Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Duch Święty Starego Testamentu, jest tym samym Duchem Świętym, o którym  wspomina Nowy Testament?

Do podjęcia tego tematu zmobilizował nas znany apologetyk katolicki, który w traktacie swoich wywodów o Duchu Świętym, w dziesiątym punkcie napisał:

„Wiara wyznania katolickiego (z którą ja się utożsamiam) w żaden sposób nie odnosi tych fragmentów do Ducha Świętego z jednej prostej przyczyny: ponieważ Stary Testament nie nauczał o Duchu Świętym. Ta prawda (podobnie jak istnienie jednorodzonego Syna Bożego, przez którego wszystko się stało) została ujawniona dopiero w Nowym Testamencie. Obecność Ducha Świętego jako odrębnej osoby od Boga Ojca była autorom Starego Testamentu całkowicie nieznana, więc tym samym nie można uważać, że te fragmenty nauczają o tym samym Duchu Świętym, w takim samym znaczeniu, jak to mamy w Nowym Testamencie.”

 

Niby ten sam Duch …. a jednak nie ten sam?

Przyjmując powyższe wywody trzeba by stwierdzić, że wszyscy patriarchowie i prorocy żyli w błędzie i nieświadomości. Tak naprawdę Abraham, Izaak, Dawid nie znali prawdy o Bogu i cześć oddawali tylko jednaj z trzech części Boga, a Ducha Świętego całkiem inaczej rozumieli niż byłoby w rzeczywistości. Jaki miał Bóg cel ukrywania tej rzekomej prawdy o sobie nie wiadomo, gdyż autor tego nie tłumaczy. Bóg tej tajemnicy nie zdradził, nawet Abrahamowi, którego nazywał przyjacielem, a objawił posługując się poganinem Konstantynem długo po czasach apostolskich? Czy nie jest to dziwne, że cały naród wybrany inaczej rozumiał zwrot  „Duch Święty” niż  trynitarne chrześcijaństwo?

 

Zasadnicze pytanie jakie w tym miejscu należy postawić to: Czy Duch Święty Starego Testamentu, jest tym samym Duchem Świętym, o którym  wspomina Nowy Testament?
Odpowiedzmy na to pytanie posługując się proroctwem z księgi Joela.

W księdze Joela 3:1-2 (BW) znajdziemy ważne proroctwo biblijne dotyczące Ducha Świętego:

„A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.  Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.”

Czy powyższy biblijny cytat tyczy się tego samego Ducha Świętego, o którym mówi Nowy Testament? Czy starotestamentowe opisy działania Ducha Świętego, Ducha Jahwe, Ducha Bożego czy Ducha Pańskiego tyczą się innego zrozumienia Ducha Świętego, znanego z Nowego Testamentu?

Proroctwo z Joela 3:1-2 bez cienia wątpliwości odnosi się do Ducha Świętego działającego w Nowym Testamencie. Potwierdza to apostoł Piotr cytując je w Dziejach Apostolskich 2:17-21. Piotr nie ma żadnych wątpliwości, że Duch Święty opisany w Starym Testamencie to  ten  sam  Duch Święty, który opisany jest w Nowym Testamencie.

W przypisie marginesowym w KATOLICKIM przekładzie Biblii Poznańskiej do tekstu z Joela 3:1-2 czytamy:

„Św. Piotr cytuje 3,1-5 a w swej mowie w dniu Zielonych Świątek, odnosząc to proroctwo do zesłania Ducha Św. (Dz 2,17-21)

Rozumiemy jednak chęć ucieczki przed mocnymi argumentami,  gdyż trudno jest przekonywać o osobowości Ducha Świętego w oparciu o te teksty biblijne wyraźnie przeczące tej nauce.
Koncepcja różnicy w pojmowaniu znaczenia Ducha Świętego w Starym i Nowym Testamencie jest także sprzeczna z biblijnym objawieniem istoty Boga. Bóg w Starym Testamencie objawiał się zawsze jako jednoosobowe bóstwo JHWH.

Zakładając istnienie Trójcy, musielibyśmy przyjąć, że Bóg w oczach swoich wyznawców ulega zmianom, ewoluując od bezwzględnego monoteizmu do filozoficznej  troistości stanowiącej jedność. (Omawiamy dokładniej ten temat na podstawie Malachiasza 3:6 we wpisie „Bóg się nie zmienia„)
Trynitarze często nie chcą dostrzec, że Duch Święty w Piśmie Świętym opisywany jest jako „dar od Boga Ojca , którym to Duchem Bóg Jahwe dysponuje całkowicie zgodnie ze swą wolą. Wyraźnie o tym mówi fragment z  Dziejów  Apostolskich 8:18-20 (BW)

„A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży.”

Czytając to sprawozdanie biblijne warto zadać sobie pytania:

 • Czy Szymon chciał kupić „trzecią Osobę Boga”?  Gdyby tak było, czyż trzeba byłoby lepszej okazji aby wyjawić niestosowność tego typu myślenia Szymona? Piotr nie powiedział  „.. żeś mniemał, że możesz Boga za pieniądze nabyć„, ale „… żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży„. Czy nie zastanawiające jest to, że Duch Święty, zawsze  i nierozerwalnie związany jest z Bogiem Ojcem, że jest całkowicie zależny od woli Boga Jahwe, który dowolnie i zgodnie ze swą wolą może udzielać, wylewać, dzielić, lub zabierać?
 • Czy rzekoma osoba boska mogłaby być „rozporządzana” poprzez wkładanie rąk. Jakże niestosowne by było w stosunku do Boga używanie określeń jak w zacytowanym fragmencie!
 • Dlaczego Biblia nie nazywa Ducha Świętego „darem Chrystusa”,  albo Boga Ojca nie nazywa – „darem Ducha Świętego”?
 • W świetle 2Tymoteusza3:16 (gdzie Paweł napisał, że całe Pismo jest natchnione) twierdzenie, że Duch Święty ST jest inny niż Duch Święty w NT jest bezpodstawne i niedorzeczne.

 

A co powiemy o biblijnym nazewnictwie Ducha Świętego zwrotami: „Duch Jahwe”, „Duch Boży” (Pański), lub „ mój Duch (Boga Ojca)” ? Czy takie zwroty nie zaprzeczają definicji atanazjańskiego wyznania wiary o równości osób?

Co ciekawe, nawet trynitarze kłócą się o to kto  ma dysponować i udzielać Ducha Świętego (co ważne, pomijając przy tym samego Ducha Św. – podobno trzecią Boską Osobę Trójcy)? Zobacz proszę nasz komentarz w temacie: „Kto dysponuje Duchem Świętym?

Zadziwiające jest również to, że wielu trynitarzy utrzymuje, że Duch Święty „zjawia się jako trzecia osoba Trój-jedynego nagle i niespodziewanie. Czyż Duch Święty nie  powinien być niezależną trzecią osobą Trójcy zarówno w czasach Starego Testamentu jak i Nowego Testamentu?

W książce „Doktryna Trójcy Rana Zadana Sobie Przez Chrześcijaństwo” Anthony F. Buzzard i Charles F. Hunting, napisano:

„Słowo „duch” posiada w Biblii kilka znaczeń, wszystkie powiązane, jednak z podstawową ideą niewidocznej siły i umysłu. W obu Testamentach „Duch Święty” opisuje Bożą energię skierowaną do stworzenia i inspirację, jaką Bóg mu daje. To Bóg w działaniu i rozszerzenie jego osobowości.

Jeżeli zgodnie z  Malachiasza 3:6 „Bóg jest niezmienny ” to czy czytelnik Słowa Bożego nie powinien oczekiwać wyraźnego potwierdzenia głoszonego przez jakąś religię  dogmatu na kartach całej Biblii a nie tylko w jej części?

Czytając Pismo Święte, dogmat Trójcy Świętej oraz odrębnej od Boga osoby „Ducha Świętego”, można dostrzec tylko poprzez  „okulary trynitaryzmu”.

Co na temat Ducha Świętego mówi Judaizm?

Warto zastanowić się również nad tym, że Żydzi nie znający osobowego Ducha Świętego często używali tego terminu. Co poprzez niego zatem rozumieli

Na stronie Judaistycznego Stowarzyszenia 614, zapytano jak judaizm rozumie istotę Ducha Świętego. W odpowiedzi między innymi czytamy (pogrubienia nasze):

„Samo określenie, które bywa tłumaczone niezbyt trafnie jako „duch święty”, pojawia się w judaizmie jako hebrajska metafora „ruach ha-kodesz” (dosłownie: „tchnienie świętości”), ale jest ono oczywiście rozumiane nie jako osobna istota, tylko jako Boże Natchnienie (także czasami: Boża Inspiracja), które może sprawić, że człowiek (np. prorok) podejmuje niezwykłe działania. To Boże Natchnienie powodowało, iż np. prorocy ogłaszali swoje proroctwa, a król Dawid komponował Psalmy.

W judaizmie nie istnieje pojęcie „ducha świętego” w takim sensie, w jakim jest ono obecne w chrześcijaństwie. Najbliżej temu rozumieniu byłaby zapewne Szechina (Szekina) [od hebrajskiego słowa szakan, znaczącego „mieszkać”] – dosłownie „przebywanie” – czyli Boża Obecność, a – bardziej precyzyjnie – Obecność Bożej Świętości w jakimś miejscu, przedmiocie, człowieku lub w określonym czasie.

Gdy jest mowa o tym, że Bóg przejawia się w konkretnym miejscu lub sytuacji – oznacza to, że w takiej sytuacji lub czasie człowiek może mieć wyjątkowe, jakby „dodatkowe” poczucie obecności Boga. …

Jak możemy zauważyć Żydzi nie dopatrywali się w Duchu Świętym odrębnej od Boga osoby. Co zatem nas upoważnia, żeby to zrozumienie zmienić? Czy ktoś z pisarzy Nowego testamentu, w tym sam Pan Jezus powiedział gdziekolwiek „Objawiam Wam nowe zrozumienie co do Ducha Świętego – od teraz jest to trzecia osoba Boga!” Nic takiego NIGDZIE w Piśmie Świętym nie znajdziemy.

Czy zatem Bóg oszukiwał naród wybrany co do tego kto jest jego Bogiem. Czy będąc Trójcą ukrywałby to przed Abrahamem i innymi wiernymi osobami?

Nie, o czym wiedzą doskonale trynitarze. W „Słowniku biblijnym” z 1989 r (Księgarnia Świ. Jacka) O. Hugolin Langkammer OFM napisano  (str. 46-47):

Duch, Duch Boży, Duch Święty — hebr. termin ra-ach, który LXX oddaje przez grec. pneuma, oznacza powiew powietrza (Iz 57,13), wiatr (Rdz 8:l), burzę (Jr. 13,24). W tym ostatnim znaczeniu ruach występuje głównie w Jr i Ps. Kolejne zna­czenie wyprowadzono z obserwacji burzy, a więc oznacza ono siłę lub potęgę, która stoi w służbie Boga (Wj 14,21), lub wprost Jego twórczą moc (Rdz 1,2) stwarzającą i napełniającą świat (Mdr 1,7). Tę Bożą moc w dziele stworzenia utożsamiano z życiodajną siłą (Rdz 45,27), wychodzącą od Boga (Iż 42,1) i wnikającą w człowieka w formie tchnienia (Rdz 7,22).

W podsumowaniu chcemy powiedzieć, że zgadzamy się z wypowiedzią opublikowaną w piśmie katolickim „Wieczernik” nr 109 gdzie napisano:

„Stary Testament nie zna Ducha Świętego jako osoby. Wynika to z troski o czystość monoteizmu. Wiele tekstów starotestamentalnych o Duchu Świętym odnajdujemy dziś na zasadzie reinterpretacji. ….  W Starym Przymierzu Duch Święty nie jest objawiony jako osoba, lecz jako osobowa (czyli pochodząca od osoby) moc Boga.”

Pozostaje tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy Duch Święty Starego Testamentu, jest innym Duchem Świętym, o którym  czytamy w Nowym Testamencie?

Nie znajdujemy takiego uzasadnienia w Słowie Bożym.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  7 komentarze: Różny Duch Święty w Starym i Nowym Testamencie? – Joela 3:1-2

  • Do kompletu zobaczmy jak występowanie Ducha Świętego w Nowym Testamencie komentuje Wikipedia. Oto cytat :
   ” (…) Pierwsze objawienie Ducha Świętego ma miejsce podczas chrztu Jezusa. Wówczas Duch Święty objawił się pod postacią cielesną. Autorzy Ewangelii porównują Jego zstąpienie do sposobu, w jaki ląduje gołąb (często porównywany do białej gołębicy), przez co w kulturze chrześcijańskiej tak się go przedstawia na wszelkich obrazach. Duch Święty jest także obecny w momencie Zwiastowania (Łk 1, 35) oraz podczas nawiedzenia św. Elżbiety przez Marię z Nazaretu (Łk 1, 41). Jezus obiecuje go zesłać na apostołów jako moc po swoim Wniebowstąpieniu (Łk 24,49). Wydarzenie to miało miejsce pięćdziesiąt dni po Jego śmierci (zob. Zesłanie Ducha Świętego), kiedy Duch objawił się poprzez języki jakby z ognia nad głowami apostołów oraz szum z nieba, jakby podmuch silnego wiatru, który napełnił pomieszczenie, w którym przebywali i zaczęli mówić innymi językami tak jak im Duch pozwalał.Nie były to języki wyuczone, ale języki potwierdzające, że na Apostołów zstąpił Duch Święty. Biblia w Nowym Testamencie używa określeń: zadatek, pieczęć Ducha Świętego, rękojmia dziedzictwa naszego. Odtąd apostołowie rozpoczęli głoszenie Ewangelii na całym świecie w mocy Bożej, a nie w mądrości ludzkiej. Dodatkowo Jezus przyrzekł, że w chwili prześladowań Duch pomoże stawić czoła wrogom (por. Mt 10, 19-20). W dwunastym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus napomina, że każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone (Mt 12.31).

   „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

   Podkreślić należy pewną egzegetyczną trudność w tym, że w żadnym tekście Pisma nie znajdujemy dialogu Ducha Świętego z Synem lub Ojcem[12]. Nigdzie też Pismo wprost nie mówi, że Duch Święty jest Bogiem[13][14].”

   Wnioski w oparciu też o katolickie źródła (od 12 do 14) :

   „Nowy komentarz biblijny – Ewangelia według świętego Jana, Edycja św.Pawła, 2010 cz.2, s.142
   Początki Teologii Kościoła, Henryk Pietras SJ, WAM 2000, s.266
   Bóg zbawienia – początki dogmatu, Bernard Sesboue SJ tom 1, Wydawnictwo M, 1999, s.241”

   Trynitarzu warto przemyśleć te informacje! Nie daj się zwieść „sensacyjnym artykulikom katolickiej apologetyki – typu: „Trójca w Biblii antytrynitarzy” lub ” Osoba Ducha Świętego w Biblii antytrynitarzy” , gdzie w oparciu o cytowane powyżej w Wikipedii wersety biblijne ( z ST oraz z NT) , ktoś chce wysnuć zupełnie inne wnioski niż cytowani bibliści katoliccy. Żenada, gdy czyta się takie „rewelacyjne argumenty” apologetów katolickich to nie wiadomo śmiać się czy płakać?
   Cytowana Wikipedia nie jest organem antytrynitarzy a podane źródła wiedzy tam prezentowanej są w zdecydowanej większości katolickie!

   • Mam pytanie : skoro ktos twierdzi ze w calym Pismie Swietym nie ma mowy o tym ze Duch Swiety jest Bogiem to czemu w Ew.Jana jest napisane ze Bog Jest Duchem a jesli dobrze to rozumiem to nie moze byc zadnym zwyklym lecz tylko Duchem Swietym !!! w innych miejscach w Bibli jest mowa ze …czemu oklamales Ducha Swietego , nie ludziom sklamales lecz Bogu…Maria byla brzemienna z Ducha Swietego…Boga nikt nigdy nie widzial….gdyz jest Duchem Swietym ….coz znacza slowa : chodzic z Bogiem? Czyz nie to ze chodzic napelnionym Duchem Swietym ?…i nie te wywody ze Duch jest moca ,lecz Duch Swiety ma moc …a wszystko sprawia jeden i ten sam Duch a kto nie ma Ducha Chrystusowego ten nie jest jego …albo ze w Pismie nie ma dialogu Ducha z Synem lub Ojcem ?…Bog Ojciec i Duch Swiety to jedno i to samo , bo Ojciec jest Duchem a Duch jest Ojcem !!!Dlaczego Pan Jezus mowil: Ja i Ojciec jedno jestesmy ! Kto widzi mnie widzi Ojca ! Ojciec ktory jest we mnie wykonuje dziela swoje…i na koniec jeszcze raz : Maryja byla brzemienna z Ducha Swietego i ten to Duch czyli Bog bo Bog jest Duchem Swietym zrodzil sobie cialo aby zamieszkac wsrod ludzi i ukazac sie aniolom a narodzone cialo bylo Synem Bozym !!! Chrzcijcie w : IMIE OJCA I SYNA I DUCHA SWIETEGO : I ROZKAZAL ICH OCHRZCIC W IMIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA .Amen.

    • Wszystkie Pani argumenty omawiamy w innych wpisach. Wystarczy wpisać słowo klucz w naszej wyszukiwarce. Ma Pani rację Bóg jest Duchem, inaczej mówiąc istota duchową (nie materialną). Duch Święty nie występuje w oderwaniu Boga, ZAWSZE jest z Nim związany, bo chodzi o tą samą osobę a raczej o przejawy działania tej osoby (Ojca). Idąc Pani tokiem rozumowania Bóg jest Duchem a zatem kim jest Duch? Duch jest też Duchem? Uznanie że Duch Święty jest INNĄ Osobą niż Bóg Ojciec i podanie przykładu Marii jest niestosowne. Maria została zacieniona mocą Boga (Jego Duchem a nie inną osobą). Sugerowanie że Duch Święty jako osoba zstąpił na Marie jest niestosowne. Co innego, jeżeli zgodnie z Biblią przyznamy,że Bóg poprzez SWOJEGO (nie inną osobę) Ducha (moc) sprawił że Maria poczęła w łonie.

     Temat czy można skłamać Duchowi omawiamy w artykule Kogo okłamali Ananiasz i Safira?

     Temat chrzczenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego omawiamy w artykule W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

   • Odnośnie Dziejów Apostolskich 8:18-20 to spotkałem się z ciekawą argumentacją, że „gdyby Duch Święty był osobą to byłby „DARCZYŃCĄ” a nie „DAREM OD BOGA”!!! Stanowiłby zawsze sam o sobie i ZAWSZE „UDZIELAŁBY SAM SIEBIE TEMU KOMU CHCE” tymczasem trynitarze kłócą się od dawna KTO UDZIELA DUCHA ŚW. pomijając przy tym samego Ducha Św. Zobacz encyklopedyczną wiedzę w tym temacie :
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Filioque
    Czyż takie podejście trynitarzy, którzy „ubezwłasnowolniają” podobno „trzecią osobę Boga w Trójcy Jedynego” – cię nie dziwi???

  • Warto zobaczyć co o Duchu Świętym w Starym Testamencie przeczytamy w Wikipedii. Oto cytat :
   „Duch Święty pojawia się wedle części komentatorów w Starym Testamencie już w drugim wersecie Księgi Rodzaju: „(…) a Duch Boży unosił się nad wodami”, jednakże należy przyjąć, iż użyte tu pojęcie Ducha Bożego (ruah) należy rozumieć jako wiatr, powiew, powietrze lub tchnienie[a]. Stąd w podanym tekście nie oznacza osoby Ducha Świętego, lecz twórczą moc Bożą. Duch Boży był czynny także w akcie stwórczym człowieka (Rdz 2,7)[2]. W języku hebrajskim występuje w rodzaju żeńskim. Nie jest hipostazą, lecz mocą działania prorockiego[3][4]. W dalszych księgach pojawia się jednak bardzo rzadko (por. Ps 104, 30). Chrześcijanie wierzą, że prorocy mówili za sprawą właśnie Ducha Świętego, co znalazło swój wyraz w powszechnym wyznaniu wiary: „(…) i mówił przez proroków (…)” (por. 1 Sm 10, 6). Co bardzo ważne, w pierwotnym greckim tekście tego nicejskiego wyznania wiary brakuje rodzajnika przy Duchu Świętym, co świadczy, że tego artykułu nie odnoszono do Trójcy Świętej. Innymi słowy: trzecia część Symbolu wskazuje przede wszystkim na Ducha Świętego nie jako na trzecią Osobę Boską, tylko na Ducha Świętego, jako na dar Boga dla historii w gminie wierzących w Chrystusa[5]. Księgi prorockie stanowią większą część Starego Testamentu, w którym Duch Jahwe był mocą nieosobową, przedstawianą w sposób antropomorficzny: jako ramię, oblicze lub tchnienie Boga[6]. Sam zaś Stary Testament objawia Ducha Świętego jako dar, jako działającą moc Bożą, lecz nie jako osobę[7][8]. Także Jezus, jako Mesjasz, miał działać pod wpływem mocy Bożej, gdy spoczął na nim Duch Jahwe. Duch ten nie oznaczał trzeciej osoby Trójcy, lecz nieosobową moc[9]. Także Nowy Testament nie zna pełnej manifestacji hipostazy Ducha Świętego[10].”

   Co ciekawe takie wnioski oparte są na jak najbardziej KATOLICKICH źródłach informacji!!!

   „Oto one (pozycje z cytowanego tekstu od 1 do 11) :
   Synod w Toledo (675): Symbol wiary. W: Breviarium fidei…. s. 160-161.
   Skocz do góry ↑ Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, tom VI, KUL, Lublin 1983, s. 51
   Skocz do góry ↑ Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski ST (t.2), VOCATIO 2008
   (L.Koehler, W.Baumgartner, J.J.Stamm), s.247, 249
   Skocz do góry ↑ Początki Teologii Kościoła, Henryk Pietras SJ, WAM 2000, s.236
   Skocz do góry ↑ Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Joseph Ratzinger, Znak 1970, s.277
   Skocz do góry ↑ Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, tom VI, KUL, Lublin 1983, s. 50
   Skocz do góry ↑ Nowy komentarz biblijny – Księga Izajasza rozdz.1-12, Edycja św.Pawła 2010
   cz.1, s.613
   Skocz do góry ↑ Tomasz Jelonek, Teologia biblijna, PETRUS 2011, s. 52.
   Skocz do góry ↑ Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, tom VI, KUL, Lublin 1983, s. 55
   Skocz do góry ↑ Collectanea Theologica 2000/4, Przegląd Teologiczny WUKSW, s. 166
   ↑ Skocz do: 11,0 11,1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd 3. popr., Wydawnictwo
   Pallottinum, Poznań-Warszawa 1990 (tzw. Biblia Tysiąclecia)”

   Wnioski do przemyślenia pozostawiam bez komentarza dla czytelników ( również KATOLICKICH apologetów rozpisujących się w tym temacie 😉 )

  • Świetnie, że ustosunkowaliście się do argumentacji tegoż apologety. Jego polemiczny tekst w stosunku do antytrynitarian tyczący Ducha Świętego zawierający stwierdzenie, że Duch Św. ze Starego Testamentu nie jest Duchem Św. z Nowego Testamentu – jest szokujący. Zarówno : słownictwo biblijne, proroctwa, nauczanie apostolskie wyraźnie temu zaprzecza! Te same opisy przejawów oddziaływania Ducha Św. a więc :prorokowanie, ponad ludzka mądrość, siła czy umiejętności będące działem obdarowanych Duchem Św. – też wyraźnie przeczą tezom tegoż apologety! Sprawdzałem również przypis w katolickiej Biblii Poznańskiej do Joela 3,1-2, faktycznie katoliccy bibliści powołując się np. na Liczb 11, wykazują, że to oddziaływanie tegoż samego Ducha Św. co w NT. Czyżby ów apologeta nie czytał komentarzy swych biskupów czy biblistów? Szczególnie przemawia do mnie Liczb 11,25 wezmę „nieco” Ducha i podzielę to „nieco” na kilkadziesiąt osób! Pewnie dlatego katolicki apologeta ucieka od tego tematu. Widać to również w jego tekście, gdzie nie ustosunkował się do waszej biblijnej argumentacji opartej na pytaniu : Dlaczego Duch Św. nie udziela się sam potrzebującym tylko zawsze jest udzielany przez Boga Ojca? Wreszcie jeszcze jedno ciekawie widać postawę podczas polemiki. Katolicki apologeta okazuje „katolickie przejawy miłości” : wypowiada się lekceważąco lub wręcz obraźliwie o swych adwersarzach. Natomiast wy okazujecie klasę i siłę argumentów. Gratuluję i pozdrawiam.

   • Tak więc wyraźnie katolicki apologeta ma zupełnie inne zdanie od apostoła Piotra! W temacie Ducha Świętego apostoł Piotr wyraźnie powołując się na starotestamentowy opis Ducha Św. z Joela, utożsamia tegoż Ducha z Duchem Świętym działającym w dniu pięćdziesiątnicy i opisanym w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich. Co ciekawe nie chce dostrzec innego argumentu OSOBY duchowe materializując się aby dostrzegli je ludzie zawsze przybierały osobowy wygląd. Czy to aniołowie, Pan Jezus czy sam Bóg Ojciec (w wizjach proroczych) przybierali osobowy wygląd mężczyzn. Czy znacie opisane w Biblii materializacje Ducha Świętego aby choć JEDEN RAZ przyjął OSOBOWY wygląd, dostrzegalny dla ludzi!? Dzielenie Ducha Św. np. w Liczb 11,25 to kolejny problem trynitarzy! Czy czytaliście gdzieś w Biblii aby Bóg Ojciec dał komuś nieco osoby duchowej np. 1/3 anioła czy Pana Jezusa w bycie przedludzkim? Dla nas antytrynitarzy w stosunku do Ducha Św. nie stanowi to żadnego problemu ale dla trynitarzy to wręcz tragedia obalająca ich niebiblijne poglądy. Antytrynitarze dostrzegają, że Duch Święty często związany jest z darem prorokowania i nie dziwi nas taki opis jak w 2Królewskiej2,9-10 ale trynitarze nawet jeśli potrafią mądrze to skomentować : cytuję za przypisem marginesowym katolickiej Biblii Poznańskiej „…duch proroczy jest wyłączną własnością Boga. Bóg sam nim dysponuje i rozdziela według swej woli…”, to dalej mają problem : Kto dysponuje Duchem Świętym wyłącznie według swej woli, mogąc tegoż Ducha dowolnie dzielić, brać nieco lub mnożyć go…?! Może więc znany pan apologeta zajmie się tym tematem, byleby w zgodzie z Biblią i apostolskim nauczaniem!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty