Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Jezus został zrodzony czy istniał od zawsze?

W  liście 1 Jana 5:1 możemy przeczytać słowa, od których zaczniemy  rozważania a które zacytuję z dwóch przekładów katolickich:

„Ktokolwiek wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. Ktokolwiek miłuje samego Dawcę życia, miłuje również tego, który od owego Dawcy życie otrzymał.” (BWP) 
„Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje Tego, który zrodził, miłuje również Tego, który z Niego został zrodzony.” (Biblia Poznańska)

Jan wyraźnie wyjaśnia, że wiara w Chrystusa (Mesjasza, Pomazańca) wiąże się z uznaniem faktu, że Pan Jezus został zrodzony  przez Boga, a Bóg jest dawcą życia Jezusa!

Jest to zrozumiałe dla osób, które rozumieją znaczenie słowa Chrystus. Nie można być bowiem i Chrystusem (Mesjaszem)  i Bogiem Najwyższym, namaszczonym i namaszczającym. Kto zatem wierzy, że Jezus jest Chrystusem, nie może uznawać Trójcy.

W ewangelii Jana 5:26 czytamy

Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.

Tekst ten stwierdza, że Pan Jezus otrzymał życie od swego Ojca. Jest odbiorcą życia w sobie które DAŁ mu Ojciec. Podobnie czytamy w Jana 6:57 czytamy:

„Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.”

Jezus żyje przez Ojca. Żeby nie było wątpliwości Jezus wyjaśnia, że tak samo jak on żyje przez Ojca tak chrześcijanie będą żyć przez niego (Jezusa). Gdyby Jezus miał życie sam w sobie to porównanie nie miałoby żadnego sensu!

Z Pisma Świętego jednoznacznie wynika, że Pan Jezus został zrodzony, i jest pierwszą powołaną przez Boga do życia osobą – stąd określenie pierworodny użyte w liście do Kolosan 1:15 gdzie możemy przeczytać o Panu Jezusie:

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia

Ten tekst mówi, że Pan Jezus jest pierworodnym czyli pierwszą duchową  osobą, którą Bóg powołał do życia. Potwierdza takie rozumowanie fragment z listu do Hebrajczyków 1:6 gdzie czytamy o Jezusie również  jako pierworodnym synu

I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat …”

Jak widzimy Jezus nazwany był pierworodnym zanim pojawił się na Ziemi. Bóg wprowadził Go na świat jako swojego pierworodnego syna.

Taki tok myślenia potwierdza także księga Przysłów 8:22-25 mówiąca o Jezusie jako Bożej  mądrości. W pierwszych wiekach (również obecnie) wielu pisarzy chrześcijańskich uznawało, że opisana tu mądrość to symbolika przedludzkiego bytu Jezusa. Przeczytajmy ten fragment.

Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata,  Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona

Jak widzimy, mądrości przypisano cechy osoby i przedstawiono ją tak, jakby potrafiła mówić i działać.  Nie może tu chodzić o „mądrość Boga”,  bo jak wiemy Ona zawsze istniała w Bogu więc nie mogła zostać stworzona.

Użyty w tym fragmencie zwrot stworzył mnie jako pierwociny” potwierdza, że „Mądrość” nie tylko miała swój początek ale była pierwszym aktem stwórczym Boga. Została zrodzona (stąd tytuł Boga jako Ojca) a stało się to jeszcze „przed powstaniem świata„. Dlatego też Pan Jezus w Jana 6:57 mógł powiedzieć że żyje dzięki Ojcu.  Jezus żyje dzięki Ojcu jak każdy syn ludzki żyje dzięki swemu Ojcu. Jezus jest nazwany także „jednorodzonym” w Jana 1:18 z uwagi na to, że tylko on był stworzony bezpośrednio przez Boga:

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go

Jak widzimy Jezus ma „naturę” boską ale jest Bogiem zrodzonym w przeciwieństwie do swego Ojca. Po zrodzeniu „Słowa” wszystko inne było już stwarzane z Jego udziałem o czym czytamy chociażby w Hebrajczyków 1:2

Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.„.

Zwróćmy uwagę, że Jezus jest tylko wykonawcą woli Bożej, PRZEZ którego Bóg stworzył wszystko na niebie i na ziemi jak czytamy w Kolosan 1:16

Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” .

To Bóg Jahwe ustanowił Jezusa dziedzicem (dziedzic dziedziczy nie po sobie tylko po Ojcu). Wszystko  zostało stworzone nie tylko „poprzez niego”, ale też „dla niego”, jako pierworodnego Syna.

Wynika z przytoczonych wersetów, że Ojciec Jezusa jest przyczyną a Jezus mistrzowskim wykonawcą woli swego Ojca. W Jana 6:38 Jezus potwierdza, że wszystko jest zamysłem i wolą Boga:

„Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał

Logiczny jest więc wniosek, że właśnie do tego pierworodnego Syna Jahwe powiedział słowa, w których co niektórzy doszukują się Trójcy  z Rodzaju 1:26 „Uczyńmy człowieka na obraz nasz i podobieństwo”.

Stworzenie Słowa potwierdza także Jan w 1 wersecie tej ewangelii.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo

Pomijając tu polemiki na temat Słowa, które jest Bogiem  chcę zwrócić uwagę na użyty tu zwrot „Na początku”. Co on wnosi do naszych rozważań?

Zwróćmy uwagę od jakiego zwrotu rozpoczyna się księga Rodzaju. „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” Czy ziemia istniała zawsze czy miała początek? A Słowo, które „Na początku” powołał do istnienia Bóg,  istniało zawsze czy miało początek?

Czy to tylko przypadek, że Stary Testament i ewangelia Jana zaczynają się tymi właśnie słowami? A czy możemy powiedzieć, że  na początku był Bóg! NIE. Przecież Bóg nie ma początku, Bóg istniał od zawsze.

Dlaczego zatem o Słowie powiedziano jak czytamy w 2 wersecie ewangelii Jana ” Ono było na początku u Boga„? A dalej w Jana 1:3 czytamy „Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.”  Tak jak projektant jest twórcą domu chociaż nie on wznosił mury budynku, tak przez Jezusa powstało wszystko co nas otacza.

 I na koniec słowa z Objawienia 3:14 gdzie o Jezusie powiedziano, że jest:

początek stworzenia Bożego” (tak samo podaje BT)

O Jezusie powiedziano tu, że jest „początkiem stworzenia co potwierdza wcześniejsze rozważania, że został stworzony jako pierwszy z pośród innych istot duchowych (aniołów).

Niektórzy chcą zaciemnić to wyraźne oświadczenie odwołując się do niuansów gramatyki greckiej, zapominając, że Biblia nie do znawców greki była kierowana, ale do prostych ludzi, dla których początek to początek. Zresztą patrząc nawet na język grecki  podobny zwrot znajdujemy np. w  2 Piotra 3:4 „…  Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata” (gr arches ktiseos) oraz wielu wersetach, gdzie użyto tego samego zwrotu odnoszącego się do   np. „początku ewangelii” czy „początku boleści”. Jezus w Objawieniu 3:14 jest nazwany początkiem stworzenia Bożego w takim sensie na jaki wskazują inne wcześniej omówione wersety.

A co mówią proroctwa? Zwróćmy uwagę na Micheasza 5:1(BW)

Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych

Czyż nie wynika z tych słów że Ten, który miał przyjść na ziemię miał swój początek?A o czym mówi kontekst? W wersecie 3

Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.

Jak widzimy nie Bóg miał zejść wg. proroctw na ziemię ale ktoś od Boga, kto w imieniu swojego Boga i w mocy otrzymanej od niego narodzi się jako Mesjasz!

W Biblii istnieje zasadnicza różnica pomiędzy Ojcem a Synem Boga wykluczająca to, że Jezus jest Częścią Trójcy albo wchodzi w skład Jedności Bóstwa. Jezus jest bowiem zrodzony (stworzony) czego nigdzie nie powiedziano w Biblii o Jahwe czyli Jego Ojcu! Dla przykładu w Psalmie 2:7 powiedziano o Jezusie

Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem

Czy zwrot dziś nie sugeruje początku istnienia Syna bożego? Podobnie w liście do Hebrajczyków  5:5 (BT) czytamy

„Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził

 

Uznajmy więc, że Słowo Boże ma rację, zgodnie z tym o czym pisał Paweł w 1 liście do Koryntian 8:6:

„Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy”

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  7 komentarze: Jezus ma początek a Bóg nie ma – Objawienie 3:14

  • Kolosan 1 opisuje nowe stworzenie w Panu Jezusie, nie mające nic wspólnego ze starym stworzeniem w którym Stwórca stwarza osobiście wszystko. Psalm 33:6, Hebr. 11:3, Wyjścia 20:11

   2 Koryntian 5:17 – Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

   • Wpis nie porusza kwestii „nowego stworzenia”, ale tego „Czy Jezus miał początek”. Z Kolosan rozważany był tylko zwrot, nazywający Pana Jezusa „pierworodnym”. Co wg. Pana wynika z kontekstu z Kol 1:16 „Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne” czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i d1a niego zostało stworzone. Czy chodzi tutaj o nowe stworzenie?
    Oczywiście zgadzamy się z nauką o „nowym stworzeniu” przedstawioną na kartach Pism.

  • Trynitarze próbują rozwodnić argumentację antytrynitarną tegoż tekstu podważając znaczenie greckiego słowa „arche”. Oto pewien komentarz do takiej postawy znaleziony w internecie:

   „Jeżeli poświęci się tylko z 15 minut na uważne przejrzenie każdego miejsca gdzie występuje w NT gr. słówko „arche” to przekonamy się iż NIGDY nie oznacza ono użyte w stosunku do Jezusa „początku” w sensie jakiejś „zasady” czy „władzy” górowania nad czymś. Wszystkie przypadki oddają zgodnie że chodzi o najnormalniejszy w świecie zwykły początek w sensie czasu.

   Chrystus jako pierwsze stworzenie Boga, jest Jego „pierworodnym” (Kol 1:15) i w bycie przedludzkim był nazywany „Słowem”(Jn 1:1). Określenie „początek” np. w Jana 1:1 nie może się odnosić do „początku” Stwórcy, gdyż jest On wieczny i takiego nie miał (Ps 90:2). Musi zatem chodzić o początek dzieła stwarzania, gdy Bóg powołał do istnienia Słowo, swego pierworodnego Syna. W podobnym sensie wyraz „początek” został użyty gdzie indziej w odniesieniu do rozpoczęcia jakiegoś okresu, działania czy procesu np.

   a. „początek” chrześcijańskiej działalności adresatów pierwszego listu Jana (1Jn 2:7; 3:11) – co przeciez nie oznacza że działali od zawsze

   b. „początek” buntu szatana (1Jn 3:8) – logicznie jest że kiedyś w mierzalnym punkcie czasu te bunt musiał się zacząć , szatan na początku nie grzeszył kiedy był dobrym aniołem

   c. „wszystko trwa od początku stworzenia” (2P 3:4) podobnie jak w ST w Rdz 1:1 „en rache” – na pczątku” Bóg stworzył niebo i ziemię, tak tutaj Piotr o tym przypomina, co w istocie miało kiedyś swój początek

   d. „początek boleści” Mt 24:8 ma swój początek

   e. „szatan był zabójcą od początku” czyli od momentu gdy zszedł na złą drogę, gdyż wcześniej był prawy Jn 8:44

   f. „początek usłyszenia nowego przykazania” kiedyś miało swój początek w wczasie (1 J 2:7)

   g.”początek” zdradzieckich poczynań Judasza (Jn 6:64) – identycznie jak wyżej z z szatanem

   h. „początek stworzenia człowieka” – (Mar 10:6; 13:9) który nie od zawsze istniał, itd.

   W analogiczny sposób wyraz „arche” = „początek” zastosowano w stosunku do Pana Jezusa w J 1:1; Kol 1:18 i Obj 3:14 bo niby dlaczego w inny? ”

   Te argumenty oraz ostatnie pytanie oczywiście powinni przemyśleć trynitarze ;-).

   • Panie Przemku proszę przeczytać Obj.1:8; 21:6; 22:13 w tych fragmentach słowo arche dotyczy Boga Ojca. I jeśli chce Pan twierdzić, że Syn ma początek, to powinien Pan to samo powiedzieć o Ojcu. I więcej, powinieneś także twierdzić, że Bóg ma nie tylko początek ale i koniec,.gdyż jest nazwany pierwszym /ARCHE/ i ostatnim, początkiem i końce.
    Panie Przemku trochę więcej pokory gdy mówimy o Bogu który przedstawił się nam w Biblii że jest Bogiem w Trzech Osobach.

    • Panie Piotrze, dziękuję za przypomnienie potrzeby okazywania pokory (tego nigdy za wiele). Staram się okazywać pokorę wobec Słowa Bożego gdyż jest to list Boga do ludzkości … Bóg zna nas najlepiej również nasze ograniczenia w pojmowaniu „głębi spraw Bożych”. Biblia posiada zatem wiele odniesień czy przykładów, przypowieści z życia człowieka wziętych – tak byśmy mogli lepiej zrozumieć co Bóg chce nam przekazać i (chyba uważam to wbrew Panu) nie jest napisana tak niejednoznacznie, że nie możemy dostrzec objawienia Bożego czy Bóg Biblii jest JEDYNY czy Trójjedyny!? Pisze Pan , że Bóg Biblii przedstawiał się jako Trójjedyny??? Proszę podać choć jeden czy dwa wersety biblijne uzasadniające atanazjańskie wyznanie wiary a więc tyczące TRZECH osób , ich wzajemnych relacji : RÓWNOŚCI I WSPÓŁODWIECZNOŚCI oraz tego , że stanowią TRÓJJEDYNEGO BOGA? Może choć jeden biblijny przykład (trojaczków???) czy przypowieść to uzasadniającą? Ja pokornie uznam czytelny przekaz Słowa Bożego a Pan czy pokornie dostrzega wielką ilość antytrynitarnych treści zawartych w Biblii? Co do słowa ARCHE (w Obiawieniu3:14) to wskazywałem na szereg słowników gdzie każdy oczywiście może przeczytać, iż oprócz podstawowego znaczenia słowo to może (w zależności od kontekstu) mieć inne znaczenie ale idąc tropem pana argumentacji proszę pokazać gdzie w Biblii : Bóg Ojciec lub Duch Święty są nazwani „POCZĄTEK STWORZENIA BOGA” (szyk wyrazów za interlinearnym przekładem wydawnictwa Vocatio)? Jeśli Pan to zrobi, uznam słuszność pańskiej argumentacji zawartej w powyższym komentarzu (tyczącym zrównania w tym zwrocie Pana Jezusa zarówno Boga Ojca jak i Ducha Świętego).
     Pozdrawiam. Przemek

    • Interesujące Pana Piotra teksty biblijne omówione są na blogu w poniższym komentarzu (warto się zapoznać i wyrobić własne zdanie)

     https://blog.antytrynitarianie.pl/alfa-i-omega/

     Jedno jest pewne teksty te wbrew intencjom Pana Piotra nie dowodzą poprawności atanazjańskiego wyznania wiary z Pismem Świętym!!!

    • Panie Piotrze w którym miejscu Bóg się tak przedstawia, że „jest Bogiem w trzech osobach”?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty