Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Bóg Ojciec

Pismo Święte naucza, że jest jeden Bóg i Ojciec Jahwe, który jest ponad wszystkim. (Efezjan 4:6)

Biblia nie wspomina o  Bogu Ojcu jako jednej trzeciej części tajemniczej Trójcy Świętej.

Bóg Ojciec w przeciwieństwie do Jezusa nigdy nikomu nie był podległy, i nie został zrodzony. Jest najwyższą Istotą, będącą źródłem wszystkiego co zostało stworzone.

Bóg objawił się Izraelitom nie jako Trójca ale Jahwe jednoosobowy Bóg.

W dziecięciu przykazaniach czytamy „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” co wyklucza, że obok Jahwe są jeszcze inni równorzędni bogowie.

Więcej

Syn Boży

Jezus Chrystus jest pierworodnym  Synem Bożym podległym Ojcu.

Syn Boży ma inna naturę niż Ojciec, gdyż w przeciwieństwie do Boga Ojca został zrodzony.

Jeżeli uznajemy Pana Jezusa za naszego pośrednika to jako pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, jak również jako nasz arcykapłan nie może pośredniczyć sam do siebie.

Nie jest w Biblii przedstawiany jako Bóg Syn ale jako Syn Boży co wskazuje, że jest Bożym dziedzicem.

Jezus zawsze był podporządkowany swemu Ojcu. Przyszedł jako Mesjasz i był nazwany Sługą Jahwe. Jego nauka pochodziła od Boga, którego zawsze stawiał ponad sobą.

 

Więcej

Duch Święty

Duch Święty jest przejawem działania Boga, jego stwórczą mocą i siłą,  którą potrafił oddziaływać na ludzi. 

Pogląd, że Duch Święty jest osobą wchodzącą w skład boskiej Trójcy nie ma uzasadnienia w Biblii.

Duch Święty ukazywał się pod postacią ognia, zwierzęcia (gołębia), potęgi Bożej ale, nigdy pod postacią osoby. Ludzie mogli być nim: napełnieni, ochrzczeni  lub nim namaszczeni podobnie jak oliwą co wyklucza jego osobowość.

Życie Pana Jezusa zostało przeniesione do łona Marii za sprawą mocy Bożej a nie działania rzekomej trzeciej osoby Trójcy. Jezus jest nazwany synem Boga Ojca a nie synem Ducha Świętego.

 

Więcej

Czy Trójca Święta jest nauką biblijną?

Trójca nie jest Bogiem, o którym uczy Biblia. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym nauki o jednym Bogu w trzech osobach, nauki o współistotności Syna z Ojcem czy nauki o równości rzekomych trzech osób Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Antytrynitarianie bronią tego czego uczył Pan Jezus w Marka 12:29 BT

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”  

Naród wybrany wierzył w jednoosobowego Boga zgodnie z „szemą” mówiącą „Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty jest naszym Bogiem, Wiekuisty jest jedyny!”. Nauczanie o Bogu w trzech osobach zaciemnia wiele nauk zawartych w Słowie Bożym takich jak „pośrednictwo Pana Jezusa pomiędzy Bogiem a ludźmi”, „nauka o złożonej Bogu ofierze”, „roli Pana Jezusa w Bożym zamierzeniu”, „nazewnictwie matki Pana Jezusa Marii – Matką Boga”, i wielu innych.

W Piśmie Świętym nie ma słowa Trójca, Trójca Święta, Bóg w Trójcy Jedyny, Trójcą Przenajświętsza  czy Trójjedyny Bóg.  Nie znajdziemy na kartach Słowa Bożego także nauki o tym, że są trzy osoby w jednym Bogu, że Jezus jest współistotny Ojcu, że wszystkie trzy osoby są współwieczne i sobie równe, co zakłada doktryna trynitarzy. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę Erazm z Rotterdamu, który  podkreślił, że słowo „Trójca Święta” jest nieznane Pismu Świętemu i wprowadziła go odbiegająca od „prostoty doktryny Apostołów” tradycja chrześcijańska.

Przyznają to również szanowani bibliści. Znany teolog szwedzki, Emil Brünner w książce „The Christian Doctrine of God” napisał: (tłumaczenie z angielskiego)

“Nigdy nie było intencją pierwszych świadków Chrystusa postawienie przed nami w Nowym Testamencie intelektualnego problemu – tego dotyczącego Trzech Boskich Osób – by następnie stwierdzić, żebyśmy bez szemrania czcili tajemnicę “Trzech w Jednym”. Nie ma śladu takiej idei w Nowym Testamencie. To “mysterium logicum”, że Bóg jest Trzema, a jednocześnie Jednym, leży całkowicie poza przesłaniem Biblii. (…) Żaden z Apostołów nawet nie śnił, że są Trzy Boskie Osoby, których wzajemne relacje i paradoksalna jedność jest poza naszym pojmowaniem.”

Antytrynitarze uważają, że koncepcja Boga w Trójcy wykracza poza monoteizm i wywodzi się z pogańskich wierzeń w triady bóstw, nie mających nic wspólnego z Bogiem opisywanym w Pismem Świętym.

Uważamy, że chrześcijaństwo powinno zmierzać ku restoracjonizmowi czyli powrotowi do źródeł pierwotnego chrystianizmu. Doszukiwanie się w Piśmie Świętym tego co ono nie zawiera prowadzi do wypaczenia tego o czym naucza Słowo Boże w  1 liście do Koryntian 8:6

„Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje  i przez którego my także istniejemy”

Tego właśnie uczył Pan Jezus, apostołowie oraz  pierwsi chrześcijanie. W powyższym wersecie Paweł nic nie wspomniał o Duchu Świętym z prostej przyczyny. Gdyż wierzył w to co głosił Pan Jezus w Jana 17:3

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Biblia uczy, że jest jeden  Bóg oraz jeden pośrednik  Jezus będący Chrystusem posłanym na ziemię w celu złożenia ofiary ze swojego życia. Czy dostrzegasz brak w cytowanych wersetach wzmianki o rzekomej trzeciej osobie Boga i to w kontekście uzyskania życia wiecznego!

Podobnie, jeżeli przeanalizujemy pierwsze trzy wersety z listów także będziemy zdziwieni, że pisarze pomijają w nich  Ducha Świętego, w którego rzekomo wierzyli jako część Trójcy. We wszystkich prawie powitaniach (w pierwszych słowach listów kierowanych do zborów)  nie wymienia się rzekomej osoby Ducha Świętego. Dla przykładu w Efezjan 1:2 czytamy:

” Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa

A co z Duchem Świętym? Zaraz potem Paweł napisał:

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios”

Podobnie we wstępach jest w  Rzymian. 1:7, 1 Koryntian 1:3 , 2 Koryntian 1:2, Galatów 1:3, Efezjan 1:2, Filipian 1:2, 2Tesaloniczan 1:2, 1 Tymoteusza 1:2, 2 Tymoteusza 1:2.

Dzieje się tak dlatego, że użyte przez pisarzy Pisma Świętego sformułowanie Duch nie ma  nic wspólnego z  trzecią osobą Boga.  Jest to odpowiednik słowa greckiego  „pneuma” używanego w Biblii jako energię życiową, moc, przejaw życia, czy działania Boga. Duch Święty to  napełniająca przestrzeń moc płynąca bezpośrednio z Boga, To Bóg w działaniu.  Tą właśnie mocą Bóg dokonał dzieła stworzenia, pozwalał ludziom wypowiadać proroctwa, przeniósł życie swojego Syna do łona Marii. Tą mocą Bóg podtrzymuje wszystko przy życiu i dzięki tej mocy żyjemy, a kiedy zostaje nam zabrana to umieramy.

Jeżeli temat „Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej” cię zaciekawił zapraszamy do lektury poszczególnych wersetów biblijnych na naszym blogu.

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze
    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty