Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Zasadniczo ten post dotyczy użycia w Piśmie Świętym takich samych określeń w stosunku do Boga Ojca jak również Pana Jezusa Chrystusa.

Trynitarze często zwracają uwagę na to, że w Biblii użyto takich samych tytułów względem Boga oraz Jezusa np. pan, król, sędzia czy pasterz.

Jednakże tych samych określeń Pismo Święte używa również do LUDZI. Dawid był królem, Jahwe jest królem i Pan Jezus jest królem. Nikt jednaj nie dochodzi do wniosku, że Dawid jest Jezusem bo obaj używają takich samych tytułów. Do chrześcijan także powiedziano, że staną się królami np. w Objawieniu  5:10, ale nie upoważnia nas to stwierdzenie do postawienia Pawła czy Piotra na równi z Bogiem czy Jezusem. Podobnie jest ze słowem „pasterz”. Pasterzem był Dawid, Jahwe, Jezus oraz chociażby Piotr, do którego Jezus powiedział „paś owieczki moje” oraz inni chrześcijanie (zob. Efezjan 4:11 „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami„).

Czy Dawid tylko dlatego, że nazwany został pasterzem wchodzi w skład Trójcy lub jest równy Bogu? Jeżeli nie, to dlaczego niektórzy twierdzą, że Jezus i Jahwe są sobie równi?

Inny przykład to określenie  „Ojciec”. Żydzi określenie Ojciec odnosili także do Abrahama ale nikt z nich nie twierdził, że Abraham jest równy Bogu tylko dlatego, że nazwany został Ojcem. Reasumując, występowanie tego samego zwrotu w stosunku do Boga, ludzi, Dawida czy Jezusa tak na prawdę o niczym nie świadczy!

Zwolennicy Trójcy Świętej zwracają jednak uwagę na bardziej dobitny przykład, który omówimy szerzej. Zwróćmy uwagę na poniżej zacytowane wersety z Objawienia 19:16 (BT):

  „A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

oraz z Objawienia 17:14 (BT)

 „Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów

 

Zwroty te odniesiono do Pana Jezusa. Jeżeli jednak zajrzymy do 1 Tymoteusza 6:15 okaże się, że odniesiono je również do Boga

Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów

Czy użycie takiego zwrotu w  odniesieniu do Boga Ojca  popiera naukę o Bogu w trzech osobach?

Jak zawsze będziemy zmuszeni zająć się „dwójcą” (Bogiem Ojcem i Jezusem) z uwagi na to, że tego zwrotu nie odniesiono nigdzie do Ducha Świętego a więc ciężko jest udowadniać Trójcę osób.

 

Na początek warto zwrócić uwagę na kontekst wypowiedzi z 1 Tymoteusza 6:15 – przeczytajmy zatem werset 17  (BW).

Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Jak rozumieć te słowa – wg BT „jedyny, mający nieśmiertelność

Jak wynika z Biblii, Bóg może obdarzyć nieśmiertelnością inne stworzenia. Czytamy o tym w 1 Koryntian 15:54

„Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. „

Jeżeli Jezus ma także nieśmiertelność to dlaczego w 1 Tymoteusza 6:15 powiedziano „Jedyny, który ma nieśmiertelność„. Otóż TYLKO Bóg Ojciec MA nieśmiertelność sam w sobie. Wszystkie inne stworzenia mogą nią zostać obdarzone. W ew. Jana 5:26 (BT)  czytamy „Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym„. Jednoznacznie z tego fragmentu wynika, że Bóg Jahwe DAŁ Jezusowi nieśmiertelność. Jest to pierwszy argument pokazujący wyraźnie, że zwrot „Król królów, Pan panów” odnosi się do 2 różnych osób, a te różnice wykluczają, że te osoby są sobie równe (zobacz Czy Najwyższy Bóg może być z kimś równy).

Jak zajrzymy do Dziejów Apostolskich 2:36 znajdziemy tam takie słowa: „…  tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. ” Jezus Jest Panem Panów bo tak uczynił Bóg!

W Efezjan 4:5,6 napisano „Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi.) Bóg i Ojciec jest PONAD wszystkimi więc także ponad Panem Jezusem! Dlatego w   Filipian 2:11 (BW)   powiedziano  „I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” Uczynienie Jezusa Panem Panów było zatem, KU CHWALE Boga Ojca!

A czy zwrot król królów został w Biblii użyty także do ludzi? W księdze Ezdrasza 7:12 (BT) odniesiono zwrot „król królów” do Artakserksesa:

Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kapłanowi, znawcy Prawa Boga niebios. – Załatwiono. – Otóż:

Również Nabuchodonozor – zobacz Ezechiela 26:7 (BT) został takim tytułem nazwany i to przez samego Boga:

Bo tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sprowadzam z północy na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla królów, z końmi, rydwanami, jeźdźcami, wojskiem i licznym ludem

Fakty te nie zrównywały tych ludzi z Bogiem Ojcem, który jako jedyny posiadał ten tytuł w stopniu absolutnym! Jak więc widzimy w oparciu o Biblię tytuł „król królów” niektóre osoby w odróżnieniu od Boga Wszechmocnego posiadały ale w stopniu „relatywnym” – to znaczy : nadanym (lub z Bożego „dopuszczenia”) i zależnym od Boga!”.

Jest to normalne bo w pierwszym do Koryntian 8:5 powiedziano „A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów ” co przecież nie świadczy, że wszyscy nazwani panami, bogami czy królami są sobie równi.

W Psalmie 110:1 czytamy „Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu” a w wersecie 2 „Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!„.

To Jahwe ustanowił Panem Panów swojego syna mówiąc do niego niejako  panuj nad panami i królami. W Mateusza 28:18 Jezus to potwierdza słowami  (BT) „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.” Ojciec dając wszelką władzę czyni Jezusa Panem Panów i Królem Królów. Kluczowe jednak w tych rozważaniach jest  to o czym pisał Paweł w liście 1 do Koryntian 15:27

„Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.

Podobnie wg BW „rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.„.

Dla Pawła było to zrozumiałe, ale nie dla wszystkich ta prosta prawda jest tak oczywista, że Ojciec jest ponad wszystkim!

Wracając do 1 Tymoteusza 6:15 jeszcze raz zwróćmy uwagę ale tym razem na inne słowa (wytłuszczone)

Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów„.

Właśnie te słowa poświadczają to co wcześniej czytaliśmy w 1  Koryntian 15:27, Bóg jest Królem nad królami w tym nad królem JEZUSEM a Pan Jezus królem nad królami ale „…. z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał„. W Powt. Prawa 10:17 (BW) nazwano Jahwe Bogiem bogów co pokazuje, że nawet nazwanie Pana Jezusa Bogiem nie czyni Go równym Ojcu.  „Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów

Wróćmy teraz do Objawienie 19:16  (BT)  „A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.”  i porównajmy to z wersetem z Objawienia 3:12

„Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię”

Czy ma to znaczyć, że ci co będą mieli (np. arcykapłan miał na tabliczce ze złota na czole imię Boże)  na sobie napisane imię Boga … będą Bogiem? To, że Pan Jezus ma napisane na szacie „KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW” nie czyni Go równym Bogu. Nie świadczy także że jest Bogiem a wręcz przeciwnie, że jedynie występuje w imieniu Boga.

Przeczytać wystarczy kontekst np. werset 15 gdzie Jezusa przedstawiono jako tego, który ma do wykonania zadanie, bo będzie „wyciskać tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga„. W wersecie 11 powiedziano o Jezusie, że jest  „Wiernym i Prawdziwym„. Komu Jezus jest wierny? W Objawieniu 3:14 czytamy, że to JEZUS „ …  Świadek wierny i prawdomówny„. Czy  będąc Bogiem Jezus by świadczył sam o sobie? Czyż świadek to nie ktoś, kto widział zdarzenie i o nim świadczy a nie jego  uczestnik?

Jak widzimy użycie takich samych zwrotów nie świadczy o tym,  że tak samo nazwane osoby będą sobie  równe co do mocy i możliwości. Warto zwrócić także uwagę, że do Ducha Świętego NIGDY nie użyto w Biblii takich zwrotów jak Bóg, Król czy Pan.

 

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty