Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy „boska natura” Pana Jezusa uzasadnia prawdziwość nauki o Trójcy Świętej?

 

Trynitarianie uporczywie twierdzą, że skoro Pan Jezus ma Boską naturę i można nazwać Go Bogiem, to jest to  koronny dowód na istnienie Trójcy Świętej!

Często wykorzystywany jest przez zwolenników Trójcy werset z  Kolosan2:9, w którym to o Jezusie powiedziano, że  w Jezusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości lub słowa Tomaszamój Bóg z Jana 20:28.

Dla wielu trynitarzy te oraz inne fragmenty Biblii uwypuklające „Boską naturę, Pana Jezusa” czy też nazywające Go „Bogiem” są mocnymi  biblijnymi argumentami, którymi chcą uzasadnić swą wiarę w Trójce Świętą!

Na naszej stronie antytrynitarianie.pl oraz blogu wielokrotnie, oraz wieloma argumentami wykazywaliśmy, że taki tok rozumowania nie jest zgodny z całą nauką biblijną w stosunku do Pana Jezusa i Boga Ojca. Wielokrotnie podkreślaliśmy też, że tego typu argumenty właściwie w żaden sposób nie są „dowodami na istnienie Trójcy” bo tyczą właściwie jednej lub maksymalnie dwóch osób (a Trójca Święta, to przecież trzy a nie dwie osoby oraz ich wzajemne relacje między sobą). Nie omówiliśmy jednak w odrębnym wpisie – dla wykazaniu błędnego myślenia trynitarzy- tekstu z 2 Piotra 1:4 co teraz czynimy. Proponuje odczytać ten fragment Pisma Świętego z Biblii Tysiąclecia (podobnie Biblia Warszawska):

„Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. „

Co z tego wersetu wynika?
Otóż osoby zaproszone przez Pana Jezusa do nieba, również mają  otrzymać „BOSKĄ  NATURĘ”!

Czy to ich jednak „zrówna z Bogiem Ojcem”?
Czy w związku z tym trynitarze wyciągną wniosek, że te osoby są częścią Boga? Nie!

Zobaczmy, że księga Apokalipsy opisując co dzieje się w niebie podkreśla, że wszyscy tam przebywający (włącznie z posiadającymi „boską naturę”) oddają „cześć, chwałę i szacunek oraz pokłony” zasiadającemu na tronie „odwiecznemu – Bogu Ojcu”!  Apokalipsa 4:10-11

„Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc:  Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”

Wyraźnie dostrzegamy, że nikt nie jest „równy co do mocy” Bogu Ojcu, gdyż nawet królujący „zrzucają  swoje korony i oddają hołd Bogu Ojcu który zasiada na niebiańskim tronie.
Skoro więc nikt z trynitarzy w oparciu o posiadanie „boskiej natury” oraz władzy królewskiej wybranych przez Jezusa ludzi, nie próbuje ich dołączyć do istoty Boga lub zrównać z Bogiem, to konsekwentnie nie traktujmy faktu posiadania „boskiej natury” przez Pana Jezusa,  za potwierdzenie nie biblijnej nauki  o Trój-jedynym Bogu!

Boska natura, królowanie czy pełnienie roli kapłanów wraz z Chrystusem w niebie (Apokalipsa 20:6) – NIE SPRAWIA , ŻE KTOŚ STAJE SIĘ  „RÓWNYM  BOGU” LUB  WCHODZI W SKŁAD  ISTOTY BOGA!!!
Trynitarze, którzy podobnymi argumentami  chcą  „zrównać Pana Jezusa z Bogiem Ojcem” lub „udowadniać Trójcę Świętą” – po prostu głoszą nauki sprzeczne z Biblią! Widoczne to jest m.in. w braku wewnętrznej spójności i zgodności z Pismem Świętym dogmatów, na których opierają swe twierdzenia. Omówiony powyżej werset z 2 Piotra 1:4 jest zaledwie jednym z wielu potwierdzających to faktów.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  2 komentarze: Boska natura Pana Jezusa – 2 Piotra 1:4

  • Łaska Pana Jezusa niech będzie z Tobą ku powitaniu. W całej pełni zgadzam się z poglądami wyrażonymi we wpisie: „alfa – i – omega”. Nie chcę się kreować na nieomylnego jurora, lecz przyznaję, że argumentacja poparta biblijnymi tekstami jest naprawdę rzeczowa i zgodna u duchem Biblii. My, to znaczy chrześcijanie polegający tylko na Słowie Bożym zmuszeni jesteśmy walczyć u błędnymi naukami, które przez wiele wieków wmawiano ludowi chrześcijańskiemu i zwiedziono go do wiary we fałszywą Ewangelię oraz w trójgłowego nie istniejącego Boga. W Biblii jest wiele superlatywów odnoszących się do Boga Stwórcy nieba i ziemi i Chrystusowi, jako Jednorodzonemu Synowi Bożemu te superlatywy Boga Ojca są też w niektórych alegoriach Mesjaszowi słusznie przypisywane, ponieważ Syn Boży Mesjasz jest reprezentantem i obrazem niewidzialnego Boga Ojca.

   Przy czym pamiętać należy, że w Piśmie Świętym tytuł: „Syn Boży” , do którego Pan Jezus, jako zrodzony i powołany do bytu przez moc Najwyższego Jednorodzony Syn -posiada pełne prawo. Lecz tytuł : „Syn Boży” w Piśmie Świętym nie odnosi się Boga i ci, których Pismo nazywa synami Bożymi nie są Bogami, lecz istotami zrodzonymi, (Ks. Izajasza 11:1-2; Łuk 3:38; Rz 8; 14), Żydzi postąpili wbrew prawu i zabili Jezusa, za to, że wyznał, że jest Mesjaszem, czyli Synem Bożym (Łuk 1; 31-32; Jan 19:7). Mesjasz Pan, jest wybrańcem i Pomazańcem niebieskiego Ojca, który wyposażył swojego Syna we wszystkie boskie prerogatywy, „Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce” (J. 16:14), lecz pomimo tego wielkiego wywyższenia, to wywyższenie nie czyni Pana Jezusa Bogiem: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” (List do Filipian 2:9-10, BW). Chrystus Pan pozostanie zawsze Pierworodnym Synem Bożym, czyli istotą stworzoną: On będzie wołał do Mnie: Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia. A Ja go ustanowię pierworodnym, największym wśród królów ziemi. Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie moje z nim przymierze. Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron – [trwały] jak dni nieba. (Ks. Psalmów 89: 27-30). „Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą.” (Ks. Izajasza 49:5, BW, czytaj też: Psalm 22:10-11; Ks. Izajasza 52:13-14).

   Często Pismo nazywa Jezusa „pierwszym” w różnych odniesieniach, z pośród których pierwszym z pierwszych jest nazwanie Jezusa Pierworodnym Synem Bożym. (Zach 12:10; Rz 8:29; Kol 1:18; Hbr 1:6; Ap 1:18) lecz temu biblijnemu słowu „Pierworodny” trynitaryzm implikuje: preegzytencję oraz dualną naturę Boga i człowieka. W kontekście Biblii Pan Jezus jest pierworodnym Synem Boga Ojca, lecz jest on także pierwszym człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał: Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. (1 list do Koryntian 15:20). Dosłownie „pierwszym” w odniesieniu do bytu absolutnego, czyli Alfą i Omegą jest tylko Jahwe Zastępów: „Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga.” (Iz 44:6)

   Jestem niezmiernie uradowany, że Blog Antytrynitarianie głosi prawdy Pisma Świętego, i modlę się, aby te prawdy dotarły do wszystkich wierzących polaków w kraju i poza granicami. Niech łaskawy Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa błogosławi „Blog Antytrynitarian”, aby świecił narodowi polskiemu, którego oszukano pozbawiono prawdziwej Ewangelii, ponieważ nie ma zbawienia w Trójcy ani w Maryi. „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apost. 4: 12, Biblia Tysiąclecia)

   Z Chrystusowym pozdrowieniem Wasz brat w duchu, Stanisław

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty