Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Bóg Ojciec

Pismo Święte naucza, że jest jeden Bóg i Ojciec, który jest ponad wszystkim. (Efezjan 4:6)

Biblia nie wspomina o  Bogu Ojcu jako jednej trzeciej części tajemniczej Trójcy Świętej.

Bóg Ojciec w przeciwieństwie do Jezusa nigdy nikomu nie był podległy, i nie został zrodzony, gdyż jest najwyższą Istotą, będącą źródłem wszystkiego co zostało stworzone.

Bóg objawił się Izraelitom nie jako Trójca, ale JHWH jednoosobowy Bóg.

Zgodnie ze słowami Pawła z 1Koryntian 8: 5-7 , istnieje tylko jeden Bóg i jest nim Ojciec. 

Pan Jezus uczy nas modlić się do tego Boga jak również sam w modlitwach prosi Go o pomoc. Zobacz Kim jest Bóg.

Więcej

Syn Boży

Jezus Chrystus jest pierworodnym  Synem Bożym podległym Ojcu.

Syn Boży ma inna naturę niż Ojciec, gdyż w przeciwieństwie do Boga Ojca został zrodzony.

Jeżeli uznajemy Pana Jezusa za naszego pośrednika to jako pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, jak również jako nasz arcykapłan nie może pośredniczyć sam do siebie.

Nie jest w Biblii przedstawiany jako Bóg Syn ale jako Syn Boży co wskazuje, że jest Bożym dziedzicem.

Jezus zawsze był podporządkowany swemu Ojcu. Przyszedł jako Mesjasz i był nazwany Sługą Jahwe. Jego nauka pochodziła od Boga, którego zawsze stawiał ponad sobą. Zobacz: Kim jest Jezus

 

Więcej

Duch Święty

Duch Święty jest przejawem działania Boga, jego emanacją, stwórczą mocą i siłą,  którą potrafił oddziaływać na ludzi. 

Pogląd, że Duch Święty (parakletos) jest osobą wchodzącą w skład boskiej Trójcy nie ma uzasadnienia w Biblii.

Duch Święty ukazywał się pod postacią ognia, zwierzęcia (gołębia), potęgi Bożej ale, nigdy pod postacią osoby. Ludzie mogli być nim: napełnieni, ochrzczeni  lub nim namaszczeni podobnie jak oliwą co wyklucza jego osobowość.

Życie Pana Jezusa zostało przeniesione do łona Marii za sprawą mocy Bożej, a nie działania rzekomej trzeciej osoby Trójcy. Jezus jest synem Boga Ojca, a nie synem Ducha Świętego. Zobacz Kim jest Duch Święty.

 

Więcej

Czy Trójca Święta jest nauką biblijną?

Trójca nie jest Bogiem, o którym uczy Biblia. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym nauki o jednym Bogu w trzech osobach ani w Nowym Testamencie ani w Starym Testamencie. Biblia nie zawiera również nauki  o współistotności Syna z Ojcem jak również nauki o równości rzekomych trzech osób.

Antytrynitarianie, bronią tego czego uczył Pan Jezus w Marka 12:29 BT

“Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.” 

Naród wybrany wierzył w jednoosobowego Boga zgodnie z “Szemą” mówiącą “Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty jest naszym Bogiem, Wiekuisty jest jedyny!“. Nauczanie o Bogu w trzech osobach zaciemnia wiele nauk zawartych w Słowie Bożym takich jak: “pośrednictwo Pana Jezusa pomiędzy Bogiem a ludźmi”, “nauka o złożonej Bogu ofierze”, “roli Pana Jezusa w Bożym zamierzeniu”, a także “nazwaniu matki Pana Jezusa Marii – Matką Boga”.

W Piśmie Świętym nie ma słowa Trójca, Trójca Święta, Bóg w Trójcy Jedyny, Trójcą Przenajświętsza  czy Trójjedyny Bóg.  Nie znajdziemy na kartach Słowa Bożego także nauki o tym, że są trzy osoby w jednym Bogu. Nie ma nauki, że Jezus jest współistotny Ojcu, że wszystkie trzy osoby są współwieczne i sobie równe, co zakłada doktryna trynitarzy. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę Erazm z Rotterdamu, który  podkreślił, że słowo “Trójca Święta” jest nieznane Pismu Świętemu.

Przyznają to również szanowani bibliści. Znany teolog szwedzki, Emil Brünner w książce “The Christian Doctrine of God” napisał: (tłumaczenie z angielskiego)

“Nigdy nie było intencją pierwszych świadków Chrystusa postawienie przed nami w Nowym Testamencie intelektualnego problemu – tego dotyczącego Trzech Boskich Osób – by następnie stwierdzić, żebyśmy bez szemrania czcili tajemnicę “Trzech w Jednym”. Nie ma śladu takiej idei w Nowym Testamencie. To “mysterium logicum”, że Bóg jest Trzema, a jednocześnie Jednym, leży całkowicie poza przesłaniem Biblii. (…) Żaden z Apostołów nawet nie śnił, że są Trzy Boskie Osoby, których wzajemne relacje i paradoksalna jedność jest poza naszym pojmowaniem.”

Monoteizm a triady bóstw

Antytrynitarze uważają, że koncepcja Boga w Trójcy wykracza poza monoteizm i wywodzi się z pogańskich wierzeń w triady bóstw, nie mających nic wspólnego z Bogiem JHWH opisywanym w Pismem Świętym.

Uważamy, że chrześcijaństwo powinno zmierzać ku restoracjonizmowi czyli powrotowi do źródeł pierwotnego chrystianizmu.

Doszukiwanie się w Piśmie Świętym Trójcy, przeczy temu o czym czytamy w  1 liście do Koryntian 8:6.

“Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje  i przez którego my także istniejemy”

Tego właśnie uczył Pan Jezus, apostołowie oraz  pierwsi chrześcijanie. W powyższym wersecie Paweł nic nie wspomniał o Duchu Świętym z prostej przyczyny. Wierzył w to co głosił Pan Jezus w Jana 17:3:

“A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Jak widzimy, życie wieczne uzależnione jest od poznania jedynego prawdziwego Boga, oraz Jezusa Mesjasza.

Zobacz: Czy Biblia naucza, że Bóg jest troisty?

Jeden Bóg i jeden pośrednik

Biblia uczy, że jest jeden  Bóg oraz jeden pośrednik  Jezus będący Chrystusem posłanym na ziemię w celu złożenia ofiary ze swojego życia. Czy dostrzegasz brak w cytowanych wersetach wzmianki o rzekomej trzeciej osobie Boga i to w kontekście uzyskania życia wiecznego!

Podobnie, jeżeli przeanalizujemy pierwsze trzy wersety z listów także będziemy zdziwieni. Pisarze pomijają w nich  Ducha Świętego, w którego rzekomo wierzyli jako część Trójcy. We wszystkich prawie powitaniach (w pierwszych słowach listów kierowanych do zborów)  nie wymienia się rzekomej osoby Ducha Świętego. Dla przykładu w Efezjan 1:2 czytamy:

” Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa

A co z Duchem Świętym? Zaraz potem Paweł napisał:

“Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios”

Zobacz: Rzymian 1:7, 1 Koryntian 1:3, 2 Koryntian 1:2, Galatów 1:3, Efezjan 1:2, Filipian 1:2, 2Tesaloniczan 1:2, 1 Tymoteusza 1:2, 2 Tymoteusza 1:2.

Dzieje się tak dlatego, że użyte przez pisarzy Pisma Świętego sformułowanie Duch, nie ma  nic wspólnego z  trzecią osobą Boga.  Jest to odpowiednik słowa greckiego  “pneuma” używanego w Biblii jako energię życiową, moc, przejaw życia, czy działania Boga. Duch Święty to  napełniająca przestrzeń moc płynąca bezpośrednio z Boga, to Bóg w działaniu.  Tą właśnie mocą Bóg dokonał dzieła stworzenia, pozwalał ludziom wypowiadać proroctwa, przeniósł życie swojego Syna do łona Marii.

Jeżeli temat “Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej” cię zaciekawił zapraszamy do analizowania poszczególnych wersetów biblijnych na naszym blogu jak również do dawania komentarzy.

Tematy Biblijne które mogą cie zainteresować

Pierwsze trzy artykuły poniżej opisują w jaki sposób rozumiemy Boga, Jezusa oraz Ducha Świętego:

Bóg Ojciec

Duch Święty

Jezus Chrystus

Poniżej kilka tematów, o które często jesteśmy pytani:

Czym jest Królestwo Boże?

Pismo Święte a nieśmiertelność Duszy?

Czy istnieje “Piekło”?

Co Pismo uczy o kościele (eklezji)

Przeznaczenie czy wolna wola?

Czy można czcić Boga poprzez wizerunki

Co oznacza chrzest?

Przestrzeganie Prawa Mojżeszowego

Obchodzenie Wieczerzy Pańskiej

Modlitwy do Jezusa

Czy Bóg istnieje?

 

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły