Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus ma początek a Bóg nie ma – Objawienie 3:14

Czy Jezus został zrodzony czy istniał od zawsze?

W  liście 1 Jana 5:1 możemy przeczytać słowa, od których zaczniemy  rozważania, a które zacytuję z dwóch przekładów katolickich:

“Ktokolwiek wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. Ktokolwiek miłuje samego Dawcę życia, miłuje również tego, który od owego Dawcy życie otrzymał.” (BWP) 
“Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje Tego, który zrodził, miłuje również Tego, który z Niego został zrodzony.” (Biblia Poznańska)

Jan wyraźnie wyjaśnia, że wiara w Chrystusa (Mesjasza, Pomazańca) wiąże się z uznaniem faktu, że Pan Jezus został zrodzony  przez Boga, a Bóg jest dawcą życia Jezusa!

Jest to zrozumiałe dla osób, które rozumieją znaczenie słowa Chrystus. Nie można być bowiem i Chrystusem (Mesjaszem)  i Bogiem Najwyższym, czyli namaszczonym i namaszczającym.

Kto zatem wierzy, że Jezus jest Chrystusem, nie może uznawać Trójcy.

Jezus żyje dzięki Ojcu

W ewangelii Jana 5:26 czytamy

Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.

Tekst ten stwierdza, że Pan Jezus otrzymał życie od swego Ojca. Jest biorcą życia w sobie które DAŁ mu Ojciec. Podobnie czytamy w Jana 6:57 czytamy:

“Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

Jezus żyje przez Ojca. Żeby nie było wątpliwości Jezus wyjaśnia, że tak samo jak on żyje przez Ojca tak chrześcijanie będą żyć przez niego (Jezusa). Gdyby Jezus miał życie sam w sobie to porównanie nie miałoby żadnego sensu!

Zrodzony i pierworodny

Z Pisma Świętego jednoznacznie wynika, że Pan Jezus został zrodzony, i jest pierwszą powołaną przez Boga do życia osobą – stąd określenie pierworodny użyte w liście do Kolosan 1:15 gdzie możemy przeczytać o Panu Jezusie:

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia

Ten tekst mówi, że Pan Jezus jest pierworodnym czyli pierwszą duchową  osobą, którą Bóg powołał do życia. Potwierdza takie rozumowanie fragment z listu do Hebrajczyków 1:6 gdzie czytamy o Jezusie również  jako pierworodnym synu

I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat …”

Jak widzimy Jezus nazwany był pierworodnym zanim pojawił się na Ziemi. Bóg wprowadził Go na świat jako swojego pierworodnego syna.

Taki tok myślenia potwierdza także księga Przysłów 8:22-25 mówiąca o Jezusie jako Bożej  mądrości. W pierwszych wiekach (również obecnie) wielu pisarzy chrześcijańskich uznawało, że opisana tu mądrość to symbolika przedludzkiego bytu Jezusa.

Mądrość z księgi Przysłów

Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata,  Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona

Jak widzimy, mądrości przypisano cechy osoby i przedstawiono ją tak, jakby potrafiła mówić i działać.  Nie może tu chodzić o “mądrość Boga”,  bo jak wiemy Ona zawsze istniała w Bogu więc nie mogła zostać stworzona.

Użyty w tym fragmencie zwrot stworzył mnie jako pierwociny” potwierdza, że “Mądrość” nie tylko miała swój początek ale była pierwszym aktem stwórczym Boga. Została zrodzona (stąd tytuł Boga jako Ojca) a stało się to jeszcze “przed powstaniem świata“. Dlatego też Pan Jezus w Jana 6:57 mógł powiedzieć że żyje dzięki Ojcu.  Jezus żyje dzięki Ojcu jak każdy syn ludzki żyje dzięki swemu Ojcu. Jezus jest nazwany także “jednorodzonym” w Jana 1:18 z uwagi na to, że tylko on był stworzony bezpośrednio przez Boga:

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go

Jak widzimy Jezus ma “naturę” boską ale jest Bogiem zrodzonym w przeciwieństwie do swego Ojca. Po zrodzeniu “Słowa” wszystko inne było już stwarzane z Jego udziałem o czym czytamy chociażby w Hebrajczyków 1:2

Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.“.

Zwróćmy uwagę, że Jezus jest tylko wykonawcą woli Bożej, PRZEZ którego Bóg stworzył wszystko na niebie i na ziemi jak czytamy w Kolosan 1:16

Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” .

Boży dziedzic

To Bóg Jahwe ustanowił Jezusa dziedzicem (dziedzic dziedziczy nie po sobie tylko po Ojcu). Wszystko  zostało stworzone nie tylko „poprzez niego”, ale też „dla niego”, jako pierworodnego Syna.
Wynika z przytoczonych wersetów, że Ojciec Jezusa jest przyczyną a Jezus mistrzowskim wykonawcą woli swego Ojca. W Jana 6:38 Jezus potwierdza, że wszystko jest zamysłem i wolą Boga:

“Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał

Logiczny jest więc wniosek, że właśnie do tego pierworodnego Syna JHWH powiedział słowa, w których co niektórzy doszukują się Trójcy  z Rodzaju 1:26 „Uczyńmy człowieka na obraz nasz i podobieństwo”.

Słowo z ewangelii Jana

Stworzenie Słowa potwierdza także Jan w 1 wersecie tej ewangelii.

“Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo

Pomijając tu polemiki na temat Słowa, które jest Bogiem  chcę zwrócić uwagę na użyty tu zwrot „Na początku”. Co on wnosi do naszych rozważań?

Zwróćmy uwagę od jakiego zwrotu rozpoczyna się księga Rodzaju. „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” Czy ziemia istniała zawsze czy miała początek? A Słowo, które “Na początku” powołał do istnienia Bóg,  istniało zawsze czy miało początek?

Czy to tylko przypadek, że Stary Testament i ewangelia Jana zaczynają się tymi właśnie słowami? A czy możemy powiedzieć, że  na początku był Bóg! NIE. Przecież Bóg nie ma początku, Bóg istniał od zawsze.

Dlaczego zatem o Słowie powiedziano jak czytamy w 2 wersecie ewangelii Jana ” Ono było na początku u Boga“? A dalej w Jana 1:3 czytamy “Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.”  Tak jak projektant jest twórcą domu chociaż nie on wznosił mury budynku, tak przez Jezusa powstało wszystko co nas otacza.

 I na koniec słowa z Objawienia 3:14 gdzie o Jezusie powiedziano, że jest:

początek stworzenia Bożego” (tak samo podaje BT)

O Jezusie powiedziano tu, że jest „początkiem stworzenia co potwierdza wcześniejsze rozważania, że został stworzony jako pierwszy z pośród innych istot duchowych (aniołów).

Początek

Niektórzy chcą zaciemnić to wyraźne oświadczenie odwołując się do niuansów gramatyki greckiej, zapominając, że Biblia nie do znawców greki była kierowana, ale do prostych ludzi, dla których początek to początek. Zresztą patrząc nawet na język grecki  podobny zwrot znajdujemy np. w  2 Piotra 3:4 “…  Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata” (gr arches ktiseos) oraz wielu wersetach, gdzie użyto tego samego zwrotu odnoszącego się do   np. „początku ewangelii” czy „początku boleści”. Jezus w Objawieniu 3:14 jest nazwany początkiem stworzenia Bożego w takim sensie na jaki wskazują inne wcześniej omówione wersety.

A co mówią proroctwa? Zwróćmy uwagę na Micheasza 5:1(BW)

“Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych

Czyż nie wynika z tych słów że Ten, który miał przyjść na ziemię miał swój początek?A o czym mówi kontekst? W wersecie 3

“Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.”

Jak widzimy nie Bóg miał zejść wg. proroctw na ziemię, ale ktoś od Boga, kto w imieniu swojego Boga i w mocy otrzymanej od niego narodzi się jako Mesjasz!

Zrodzony

W Biblii istnieje zasadnicza różnica pomiędzy Ojcem a Synem Boga wykluczająca to, że Jezus jest częścią Trójcy, albo wchodzi w skład Jedności Bóstwa. Jezus jest bowiem zrodzony (stworzony) czego nigdzie nie powiedziano w Biblii o JHWH czyli Jego Ojcu! Dla przykładu w Psalmie 2:7 powiedziano o Jezusie

“Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem

Czy zwrot dziś nie sugeruje początku istnienia Syna bożego? Podobnie w liście do Hebrajczyków  5:5 (BT) czytamy

“Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził

 

Uznajmy więc, że Słowo Boże ma rację, zgodnie z tym o czym pisał Paweł w 1 liście do Koryntian 8:6:

“Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy”

Subscribe
Powiadom o

27 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
25 listopada 2023 13:19

Od dawna wer.26 z Jana 5 [J 5:26] przedstawiany jest jako dowód wiecznego istnienia hyios=syna. I nie bez powodu w udanym artykule, wartym polecenia, mamy już na samym początku, odwołanie do tego wersetu. Przytoczonym kontrargumentem na podawany werset, jest inny. J 6:57 I tak mamy “walkę na wersety”. Jednak jedni przedłożą, ten pierwszy werset nad drugi. Inni odwrotnie. Tamten, ponad ten. Aldona Różanek, która polemizuje ze “świadkami” podany wer.z J 5:26 przedstawia jako dowód posiadania przez hyios natury swego ojca,… Czytaj więcej »

Robert
9 lutego 2023 11:40

Wśród rzeczników trynitaryzmu znajdziemy dyskutantów, którzy odmawiają rozumieniu “pierworodny wszelkiego stworzenia” jako “pierwsze stworzenie”. I w istocie w greckim na określenie “pierwszy stworzony” używano innego słowa, niż użytego w Kol.1:15 I w wer.18 gdy czytamy: “on jest [1]początkiem, [2]pierworodnym spośród umarłych” mamy dwa greckie słowa. Nie chcę teraz odnieść się do istniejącej pomiędzy nimi bliskości i różnic. Mam jednak świadomość istnienia takiej argumentacji, i o trym później. Tak naprawdę samo określenie “prototokos pases ktiseos” tzn. pierworodny wszelkiego stworzenia można interpretować… Czytaj więcej »

Makinero
9 stycznia 2023 23:08

Ludzie nie mogą przeboleć słowa “początek” w Obj 3:14. Próbują za wszelką cenę przeinaczyć fakty. A fakty co prawa są bolesne dla tych, co nie chcą przyjąć prawdy co do Jezusa, że On jest początkiem stworzenia przez Boga. Powstało już wiele artykułów w obronie “boskości Jezusa” i “Jego wieczności z Ojcem”. A nawet istnieją tłumaczenia Biblii, które nawet na siłę zmieni sens słowa, aby tylko dopasować do ich wierzeń. Przekłady takie jak np. CEB, CJB, ERV, EHV, EXB, ICB, NCV,… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
Luki
16 lipca 2022 19:30

Witam,Duchową istotą jest według mnie poprawnie niż Duchową osobą… osoba zakłada Maske i jest wykreowaną postacią jakiegoś filozofa…. Tak jak my jesteśmy człowiekami a nie osobami… Pan Bóg stworzył człowieka a nie osobę, pozdrawiam…

makinero
19 grudnia 2021 00:08

Ale przecież w księdze Daniela też czytamy, że Bóg(Dn 7:9) (…)Istniejący od Dni Pradawnych (…)

makinero
9 grudnia 2021 14:01

Objawienie 2:18. Mesjasz, będąc już w Niebie, NIEmówi o sobie, że jest Bogiem Wszechmocnym.
Mówi natomiast:
(…)Tak mówi Syn Boży(…) (Obj 2:18)
(…)Tak mówi ‚Pierwszy i Ostatni’, ten, który umarł, (…) (Obj 2:8)
Mowią, że Pierwszy i Ostatni (ALFA i OMEGA) to Jezus. To pytanie do WYZNAWCÓW TRÓJ-coś tam…Czy “Alfa i Omega” Wszechmocny Bóg umarł???
Pytałem się już tyle ludzi I NIKT żadnen z Trojcy mi nie odpowiedzial merytorycznie, tylko bełkot i obrazanie ludzi.

przemek
Editor
12 sierpnia 2021 07:53

Trynitarze chcą poprzez to, że Pismo Święte używa w stosunku do Pana Jezusa zwrotu “zrodzony” osiągnąć kilka swych doktrynalnych celów. 1. Twierdzą “zrodzony” a “nie stworzony” . Jakoby te dwa zwroty w żadnym wypadku nie można było stosować zamiennie. 2. Twierdzą, że zwrotu “zrodzony” w takim kontekście jak do Pana Jezusa “nie wolno stosować” do żadnego stworzenia. 3. Twierdzą, że zwrot “zrodzony” uzasadnia trynitarną wiarę w to, iż Pan Jezus jest “równie odwieczny” jak Bóg Ojciec. Wszystkim zwolennikom Trójcy Świętej… Czytaj więcej »

dfgdgfdfg
21 marca 2021 19:08

Dzięki za podanie wersetów które całkowicie negują waszą niewiarę w Trójcę. Wykorzystam.

przemek
Editor
27 września 2020 17:34

W temacie próbowania przez trynitarzy “rozwadniania” treści Słowa Bożego oraz wniosków z tekstów biblijnych uwypuklających fakt : “zrodzenia” oraz “zaistnienia ” Pana Jezusa dzięki Bogu Ojcu, warto zastanowić się nad nauczaniem Pana Jezusa w temacie relacji między Panem Jezusem a Bogiem oraz Panem Jezusem a Jego uczniami ! Pan Jezus uczy , że dla Niego jak i dla ludzkości to Bóg Jahwe jest Ojcem! (relacje Ojciec i syn) , natomiast dla nas, uczniów relacje z Panem Jezusem to relacje :… Czytaj więcej »

Abadon
12 kwietnia 2020 11:41

Tak sobie czytam i pytam. Po co takie zagadki Bogu skoro mógłby prosto,czytelnie przekazać ludziom o co w tym chodzi? Przecież będąc Mądrością i wszechwiedzącym to wiedział ,że mnóstwo ludzi będzie w to wnikać i ten który będzie mądrzejszy będzie dopytywał .Myślę że Biblie napisała osoba po to aby ludzie mniej inteligentni nie wnikali co,jak i po co ? Ludziom pokroju trzody na pytanie co wolisz? Milion czy 1000x 10000zł powiedzą że milion .Oni nie będą wnikać ile to jest… Czytaj więcej »

Zibi
20 listopada 2018 12:14

Kolosan 1 opisuje nowe stworzenie w Panu Jezusie, nie mające nic wspólnego ze starym stworzeniem w którym Stwórca stwarza osobiście wszystko. Psalm 33:6, Hebr. 11:3, Wyjścia 20:11

2 Koryntian 5:17 – Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

Przemek
Editor
23 czerwca 2015 11:15

Trynitarze próbują rozwodnić argumentację antytrynitarną tegoż tekstu podważając znaczenie greckiego słowa “arche”. Oto pewien komentarz do takiej postawy znaleziony w internecie: “Jeżeli poświęci się tylko z 15 minut na uważne przejrzenie każdego miejsca gdzie występuje w NT gr. słówko “arche” to przekonamy się iż NIGDY nie oznacza ono użyte w stosunku do Jezusa “początku” w sensie jakiejś “zasady” czy “władzy” górowania nad czymś. Wszystkie przypadki oddają zgodnie że chodzi o najnormalniejszy w świecie zwykły początek w sensie czasu. Chrystus jako… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły