Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Kapłan na wzór Melchizedeka

Na początek zapoznajmy się z dwoma wersetami biblijnymi z listu do Hebrajczyków – 5:6 oraz 5:10 (prorocza zapowiedź z Psalmu 110:4)

jak i w innym /miejscu/: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.”

„nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka”

Podobnie czytamy w 6:20

gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka

Temat kapłaństwa Pana Jezusa poruszają również wersety z Hebrajczyków 2:7, 3:1, 4:14, 5:5, 6:20, 7:11,15,17-25, 8:1, 9:11  co powinno czytelnika Biblii skłonić do zastanowienia się nad tym tematem. Po przeczytaniu bowiem tych biblijnych myśli powinno nasunąć się nam przynajmniej kilka pytań w rodzaju:

 

 1. Kim był Melchizedek?
 2. Jakie zadania miał zgodnie z prawem nadanym Mojżeszowi przez Boga kapłan i arcykapłan?
 3. Jak rozumieć zwrot, że Jezus Chrystus ma być „arcykapłanem na wzór Melchizedeka”?
 4. Czy Bóg Wszechmocny lub też Jego druga osoba ma „wzorować się na człowieku – Melchizedeku? Inaczej rzecz ujmując – czy uzasadnieniem prawnym działań „drugiej  osoby trójjedynego” ma być (precedens) sposób działania człowieka?

Postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania, wykazując zarazem dlaczego te biblijne myśli wyraźnie przeczą trynitarnej doktrynie!

Ad.1 W księdze Rodzaju 14: 18-20 czytamy wg. BT:

„Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów! Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.”

Jak z tego fragmentu wynika Melchizedek był „sługą oraz kapłanem Boga Najwyższego” (Boga – Jahwe), był też królem starożytnego miasta Salem (które dało początek późniejszej Jerozolimie). Czy Melchizedek wierzył w Trójcę Świętą? Czy będąc sługą Boga Najwyższego wierzył, że są inne równe temu Bogu osoby?

Ad.2 Urząd arcykapłan z greckiego „archiereus”  (dosłownie z hebr. „kohen ha-gadol” – wielki kapłan)  został ustanowiony w drugim roku po wyjściu Izraelitów z Egiptu. Pierwszym namaszczonym na ten urząd arcykapłanem w Izraelu był Aaron. Zadaniem arcykapłana tak jak każdego kapłana polegało na „pomocy i pośredniczeniu” w pojednaniu człowieka z Bogiem. Arcykapłan dodatkowo posiadał pewne obowiązki i odpowiedzialność związaną ze sprawowanym urzędem i był niejako przełożonym kapłanów (reprezentował także cały naród, mógł w ramach swej posługi stawać przed Bogiem w najświętszym miejscu świątyni oraz brać udział w rozstrzygnięciach sądowniczych tyczących jednostki lub też całego narodu). Rodzi się w tym miejscu pytanie czy Bóg może być arcykapłanem, zakładając że Jezus jest drugą osobą Boga? Czy może sam sobie składać ofiary? Czy może pośredniczyć pomiędzy Bogiem a ludźmi?

Ad.3 W Izraelu król miał pochodzić z plemienia JUDY, natomiast kapłani (w tym arcykapłan) pochodził zawsze z plemienia LEWIEGO (kapłaństwo w Izraelu było dziedziczone ,więc zostawali kapłanami tylko lewici).  Oznaczało to, że zgodnie z prawem danym przez Boga: nigdy król nie mógł być arcykapłanem a arcykapłan królem! Jedynym biblijnym precedensem połączenia urzędu króla i arcykapłana, które sprawowałaby jedna i ta sama osoba był  właśnie Melchizedek! Jedno z proroctw biblijnych w Psalmie  110:4 zawiera prorocza zapowiedź  takiego kapłaństwa „Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka„.  Ten natchniony Psalm wskazywał, że obiecany Mesjasz będzie zarówno Królem (zob. werset 110:1), jak również Kapłanem.
Ponieważ zgodnie z zamierzeniem Boga – te dwie funkcje : króla i arcykapłana miał sprawować Jezus Chrystus to zrozumiałe jest stwierdzenie, że „ Jezus stał się arcykapłanem na sposób czy wzór Melchizedeka”.
Jezus jako arcykapłan ma podobne zadania ma być pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, zobacz 1 Tymoteusza 2:5.  List do Hebrajczyków ukazuje wyższość arcykapłańskiej posługi Pana Jezusa nad kapłaństwem Aarona! Jezus Chrystus dokona tego czego nie dokonało kapłaństwo tzw. mojżeszowe, dzięki doskonałemu pośrednictwu (oraz ofierze „baranka który gładzi grzechy świata”) nastąpi pojednanie człowieka z Bogiem!

Ad.4 Biblia wykazuje , że człowiek został stworzony „na podobieństwo” Boga”. Marksiści twierdzili odwrotnie, że to człowiek „staje się wzorem dla Boga, tworzy Boga na swój obraz”. Zadajmy więc pytanie jakim naukom są bliżsi trynitarianie? Czy rozsądny jest wniosek, że Bóg Wszechmocny lub Jego „druga osoba” wzorował się na człowieku (Melchizedeku)?  Czy dostrzegasz fakt, że kapłan czy arcykapłan jest pośrednikiem do Boga a nie samym Bogiem (lub Jego częścią)? Kapłan miał za zadanie składać DLA BOGA ofiary więc zakładając Trójce Bóg ofiaruje samego siebie SOBIE! zob. Hebrajczyków 5:1 BT:

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy”

To, że słowa te możemy odnieść do Chrystusa wynika z wersetu 5 tego listu:

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził,

 

Omawiając te myśli z listu do Hebrajczyków – nie sposób zapytać też zwolenników Trójcy o to, jak rozumieją tekst z rozdziału 5:8, mówiący że Jezus „nauczył się posłuszeństwa”?

Czy Bóg Wszechmocny (lub Jego druga osoba) musi się uczyć czegokolwiek np. posłuszeństwa? Jeżeli tak – to Jezus nauczył się posłuszeństwa względem kogo?
Jakże proste jest nauczanie z Biblii w porównaniu z filozofią trynitarzy! Podległy zawsze Bogu Ojcu, Syn Boży-Jezus, dostaje od Ojca do spełnienia misję: ratowania i zbawienia ludzkości! Jako Mesjasza sam Bóg Wszechmocny powołuje Jezusa na urząd „arcykapłana i króla”. Jezus nie powołuje siebie samego na te urzędy, nie nadają ich sobie różne osoby tego samego Boga co wynika to jasno z czytanego tekstu Hebrajczyków! Bóg Wszechmocny, tłumacząc to swemu wybranemu ludowi – powołuje się na precedens Melchizedeka, co podkreśla niezwykłą rolę Pana Jezusa w realizacji zamierzenia Boga.
Rozumiemy dzięki temu też takie teksty jak: Jana 5:30 czy Hebrajczyków 5:8. Pan Jezus jako Mesjasz, arcykapłan i król z ramienia Boga – „nie może sam z siebie nic czynić”, bo spełnia zadania zlecone przez Boga! Uczy się posłuszeństwa względem swego Ojca i Boga w całkiem nowych niesprzyjających warunkach, wśród grzesznych często mu wrogich ludzi przebywając w ciele człowieka!

Nie ma początku ani końca – Hebrajczyków 7:3

Niektórzy trynitarze w oparciu o ten fragment próbują udowadniać odwieczność Jezusa twierdząc, że Melchizedek jako „obraz” Jezusa wskazywał na jego odwieczne istnienie.  Czy  w oparciu o ten fragment można uzasadnić twierdzenie jakoby Jezus nie miał początku?

Przeczytajmy fragment z Hebrajczyków 7:3

„Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.”

Watro w tym miejscu zastanowić się do kogo odnoszą się słowa z wersetu? Bez trud zauważymy, że mówią one o Melchizedeku. Przyjmując zatem, że słowa te odnoszą się do Jezusa nie mającego początku, musielibyśmy przyjąć, że Melchizedek również takiego początku nie miał.

Czy Melchizedek nie miał Ojca i Matki? Oczywiście że miał. Fragment ten zwraca uwagę jedynie na to, że w czasach Melchizedeka nie było rodowodów związanych z kapłaństwem aaronowym i wywodzeniem się od Lewitów, gdyż nie urodził się jeszcze ani Mojżesz ani Lewi.  Nie ma w Piśmie Świętym z uwagi na to rodowodu Melchizedeka ani informacji o jego rodzicach.

 

Cały ten fragment ma na celu nie tyle wyjaśnienie wieczności Jezusa, co wyjaśnienie jak można zostać jednocześnie kapłanem i Królem! Dla Hebrajczyków było to niemożliwe z uwagi na to, że linia królewska pochodziła od Judy i Dawida a kapłańska od Lewiego i Aarona.  Jak zatem Jezus może pełnić oba obowiązki?  Proroczo zapowiedziano to w Psalmie 110:4 (BT)

„Jahwe przysiągł  i żal Mu nie będzie: „Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka„. „

To właśnie do tego proroctwa odwołuje się autor listu do Hebrajczyków, udowadniając, że Pan Jezus na tej podstawie (pomimo, że nie pochodził z rodu Lewiego) może pełnić funkcje arcykapłańskie, niejako na wzór Melchizedeka, który był zarówno królem jak również  kapłanem Boga Najwyższego.

Więcej informacji na ten temat, w dyskusji poniżej, do której zapraszamy.

Podsumujmy rozważania:

Biblijna nauka  z listu do Hebrajczyków, o tym, że Jezus jest arcykapłanem na wzór (sposób) Melchizedeka – wyraźnie zaprzecza nauce o „trójjedynym Bogu”! Poza tym  tytułu arcykapłan Pismo Święte nie odnosi NIGDY do Boga Ojca czy Ducha Świętego, co wyraźnie podkreśla biblijne różnice między „osobami domniemanej Trójcy” i wykazuje brak „równości co do mocy”!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  10 komentarze: Jezus arcykapłanem „na wzór Melchizedeka” – Hebrajczyków 5:6, 7:3

  • Witam

   Ja bym swoje 3 grosze chciał wtrącić.

   Melchizedek był bez rodowodów a Chrystus miał rodowód. Melchizedek był bez Ojca i matki a Chrystus Ojca miał w niebie a matkę Marię, więc jest wyraźna różnica.

   Co do kapłaństwa na wieki to Melchizedek jest proroczą zapowiedzią kapłaństwa Jezusa. Właśnie poprzez kapłaństwo Jezusa ten typ kapłaństwa trwa na wieki.
   Dziękuję za ciekawe argumenty na stronie.

  • Oto przynajmniej pięć argumentów wykazujących brak biblijnych i logicznych podstaw do snucia przypuszczeń, że Melchizedek to preegzystujący Pan Jezus, który przed swym zasadniczym pojawieniem się jako Mesjasz na ziemi zjawił się rzekomo wczesniej w osobie Melchizedeka:
   1. Z opisów i słów księgi Rodzaju w stosunku do Melchizedeka nie wynika jakoby miał on jakiekolwiek cechy boskie!
   2. Abracham oddał Melchizedekowi dziesięcinę ze swych łupów jako dar za posługę kapłańską.(Hebrajczyków 7,4). Księgi biblijne odnoszące się do tego wydarzenia sugerują, że Melchizedek tak jak kapłani żydowscy utrzymywał się i zaspokajał swe materialne potrzeby z takich właśnie darów. Dowodzi to jak najbardziej ludzkich potrzeb i oczekiwań Melchizedeka.
   3.Kapłani i arcykapłani Boga Najwyższego składali ofiary nie tylko za grzechy ludu ale i za własne grzechy.(Hebrajczyków5,3). Postawmy pytanie: Za jakie własne grzechy miałby składać ofiary rzekomo preegzystujący w osobie Melchizedeka – Jezus Chrystus?
   4.Tekst z Hebrajczyków ewidentnie porównuje i szuka występujących analogii, Melchizedeka i jego kapłaństwa z kapłaństwem Jezusowym. Takie porównania nie miałyby jakiegokolwiek sensu gdyby w rzeczywistości tyczyły jednej i tej samej osoby!
   5.Podsumowaniem myśli z Hebrajczyków jest to, że kapłaństwo Chrystusowe przewyższa w wielu aspektach kapłaństwo zieskich przedstawicieli (takich jak potomkowie Aarona czy Melchizedek). Gdyby Melchizedek był preegzystującym Jezusem to czytelnik Biblii musiałby czytać, że kapłaństwo Jezusa przewyższa…kapłaństwo Jezusa! Absurdalne wnioski i porównania, których Biblia nie zawiera!

   To tylko niektóre z argumentów wartych do przemyślenia dla pana „Rabarbara” oraz innych doszukujących się na siłę w Biblii przekazu, którego ta księga nie zawiera np. trynitaryzmu.
   Pozdrawiam. Bolp

  • Napisał Pan:
   „Jeżeli bowiem założymy, że Melchizedek był Jezusem to musimy założyć, że Jezus dwukrotnie urodził się na ziemi, a jego przyjście w I w. było by drugim przyjściem jako człowieka na ziemię. ”

   Nie widzę w tym wielkiego problemu. Jeśli bowiem czytamy, że na górze przemienienia Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem, to czy oznacza to, że musieli oni dwukrotnie się urodzić?

   Nie odniósł się Pan do mojego pytania, dotyczącego liczby kapłanów, sprawujących kapłaństwo wieczne. Bez tego Pana uwagi, dotyczące motywów autora listu (do Hbr.), jakkolwiek po części słuszne, nie odzwierciedlają w pełni argumentacji przekazanej w liście.

   Dopiero uznanie w Melchizedeku Syna Bożego, oznacza, że to Chrystus jest wyższy od Abrahama, Lewiego (i Aarona). Bo Melchizedek mógłby być od nich ważniejszy, ale na przykład Chrystus już nie.

   PS
   Nie zamierzam kontynuować tej wymiany opinii. Uważam, że uznanie w Bogu jedności Trzech Osób jest najwłaściwszym teologicznie wyrażeniem natury Boga.

   • Rozmowa na górze przemienienia była wizją, a Melchizedek był z krwi i kości człowiekiem. Biblia nie podaje imion jego rodziców, jak również żadnych informacji dotyczących jego pochodzenia, potomstwa, początków czy końca jego życia. Uważam, że ten fakt stał się dla Pana drzwiami do spekulacji i „dodania szczegółów”, o których Słowo Boże nie wspomina. Jak już pisałem sensem wypowiedzi z Hebrajczyków jest wyjaśnienie dlaczego Jezus mógł zostać kapłanem pomimo tego, że nie był z rodu Lewiego. Jedyną biblijną odpowiedzią na to pytanie jest prorocza wypowiedź z Psalmu 110:4 mówiąca, że Mesjasz będzie „Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”. Paweł rozwinął ta myśl z Psalmu wskazując na wyższość kapłaństwa Jezusa nad kapłaństwo Aaronowe.

    Co do zwrotu „na wieki” o którym Pan wspomina, to poprzez to, że Melchizedek był pierwowzorem Jezusa ten typ kapłaństwa miał trwać wiecznie ale nie w osobie Melchizedeka ale już Jezusa.
    W księdze Wyjścia 40:13-15 (BW) czytamy „I ubierzesz Aarona w święte szaty, i namaścisz go, i poświęcisz go, by mi pełnił służbę jako kapłan. Przyprowadzisz też jego synów i ubierzesz ich w tuniki, I namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia.” Jak rozumieć słowa „na wieki” zważywszy, że oni wszyscy poumierali, mało tego, to kapłaństwo zostało zastąpione właśnie kapłaństwem na wzór Melchizedeka.

    Zakładając jednak że to co Pan twierdzi jest prawdą

    Oczywiście ma Pan prawo rozumieć ten fragment jak Pan tylko chce. Jednakże próba argumentowania tym fragmentem wiary w Trójcę jest nieuczciwa i rykoszetem uderza w Pana wnioski. Jak to słusznie zauważył „Bolp” nie wolno zapominać że Melchizedek był „kapłanem Boga Najwyższego”, a nie tymże Bogiem Najwyższym. Komu Melchizedek składał ofiary? Zgodzi się Pan że Bogu. Zakładając Pana teorię to Syn Boży wcielił się w Melchizedeka żeby składać sobie ofiary? Jasno w Biblii jest również przedstawiona rola kapłanów jako pośredników pomiędzy Bogiem a ludźmi. W żaden sposób nie można w takiej roli widzieć Boga, który przecież jest stroną!
    W Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT że takim właśnie pośrednikiem był Chrystus – ” Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

    Słownikowa definicja pośrednika to: „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„. Tak jest chociażby w handlu nieruchomościami. Pośrednik zgodnie z tym NIGDY nie jest stroną, gdyż wypaczało by to sens tego słowa!

  • Autor napisał:
   „Czy rozsądny jest wniosek, że Bóg Wszechmocny lub Jego „druga osoba” wzorował się na człowieku (Melchizedeku)?”

   Ale w Liście do Hebrajczyków czytamy również, że Melchizedek został „upodobniony do Syna Bożego” (Hbr. 7,3). A zatem to „wzorowanie” przebiega też w przeciwną stronę.

   W tym samym wersecie czytamy również, że Melchizedek pozostaje kapłanem na zawsze. Ilu zatem jest kapłanów sprawujących kapłaństwo wieczne? Dwóch?

   Jeden, bo Melchizedek to Syn Boży. To Jego dzień oglądał Abraham (J. 8,56-58).

   • Nie uważamy Jezusa za drugą osobę Boga oraz nie popieramy twierdzenia, że Bóg się wzorował na człowieku. Melchizedek był symbolem, i obrazem Jezusa podobnie jak Izaak prowadzony przez Abrahama na górę Moria wyobrażał Jezusa jako baranka ofiarnego.

    Melchizedek był królem i kapłanem i dlatego został dany jako przykład pierwowzoru Jezusa. W tym właśnie względzie był „podobny do Syna Bożego” jak czytamy w Hebr. 7:3. Autor Listu do Hebrajczyków mówiąc, że Melchizedek nie miał rodowodu zwraca uwagę na różnicę pomiędzy kapłaństwem Jezusa Chrystusa, a kapłaństwem Aaronowym. Jak wiadomo Izraelita nie mógł zostać kapłanem jeżeli poprzez rodowody nie dowiódł, że pochodzi od Lewiego.

    Moim skromnym zdaniem autor listu mówi o tym z uwagi na fakt, iż Jezus pochodził z linii Dawida, a więc nie był Lewitą.Patrząc na to poprzez pryzmat prawa mojżeszowego, nie mógłby pełnić służby kapłańskiej.

    Sensem wypowiedzi z Hebrajczyków rozdział 7 nie jest postać Melchizedeka ale Jezusa Chrystusa. Przytoczenie przykładu Melchizedeka ma uzasadnić objęcie przez Jezusa funkcji kapłańskich. Uważam, że nie ma potrzeby, doszukiwanie się w tym sprawozdaniu tego, że Jezus był Melchizedekiem i powoływanie się na Jana 8:56-58.

    Jeżeli bowiem założymy, że Melchizedek był Jezusem to musimy założyć, że Jezus dwukrotnie urodził się na ziemi, a jego przyjście w I w. było by drugim przyjściem jako człowieka na ziemię. Żydzi nie oczekiwali by na Mesjasza ale na jego drugie pojawienie się. Poza tym bez sensu byłoby przyrównywanie Jezusa do Melchizedeka jeżeli tenże Melchizedek był wcielonym Jezusem. Nie byłby to przykład i nie byłby „podobny do Syna Bożego” jak czytamy w Hebr.

    W Hebr. 7:11 czytamy: „inne kapłaństwo, to na wzór Melchizedeka„. Chodzi tutaj o pewien precedens (wzorzec), na podstawie którego Jezus może pełnić służbę kapłańską. Paweł podał ten przykład nie jako dowód wcześniejszej bytności Jezusa na ziemi, ale chciał podkreślić to, że pomimo tego że Jezus nie był lewitą mógł on zostać kapłanem Boga Najwyższego.

    • Panie Rabarbarze, skoro Jezus ma być arcykapłanem BOGA NAJWYŻSZEGO na wzór Melchizedeka to sam nie może być TYM Bogiem NAJWYŻSZYM (lub też Jego częścią, drugą osobą), któremu ma służyć przecież jako arcykapłan!!! Wróćmy do biblijnych podstaw : jaka była rola arcykapłana, ofiary i Boga. Mam wrażenie, że chce Pan wmówić czytelnikom Biblii, że wszystko to stanowi to samo? Pan Jezus tak jak arcykapłan „pośredniczył” nie między osobami Trój-jedynego ale między Bogiem a ludźmi. 1 Tymoteusza 2:5! Uzmysłowienie sobie tej biblijnej prawdy obala trynitaryzm!

  • Nie bardzo rozumiem o co może Panu dokładnie chodzić. Proszę rozwinąć temat.

  • Powyższa argumentacja nie bierze pod uwagę faktu, że autor listu do Hebrajczyków utożsamia Melchizedeka z Bożym Synem (czyli Jezusem).

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty