    „Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
    Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.
    A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
    ” (cytat z BT)

    Werset ten mówi, że Jezus będący w niebie będzie poddanym swojego Ojca. Paweł wyjaśnia tu przy okazji także zwroty mówiące o tym, że Jezusowi wszystko jest poddane mówiąc „że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał„. Natomiast nigdzie w Biblii nie ma informacji jakoby Bóg Ojciec był komuś poddany!

    Inne wersety które Pan porusza wyjaśnione są na naszym blogu. Warto jednak rozpatrywać poruszoną kwestie w szerszym aspekcie a mianowicie w zgodzie z rolą Mesjasza, rolą Ducha Świętego w ST, czy też tego co nauczał Jezus o swoim Ojcu i swojej roli w Jego zamierzeniu.

  • Witam

   Ktoś może zadać pytanie (które mnie również jakiś czas nurtowało) a mianowicie.
   Czy można być zbawionym wierząc w trójcę?

   Ja odpowiedziałbym na to pytanie, zdecydowanie NIE, dlaczego?

   W ewangelii Jana rozdziale 15 czytamy słowa Jezusa „Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;”

   Czy Duch Prawdy może złożyć w sercu człowieka świadectwo o kimś innym niż Jezus? Czy może złożyć świadectwo o trójjedynym bogu?
   Następnie w w 16 rozdziale ewangelii Jana czytamy:

   „lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.”

   Jeżeli duch prawdy ma nas wprowadzić we WSZELKĄ PRAWDĘ, a w szczególności w prawdę o Jezusie Synu Bożym posłanym przez Boga, to czy ten duch może składać świadectwo sprzeczne ze słowami Pana Jezusa, lub jego apostołów natchnionych tymże duchem? Oczywiste jest to że nie może ponieważ byłoby to równoznaczne z tym że Bóg nas oszukuje. Jak dla mnie wniosek jest taki że osoby wierzące w trójcę/ trójjedynego boga nie mają owego ducha prawdy, a jak czytamy w liście do Rzymian rozdziale 8

   „Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.”

   Nauka o trójcy jest zapędzaniem się za daleko, a o takich czytamy że

   ” Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.” (2 List Jana 6:9)

   A więc wyznawcy trójcy nie mogą być pouczeni przez ducha prawdy, gdyż duch ten nie składa sprzecznego świadectwa, a jeżeli nie są pouczeni (ochrzczeni duchem, opieczętowani pieczęcią Bożą, nie mają ducha Chrystusowego) a więc nie znają Boga, a przecież od tego zależy życie wieczne.

   „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.”

   „gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, (8) w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.”

   Druga sprawa to jestem przekonany (pozostawiam to do osobistego badania każdego) że znamię zwierzęcia 666 z 13 rozdziału Objawienia Jana to właśnie trójca. Oczywiście aby dojść do takiego wniosku należy zidentyfikować zwierzę, ja identyfikuje je z papiestwem, pominę tutaj szczegóły tej identyfikacji, wystarczy prześledzić historię papiestwa a ono samo się zidentyfikuje.
   Od lat krążą bajkowe opowieści o legendarnej już liczbie 666, ostatnio na topie jest iż znamieniem tym będą mikro chipy wszczepiane pod skórę, nie trzyma się to przysłowiowej kupy i jest efektem dowolnej interpretacji proroctw poszukiwaczy sensacji, ale mniejsza z tym.
   Jeżeli dojdziemy do wniosku że zwierzęciem jest papiestwo, a znamię pochodzi od zwierzęcia, to oznacza że znamię to musi pochodzić od papiestwa/ czy też religii rzymskiej której głową są papierze.

   Znamię owo nie jest jakimś widocznym znakiem, jest ono duchowym znakiem, jak czytamy w objawieniu Jana 13

   „otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,”

   Jak czytamy w Ks Powt Prawa 6 znakiem na czole i ręce dla izraelitów było przestrzeganie przykazań Boga.

   ” Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. (6) Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. (7) Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. (8) Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma.”

   Pan Jezus wyraźnie powiedział że pierwszy i najważniejszym przykazaniem brzmi
   „Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (30) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.”

   Więc wniosek jest prosty, znamię zwierzęcia jest odwrotnością i łamaniem najważniejszego przykazania, wiarą w trzech bogów.
   Jak wiecie trójca jest doktryną na wskroś rzymskokatolicką, i powstała podczas gdy rodził się ten twór religijno polityczny, i od razu zaczęto prześladować każdego kto nie zgadzał się z tym dogmatem.
   Jak i w imię jakiego boga żegnają się katolicy? Żegnają się prawą ręką, zaczynając od czoła w imię trzech bogów, jest to dodatkowa wskazówka.

   Symbol liczby 666 użyty w objawieniu Jana jest niezwykle trafny gdyż trzy szóstki z osobna jako cyfry są sobie równe, podobnie jak trzy osoby boga w trójcy. Natomiast połączone tworzą jedną liczbę, tak jak to jest w przypadku jednego boga w trzech osobach.
   Trójca jest fundamentem całej teologii rzymskokatolickiej, jest można powiedzieć.
   Spójrzmy na symbole jakimi przedstawiana jest trójca, najpopularniejszy to trójkąt równoboczny, równie doskonale jak liczba 666 oddający istotę trzech równych bogów w jednym, warto zauważyć że każdy kąt trójkąta równobocznego ma 60 stopni co znów daje nam trzy szóstki.
   Innym popularnym symbolem jest tak zwana „triquetra” wzór stworzony jakby z naniesionych na siebie trzech szóstek.

   Warto przyjrzeć się też kultowi jaki uprawia kościół rzymskokatolicki, a jest to niewątpliwie kult solarny, wszelkie święta przemianowane na „chrześcijańskie” jak np: boże narodzenie (Sol Invictus – przesilenie zimowe), wielkanoc (równonoc wiosenna), Wigilia św. Jana ( przesilenie letnie) lub boże ciało czyli procesje ze słoneczną monstrancją, to święta ku czci boga słońca. Okrągła hostia symbol słońca, często kościoły były budowane tak aby ołtarz znajdował się na ścianie wschodniej, w ten sposób wierni kłaniali się w stronę wschodu, a przed soborem watykańskim II również kapłan ofiarował okrągłą hostię symbol słońca twarzą ku ołtarzowi a więc ku wschodowi. Często można spotkać na starych ołtarzach symbol trójkąta z jednym okiem na tle rozpromienionego słońca. A więc trójca to zdecydowanie bóg solarny, koncepcje trójc i bogów słonecznych wywodzą się z Babilonu i Egiptu, co ciekawe babilończycy u których triady bóstw były bardzo popularne, stworzyli podział ekliptyki na 12 fragmentów po 30 stopni, razem 360 stopni. Po dodaniu do siebie kolejno od 1+2+3 itd aż do 36 otrzymamy wynik 666, w starożytnym babilonie noszono amulety z wizerunkiem słońca, a na rewersie tabelą z liczbami kolejne od 1 do 36 a pod nią sumą 666.
   A przypomnijmy sobie co zostało napisane w objawieniu Jana 17 o wielkiej wszetecznicy która również jest identyfikowana z kościołem rzymskim

   ” A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon”

   Jeszcze na koniec symbol krzyża, znak którym posługuje się od zawsze KRK, jak sami przyznają, krzyż jest znakiem trójcy świętej, od dawien dawna krzyż był też symbolem solarnym. I znów mamy powiązanie trójcy i kultu słońca, cech charakterystycznych w kościele rzymskim.

   Rozpisałem się trochę 🙂 Pozdrawiam i dziękuję za tą stronę, oby więcej takich.

   • Dziękuję za komentarz. Nowością dla mnie było tłumaczenie symbolu 666.

   • Popieram wypowiedź Krystiana, zapewne pisałeś też na stronie Jehoszua,Jezus,Syn Boży :)? Dziękuje również autorom strony za przybliżanie prawdy robicie dobrą robotę, trzymajcie się tej Drogi, która prowadzi do życia wiecznego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty