Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Król Królów i Pan Panów – Objawienie 17:14

Król, Pan, Sędzia i Pasterz

Zasadniczo ten artykuł dotyczy użycia w Piśmie Świętym takich samych określeń w stosunku do Boga Ojca jak również Pana Jezusa.

Trynitarze często zwracają uwagę na to, że w Biblii użyto takich samych tytułów względem Boga oraz Jezusa np. pan, król, sędzia czy pasterz.

Jednakże tych samych określeń Pismo Święte używa również do LUDZI. Dawid był królem, JHWH jest królem i Pan Jezus jest królem. Nikt jednaj nie dochodzi do wniosku, że Dawid jest Jezusem bo obaj używają takich samych tytułów. Do chrześcijan także powiedziano, że staną się królami np. w Objawieniu  5:10, ale nie upoważnia nas to stwierdzenie do postawienia Pawła czy Piotra na równi z Bogiem czy Jezusem.

Podobnie jest ze słowem “pasterz”. Pasterzem nazwany był Dawid, JHWH, Jezus oraz chociażby Piotr, do którego Jezus powiedział “paś owieczki moje“. Byli tak określani, również inni chrześcijanie co wynika z listu do  Efezjan 4:11.

I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami.

Czy Dawid tylko dlatego, że nazwany został pasterzem wchodzi w skład Trójcy lub jest równy Bogu?

Inny przykład to określenie  “Ojciec”. Żydzi określenie Ojciec odnosili także do Abrahama, ale nikt z nich nie twierdził, że Abraham jest równy Bogu tylko dlatego, że nazwany został Ojcem.

Reasumując, występowanie tego samego zwrotu w stosunku do Boga, ludzi, Dawida czy Jezusa tak na prawdę o niczym nie świadczy!

Król Królów i Pan Panów

Zwolennicy “Trójcy” zwracają jednak uwagę na bardziej dobitny przykład, który omówimy szerzej. Zwróćmy uwagę na poniżej zacytowane wersety z Objawienia 19:16 (BT):

  “A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

oraz z Objawienia 17:14 (BT)

 “Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów

Zwroty te bez wątpienia odniesiono do Pana Jezusa. Jeżeli jednak zajrzymy do 1 Tymoteusza 6:15 okaże się, że odniesiono je również do Boga

Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów

Czy użycie takiego zwrotu w  odniesieniu do Boga Ojca  popiera naukę o Bogu w trzech osobach?

Niestety będziemy zmuszeni zająć się znów “dwójcą” czyli Bogiem Ojcem i Jezusem.  O Duchu Świętym bowiem nic takiego nie powiedziano.  Tak więc nie jest to żaden argument za jednym Bogiem w trzech osobach!

Co mówi kontekst?

Na początek warto zwrócić uwagę na kontekst wypowiedzi z 1 Tymoteusza 6:15 – przeczytajmy zatem werset 17  (BW).

Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Tylko Boga JHWH nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jezus natomiast był widziany, nawet po swoim zmartwychwstaniu.

A jak rozumieć te słowa – wg BT “jedyny, mający nieśmiertelność“?

Jak wynika z Biblii, Bóg może obdarzyć nieśmiertelnością inne stworzenia. Czytamy o tym w 1 Koryntian 15:54

“Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. “

Jeżeli Jezus ma także nieśmiertelność to dlaczego w 1 Tymoteusza 6:15 powiedziano o Bogu, “Jedyny, który ma nieśmiertelność“.

Otóż TYLKO Bóg Ojciec MA nieśmiertelność sam w sobie.  W Słowie Życia czytamy “jedyny nieśmiertelny sam z siebie“. Wszystkie inne stworzenia mogą nią zostać obdarzone.

Wywyższenie Syna

W ew. Jana 5:26 (BT)  czytamy:

Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.

Jednoznacznie z tego fragmentu wynika, że Bóg DAŁ Jezusowi nieśmiertelność. Czy ten co daje z tym co odbiera mogą być sobie równi? (zobacz Czy Najwyższy Bóg może być z kimś równy).

Jak zajrzymy do Dziejów Apostolskich 2:36 znajdziemy tam równie ciekawą wypowiedź:

…  tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.

Jezus Jest Panem Panów bo takim uczynił go Bóg!

W Efezjan 4:5,6 napisano natomiast: “Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi.”. Bóg i Ojciec jest PONAD wszystkim więc także ponad Panem Jezusem!

Dlatego w  Filipian 2:11 (BW)   powiedziano:

“„I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca

Uczynienie Jezusa Panem Panów było zatem, KU CHWALE Boga Ojca!

Król Królów

Co ciekawe, zwrot król królów nie został w Biblii użyty tylko do Boga, ale także do ludzi. W księdze Ezdrasza 7:12 (BW) odniesiono zwrot “król królów” do Artakserksesa:

“Artakserkses, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w zakonie Boga niebios, …”

Nabuchodonozor  także w Ezechiela 26:7 (BT) został takim tytułem nazwany i to przez samego Boga:

“Bo tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sprowadzam z północy na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla królów, z końmi, rydwanami, jeźdźcami, wojskiem i licznym ludem”

Fakty te nie zrównywały tych ludzi z Bogiem Ojcem, który jako jedyny posiadał ten tytuł w stopniu absolutnym! Jak więc widzimy w oparciu o Biblię tytuł “król królów” niektóre osoby w odróżnieniu od Boga Wszechmocnego posiadały ale w stopniu “relatywnym” – to znaczy nadanym (lub z Bożego “dopuszczenia”) i zależnym od Boga!”.

Jest to normalne bo w pierwszym do Koryntian 8:5 powiedziano “A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów “. Nie świadczy to jednak, że wszyscy nazwani panami, bogami czy królami są sobie równi!

W Psalmie 110:1 czytamy “Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu” a w wersecie drugim:

Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!

To JHWH ustanowił Panem Panów swojego syna mówiąc do niego niejako  panuj nad panami i królami.

Dana Mi jest wszelka władza

W Mateusza 28:18 Jezus to potwierdza słowami  (BT) “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.” Ojciec dając wszelką władzę czyni Jezusa Panem Panów i Królem Królów.

Zwrot “Dana Mi jest” wskazuje przy tym że Jezus nie miał tej władzy sam z siebie ale została mu ona DANA!

Potwierdzono to nawet w “Katolickim Komentarzu Biblijnym” (Vocatio) gdzie w komentarzu do tego wersetu napisano:

Dana Mi jest wszelka władza: W oryginale czas przeszły oraz teologiczna strona bierna (ZBG § 236); to Bóg udzielił boskiej władzy Jezusowi jako Synowi Człowieczemu. Władza jest związana z królestwem Bożym (por. Dn 7,14; 2 Krn 36,23; Mt 6,10).”

Mamy więc różnicę w randze osób Jezusa i Boga. To Bóg obdarza władzą a nigdy odwrotnie. Paweł wyjaśnia to w liście 1 do Koryntian 15:27 (EIB):

“Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy. Gdy zaś powiedział, że wszystko zostało poddane, jasne jest, że poza Tym, który Mu wszystko poddał.

Podobnie wg BW “rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.“.

Dla Pawła było to zrozumiałe, że Ojciec jest ponad wszystkim!

Wracając do 1 Tymoteusza 6:15 jeszcze raz zwróćmy uwagę ale tym razem na inne słowa (wytłuszczone):

Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów“.

Właśnie te słowa poświadczają to co wcześniej czytaliśmy w 1  Koryntian 15:27, Bóg jest Królem nad królami w tym nad królem JEZUSEM a Pan Jezus królem nad królami ale “…. z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał“.

W Powt. Prawa 10:17 (BW) nazwano Jahwe Bogiem bogów. Pokazuje to, że nawet nazwanie Pana Jezusa bogiem nie czyni Go równym Ojcu.

Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów.

 

Czego uczymy się z księgi Objawienia?

Wróćmy teraz do Objawienie 19:16  (BT)  “A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.”  i porównajmy to z wersetem z Objawienia 3:12

“Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.”

Czy ma to znaczyć, że ci co będą mieli (np. arcykapłan miał na tabliczce ze złota na czole imię Boże)  na sobie napisane imię Boga … będą Bogiem?

To, że Pan Jezus ma napisane na szacie “KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW” nie czyni Go równym Bogu. Nie świadczy, że jest Bogiem. Wręcz przeciwnie, Jezus jedynie występuje w imieniu Boga.

Przeczytać wystarczy kontekst np. werset 15 gdzie Jezusa przedstawiono jako tego, który ma do wykonania zadanie, bo będzie “wyciskać tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga“. W wersecie 11 powiedziano o Jezusie, że jest  “Wiernym i Prawdziwym“. Komu Jezus jest wierny?

W Objawieniu 3:14 czytamy, że to JEZUS “ …  Świadek wierny i prawdomówny“. Czy  będąc Bogiem Jezus by świadczył sam o sobie?

Użycie takich samych zwrotów jak Ojciec, Król czy Pan, nie świadczy o tym,  że tak samo nazwane osoby będą sobie  równe co do mocy i możliwości.

A co z Duchem świętym wchodzącym rzekomo w skład Trójcy? Warto zwrócić także uwagę, że do Ducha Świętego NIGDY nie użyto w Biblii takich zwrotów jak Bóg, Król czy Pan nie mówiąc już Król Królów.

 

 

Subscribe
Powiadom o

1 Komentarz
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
28 kwietnia 2023 15:49

W istocie w Apok.17:14 o yios czytamy jako: “Baranku”, który zwycięży swoich wrogów… Z jakiego powodu? “gdyż j e s t panem panów, i królem królów”. Tylko, że w wer.18 czytamy o pewnej niewieście mającej: “władzę królewską nad królami ziemi”. Jako tej i takiej, która:”dzierży władzę nad królami ziemi”. Jest ona miastem:”posiadające [czy inny przekład: sprawujące] włądzę nad królami ziemi”. “mającym włądzę królewską nad królami ziemi” itp. Jedna kobieta o absolutnej władzy na ziemi, jakby wynikało z podanego wersetu. Jednak:… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły