Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Słowo było bogiem z Jana 1:1

Bogiem było Słowo

Czy werset z ewangelii Jana 1:1 to argument przemawiający za tym, że Bóg jest Trójcą lub, że Pan Jezus jest równy swemu Ojcu?
Przeczytajmy ten werset, który praktycznie identycznie brzmi w kilku przekładach Pisma Świętego Biblii Tysiąclecia, Biblii Warszawskiej, Biblii Poznańskiej oraz podobnie w Biblii Gdańskiej i Warszawsko-Praskiej.

 “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo

Jeżeli chodzi o Trójcę to łatwo możemy zauważyć, że nie ma tu mowy o trzech osobach i występujących pomiędzy nimi relacjach.

Co oznacza “Słowo” z ewangelii Jana?

Zwolennicy dogmatu o jednym Bogu w trzech osobach z tego wersetu wyciągają wniosek, że Słowo (po grecku: ho lo′gos)  jest Bogiem równym Ojcu? Czy wynika to z zacytowanego wersetu? Rozważmy kilka argumentów:

Czy Bóg ma początek?

Jeżeli odpowiedziałeś na to pytanie przecząco to jak zrozumieć wypowiedź, że “Na początku” było Słowo? Jak wiadomo Bóg nie ma początku gdyż istnieje od zawsze. Czy mógłbyś powiedzieć “Na początku był Bóg”?

Taki zwrot jest nie do przyjęcia, bo wiąże słowo początek z Bogiem, który początku nie ma z racji tego, że istnieje od zawsze. Ciekawe jest to, że Stary Testament również zaczyna się od podobnych słów “Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.”  jak czytamy w Rodzaju 1:1 (w Septuagincie tak samo jak w Jana 1:1 czytamy “En arche”). Czy niebo i ziemia istniały zawsze? Czy może miały swój początek? Otóż zaistniały w chwili stworzenia gdyż Biblia podkreśla to w Księdze Rodzaju zwrotem “stało się” np. w wers1:3,9,11,15 (greckie egeneto, forma czasownika ginomai).

Nawet trynitarze przyznają, że Jezus w pewnym momencie zaistniał, gdyż  został ZRODZONY. Jan napisał: “Ono było na początku u Boga”. W tym 2 wersecie wyjaśniono wyraźnie co znaczy zwrot  “Na początku”. Jan mógł przecież napisać “Ono było zawsze u Boga” a nie “na początku”.  Do dyskusji na temat tego czy Jezus miał czy nie miał początku zapraszamy jednak  po zapoznaniu się z artykułem pt. Jezus ma początek a Bóg nie ma.

Jezus był u BOGA

Rodzi się również kolejne pytanie. Czy ktoś, będący u innej osoby może być zarazem tą drugą osobą? W Jana 1:1 czytamy, że Słowo było “u Boga” oraz, że Słowo “było Bogiem“. Jeżeli założymy, że i tu, i tu chodzi o tego samego Boga, wówczas zachodzi wyraźna sprzeczność.

Nie można być u kogoś będąc jednocześnie tym kimś, gdyż bylibyśmy de facto u siebie samego. Trójca według trynitarian jest  jednością trzech osób tworzących rzekomo tego samego jednego Boga. Niemożliwe zatem jest, aby tylko druga osoba wcieliła się w  Jezusa, przy założeniu, że mówimy cały czas o JEDNYM Bogu!

Czego dowiadujemy się z tekstu greckiego?

Rozpatrzmy werset z Jana 1:1 również od strony języka greckiego, w którym to on brzmi “εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος”. Jak łatwo zauważyć w Jana 1:1 występuje rodzajnik “ho” odnoszący się do Boga. Nie ma jednak tego rodzajnika przy słowie ‘theos’ (Bóg) odnoszącym się do Syna. W grece koine jeżeli występuje przy rzeczowniku rodzajnik  wówczas dane określenie  odnosi się do konkretnego podmiotu – tak jak w języku polskim powiemy “ten konkretny”. Z tego też powodu wielu tłumaczy oddaje ten werset tak:

1864: „i bogiem było słowo” (The Emphatic Diaglott Benjamina Wilsona, tekst międzywierszowy).

1928: „a Słowo było bytem boskim” (La Bible du Centenaire, L’Evangile selon Jean).

1935: „a Słowo było boskie” (The Bible—An American Translation).

1946: „a Słowo było boskiego rodzaju” (Das Neue Testament Ludwiga Thimmego).

1950: „i bogiem był Słowo” (New World Translation of the Christian Greek Scriptures).

1975: „i Słowo było bogiem (albo: boskie)” (Das Evangelium nach Johannes).

1978: „i Logos był boskiego rodzaju” (Das Evangelium nach Johannes Johannesa Schneidera).

Co mówią bibliści?

William Barclay w  komentarzu do tego wersetu napisał:

,,Na koniec ewangelista mówi, że to Słowo było Bogiem. Nie ulega wątpliwości, że jest to trudne dla nas do zrozumienia stwierdzenie, a głównie ze względu na właściwości języka greckiego, w którym pisał Jan Ewangelista. W języku tym rzeczowniki prawie zawsze występują wraz z rodzajnikiem określonym, nie tak, jak w naszym języku. Grek nigdy nie powie o Bogu theos lecz zawsze ho theos.

Jeśli natomiast używa rzeczownika bez rodzajnika, to przybiera on znaczenie zbliżone do przymiotnika, określające charakter, lub przymioty osoby. A więc Jan nie pisze, że Słowo było ho theos, gdyż oznaczałoby to, że Słowo było identyczne z Bogiem.

Natomiast pisząc, że Słowo było theos – bez rodzajnika określonego – stwierdza w rezultacie, że Słowo było, jakbyśmy powiedzieli tego samego charakteru i tej samej jakości, co Bóg. Powtórzmy raz jeszcze, że pisząc «a Bogiem było Słowo», Jan nie chce powiedzieć, że Jezus był identyczny z Bogiem, lecz że był doskonale zgodny w myśleniu, w sercu, w istocie tak, że w Jezusie doskonale widzimy jakim jest Bóg” (,,Ewang. św. Jana” t.1).

Warto w tym miejscu prześledzić kontekst tego wersetu zgodnie z zasadą, że Biblie należy tłumaczyć Biblią, a nie filozofią i czczym urojeniem, o czym nas ostrzeżono w liście do Kolosan 2:8 (BW)

“Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”

Co mówi kontekst

Zwróćmy zatem uwagę na kontekst. W ewangelii Jana w wersecie 1:14 czytamy:

“A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”

Od kogo Jezus otrzymuje łaskę oraz chwałę? A dlaczego powiedziano w tym wersecie o “jedynym synu“. Można to wytłumaczyć tylko tym, że tylko Pan Jezus został zrodzony bezpośrednio przez Boga.  Jezus został właśnie z tego powodu w wersecie 1:18  nazwany “jednorodzonym“.

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go

Jak widzimy Jezus nazwany jest jednorodzonym Bogiem. Warto się zastanowić, czy pozostałe osoby Trójcy również są “jednorodzone”?

Czy Jezus jest bogiem

Jak pisaliśmy w innym poście nie mamy nic przeciwko tytułowaniu Pana Jezusa bogiem.

W Księdze Wyjścia 7:1 (BW)  bogiem nazwany został również Mojżesz. Czy to oznacza, jego równość z Bogiem Najwyższym?

I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem

A co powiemy o zwrocie jednorodzony? Czy o Bogu Ojcu powiedziano kiedykolwiek, że jest “jednorodzony“? Albo czy powiedziano w Biblii, że Ojciec został zrodzony. Jeżeli nie, to Ojciec (niezrodzony) ma całkiem inną naturę od Syna, który jest zrodzony. Jednorodzony Syn różni się zatem od nie jednorodzonego Ojca co przeczy rzekomej równości osób.

Kolejna kwestia dotyczy stwierdzenia, że Boga nikt nigdy nie widział. Pan Jezus natomiast nazywany przez trynitarzy Bogiem był wielokrotnie widziany. Nie budziły by te słowa kontrowersji gdyby było w tym miejscu napisane “Ojca nikt nie widział”. Jeżeli jednak Jan napisał, że Boga a następnie dodał, że jego Syn Go objawił to rodzi dla trynitarzy problem.

A co powiemy o zwrocie “który jest na łonie Ojca” Czy taki zwrot świadczy o równości Ojca i Syna?

Prorok jak Mojżesz

Również analizując werset z Jana 1:17 dostrzeżemy różnicę pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem:

“Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.”

Zastanów się. Czy Boga wszechmocnego można przyrównać do Mojżesza? W wersecie tym powiedziano, że Bóg dał Żydom Prawo poprzez pośrednictwo Mojżesza, a drugi raz łaskę i pokój poprzez innego pośrednika jakim jest Słowo. Takie rozumowanie potwierdzają poniższe wersety:

Dzieje Apostolskie 7:37 “Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: “Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych”

Objawienia 15:3 “A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka”

Hebrajczyków 3:2 ” bo On jest wierny Temu, który Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego domu”

Sługa Jahwe

Jeżeli do naszej analizy dodamy inne wypowiedzi o Jezusie to wyraźnie widzimy, że nie jest On równoznaczny ze swoim Ojcem.

Dla przykładu Jezus został zapowiedziany jako Sługa Jahwe co wyklucza równość o jakiej piszą trynitarze. Omawiamy to w artykule “Jezus Sługa Jahwe“.

Analizując przedstawioną argumentację łatwiej jest nam zrozumieć werset z Jana 1:1 oraz to, że nazwanie Pana Jezusa “Bogiem” czy nawet jednorodzonym Bogiem (wiele przekładów oddaje –  jednorodzonym Synem) wcale nie świadczy o Jego równości z Ojcem. Należy przy tym wspomnieć, że mówiąc o Trójcy należy wykazać chociaż jednym wersetem, że Bóg jest w trzech osobach, lub że w jego “skład” wchodzi więcej osób.Takiego opisu Boga Biblii nigdzie jednaj nie zdefiniowano. Ostrzeżono nas jednak w 1 liście do Koryntian 4:6 (BW), aby nie doszukiwać się w Piśmie tego czego wyraźnie nie napisano..

“A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano …”

Subscribe
Powiadom o

89 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
1 maja 2024 17:54

Ja w swoich komentarzach przywołuje okoliczność, przywoływania reguły R. Colwella jako dowód oddawania theos bez rodzajnika odniesiony do syna [logosu], pomimo braku rodzajnika dużą literą, jak czynimy w przypadku występowania rodzajnika. Dla nas antytrynitarzy okoliczność braku rodzajnika przemawia na rzecz pisania o logosie jako theos z małej litery, lub przypisywania theos znaczenia, znaczenia theos. Nie nim bycia w pełnym tego słowa znaczeniu. Jednak trynitarze uznają nasz roszczenie, za mało uzasadnione, czy bezpodstawne. Według niech, gdyby przy logosie jako theos, był… Czytaj więcej »

Makinero
20 stycznia 2024 02:42

Ciągle mówicie o trójjedynym, o Trójcy, ale większość przykładów, które próbujecie rozważać obala Trójcę.
Trójca to trzy osoby.
Więc nie ma sensu zajmować się stale tymi samymi wersetami
Po co się zajmować trójcą skoro brakuje tutaj tytułu “Ojciec” w Jana 1:1 oraz brakuje tytułu “Syn” oraz brakuje tytułu “duch Boży/duch YHVH, duch święty” w Jana 1:1; Jana 1:14 1:18; Jana 17:3; Jana 10:30; Jana 20:28; Obj 7:37; Obj 15:3; Heb 3:2; Heb 1:8; Obj 1:8 i ponad 1500 innych wersetów.

Ostatnio edytowane 4 miesięcy temu by Makinero
Makinero
27 września 2023 18:39

Ale czy nie jest prawdą, że wielu trynitarzy nie zadaje sobie trudu, aby udowodnić “boskość Ojca” i “boskość ducha świętego” w Jana 1:1. W końcu są oni zagorzałymi obrońcami trójcy (Boga w trzech osobach).

HenrykB
25 września 2023 21:14

Moim zdaniem przetłumaczenie “Logos” dosłownie jako “Słowo” (mówione) tak naprawdę pakuje nas w trynitarną pułapkę.  Przede wszystkim  “Jeżeli odpowiedziałeś na to pytanie przecząco to jak zrozumieć wypowiedź, że “Na początku” było Słowo? Jak wiadomo Bóg nie ma początku gdyż istnieje od zawsze. Czy mógłbyś powiedzieć “Na początku był Bóg”?” Ta argumentacja nie ma żadnego sensu. W greckim oryginale zostało użyte “en arche” co nie tyle oznacza “na początku” co raczej “oryginalnie”. Takim znaczeniem sam Bóg-Ojciec czy jak uważałby np. Spinoza,… Czytaj więcej »

Robert
7 kwietnia 2023 14:05

Problemem dla antytrynitarian w przypadku J 1:1 zdaniem prof. znawcy greki Roberta H.Countessa, jest nadużywanie, nie występowania rodzajnika w tym wersecie., w odniesieniu do logosa. “Analiza Krytycznea Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata” Rozdział 4 od str.64- 85 odnosi się do J 1:1 pisanego w tym przekładzie przez theos z małej litery. Uznaje za bezpodstawny wniosek do sprowadzania użytego w tym wersecie do [słowa gr.logos]] okr. theos bez rodzajnika, jako powodu pisania theos z małej litery. Jego zdaniem przyjęte… Czytaj więcej »

Christophoros
18 lutego 2023 12:32

Poszukując prawdy na temat Jezusa z Nazaretu, widzę to aktualnie tak: Jan rozpoczynając ewangelię nawiązuje do słów otwierających Księgę Rodzaju – Bereszit i bynajmniej nie chodzi tu o początek Słowa, a o początek stworzenia, a więc początkiem stworzenia, źródłem stworzenia jest Boża Mądrość, czyli Słowo. Jan łączy Mądrość Bożą z osobą Jezusa z Nazaretu – Jezus jest Bożą Mądrością lub Słowem wcielonym w osobę Jezusa. Izajasz na temat Bożego słowa wypowiada się mianowicie tak: “Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo… Czytaj więcej »

Kuba
27 maja 2022 16:49

Jan mówi nam, w jaki sposób słowo stało się ciałem. Pokarmem Jezusa było pełnić wolę tego, który Go posłał i dokonywać Jego dzieła. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Po swoim chrzcie Jezus otrzymał od Boga słowo żywota i spożywał je poprzez wypełnianie go. To co jemy, staje się naszym ciałem. Jeśli zjem ziemski chleb, ten chleb zostaje przyswojony przez moje ciało i staje się moim ciałem. Jezus żywił się chlebem z nieba.… Czytaj więcej »

makinero
24 listopada 2021 18:46

“Batalia” zawsze dotyczy Ojca i Jezusa, że Jezus jest “jednorodzonym bogiem/Bogiem”. No dobrze, ale NIGDY nie mogę znaleźć informacji na temat Ducha Świętego (tej trzeciej osoby). Czy ona też jest zrodzona czy jak? Skąd się wzięła ta niby Trzecie Osoba? Mówią ZAWSZE o tym, że Syn jest wspolwieczny z Ojcem. ALE DLACZEGO, dlaczego nikt nic nie wspomina o tej Trzeciej Osobie, nie słyszałem, aby ktokolwiek coś poruszał wspowiecznosci Trzeciej Oosby, nawet nikt nie wskazuje żadnym popartym dowodem biblijnym. Pytałem się… Czytaj więcej »

makinero
24 listopada 2021 18:38

Tłumaczenie w jęz. Angielskim w sumie jest takie złe. Ale umyka drobny szczegół w tłumaczeniu. Zamiast ang. (“was”) powinno być (“as”) “and the Word as God”. i Słowo było jak Bóg LUB i Słowo było niczym Bóg. Oczywiście to jest moja propozycja tłumaczenia. Badając różne źródła i teksty – według mnie tak powinno być. Warto się zapoznać ze znaczeniem “było jak…” lub “było niczym…” Przykład użycia: “(…)było niczym wał tkacki” Przykład użycia: “(…) było jak plewy na klepisku w lecie”… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
1antyk
13 lipca 2021 18:08

Smiertelny: “Jeśli więc podstawilibyśmy podobnie w Jana, mogłoby nam wyjść: „Na początku było postanowienie, a postanowienie było u Boga i Boskie było to postanowienie. Ono było pierwsze u Boga. Wszytko się przez nie stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W tym postanowieniu był żywot, a żywot był światłością ludzi.” – to czy nie odpowiadałoby to pierwotnemu znaczeniu jakie Autor chciał zawrzeć w tekście? Ja tak sadzę, ale dla mnie ten fragment jest trudny i oczywiście… Czytaj więcej »

1antyk
13 lipca 2021 17:33

Dużo tu o tzw równości i nierówności co nie czyni Jezusa Bogiem.
“Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje”
Powiedzcie mi kto jest Królem a kto sługą?

Smiertelny
13 maja 2021 13:19

Biblię czytałem/czytam głównie w wersji papierowej, przede wszystkim katolicką Biblię Wujka (wyd. 1935), lecz także inne, jak np. Nowy Testament podług Amsterdamskiego z roku 1660 (wyd. 1834.) czy protestanckie tłumaczenie Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (wyd. 1985). I w żadnym, z nich nie pojawiło się ani „jednorodzony Bóg”, ani „jednorodzony Syn, który jest Bogiem”, lecz było tylko: „jednorodzony Syn”. Dlatego (wstyd przyznać) nie wiedziałem, że takie tłumaczenia istnieją… 🙂 BiZTB ma np. tak: Jana 1:18. Boga nikt nigdy nie widział,… Czytaj więcej »

Bol p
3 maja 2021 08:54

Cieszę się “Smiertelny” , że jako czytelnik bloga antytrynitarzy zechciałeś podzielić się swymi spostrzeżeniami związanymi z tematem powyższego artykułu. Każdy taki komentarz uznajemy za bardzo cenny. Jeśli chodzi o to czy myśli z Jana 1 rozdziału tyczą się Pana Jezusa to wersety zwłaszcza od wersetu 14 do 18, wyraźnie na to wskazują. Część manuskryptów k kodeksów biblijnych oddaje w wersecie 18 słowo “Bóg” w odniesieniu do Syna i dlatego wiele polskich przekładów Pisma Świętego tak właśnie tłumaczy ten tekst (… Czytaj więcej »

Smiertelny
2 maja 2021 17:16

Istnieje olbrzymia liczba cytatów Biblijnych świadczących to tym, że Jezus nie nie jest Bogiem lecz AŻ Synem Bożym. Sam Chrystus mówił przecież: „Ojciec większy jest ode Mnie” (Jana. 14, 28.) i nazywa siebie wielokrotnie Synem Człowieczym. Także znaczna większość wydarzeń nie miałaby sensu gdyby Jezus był Bogiem – jak na przykład kuszenie (Jak Jezus mógłby być teoretycznie skuszony przez Diabła, jakąś rzeczą, gdyby już był Panem wszystkiego? Żadna pokusa w ogóle by wtedy nie istniała, a cała scena byłaby zwyczajnie… Czytaj więcej »

Prawda czy fałasz.
5 czerwca 2020 13:30

“A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten… Czytaj więcej »

Czy nazwanie Pana Jezusa Bogiem świadczy o tym, że Pan Jezus Bogiem jest.
5 czerwca 2020 11:43

Chciałabym jeszcze raz odnieść sie to powyższego omówienia, które zostało spłentowane następująco (cytuję): “że nazwanie Pana Jezusa Bogiem czy nawet jednorodzonym Bogiem, (…) wcale nie świadczy o Jego równości z Ojcem.” A więc pierwsze pytanie, które pada w opracowaniu, do któtego chcę nawiązać: “Czy jednak prosty człowiek wyciągnie z tego wersetu z Jana 1:1 naukę, że Bóg jest Trójcą?” Odp. NIE, bo nie ma w tym wersecie mowy, w ani jednym nawet słowie, o trzeciej z tych Osób o Duchu… Czytaj więcej »

Bóg jest i Słowem i Jednorodzonym Bogiem bo objawił się w ludzkiej postaci.
5 czerwca 2020 01:16

Pozwól, że nie zgodzę się z tą całą argumentacją (mocno naciąganą), jakoby Ewangelia wg Św. Jana 1, nazywając Jezusa Bogiem uprawiała herezje. Po pierwsze, Jezus może być określony jako “Jednorodzony Bóg”, bo jest jedyną Osobą z Trójcy Świętej, która się narodziła, narodziła się jako człowiek. Jezus jest i Bogiem i człowiekiem w jednej postaci. Jest Bogiem, który objawił sie nam w ludzkiej postaci i jako Syn człowieczy się narodził. I w tej właśnie ludzkiej postaci Go (Boga) oglądaliśmy; jako człowieka.… Czytaj więcej »

Maria
10 marca 2018 14:56

Jeśli człowiek zrodzi człowieka to ma naturę ludzką. Jeśli Bóg zrodzi Boga to ma naturę Boską. To takie proste ale nie dla każdego.

Darek
9 marca 2018 19:48

Jerzeli bedziemy sli takim systemem myslenia do dojdziemy do tego ze Jezus terz niemial poczatku I Byl od zawsze…

Tadeo
29 października 2016 14:38

Musmy sobie zadac najpierw pytanie :Kto jest Ojcem ? Wielu odpowie ze Bog.Ale skoro Bog to nie moze byc ich dwoch .Prosze dokladnie czytac i rozumiec Pismo i zawarte w wersetach mysli ktore ujawniaja cala prawde i ukladaja sie jak kostki domina.Zacznijmy od tego ze Maria byla brzemienna z …Ducha Swietego…a Bog jest Duchem… oraz …gdzie Duch Panski tam wolnosc… a wszystko sprawia Pan ,ktory jest Duchem….To wlasnie Bog czyli Duch Swiety zrodzil sobie cialo w ktorym zamieszkal albowiem Pismo… Czytaj więcej »

Piotr Roj
23 października 2016 09:22

Artykuł nie rzetelny w swej analizie, nie bierze pod uwagę argumentów trynitarian. Przeanalizujmy kilka przytoczonych w tekście argumentów: 1.Nie jest napisane – Początkiem było Słowo, ….. lecz pisze „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo„ Myślę ze jest to zasadnicza różnica. Początek jakkolwiek daleko Pan nie przesunie początku to on zawsze tam jest. Słowo ,,ARCHE” oznacza, o czym warto było dla rzetelności wspomnieć; zasadę, przyczynę, władzę aktywne źródło, więc słowo arche może oznaczać zarówno… Czytaj więcej »

Waldemar
21 czerwca 2016 09:16

Dużo i “mądrze” się pan rozpisał, podobnie jak każdy “morderca” przed sądem, aby mieć usprawiedliwione swoje mordowanie (tu w tym przypadku duchowe) Pan Jezus Chrystus został osądzony (w rezultacie później zamordowany), bo UCZENI W PIŚMIE (podobnie jak pan) i faryzeusze mając i znając Prawo, Pisma, Literę (gramatykę), Proroków, Stary Testament i etc.- to jednak NIE POZNALI czasu nawiedzenia Boga wśród ludzi. Stał przed nimi objawiony Bóg, Chrystus Jezus, a oni widzieli tylko człowieka i co więcej- przestępcę. Antytrynitarianie do których… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły