Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Jezus istniał przed przyjściem na Ziemię?

Część antytrynitarzy odrzuca, a część popiera taką koncepcję, która jest kluczowa jeżeli chodzi o rozważania czy Jezus brał udział w dziele stwarzania.  Co ważne, nie wpływa ona na rozumienie Boga jako jednoosobowego bytu, który jest ponad wszystkim. Obie grupy, zarówno wierzący w przedludzki byt Jezusa, jak również przeciwni temu, nie uznają Trójcy,  i obie grupy uważają Jezusa za  Syna Bożego i Mesjasza narodzonego z Marii.

Wśród ugrupowań uznających preegzystencję Jezusa są między innymi:

 • Badacze Pisma Świętego
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Świadkowie Jehowy
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
 • Część Braci Polskich (np. Piotr z Goniądza)

Przeciwni teorii przedludzkiego bytu Jezusa są natomiast

 • Większa część Braci Polskich
 • Unitarianie
 • Zbory Boże ChDS
 • Chrystadelfianie
 • Socynianie

Przy rozważaniu tego wpisu warto zapoznać się z wcześniejszym Czy Jezus istniał przed przyjściem na ziemię.

 

Czy Jezus jest „Stwórcą”, jak twierdzą zwolennicy Trójcy?

 

Podczas rozmów z trynitarzami często słyszymy twierdzenie, że skoro Jezus wraz z Bogiem uczestniczył w stwarzaniu, więc  jest Stwórcą, więc musi być częścią Trójcy.

Często na dowód tego przytacza się werset z księgi Rodzaju 1:26.

Jak wykazaliśmy jednak w artykule „Do kogo Bóg mówi uczyńmy„, Izraelici czytając ten fragment Tory, nie uważali, że Bóg jest więcej niż w jednej osobie. Żydzi studiujący Pisma uważali, że jest to forma „narady” Boga z jego anielskim „dworem”, czyli aniołami. Podobnego zdania są nawet bibliści katoliccy, których  cytujemy we wspomnianym artykule, do którego prowadzi powyższy link.

Czy nie uważasz, że przy założeniu  „Trójcy”, byłoby to  co najmniej dziwne, że Bóg rozmawia sam z sobą, i mówi do innych (w sobie) osób, będąc przy tym JEDNYM BOGIEM! Jaki sens ma taki dialog?

Przyjęcie natomiast koncepcji, że Bóg mówił w Rodzaju 1:26  do kogoś od niego odrębnego, na przykład do aniołów lub swojego Syna,  harmonizuje z wieloma wypowiedziami Pisma Świętego, chociażby z 1 listu do Koryntian 8:6 (BT):

„dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”

Warto zwrócić uwagę  na rozdzielenie w tym wersecie Boga Ojca (projektanta i architekta), „od którego wszystko pochodzi”, od osoby Pana Jezusa (wykonawcy jego słowa), „przez którego wszystko się stało”.

Trzeba się również zastanowić, dlaczego w wersecie z 1 listu do Koryntian 8:6, pominięto całkowicie rolę „rzekomej trzeciej osoby Boga” a mianowicie Ducha Świętego, o którym się nawet nie wspomina.

 

Czy Jezus jest „Architektem” czy „Projektantem”?

Jasno taka różnica  wynika z listu do Hebrajczyków 1:2 (BW)

„Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. „

Kto stworzył wszechświat? Bóg.

Przez kogo? Przez Pana Jezusa.

O zwrocie „przez„, używanym w stosunku do Pana Jezusa, pisaliśmy w artykule: Czy Hebrajczyków 1:8-10 potwierdza Trójcę, z którego pochodzi poniższy  cytat

„O Jezusie możemy jedynie przeczytać, że brał udział w stwarzaniu, lub że poprzez niego coś zostało stworzone. Co ważne pisarze wówczas używają greckiego przyimka ,,δι” plus dopełniacz, co wskazuje na pośrednika czynności (przez niego, przy jego pomocy, za jego pośrednictwem). W przypadku gdy jest mowa o przyczynie dzieła stwórczego czyli o bezpośrednim sprawcy czynności, wówczas konsekwentnie używa się w Nowym Testamencie przyimka ,,υπο”.”

Potwierdza taki wniosek księga Objawienia 4:11 (BW) gdzie czytamy:

„Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”

Jak widzimy, Bóg jest tym, któremu należy się cześć za akt stworzenia. Jednakże druga część tego wersetu, nie wskazuje na to, że Bóg sam wszystko własnoręcznie tworzył. Zwrot „z woli twojej zostało stworzone” zwraca uwagę, na Boga jako przyczynę oraz na udział kogoś, kogo można by nazwać wykonawcą Jego woli.

Taka rola Pana Jezusa pasuje do opisu z Przypowieści 8:22-25. Wielu komentatorów biblijnych widzi bowiem w tym opisie nie kogo innego, jak preegzystującego Jezusa, nazwanego „mistrzowskim wykonawcą”.

W Biblii Jerozolimskiej, (w przypisie do 30 wersetu) znajdujemy ciekawe tłumaczenie użytego w wersecie zwrotu „mistrzynią”:

„mistrzynią, BJ: „jak kierownik robót„. Słowo rzadkie w hebr. Sens „rzemieślnik„, „artysta” (stąd „mistrz murarski”) został poświadczony w Jr 52,15; Pnp 7,2 i potwierdzony w grec. Mądrość jest współpracowniczką Stwórcy (por. Mdr 7,22). W innym przekładzie, opartym na nieznacznej zmianie tekstu, czyni się z niej Jego „ukochane dziecko„, „wierną uczennicę„.” (pogrubienia nasze)

Nic dodać i nic ująć (Więcej na ten temat w artykule „Jezus a Mądrość z Przypowieści 8:22-30„).

Oczywiście możemy polemizować kim jest opisana w tym fragmencie „mądrość”, ale z uwagi na to, że jak czytamy w Przysłów 8:22, została „stworzona na początku” próżno jest twierdzić, że chodzi o mądrość jako cechę Boga, którą Bóg przecież posiadał zawsze! Zwróćmy uwagę na te słowa według tłumaczenia tzw. Biblii Lubelskiej:

Jahwe stworzył mnie u początku swej drogi, jako pierwsze ze swoich dzieł w pradawnych czasach. ” (KUL)

Jak czytamy, Mądrość została stworzona i jest dziełem Boga. Tą mądrością, jest jak wynika to z 1 listu Pawła do Koryntian 1:23,24 nie kto inny jak Jezus.

„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest …. mądrością Bożą.

W 30 wersecie Paweł dodaje:

„… w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga …”

Niestety zwolennicy teorii Boga w trzech osobach, nie dostrzegają różnicy pomiędzy „projektantem” a „wykonawcą„, zrównując „architekta” z „wykonawcą” projektu, pomimo tego, że ta różnica jasno wynika z Pisma Świętego.

Uważny czytelnik Biblii bez trudu zauważy również to, że Jezus wielokrotnie zwraca uwagę na Boga jako kogoś od niego wyższego, wskazując na swą zależność i podporządkowanie od Niego. Takie wnioski wynikają chociażby z poniższych wersetów.

 • Ojciec większy jest niż Ja” – Jana 14:28
 • „nie może Syn sam od siebie nic czynić” – Jana 5:19
 • „zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał„ – Jana 6:38
 • a głową Chrystusa Bóg – 1 Koryntian 11:3
 • … wskrzesił Bóg Sługę swego …„ Dzieje Apostolskie 3:26
 •  „Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.„ Jana 12:49

Uczniowie Jezusa doskonale zdawali sobie z tego sprawę, co wynika z poniższego fragmentu z listu do Filipian 2:5,6 (BW)

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,  który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.

Werset ten zachęca chrześcijan do pokory i uniżoności, do naśladowania w tych cechach Chrystusa. Gdyby założyć, że Jezus jest równy swemu Ojcu to jaka  by to była nauka o pokorze?

Stwórca czy biorący udział w stwarzaniu?

Jak byśmy odpowiedzieli na powyższe pytanie?  Zwróćmy uwagę jeszcze raz na fragment z listu do Hebrajczyków 1:2 (BW):

„a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.”

Jak rozumiesz słowa „Jego to ustanowił dziedzicem”? Czy pasuje ten zwrot do koncepcji równości osób, rzekomej Trójcy, której jedna ustanawia dziedzicem drugą?

Nas jednak interesuje szczególnie zwrot „przez Niego też stworzył wszechświat„. Pismo nie mówi, że Jezus jest „współstwórcą” ale, że poprzez niego (Syna) stworzenia dokonał Bóg!

Udział w dziele tworzenia, nie oznacza, że Jezus staje się równy Bogu, tak jak murarz biorący udział w budowie budynku, nie staje się nagle projektantem.
Na rolę Jezusa, jako pośrednika w stwarzaniu wskazuje również list do Kolosan 1:16  (Przekład Współczesny)

„bo przez niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi, zarówno, to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne – królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego.”

Taki tok rozumowania wynika również z ewangelii Jana 1:3 (BW)

„Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.”

Gdyby chodziło o jedną osobę (jednego Boga), jaki miałoby sens  stwierdzenie „a bez niego nic nie powstało„. Jan w wersecie 10 mówi wszakże, że „świat przezeń powstał”, ale zaraz potem zwraca uwagę, że Słowo jest kimś odrębnym od Ojca, Jego jednorodzonym synem, który otrzymuje chwałę od kogoś od niego wyższego, jak czytamy w Jana 1:14 (Biblia Poznańska)

 „A Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy.”

Zakładając jedność osób Jezus otrzymał chwałę sam od siebie? Jezus jest „jednorodzony” w tym sensie, że tylko on (Słowo) został stworzony bezpośrednio przez Boga. jak mówi Słowo Boże wszystko inne zostało już tworzone rękami Syna. To właśnie Jezus był początkiem dzieła stwórczego Boga, co wynika jasno z księgi Objawienia 3:14 (BW) (zobacz również artykuł Jezus ma początek a Bóg nie ma)

„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego”

Jezus mówi o sobie, że jest „początkiem stworzenia Bożego”! Musi być więc pierwszą osobą powołaną przez Boga do istnienia. Co ważne, od tego momentu Bóg nie musi  sam stwarzać, gdyż powołał do istnienia „mistrzowskiego wykonawcę„, swojego jednorodzonego Syna, przez którego stworzył wszystkie rzeczy niewidzialne i widzialne!

Jednakże fakt, że Bóg ustanowił Jezusa dziedzicem, oraz to że powierzył mu sprawowanie władzy nad światem … nie oznacza, że Jezus (Syn) stał się równy swemu Ojcu.

W 1 Koryntian 15:27 czytamy bowiem:

 „Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał

Co wynika z tego wersetu? Dowiadujemy się z niego, że Bóg obdarzył Jezusa władzą, co byłoby niemożliwe przy założeniu Trójcy, gdyż jedna z osób w równej sobie, co do osób trójcy, musiałaby inną osobę w tejże trójcy obdarzać władzą?

Ale, żeby czytelnik tych słów, nie  wyciągał zbyt dalekosiężnych wniosków co do władzy Chrystusa, Paweł napisał bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że władza Jezusa nie rozciąga się na Tego, który Go ta władzą obdarzył. W przekładzie  Biblii poznańskiej czytamy ” … Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał.”

To co dla Pawła jest oczywiste, nie jest niestety równie oczywiste dla zwolenników „Trójcy Świętej”.

Proroctwa biblijne również wskazywały na podporządkowanie Jezusa względem Boga. Jak zapowiedziano w Psalmie 110:1-2 (BT.) Jezus miał zasiadać po prawicy Boga, co wskazuje na rolę „prawej ręki” Króla.

Siądź po mojej prawicy,  aż Twych wrogów położę  jako podnóżek pod Twoje stopy”.  Twoje potężne berło  niech Jahwe rozciągnie z Syjonu: „Panuj wśród swych nieprzyjaciół! „

To Jahwe wskazuje miejsce dla Mesjasza po Jego prawej stronie. W książce Ks. Tadeusza Brzegowego „Miasto Boże w Psalmach” wyjaśniono w komentarzu do tego wersetu:

„Zaproszenie króla do zajęcia miejsca „po Jego (Jahwe) prawicy” oznacza dopuszczenie króla do partycypacji w uniwersalnym panowaniu królewskim Jahwe. Ta władza pochodzi od Jahwe i ze Syjonu …”

Co ciekawe po wykonaniu zleconego przez Boga zadania Jezus nawet tą powierzona władzę przekaże swemu Ojcu aby Bóg był wszystkim, we wszystkim! Będzie to gest pokazujący swoje podporządkowanie temu, który jest ponad wszystkim, o czym możemy przeczytać w 1 Koryntian 15:24 (BW):

„Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. „

 

Reasumując: Wielkość Jezusa nie podlega dyskusji. To Jemu została powierzona władza, moc i panowanie nad światem, to On był wykonawcą woli Boga w tym również „mistrzowskim wykonawcą” wspaniałego dzieła stworzenia.

Nie wolno nam jednak zapominać o tym, że sam fakt wykonania przez murarza, zgodnie z projektem jakiegoś budynku, nie zrównuje go z architektem.

Tak samo wykonanie zleconego przez Boga zadania przez „Sługę Jahwe”, Jezusa ( więcej w artykule Jezus „Sługa Jahwe) nie czyni go równym Bogu. W Jana 13:16 Jezus powiedział, że „Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.”

Czy zatem Jezus jest Stwórcą, czy raczej tym przez którego Bóg wszystko powołał do istnienia?

Naszym zdaniem tytuł „Stwórca”, zarezerwowany jest wyłącznie dla Boga.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  27 komentarze: Czy Jezus jest Stwórcą? – Hebrajczyków 1:2

  • Ja się zastanawiam nad Izajasza 44:24, tam zadano pytanie retoryczne „Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?” Jeżeli Jezus był Wykonawcą Bożego dzieła to dlaczego zamieszczano takei słowa w Biblii? Kurczaki próbuje to jakoś sobie poustawiać w głowie, ale nie idzie. Zaczynam na poważnei się zastanawiać czy Izajasz po prostu o tym fakcie nei wiedział, a Bóg stwierdził ze to nei ejst ważne bo za Jego sprawą wszystko jest i jemu się należy chwała. Słaby jest to jednak argument w rozmowie z trynitarzami.

   • Musisz pamiętać, że nie wszyscy antytrynitarze uważają, że Jezus przed swoim urodzeniem z Marii, żył w niebie (preegzystował). Jeżeli jesteś zdania, że w swoim bycie przedludzkim Pan Jezus współpracował z Bogiem przy stwarzaniu to przytoczony werset nie sprawia również trudności w takiej sytuacji. Bóg jest bowiem przyczyną a Jezus ” mistrzowskim wykonawcą” Jego woli. Jak czytałeś ten artykuł to zwróć uwagę na śródtytuł „Czy Jezus jest „Architektem” czy „Projektantem”?”
    Przytoczono w art. cytat z Objawienia 4:11 (BW) gdzie czytamy:

    „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”

    Nie bardzo rozumiem w czym jest problem jeżeli chodzi o trynitarzy. Zakładając, że Jahwe SAM stwarzał jako pierwsza osoba rzekomej trójcy to problem dla trynitarzy pozostaje również. Jahwe bowiem to jedna z osób a nie cała trójca.
    Trzeba tutaj dodać, że w komentarzu do BP co do słów „a któż był ze Mną” dodano objaśnienie:

    „własną swą mocą – dosł.: z siebie. Wielu autorów poprawia: Kto [był] ze mną?”

    Wg. Biblii Poznańskiej czytamy:

    „Izj 44:24 Tak mówi Jahwe – twój Odkupiciel, Ten, co ukształtował cię [już] w łonie matki: – Ja, Jahwe, wszystko stworzyłem! Ja sam rozpostarłem niebiosa i utwierdziłem ziemię własną swą mocą. „

    W Hebrajczyków 1:2 (BW) czytamy:

    „a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.”

    Jak rozumieć słowa „Jego to ustanowił dziedzicem”? Czy pasuje ten zwrot do koncepcji równości osób, rzekomej Trójcy, której jedna ustanawia dziedzicem drugą?

    Interesujący tutaj jest zwrot „przez Niego też stworzył wszechświat„. Pismo nie mówi, że Jezus jest „współstwórcą” ale, że poprzez niego (Syna) stworzenia dokonał Bóg!

    Udział w dziele tworzenia, nie oznacza, że Jezus staje się równy Bogu, tak jak murarz biorący udział we wznoszeniu budynku, nie staje się nagle projektantem.
    Kto budynek postawił? Fizycznie murarz, ale cała chwała jest przypisana projektantowi.
    Polecam art. Teofania a Trójca Święta -Dzieje Apostolskie 7:35

    • Ja wczoraj znalazłem ciekawy artykuł, który wyjaśnia Izajasza 44:24. W zasadzie problem pojawia się ponieważ ten werset jakby nie zezwala na jakikolwiek współudział Jezusa. Wiesz znam takich tryniatrzy którzy uważają że trójca jest jak hydra 😉 która może stracić głowe na chwilę, ale później ona i tak wyrasta na właściwym miejscu. Wtedy ten werset nie sprawia im problemu. Tak czy inaczej nei wgłębiam się w 100000 wersje trójcy. Wracając do sedna. W tym artykule autor zwrócił uwagęna kontekst wypowiedzi i okazało się że te słowa są odpowiedzią na to ze inni sądzili ze martwi bożkowie współtworzyli świat. Tu jest odpowiedzi:) Znów kontekst Bóg spokojnie mógł stwierdzić ze sam stwarzał no bo to jego projekt, nie musiał wspominać o Jezusie bo nie tutaj toczył się spór i sedno sprawy. Bądźmy równeiż rozsądni Izraelici by się pogubili gdyby nagle w BIblii zaczęto mowić na temat pomocników tworzenia. Tak czy inaczej dobrze jakbyś dodał wyjaśnienie tych wersetów. W ogóle tak się zastanawiam dlaczego ap. Paweł mówił o tym zę Jezus współtworzył świat skoro sam tak Syn Boży nei twierdził?? Ja to mam mieszane uczucia czasami jak czytam Pawła,.

     • Dokładnie tak jest. Izajasz podaje przykład bożków wytworzonych z drewna, a przecież wszystko zostało stworzone przez Boga podczas stworzenia, więc taki bożek nie był podczas stwarzania bo go jeszcze nie było. W takim właśnie sensie Jahwe był sam.

  • Panie Przemku.
   Jezeli jak Pan proponune skupmy sie na udawadnianiu,ze trojca nie istnieje,a kwestie preegzystencji zostawmy do dowolnej jnterpretacji,to rozumiem,ze nauke swiadkow jehowy uznajemy za ok,przeciez oni spelnili juz warunek niewiary w trojce.Czy tak Pan rozumuje?
   Czy widzi Pan na przykladzie ich nauki,ze odrzucenie trojcy to za malo?
   Nie moze byc kilku prawd o Jezusie.
   Trzeba Go znac i poznac do konca,bo to jest warunkiem zycia wiecznego.
   Biblia mowi,ze Jezuz byl z wyjatkiem jednej rzeczy,czlowiekiem takim jak my.
   Tym wyjatkiem bylo,ze byl bez grzechu.
   Czy bylby taki jak my,gdyby byl swiadomym preegzystujacym bytem?
   Czy ktos inny z ludzi byl taki?
   Tym roznilby sie od nas calkowicie.
   On roznil sie tylko tym,ze byl bez grzechu i to nie z racji preegzhstencji tylko z racji tego,ze nie mial grzesznego ojca jak my wszyscy i grzechu nie popelnil.
   Pozdrawiam

  • Nie ma zadnego innego projektanta i innego wykonawcy.
   Ani zadnego projektanta i budowniczego.
   To sa brednie i nauki swiadkow jehowy,Bog projektant i mistrzowski wykonawca-Jezus.
   Wspomniany wyzej komentarz Przemka podaje wersety,ktorych sa setki,ze stworca wszystkiego jest Bog Ojciec.
   Natomiast brednie,ze Jezus jest budowniczym demaskuje bez litosci werset z Hbr 3:4
   „Kazdy bowiem dom jest przez kogos zbudowany,a tym,ktory ZBUDOWAL WSZYSTKO JESF BOG”
   Dokladnie to wlasnie slowo uzyte,”zbudowal”.
   Bog zbudowal wszystko.Bog Ojciec jest budowniczym.
   Ale takie sa skutki wiary w preegzystencje,trzeba Jezusowi znalezc jakis sens jego istnienia przed stworzeniem swiata.
   A ja mam pytanie,jakie mial wtedy preegzystujacy syn bozy imie?
   Niewatpliwie „madrosc” a moze”logos”,albo michal moze?
   A pismo mowi: Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli,bracia moi,bo wiecie iz tym bardziej surowy czeka nas sad” Jak 3:1.
   Jesli ktos mowi,nich to beda jakby slowa Boze. 1 Ptr

   • Przyznaję, że warto skupić się na wersetach. Zapraszam zatem do wyjaśnienia poniższych:

    Kolosan 1:16,17 „bo przez niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi, zarówno, to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne – królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje.”
    Czy nie wynika z tego tekstu, że Jezus BÓG stworzył PRZEZ Jezusa wszystko?

    Hebrajczyków 1:2 „Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył

    A jak wyjaśnić ten fragment? Znów napisano PRZEZ …. ale chwałę za stworzenie przypisano BOGU.

    1 listu do Koryntian 8:6 „dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.”

    OD KTÓREGO … i PRZEZ którego
    Objawienia 4:11 „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”

    Wynika z tego tekstu, że sam Bóg czy nie sam stwarzał wg. Ciebie? JAK rozumieć z woli Twojej zostało stworzone.

    Nie jest ŻADNYM argumentem to, że wielokrotnie o Bogu czytamy że jest Stwórcą. Twierdzenie, że osobiście wszystko lepił z gliny jest absurdem. Już samo słowo „uczyńmy” z Rodzaju wskazuje na udział kogoś jeszcze w stwarzaniu.

    Niestety nie odniosłaś się merytorycznie do użytych w tym wpisie argumentów.

    • Kolosan mówi o nowym stworzeniu w Chrystusie, nie o starym. Musimy je rozgraniczać bo to dwa różne wydarzenia.
     Co do stwarzania opisanego w Rodzaju mamy dokładna relacją w której nie ma najmniejszej wzmianki o Jezusie, poza tym mamy kilkadziesiąt wersetów mówiących że Bóg stwarzał wszystko sam.
     Tylko ignorant może je odrzucić i twierdzić co innego.
     Prolog Jana to ewidentna manipulacja trynitarna którą łatwo wychwycić konfrontując Jana i Rodzaju. Dopiero Jana 1:14 pisze o osobie Jezusa jako urzeczywistnieniu, ucieleśnieniu Bożych zapowiedzi co do Mesjasza.

     • Ignorant to „ten co coś ignoruje” a z tego co piszesz nie wynika, że nawet zapoznałeś się z przedstawioną argumentacją. Masz w głowie „swoją tezę” i nawet nie starasz się dopuścić myśli, że może być inaczej …. i to jest właśnie ignoranctwo.

      Jeżeli w Kolosan chodzi o nowe stworzenie to warto zastanowić się czym jest owo nowe stworzenie? Czy można powiedzieć że nowe stworzenie jak czytamy w Kolosach dotyczy „o w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na ziemi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.”?

      Pomijając kwestię czy Jezus brał udział w stwarzaniu to dlaczego Bóg „do kogoś” mówi uczyńmy w Rodzaju jeżeli jak twierdzisz sam stwarzał, i (co nie doczytałeś) w Objawienia 4:11 co znaczą słowa „…. i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”? Z czyjej woli? Boga, ale tekst wyraźnie mówi o kimś jeszcze.

      Biorąc udział w dyskusji nie wystarczy coś zanegować lub wyśmiać, ale trzeba swoją tezę umieć uzasadnić.

   • Pani Basiu, dziękuję za przywołanie mego cytatu z odnośnikami biblijnymi. Chciałbym jednak zauważyć, że jestem podobnie jak (ilościowo) większość antytrynitarzy żywym przykładem tego aby nie bać się jakoby wiara w preegzystencję Pana Jezusa była „zalążkiem wiary w Trójcę”. Czytając Biblię dostrzegam szereg argumentów na które powołują się zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy nauki o preegzystencji Pana Jezusa. Jak już pisałem w którymś z komentarzy mnie osobiście do preegzystencji Pana Jezusa przekonuje Jana 3,16 . Głębię miłości i poświęcenia Boga Ojca w ratowaniu grzesznej ludzkości widzę w wysłaniu z ratunkową misją „jednorodzonego Syna”, którego Bóg znał już wcześniej nie jako „swój zamysł” ale jako konkretną istotę duchową . Tu tęż widzę ogrom miłości Pana Jezusa, który wiedząc o śmiertelnym charakterze tej misji – zgłasza się na nią świadomie, na ochotnika – chociaż staje się wtedy” kimś niższym od aniołów” i godzi się na przyjęcie cierpienia i śmierci. Być może dla Pani ujęcie „unitariańskie” o zamykające się tylko ( aż?) w „odtworzenie, stworzeniu – drugiego Adama w Panu Jezusie, który nie istniał wcześniej przed swymi ziemskimi urodzinami ale zgodził się wypełnić misję Mesjasza – też zawiera „ogrom miłości i poświęcenia Boga” ale dla mnie Jana 3,16 w ujęciu osób wierzących w preegzystencją brzmi „dobitniej i prawdziwiej” i to chciał nam przekazać Bóg. Czytając Słowo Boże nie mam wątpliwości co do tego, że nauka o Trójcy Świętej jest kłamstwem, które oddala od Boga. Pani Basiu, może więc zamiast spierać się o preegzystencję Pana Jezusa skupmy się na pomocy trynitarzom aby dostrzegli jaki obraz Boga Najwyższego kreśli Pismo Święte! Co do preegzystencji pozwólmy aby każdy z czytelników Biblii choćby w oparciu o szereg argumentów podanych nawet i na tym blogu (również przez Panią) wyrobił sobie własne zdanie. Z chrześcijańskimi pozdrowieniami. Przemek.

  • Pan Jezus jest tak jak Ojciec Bogiem wszechmocnym w księdze Objawienia jest o tym mowa. Pan Jezus jest Alfa I Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec a w 1 Tym 6:16 JEDYNY MAJĄCY NIEŚMIERTELNOŚĆ !!! a w Rzym 9:5 Bóg ponad WSZYSTKIM !! jest ZRODZONY A nie stworzony !!! Jest początkiem stworzenia CO ZNACZY ŻE PIERWSZY STWARZAŁ, a nie że. Został stworzony, czytajcie ze zrozumieniem !!!!

   • Również zachęcamy do czytania
    1 Tym. 6:19 – omawiamy w https://blog.antytrynitarianie.pl/krol-krolow-pan-panow/
    Rzym. 9:5 – omawiamy w https://blog.antytrynitarianie.pl/bog-blogoslawiony/
    „Alfa i Omega” wyjaśnimy w kolejnym wpisie, który się ukarze niebawem.

    Jeżeli Pan uważa że Jezus jest początkiem stworzenia, gdyż pierwszy stwarzał to gramatycznie to zdanie nie brzmi. Jeżeli pierwszy stwarzał jak Pan napisał to sugeruje taka forma, że po Nim ktoś drugi również stwarzał. W księdze Apokalipsy 3:14 o Panu Jezusie czytamy w 3 przekładach zwrot (BW, BT, BP) – „Początek stworzenia Bożego„. Wyraźnie widać czytając ze zrozumieniem, że nie chodzi o to, że był „Stwórcą” ale że był pierwszym stworzeniem Jahwe.
    W Hebrajczyków 1:6 napisano, że tego pierworodnego syna Jahwe wprowadził później na świat – ”I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat …” (BW).

    Warto się zastanowić również, czy ktoś zrodzony ma czy nie ma początku? Zrodzenie to początek istnienia a Bóg takiego początku nie ma. Jeżeli Ojciec i Syn maja taką samą naturę to nie może być tak, że jedna z osób rzekomego Boga jest zrodzona a druga (Ojciec) nie jest zrodzony. Czy zna Pan kogoś zrodzonego, który nie ma początku?

   • Jezus zaprzecza że jest Bogiem – Marka 10:18
    1 Tym 6:16 pisze o Stwórcy nie o Jezusie. Zresztą skoro Jezus umarł trudno go posądzać o nieśmiertelność..Jezus jest początkiem nowego a nie starego stworzenia. Pierwszym człowiekiem był Adam..
    O ilu osobach pisze w 1 Tym 2:5?
    Radze czytać ze zrozumieniem, bo masz z tym duży problem.

   • Odnośnie biblijnego zwrotu ALFA i OMEGA proszę zapoznać się z argumentacją umieszczoną w poniższym wpisie :

    https://blog.antytrynitarianie.pl/alfa-i-omega/

    Są tam odpowiedzi na pytania czy zwrot ten może świadczyć o biblijnym charakterze trynitaryzmu lub też „równości co do mocy czy odwieczności” Boga Ojca i Pana Jezusa???

    Pozdrawiam. Bolp.

   • Uważasz że pan Jezus jest nieśmiertelny? Co z jego ofiarą? Nie złożył jej?
    Biblia kłamie w miejscu gdzie jest napisane że Jezusa wskrzesił z martwych Bóg?

    • Z Biblii wynika, że urodził się człowiekiem i jako taki nie był nieśmiertelny. Nieśmiertelność otrzymał po zmartwychwstaniu zgodnie ze słowami.
     1Ko 15:54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.

  • Jedna mała uwaga, dlaczego tłumaczenie słow, „przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone” musi być zawsze rozumiane jak powyżej, czyli ze Bóg wykonał coś za pośrednictwem Jezusa? Sam nie mógł? Skoro stworzył Jezusa, może stworzyć resztę, prawda?

   Wg mnie te słowa „przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone” obrazują miłość Boga do swojego syna. Nie mówią ze Jezus coś stworzył, ale ze Bóg dla Jezusa wszystko stworzył i dlatego ze On (Jezus) istnieje, przez to ze Jezus istnieje dlatego Bóg postanowił wszystko stworzyć aby ofiarować to potem Jemu, swojemu synowi Jezusowi.

   Czy nie mówimy czasem ze przez to ze…, dlatego ze… Coś się stało muszę coś zrobić?
   Przez to ze Jezus został zrodzony Bóg stworzył świat aby mu go ofiarować.
   Ja to tak rozumiem. 🙂

   • Można oczywiście tak tłumaczyć ten tekst.

   • Ziemie Stwórca stworzył na mieszkanie dla ludzi nie dla Jezusa.. Dla Jezusa stworzył rząd niebiański..Tron w niebie na którym zasiądzie po prawicy Ojca.

    Jezus nie brał udziału w dziele stwórczym bo zwyczajnie wtedy nie istniał. Jest wystarczająco wiele wersetów mówiących dobitnie że Stwórca stworzył wszystko sam. W Rodzaju nie ma wzmianki o Jezusie. Prolog Jana to trynitarna manipulacja sprzeczna np. z Rodzaju.
    Niestety nie mamy ani wersetu z oryginału.

  • Skoro traktujecie Słowo z Jana 1:3 jako Jezusa, to czemu pominęliście J 1:1, gdzie wyraźnie napisano, że Słowo było Bogiem?

  • W materiale poruszacie myśli z Psalmu 110:1. Ciekawie na tle rozważań biblijnych różnic między Bogiem Ojcem a Mesjaszem(Synem Bożym) wygląda porównanie hebrajskich słów odniesionych do Boga i do Mesjasza w tym właśnie tekście biblijnym. Zachęcam do porównania gdzie i do kogo w Biblii odnoszą się słowa : Adonaj, (a do kogo) adoni ? To ciekawe porównanie pozwoli na dostrzeżenie faktu, iż pomimo, że wiele tytułów,czy określeń można odnieść zarówno do Boga jak i Pana Jezusa – to jest też wiele słów, tytułów zarezerwowanych tylko dla Boga Najwyższego (Boga Jahwe)!!! Wnioski z tych porównań i rozważań zapewne każdy wyciągnie sam. Pozdrawiam.

  • Tak jak w jednym z wcześniejszych wpisów zachęcaliście do porównania w jakim kontekście i do kogo w Biblii odnoszą się słowa hebrajskie i greckie ; Szaddaj i Pantokrator – tak w powyższym temacie warto dokonać podobnego działania i porównania słów : Bara i Ektisen. Wnioski z tej analizy biblijnej w językach oryginalnych pozostawiam do osobistego przemyślenia szczerym czytelnikom Biblii.
   Pozdrawiam. Bolp.

   • W temacie tego komentarza na blogu , najciekawsze jest to czy sam Pan Jezus uważał, że jest Stwórcą lub współtwórca ludzkości ? Choć brał udział w dziele stwórczymi to jednak cała chwałę z tego wynikła przypisać swemu Bogu i Ojcu! Wystarczy przeczytać Mateusza 19:4-6 aby wyciągnąć taki wniosek. Skoro więc sam Pan Jezus nie utożsamia się ze Stwórcą a wykazuje w zgodzie z księgą Rodzaju , że Stwórcą jest Bóg Jahwe to dlaczego trynitarze twierdzą coś innego? Słuchajmy Pana Jezusa i nie mówmy wbrew niemu!

    • Problem tkwi w niezrozumieniu różnicy pomiędzy Tym, który jest przyczyną a Tym, który jest wykonawcą. Tym który jest projektantem a tym który jest budowniczym.

     • Aby rozwiązać ten problem warto przeczytać ze zrozumieniem kontekstu biblijnego choćby takie wypowiedzi jak : Izajasza 44:24 , Marka13:19 , Dzieje Ap. 4:24 oraz 17:24-26 , Apokalipsa 4:11. Wszędzie Stwórcą imiennie lub kontekstowo nazywany jest tylko Bóg JAHWE (Bóg Ojciec). Jest to bardzo widoczne nawet w wypowiedziach Pana Jezusa. Jak bardzo trynitaryzm zaślepia skoro czytając Biblię, trynitarianie tego nie widzą?!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty