Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Jakie argumenty w oparciu o Hebrajczyków 1:8-10 podają trynitarianie?

Przeczytajmy interesujący nas fragment. W liście do Hebrajczyków 1:8-10 gdzie wg. Biblii Tysiąclecia czytamy:

„Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.”

 

W zasadzie chodzi dwa argumenty:

 1. Słowo Bóg jest odniesione do Jezusa.
 2. Czytając o uczestniczeniu przez Jezusa w dziele stworzenia stwierdzają, że Jezus jest „Stwórcą” co ma oznaczać, że jest równy Jahwe.

Dlaczego NIE SĄ TO DOWODY NA PRAWDZIWOŚĆ TRYNITARNEGO DOGMATU ?

 

Jak zapewne zauważyliśmy  w tym fragmencie, są cytaty z Psalmów (w Biblii Tysiąclecia cytaty pisane są kursywą – sprawdź Hebrajczyków 1:8-10 ) tyczące się Boga Jahwe dlatego trzeba zastanowić się gdzie i jak jest mowa o Bogu Jahwe, a gdzie o Jezusie.

Psalm 45:6-7 pierwotnie odnosił się do Salomona, króla zasiadającego na „ tronie Jahwe „ co wynika chociażby z  1Kronik 29:23, gdzie czytamy:

Salomon więc zasiadł na tronie Jahwe jako król w miejsce swego ojca, Dawida, i powodziło mu się, a cały Izrael był mu posłuszny.

Co ciekawe w tłumaczeniu Miłosza Psalm 45:7 brzmi: „ Tron twój: Bóg na wieki wieków…”, gdzie jest oczywiście mowa o Bogu JAHWE.  To Bóg Ojciec namaszczał poprzez proroków królów izraelskich i stawał się w ten sposób źródłem i dawcą ich panowania niejako ich „tronem „- jednym z symboli ich panowania i władzy.

Jezus też jest naszym królem! Czy ma pełnię władzy od początku jako równy Bogu Ojcu (a tak powinno być z trynitarnego punktu widzenia). Odczytajmy Daniela 7:13-14

Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

W Łukasza 1:32 czytamy natomiast

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida.”

W Mateusza 28:18 czytamy natomiast: ”dana  mi jest wszelka władza”. Jak z tych fragmentów wynika, Bóg Ojciec jest źródłem władzy Jezusa.  Znając te fakty nie dziwi nas to, że niektóre  przekłady biblijne podają alternatywne tłumaczenie Hebrajczyków 1,8-10.

Trynitarne tłumaczenie tego fragmentu ukazuje nam istnienie „dwóch Bogów” – gdzie jednym jest Jezus, a drugim Bóg Jezusa – „ Twój BÓG „.

Antytrynitarzy to nie dziwi, gdyż doskonale wiemy, że słowo Bóg – w Biblii , nie odnosi się tylko do Boga Ojca (JAHWE) a nazwanie kogoś innego niż Bóg JAHWE – Bogiem, wcale nie dowodzi jego równości i współodwieczności  względem Boga Ojca!

Pomijam tu, fakt nazwania bogiem „ fałszywych Bogów” tzw. bożków. (Zobacz : Wyjścia 7,1 ; Psalm 82,6 ; 2 Koryntian 4,4 ; 1 Koryntian 8,5 ; Filipian 3,19). Pamiętajmy o tym, iż w manuskryptach nie było dużych czy małych liter i tylko kontekst wskazywał na to o jakim Bogu jest mowa.  Niestety trynitarianie wprowadzając pojęcie równości osób boskich, wprowadzają niebiblijne elementy filozofii, chwiejące monoteizmem.

Podsumowując ten wątek: BIBLIA mówi o wielu bogach a przecież nie jest orędownikiem politeizmu. SKOŃCZMY WIĘC Z DEMAGOGICZNYMI ARGUMENTAMI TRYNITARNYMI , ŻE ANTYTRYNITARZE TO POLITEIŚCI.

Co ciekawe w tekście z Hebrajczyków nawet trynitarze muszą dostrzec, że jest mowa o Bogu Jezusa ”…Twój Bóg…” ( w. 9 ). Porównując ten fakt z podobnymi zwrotami (myślami) z Jana 20,17, 1Koryntian 11,3 warto zadać sobie pytanie CZY GDZIEKOLWIEK W BIBLII WYCZYTASZ , ŻE BÓG JAHWE MA SWEGO  BOGA , lub, że jest JEST KOMUŚ PODLEGŁY albo, że ma  nad sobą GŁOWĘ (zwierzchnika)?

Wynalazca, projektant, konstruktor, pracownik- wszystkich możemy … nazwać twórcami , „ stwórcami” pewnych rzeczy. Czy jednak są „ równi co do mocy i wpływu ostatecznego na wyrób?  Co ważne, Nowy Testament nie zawiera ani jednego wersetu, który by określał Jezusa słowem „Stwórca”. O Jezusie możemy jedynie przeczytać, że brał udział w stwarzaniu, lub że poprzez niego coś zostało stworzone. Co ważne pisarze wówczas używają greckiego przyimka ,,δι” plus dopełniacz, co wskazuje na pośrednika czynności (przez niego, przy jego pomocy, za jego pośrednictwem). W przypadku gdy jest mowa o przyczynie dzieła stwórczego czyli o bezpośrednim sprawcy czynności, wówczas konsekwentnie używa się w Nowym Testamencie przyimka ,,υπο”.

Jak z tego wynika, zarówno antytrynitarne jak i trynitarne rozpatrzenie myśli z Hebrajczyków 1:8-10 wyraźnie dowodzi braku podstaw do potraktowania tego fragmentu Biblii jako dowodu potwierdzającego prawdziwość definicji trynitarnego dogmatu.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  7 komentarze: Czy Hebrajczyków 1:8-10 potwierdza Trójcę?

  • W innym przekładzie tekst z Hebr 1:1-10 brzmi zgoła inaczej (Przekład PNS)
   (1) Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do naszych praojców za pośrednictwem proroków, (2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy. (3) On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych. (4) O tyle zatem stał się lepszy od aniołów, o ile odziedziczył imię wspanialsze od ich imienia. (5) Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: „Ty jesteś moim synem; Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”? I znowu: „Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem”? (6) Lecz gdy znowu wprowadza swego Pierworodnego na zamieszkaną ziemię, mówi: „I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży”. (7) Ponadto w odniesieniu do aniołów mówi: „I aniołów swoich czyni duchami, a swoich sług publicznych płomieniem ognia”. (8) Natomiast w odniesieniu do Syna: „Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem Prostolinijności. (9) Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy”. (10) Oraz: „Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.

  • Bardzo niespójna interpretacja w dodatku dosyć życzeniowa. Znacznie ciekawsze ujęcie tego zagadnienia w sposób gruntowny można znaleźć tutaj christianismirestitutio.pl/wp-content/uploads/2014/10/Samuel-Crell.pdf

   • Witam

    Był to jeden z pierwszych artykułów i zgadzam się, że wymaga opracowania od początku. Dlatego też, nie chcemy go modernizować ale temat poruszyć w nowym wpisie, który mam nadzieję będzie bardziej spójny. Po opublikowaniu będziemy wdzięczni za uwagi co do treści.

    • Witam,
     Odniesienie słów z Hbr 1,10-12 do 1 Mojż. 1,1 i Pana Jezusa implikuje poważne problemy natury zarówno logicznej jak i skrypturystycznej, co dosyć skrupulatnie zostało wyłuszczone w dysertacji dotyczącej tego ustępu zamieszczonej powyżej. Chociażby to, iż Psalm 102 został spisany już po zniszczeniu ziemi z Genezis 1,1 (patrz redaktor księgi Genezis 6,13 – partykuła אֶת wskazuje na to, że rzeczownik ziemia należy oddać biernikiem tak jak oddaje to Septuaginta – większość polskich przekładów narzędnikiem co ma podobne znaczenie]. Natomiast ów Psalm zapowiada zniszczenie owej ziemi i niebios – te z czasów Genezis 1,1 zostały zniszczone przed spisaniem owej modlitwy wodami potopu. Co również wspomina apostoł Piotr w swoim liście. O jakim zatem zniszczeniu ziemi i niebios mówi Psalmista?

     Pozdrawiam

  • Wielu trynitarzy forsuje tezę, że Pan Jezus posiada tytuł „stwórca” i ma być to argument na „równość co do mocy z Bogiem Ojcem”. Sytuacja wydaje się być podobna do argumentu skoro Pana Jezusa można nazwać Bogiem to musi być równy co do mocy i majestatu z Bogiem Ojcem. W jednym z komentarzy na blogu przytoczyliście ciekawy argument. Oto on:

   Zarówno hebrajskie słowo Szaddáj, jak i greckie Pantokrátor są tłumaczone na „Wszechmocny”. W tekście Biblii oba zostały wielokrotnie użyte w odniesieniu do Boga Ojca (Wyjścia 6:3; Obj. 19:6). Nigdy jednak nie użyto żadnego z nich w stosunku do Syna ani ducha świętego. Gdyby istniała tylko jedna dobra istota , którą moglibyśmy nazwać Bogiem , takie dodawanie ( rozróżnianie ) przydomkiem „ Wszechmocny” , nie miałoby większego sensu. Jeśli uznamy fakt, iż Biblia słowem „ Bóg” , określa nie tylko Boga Ojca – to takie słowo jak „ Wszechmocny” bardzo precyzuje – o kim jest mowa.

   Podobnie biblijny zwrot Bóg NAJWYŻSZY nie miałby sensu gdyby nie istniały inne istoty mające prawo do tytułu Bóg ale nie będące równi co do mocy z Bogiem (Jahwe) czyli Bogiem Najwyższym!

   W przypadku tytułu „stwórca” jest podobnie – chociaż Pan Jezus jako „uosobiona mądrość Boga” ( Przypowieści rozdział 8) tytułowany jest „mistrzowskim wykonawcą czyli twórcą wszechrzeczy” to nie znalazłem w Biblii miejsca gdzie słowo „stwórca – jako projektant i Ojciec wszelkich inteligentnych istot, odnosiłoby się do Pana Jezusa. Wydaje się więc, że ten tytuł podkreślający praprzyczynę wszystkiego został zarezerwowany w Biblii wyłącznie dla Boga Ojca. Jezus natomiast po mistrzowsku w bycie przedludzkim realizował projekty Ojca o czym czytamy wielokrotnie w Biblii (na co też chętnie powołują się trynitarze). Po przemyśleniu tych informacji – trudno uznać je jako argument uzasadniający trynitaryzm.

   • Zgadzam się „z przedmówcą” (właściwie z wcześniejszym komentatorem). Znalazłem nawet w internecie ciekawe rozwinięcie tych myśli z powołaniem się na słownictwo biblijne. Oto cytat tych myśli :

    „Tym samym słowem określa się także to, co zostało stworzone albo zaczęło istnieć. Zarówno hebrajski wyraz baráʼ, jak i grecki ktízo, tłumaczone na „stworzyć”, są używane jedynie w odniesieniu do stwarzania przez Boga Ojca.

    Pismo Święte w wielu miejscach ukazuje Jehowę Boga jako Stwórcę. To On jest „Stwórcą niebios, (…) który ukształtował ziemię i który ją uczynił” (Iz 45:18). Jest „Twórcą gór i Stworzycielem wiatru” (Am 4:13), a także Tym, który „uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest” (Dz 4:24; 14:15; 17:24). ‛Bóg stworzył wszystko’ (Ef 3:9). Jezus Chrystus podkreślił, że stworzył On również dwoje pierwszych ludzi i uczynił ich mężczyzną i kobietą (Mt 19:4; Mk 10:6). Dlatego słusznie jest nazywany „Stwórcą” i tylko Jemu przysługuje ten tytuł (Iz 40:28).”

    Wiem, że wielu trynitarzy lubuje się w wyszukiwaniu na siłę w grece lub hebrajskim czegokolwiek co dawałoby szansę „podpięcia się” pod trynitaryzm. Warto więc może zastanowić się również nad tym antytrynitarnym argumentem wynikającym ze słownictwa użytego w Piśmie Świętym!!! Jest to przecież jedna z wielu różnic między Bogiem Ojcem a Synem Bożym o której możemy przeczytać w Biblii.

   • Byt przedludzki? Nie ma czegoś takiego. Biblia wyraźnie wskazuje kiedy Jezus stał się Synem Boga – Łukasza 1:35. Porównaj z rodowodem Jezusa.
    W biblii wielokrotnie też pisze że Stwórca stwarzał wszystko sam.
    Kolosan1 opisuje nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, a nie stare..Tam Jezus stwarza „wszystko inne”, rząd niebiański itp..

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty