Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Jezus jest Stwórcą? – Hebrajczyków 1:2

Czy Jezus istniał przed przyjściem na Ziemię?

Część antytrynitarzy odrzuca, a część popiera taką koncepcję, która jest kluczowa jeżeli chodzi o rozważania czy Jezus brał udział w dziele stwarzania.  Co ważne, nie wpływa ona na rozumienie Boga jako jednoosobowego bytu, który jest ponad wszystkim. Obie grupy, zarówno wierzący w przedludzki byt Jezusa, jak również przeciwni temu, nie uznają Trójcy,  i obie grupy uważają Jezusa za  Syna Bożego i Mesjasza narodzonego z Marii.

Wśród ugrupowań uznających preegzystencję Jezusa są między innymi:

 • Badacze Pisma Świętego
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Świadkowie Jehowy
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
 • Część Braci Polskich (np. Piotr z Goniądza)

Przeciwni teorii przedludzkiego bytu Jezusa są natomiast

 • Większa część Braci Polskich
 • Unitarianie
 • Zbory Boże ChDS
 • Chrystadelfianie
 • Socynianie

Czy Jezus jest “Stwórcą”, jak twierdzą zwolennicy Trójcy?

 

Podczas rozmów z trynitarzami często słyszymy twierdzenie, że skoro Jezus wraz z Bogiem uczestniczył w stwarzaniu, więc  jest Stwórcą, więc musi być częścią Trójcy.

Często na dowód tego przytacza się werset z księgi Rodzaju 1:26.

Jak wykazaliśmy jednak w artykule “Do kogo Bóg mówi uczyńmy“, Izraelici czytając ten fragment Tory, nie uważali, że Bóg jest więcej niż w jednej osobie. Żydzi studiujący Pisma uważali, że jest to forma „narady” Boga z jego anielskim „dworem”, czyli aniołami. Podobnego zdania są nawet bibliści katoliccy, których  cytujemy we wspomnianym artykule, do którego prowadzi powyższy link.

Czy nie uważasz, że przy założeniu  “Trójcy”, byłoby to  co najmniej dziwne, że Bóg rozmawia sam z sobą? Mówi rzekomo do innych (w sobie) osób, będąc przy tym JEDNYM BOGIEM!

Jaki sens ma taki dialog?

Przyjęcie natomiast koncepcji, że Bóg mówił w Rodzaju 1:26  do kogoś od niego odrębnego, na przykład do aniołów lub swojego Syna,  harmonizuje z wieloma wypowiedziami Pisma Świętego, chociażby z 1 listu do Koryntian 8:6 (BT):

„dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”

Warto zwrócić uwagę  na rozdzielenie w tym wersecie Boga Ojca (projektanta i architekta), “od którego wszystko pochodzi”, od osoby Pana Jezusa (wykonawcy jego słowa), “przez którego wszystko się stało”.

Trzeba się również zastanowić, dlaczego w wersecie z 1 listu do Koryntian 8:6, pominięto całkowicie rolę “rzekomej trzeciej osoby Boga” a mianowicie Ducha Świętego, o którym się nawet nie wspomina.

 

Czy Jezus jest “Architektem” czy “Projektantem”?

Jasno taka różnica  wynika z listu do Hebrajczyków 1:2 (BW)

“Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. “

Kto stworzył wszechświat? Bóg.

Przez kogo? Przez Pana Jezusa.

O zwrocie “przez“, używanym w stosunku do Pana Jezusa, pisaliśmy w artykule: Czy Hebrajczyków 1:8-10 potwierdza Trójcę, z którego pochodzi poniższy  cytat

“O Jezusie możemy jedynie przeczytać, że brał udział w stwarzaniu, lub że poprzez niego coś zostało stworzone. Co ważne pisarze wówczas używają greckiego przyimka ,,δι” plus dopełniacz, co wskazuje na pośrednika czynności (przez niego, przy jego pomocy, za jego pośrednictwem). W przypadku gdy jest mowa o przyczynie dzieła stwórczego czyli o bezpośrednim sprawcy czynności, wówczas konsekwentnie używa się w Nowym Testamencie przyimka ,,υπο”.”

Potwierdza taki wniosek księga Objawienia 4:11 (BW) gdzie czytamy:

“Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”

Jak widzimy, Bóg jest tym, któremu należy się cześć za akt stworzenia. Jednakże druga część tego wersetu, nie wskazuje na to, że Bóg sam wszystko własnoręcznie tworzył. Zwrot “z woli twojej zostało stworzone” zwraca uwagę, na Boga jako przyczynę oraz na udział kogoś, kogo można by nazwać wykonawcą Jego woli.

Przysłów 8:22-25

Taka rola Pana Jezusa pasuje do opisu z Przypowieści 8:22-25. Wielu komentatorów biblijnych widzi bowiem w tym opisie nie kogo innego, jak preegzystującego Jezusa, nazwanego “mistrzowskim wykonawcą”.

W Biblii Jerozolimskiej, (w przypisie do 30 wersetu) znajdujemy ciekawe tłumaczenie użytego w wersecie zwrotu “mistrzynią”:

„mistrzynią, BJ: „jak kierownik robót„. Słowo rzadkie w hebr. Sens „rzemieślnik„, „artysta” (stąd „mistrz murarski”) został poświadczony w Jr 52,15; Pnp 7,2 i potwierdzony w grec. Mądrość jest współpracowniczką Stwórcy (por. Mdr 7,22). W innym przekładzie, opartym na nieznacznej zmianie tekstu, czyni się z niej Jego „ukochane dziecko„, „wierną uczennicę„.” (pogrubienia nasze)

Nic dodać i nic ująć (Więcej na ten temat w artykule “Jezus a Mądrość z Przypowieści 8:22-30“).

Oczywiście możemy polemizować kim jest opisana w tym fragmencie “mądrość”. Z uwagi na to, jak czytamy w Przysłów 8:22, została “stworzona na początku” próżno jest twierdzić, że chodzi o mądrość jako cechę Boga, którą Bóg przecież posiadał zawsze! Zwróćmy uwagę na te słowa według tłumaczenia tzw. Biblii Lubelskiej:

Jahwe stworzył mnie u początku swej drogi, jako pierwsze ze swoich dzieł w pradawnych czasach. ” (KUL)

Jak czytamy, Mądrość została stworzona i jest dziełem Boga. Tą mądrością, jest jak wynika to z 1 listu Pawła do Koryntian 1:23,24 nie kto inny jak Jezus.

„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest …. mądrością Bożą.

W 30 wersecie Paweł dodaje:

„… w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga …”

Projektant i wykonawca

Niestety zwolennicy teorii Boga w trzech osobach, nie dostrzegają różnicy pomiędzy “projektantem” a “wykonawcą“. Zrównują “architekta” z “wykonawcą” projektu, pomimo tego, że ta różnica jasno wynika z Pisma Świętego.

Uważny czytelnik Biblii bez trudu zauważy również to, że Jezus wielokrotnie zwraca uwagę na Boga jako kogoś od niego wyższego, wskazując na swą zależność i podporządkowanie od Niego. Takie wnioski wynikają chociażby z poniższych wersetów.

 • Ojciec większy jest niż Ja” – Jana 14:28
 • “nie może Syn sam od siebie nic czynić” – Jana 5:19
 • “zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał„ – Jana 6:38
 • a głową Chrystusa Bóg – 1 Koryntian 11:3
 • … wskrzesił Bóg Sługę swego … „ Dzieje Apostolskie 3:26
 • Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, … On mi rozkazał, co mam powiedzieć ...„ – Jana 12:49

Uczniowie Jezusa doskonale zdawali sobie z tego sprawę, co wynika z poniższego fragmentu z listu do Filipian 2:5,6 (BW)

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,  który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.

Werset ten zachęca chrześcijan do pokory i uniżoności, do naśladowania w tych cechach Chrystusa. Gdyby założyć, że Jezus jest równy swemu Ojcu to jaka  by to była nauka o pokorze?

Stwórca czy biorący udział w stwarzaniu?

Jak byśmy odpowiedzieli na powyższe pytanie?  Zwróćmy uwagę jeszcze raz na fragment z listu do Hebrajczyków 1:2 (BW):

“a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.”

Jak rozumiesz słowa “Jego to ustanowił dziedzicem”? Czy pasuje ten zwrot do koncepcji równości osób, rzekomej Trójcy, której jedna ustanawia dziedzicem drugą?

Nas jednak interesuje szczególnie zwrot “przez Niego też stworzył wszechświat“. Pismo nie mówi, że Jezus jest “współstwórcą” ale, że poprzez niego (Syna) stworzenia dokonał Bóg!

Udział w dziele tworzenia, nie oznacza, że Jezus staje się równy Bogu, tak jak murarz biorący udział w budowie budynku, nie staje się nagle projektantem.
Na rolę Jezusa, jako pośrednika w stwarzaniu wskazuje również list do Kolosan 1:16  (Przekład Współczesny)

“bo przez niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi, zarówno, to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne – królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego.”

Taki tok rozumowania wynika również z ewangelii Jana 1:3 (BW)

“Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.”

Gdyby chodziło o jedną osobę (jednego Boga), jaki miałoby sens  stwierdzenie “a bez niego nic nie powstało“. Jan w wersecie 10 mówi wszakże, że “świat przezeń powstał”, ale zaraz potem zwraca uwagę, że Słowo jest kimś odrębnym od Ojca. Jego Jednorodzonym Synem, który otrzymuje chwałę od kogoś od niego wyższego, jak czytamy w Jana 1:14 (Biblia Poznańska).

 “A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy.”

Początek stworzenia Bożego

Zakładając jedność osób Jezus otrzymał chwałę sam od siebie? Jezus jest “jednorodzony” w tym sensie, że tylko on (Słowo) został stworzony bezpośrednio przez Boga. jak mówi Słowo Boże wszystko inne zostało już tworzone rękami Syna. To właśnie Jezus był początkiem dzieła stwórczego Boga, co wynika jasno z księgi Objawienia 3:14 (BW) (zobacz również artykuł Jezus ma początek a Bóg nie ma)

“A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego”

Jezus mówi o sobie, że jest „początkiem stworzenia Bożego”! Musi być więc pierwszą osobą powołaną przez Boga do istnienia. Co ważne, od tego momentu Bóg nie musi  sam stwarzać, gdyż powołał do istnienia “mistrzowskiego wykonawcę“, swojego jednorodzonego Syna, przez którego stworzył wszystkie rzeczy niewidzialne i widzialne!

Jednakże fakt, że Bóg ustanowił Jezusa dziedzicem, oraz to że powierzył mu sprawowanie władzy nad światem … nie oznacza, że Jezus (Syn) stał się równy swemu Ojcu.

W 1 Koryntian 15:27 czytamy bowiem:

 „Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał

Co wynika z tego wersetu? Dowiadujemy się z niego, że Bóg obdarzył Jezusa władzą, co byłoby niemożliwe przy założeniu Trójcy, gdyż jedna z osób w równej sobie, co do osób trójcy, musiałaby inną osobę w tejże trójcy obdarzać władzą?

Ale, żeby czytelnik tych słów, nie  wyciągał zbyt dalekosiężnych wniosków co do władzy Chrystusa, Paweł napisał bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że władza Jezusa nie rozciąga się na Tego, który Go ta władzą obdarzył. W przekładzie  Biblii poznańskiej czytamy ” … Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał.”

To co dla Pawła jest oczywiste, nie jest niestety równie oczywiste dla zwolenników “Trójcy Świętej”.

Podporządkowany Ojcu

Proroctwa biblijne również wskazywały na podporządkowanie Jezusa względem Boga. Jak zapowiedziano w Psalmie 110:1-2 (BT.) Jezus miał zasiadać po prawicy Boga, co wskazuje na rolę “prawej ręki” Króla.

Siądź po mojej prawicy,  aż Twych wrogów położę  jako podnóżek pod Twoje stopy”.  Twoje potężne berło  niech Jahwe rozciągnie z Syjonu: “Panuj wśród swych nieprzyjaciół! “

To Jahwe wskazuje miejsce dla Mesjasza po Jego prawej stronie. W książce Ks. Tadeusza Brzegowego “Miasto Boże w Psalmach” wyjaśniono w komentarzu do tego wersetu:

“Zaproszenie króla do zajęcia miejsca “po Jego (Jahwe) prawicy” oznacza dopuszczenie króla do partycypacji w uniwersalnym panowaniu królewskim Jahwe. Ta władza pochodzi od Jahwe i ze Syjonu …”

Co ciekawe po wykonaniu zleconego przez Boga zadania Jezus nawet tą powierzona władzę przekaże swemu Ojcu aby Bóg był wszystkim, we wszystkim! Będzie to gest pokazujący swoje podporządkowanie temu, który jest ponad wszystkim, o czym możemy przeczytać w 1 Koryntian 15:24 (BW):

“Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. “

Nasze podsumowanie

Reasumując: Wielkość Jezusa nie podlega dyskusji. To Jemu została powierzona władza, moc i panowanie nad światem. To On był wykonawcą woli Boga w tym również “mistrzowskim wykonawcą” wspaniałego dzieła stworzenia.

Nie wolno nam jednak zapominać o tym, że sam fakt wykonania przez murarza, jakiegoś budynku, nie zrównuje go z architektem.

Tak samo wykonanie zleconego przez Boga zadania przez “Sługę Jahwe”, Jezusa ( więcej w artykule Jezus „Sługa Jahwe) nie czyni go równym Bogu. W Jana 13:16 Jezus powiedział, że “Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.”

Czy zatem Jezus jest Stwórcą, czy raczej tym przez którego Bóg wszystko powołał do istnienia?

Naszym zdaniem tytuł “Stwórca”, zarezerwowany jest wyłącznie dla Boga.

Subscribe
Powiadom o

38 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
31 stycznia 2024 09:30

Paweł zdawał sobie sprawę, kto jest Stwórcą, żywym Bogiem, nawiązywał do słów z księgi Wyjścia.
Dzieje 14:15b
“Głosimy wam dobrą nowinę, żebyście porzucili te bezwartościowe rzeczy i wielbili żywego Boga, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.”
(Wyjścia 20:11a) W ciągu sześciu dni Jehowa uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest (…)”

Ostatnio edytowane 4 miesięcy temu by Makinero
Makinero
28 stycznia 2024 09:30

Pismo nie mówi, że Jezus jest “współstwórcą” ale, że poprzez niego (Syna) stworzenia dokonał Bóg! A czy Jahwe mówi, że jego syn uczynił niebo, ziemię, człowieka, czy pomagał mu rozpiąć niebo i czy wpółrozkazuje wszystkim jego zastępom? Tak mówi Jahwe, Święty Izraela i jego Twórca: “Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci i dawać Mi rozkazy o dziele rąk moich? (12): To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom.… Czytaj więcej »

Makinero
25 grudnia 2023 14:37

Jeśli Jezus nie stworzył człowieka, to nie jest Stwórcą, a jeśli nie jest Stwórcą, to jest stworzeniem! A jeśli jest stworzeniem, ma początek. Logika! Zresztą, jeśli spróbujesz przeszukać internet z frazą “Jezus stworzył człowieka” to znajdziesz wyłącznie niepoważne wpisy mało rozgarniętych ludzi na prześmiewczych stronach. Nikt poważny nie napisze, że “Jezus stworzył/uczynił człowieka”. Więc twierdzenie Jezus jako Stwórca jest obalony. Bo oczywiste jest, że Jezus nie mówił tutaj o sobie… Jezus nawiązywał do księgi Rodzaju. (Mt 19:4) „Czy nie czytaliście,… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 5 miesięcy temu by Makinero
Makinero
24 września 2023 10:43

Nikt na to prawdopodobnie nie wpadł, ale jest pewien szczegół, którego nie bierze pod uwagę. Pytanie brzmi: “Czy jednorodzony bóg stworzył niebo i ziemię”? Zwróć uwagę na termin “jednorodzony bóg” porównując ze słowem “Bóg”. (Rdz 1:1 PNŚ) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Jn 1:18 PNŚ) Żaden człowiek nigdy nie widział Boga. Ale jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u boku Ojca, wyjaśnił, jaki On jest. (18): Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.… Czytaj więcej »

Makinero
7 stycznia 2023 20:54

Mamy dwóch największych świadków – Boga i Jezusa.
Jezus nauczał, że Bóg stworzył ludzi – pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę (Mt 19:4-6)
(Rdz 6:7) Jehowa powiedział: „Zetrę z powierzchni ziemi ludzi, których STWORZYŁEMludzi razem ze zwierzętami domowymi i pełzającymi oraz stworzeniami latającymi pod niebem, bo żałuję, że ich UCZYNIŁEM”.
Biblia mówi: ‛Bóg stworzył wszystko’ (Ef 3:9)

Makinero
11 grudnia 2022 22:57

Ludzie błędnie interpretują Kolosan 1:16. Ten werset nie mówi nic o tym, aby Syn Boży stworzył Niebo i Ziemię, a tym bardziej np. gwiazdy, albo Komos ogólnie, Cały wszechświat. (Iz 40:26) Podnieście oczy i popatrzcie na niebo. Kto stworzył to wszystko? TEN, który policzył gwiazdy i prowadzi je jak wojsko, każdą z nich woła po imieniu. Dzięki Jego niewyczerpanej energii i mocy budzącej lęk i podziw ani jednej z nich nie brak. Ale wszystko w Niebie i na Ziemi (Kol… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
Bogumił
10 września 2022 08:58

Rzeczownik aion nigdy w Nowym Testamencie nie nie denotuje świata materialnego. Poza tym sens tej wypowiedzi jest dosyć czytelny, przez tego, przez którego przemówił w dniach ostatnich i którego ustanowił dziedzicem przez tego uczynił wieki. Zatem to historyczny Jezus jest pośrednią przyczyną owych wieków. Drugą ciekawą rzeczą jest to, że wielu antytrynitarzy przez Pana z wersetu 10 tego samego rozdziału rozumie Syna. I tak raz z przyczyny pośredniej czynią przyczyną sprawczą tego samego dzieła, raz ze sprawczej pośrednią co jest… Czytaj więcej »

makinero
19 października 2021 22:12

Ojciec jest wyższą osobą od Syna. Dlatego częściej w tłumaczenia Boga piszą kapitalką “LORD” (co znaczy podobno: “The master”) (czasem przy zmienionej również czcionce), a dla Jezusa tradycyjnie “Lord”. Co ciekawe w grece “Wszechwładny Pan” (mowa o Bogu Wszechmocnym) (despotes czy jakoś tak) oddano inaczej niż “Kyrios” (Pan)

makinero
19 października 2021 21:46

Jezus nie jest Stwórcą i sam zaświadczył publicznie o tym, podczas wysławiania swojego Ojca mówiąc o nim: Łukasza 10:21 “„Publicznie wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi”. A kto stworzył niebo i ziemię. Oczywiście, że prawdziwy Bóg YHVH (Jer 27:5)

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
Tymek
17 kwietnia 2019 15:40

Ja się zastanawiam nad Izajasza 44:24, tam zadano pytanie retoryczne “Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?” Jeżeli Jezus był Wykonawcą Bożego dzieła to dlaczego zamieszczano takei słowa w Biblii? Kurczaki próbuje to jakoś sobie poustawiać w głowie, ale nie idzie. Zaczynam na poważnei się zastanawiać czy Izajasz po prostu o tym fakcie nei wiedział, a Bóg stwierdził ze to nei… Czytaj więcej »

barbara dwuznik
12 czerwca 2017 15:22

Panie Przemku. Jezeli jak Pan proponune skupmy sie na udawadnianiu,ze trojca nie istnieje,a kwestie preegzystencji zostawmy do dowolnej jnterpretacji,to rozumiem,ze nauke swiadkow jehowy uznajemy za ok,przeciez oni spelnili juz warunek niewiary w trojce.Czy tak Pan rozumuje? Czy widzi Pan na przykladzie ich nauki,ze odrzucenie trojcy to za malo? Nie moze byc kilku prawd o Jezusie. Trzeba Go znac i poznac do konca,bo to jest warunkiem zycia wiecznego. Biblia mowi,ze Jezuz byl z wyjatkiem jednej rzeczy,czlowiekiem takim jak my. Tym wyjatkiem… Czytaj więcej »

barbara dwuznik
30 kwietnia 2017 11:37

Nie ma zadnego innego projektanta i innego wykonawcy. Ani zadnego projektanta i budowniczego. To sa brednie i nauki swiadkow jehowy,Bog projektant i mistrzowski wykonawca-Jezus. Wspomniany wyzej komentarz Przemka podaje wersety,ktorych sa setki,ze stworca wszystkiego jest Bog Ojciec. Natomiast brednie,ze Jezus jest budowniczym demaskuje bez litosci werset z Hbr 3:4 “Kazdy bowiem dom jest przez kogos zbudowany,a tym,ktory ZBUDOWAL WSZYSTKO JESF BOG” Dokladnie to wlasnie slowo uzyte,”zbudowal”. Bog zbudowal wszystko.Bog Ojciec jest budowniczym. Ale takie sa skutki wiary w preegzystencje,trzeba Jezusowi… Czytaj więcej »

bartek del piero
8 lutego 2017 20:48

Pan Jezus jest tak jak Ojciec Bogiem wszechmocnym w księdze Objawienia jest o tym mowa. Pan Jezus jest Alfa I Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec a w 1 Tym 6:16 JEDYNY MAJĄCY NIEŚMIERTELNOŚĆ !!! a w Rzym 9:5 Bóg ponad WSZYSTKIM !! jest ZRODZONY A nie stworzony !!! Jest początkiem stworzenia CO ZNACZY ŻE PIERWSZY STWARZAŁ, a nie że. Został stworzony, czytajcie ze zrozumieniem !!!!

Damianek
5 stycznia 2017 06:55

Jedna mała uwaga, dlaczego tłumaczenie słow, “przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone” musi być zawsze rozumiane jak powyżej, czyli ze Bóg wykonał coś za pośrednictwem Jezusa? Sam nie mógł? Skoro stworzył Jezusa, może stworzyć resztę, prawda? Wg mnie te słowa “przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone” obrazują miłość Boga do swojego syna. Nie mówią ze Jezus coś stworzył, ale ze Bóg dla Jezusa wszystko stworzył i dlatego ze On (Jezus) istnieje, przez to ze Jezus istnieje… Czytaj więcej »

Oltri
22 września 2016 01:02

Skoro traktujecie Słowo z Jana 1:3 jako Jezusa, to czemu pominęliście J 1:1, gdzie wyraźnie napisano, że Słowo było Bogiem?

przemek
Editor
5 maja 2016 06:27

W materiale poruszacie myśli z Psalmu 110:1. Ciekawie na tle rozważań biblijnych różnic między Bogiem Ojcem a Mesjaszem(Synem Bożym) wygląda porównanie hebrajskich słów odniesionych do Boga i do Mesjasza w tym właśnie tekście biblijnym. Zachęcam do porównania gdzie i do kogo w Biblii odnoszą się słowa : Adonaj, (a do kogo) adoni ? To ciekawe porównanie pozwoli na dostrzeżenie faktu, iż pomimo, że wiele tytułów,czy określeń można odnieść zarówno do Boga jak i Pana Jezusa – to jest też wiele… Czytaj więcej »

Bolp
1 kwietnia 2016 18:11

Tak jak w jednym z wcześniejszych wpisów zachęcaliście do porównania w jakim kontekście i do kogo w Biblii odnoszą się słowa hebrajskie i greckie ; Szaddaj i Pantokrator – tak w powyższym temacie warto dokonać podobnego działania i porównania słów : Bara i Ektisen. Wnioski z tej analizy biblijnej w językach oryginalnych pozostawiam do osobistego przemyślenia szczerym czytelnikom Biblii.
Pozdrawiam. Bolp.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły