Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus arcykapłanem „na wzór Melchizedeka” – Hebrajczyków 5:6, 7:3

Kapłan na wzór Melchizedeka

Na początek zapoznajmy się z dwoma wersetami biblijnymi z listu do Hebrajczyków – 5:6 oraz 5:10 (prorocza zapowiedź z Psalmu 110:4):

“jak i w innym /miejscu/: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.”
“nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka”

Podobnie czytamy w 6:20

“gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka

Temat kapłaństwa Pana Jezusa poruszają również wersety z Hebrajczyków 2:7, 3:1, 4:14, 5:5, 6:20, 7:11,15,17-25, 8:1, 9:11  co powinno czytelnika Biblii skłonić do zastanowienia się nad tym tematem.

Po przeczytaniu tych biblijnych myśli powinno nasunąć się nam przynajmniej kilka pytań w rodzaju:

  1. Kim był Melchizedek?
  2. Jakie zadania miał pełnić zgodnie z prawem nadanym Mojżeszowi przez Boga kapłan i arcykapłan?
  3. Jak rozumieć zwrot, że Jezus Chrystus ma być „arcykapłanem na wzór Melchizedeka”?
  4. Czy Bóg Wszechmocny lub też Jego druga osoba powinna „wzorować się na człowieku – Melchizedeku? Inaczej rzecz ujmując – czy uzasadnieniem prawnym działań „drugiej  osoby trójjedynego” ma być (precedens) sposób działania człowieka?

Postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania, wykazując zarazem dlaczego te biblijne myśli wyraźnie przeczą trynitarnej doktrynie!

Kim był Melchizedek?

W księdze Rodzaju 14: 18-20 czytamy wg. BT:

“Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów! Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.”

Jak z tego fragmentu wynika Melchizedek był „sługą oraz kapłanem Boga Najwyższego” (Boga – Jahwe), był też królem starożytnego miasta Salem (które dało początek późniejszej Jerozolimie). Czy Melchizedek będąc sługą Boga Najwyższego wierzył, że są inne równe temu Bogu osoby?

Jezus Arcykapłanem

Na początek zdefiniujmy kim jest arcykapłan. Arcykapłan to słowo składające się z przedrostka “arcy-” wskazującego na zwierzchnictwo, pierwszeństwo czegoś a także wyrazu “kapłan” (gr. archiereus). Połączenie tworzy zwrot arcykapłan, co znaczy tyle co: najwyższy kapłan, wielki kapłan czy  główny kapłan.

Kapłan zazwyczaj oznacza osobę, która jest pośrednikiem w posługach religijnych.

W Wikipedii pod hasłem arcykapłan możemy przeczytać:

“Arcykapłan […]  łączył w sobie funkcje najwyższego pośrednika między Bogiem, a Izraelem, zwierzchnika Przybytku Mojżeszowego, a potem Świątyni Jerozolimskiej, przełożonego kapłanów i lewitów oraz naczelnika (patriarchy) rodu Aaronitów. Arcykapłan Boga Jahwe był osobą szczególnie uświęconą i posiadał pełnię władzy kapłańskiej. Tylko on i tylko raz do roku (w święto Jom Kipur) mógł wejść do Miejsca Najświętszego Świątyni, aby dokonać przed Bogiem przebłagania za grzechy całego narodu. …”

Urząd arcykapłan z greckiego “archiereus”  (dosłownie z hebr. “kohen ha-gadol” – wielki kapłan), został ustanowiony w drugim roku po wyjściu Izraelitów z Egiptu.

Znany nam wykaz arcykapłanów rozpoczyna się od Aarona a kończy na Pinchasie potomku Sadoka.

Arcykapłan dodatkowo posiadał pewne obowiązki i odpowiedzialność związaną ze sprawowanym urzędem i był niejako przełożonym kapłanów (reprezentował także cały naród, mógł w ramach swej posługi stawać przed Bogiem w najświętszym miejscu świątyni oraz brać udział w rozstrzygnięciach sądowniczych tyczących jednostki lub też całego narodu).

Rodzi się w tym miejscu pytanie czy Bóg może być arcykapłanem, zakładając że Jezus jest drugą osobą Boga? Czy może sam sobie składać ofiary? Czy Bóg może pośredniczyć pomiędzy samym sobą a ludźmi?

Chrystus kapłanem na wzór Melchizedeka

W Izraelu król miał pochodzić z plemienia JUDY, natomiast kapłani (w tym arcykapłan) pochodził zawsze z plemienia LEWIEGO. Kapłaństwo w Izraelu było dziedziczone, więc zostawali kapłanami tylko lewici.

Oznaczało to, że zgodnie z prawem danym przez Boga: nigdy król nie mógł być arcykapłanem a arcykapłan królem! Jedynym biblijnym precedensem połączenia urzędu króla i arcykapłana, które sprawowałaby jedna i ta sama osoba był właśnie Melchizedek!

Jedno z proroctw biblijnych w Psalmie  110:4 zawiera prorocza zapowiedź  takiego kapłaństwa “Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka“.  Ten natchniony Psalm wskazywał, że obiecany Mesjasz będzie zarówno królem (zob. werset 110:1), jak również kapłanem.
Ponieważ zgodnie z zamierzeniem Boga – te dwie funkcje króla i arcykapłana miał sprawować Jezus Chrystus, to zrozumiałe jest stwierdzenie, że „ Jezus stał się arcykapłanem na sposób czy wzór Melchizedeka”.

Jezus jako arcykapłan ma podobne zadania. Jest naszym Królem jak również arcykapłanem czyli pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem (zobacz 1 Tymoteusza 2:5).  List do Hebrajczyków ukazuje wyższość arcykapłańskiej posługi Pana Jezusa nad kapłaństwem Aarona! Jezus Chrystus dokona tego czego nie dokonało kapłaństwo tzw. mojżeszowe, dzięki doskonałemu pośrednictwu (oraz ofierze „baranka który gładzi grzechy świata”) nastąpi pojednanie człowieka z Bogiem!

Czy dla Boga wzorem jest Melchizedek?

Biblia wykazuje , że człowiek został stworzony “na podobieństwo” Boga”. Marksiści twierdzili odwrotnie, że to człowiek „staje się wzorem dla Boga, tworzy Boga na swój obraz”. Zadajmy więc pytanie jakim naukom są bliżsi trynitarianie? Czy rozsądny jest wniosek, że Bóg Wszechmocny lub Jego “druga osoba” wzorował się na człowieku (Melchizedeku)?  Czy dostrzegasz fakt, że kapłan czy arcykapłan jest pośrednikiem do Boga a nie samym Bogiem (lub Jego częścią)? Kapłan miał za zadanie składać DLA BOGA ofiary więc zakładając Trójce Bóg ofiaruje samego siebie SOBIE! zob. Hebrajczyków 5:1 BT:

“Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy”

To, że słowa te możemy odnieść do Chrystusa wynika z wersetu 5 tego listu:

“Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził,”

Nauczył się posłuszeństwa

Omawiając te myśli z listu do Hebrajczyków – nie sposób zapytać też zwolenników Trójcy o to, jak rozumieją tekst z rozdziału 5:8, mówiący że Jezus “nauczył się posłuszeństwa“?

Czy Bóg Wszechmocny (lub Jego druga osoba) musi się czegokolwiek uczyć np. posłuszeństwa? Jeżeli tak – to Jezus nauczył się posłuszeństwa względem kogo?
Jakże proste jest nauczanie z Biblii w porównaniu z filozofią trynitarzy! Podległy zawsze Bogu Ojcu, Syn Boży Jezus, dostaje od Ojca do spełnienia misję: ratowania i zbawienia ludzkości!

Bóg Wszechmocny powołuje Jezusa jako Mesjasza, na urząd „arcykapłana i króla”. Jezus nie powołuje siebie samego na te urzędy, nie nadają ich sobie różne osoby tego samego Boga.

Bóg Wszechmocny, powołuje się na precedens Melchizedeka, co podkreśla niezwykłą rolę Pana Jezusa w realizacji zamierzenia Boga.
Rozumiemy dzięki temu też takie teksty jak: Jana 5:30 czy Hebrajczyków 5:8. Pan Jezus jako Mesjasz, arcykapłan i król z ramienia Boga – „nie może sam z siebie nic czynić”, bo spełnia zadania zlecone przez Boga! Uczy się posłuszeństwa względem swego Ojca i Boga w całkiem nowych niesprzyjających warunkach, wśród grzesznych często mu wrogich ludzi przebywając w ciele człowieka!

Niektórzy trynitarze w oparciu o ten fragment próbują udowadniać odwieczność Jezusa twierdząc, że Melchizedek jako “obraz” Jezusa wskazywał na jego odwieczne istnienie.  Czy  w oparciu o ten fragment można uzasadnić twierdzenie jakoby Jezus nie miał początku?

Nie ma początku ani końca – Hebrajczyków 7:3

Przeczytajmy fragment z Hebrajczyków 7:3

Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.”

Watro w tym miejscu zastanowić się do kogo odnoszą się słowa z wersetu? Bez trudu zauważymy, że mówią one o Melchizedeku. Przyjmując zatem, że słowa te odnoszą się do Jezusa nie mającego początku, musielibyśmy przyjąć, że Melchizedek również takiego początku nie miał.

Czy Melchizedek nie miał ojca i matki? Oczywiście że miał. Fragment ten zwraca uwagę jedynie na to, że w czasach Melchizedeka nie było rodowodów związanych z kapłaństwem aaronowym i wywodzeniem się od Lewitów. Nie urodził się bowiem jeszcze Lewi.  Nie ma w Piśmie Świętym z uwagi na to rodowodu Melchizedeka ani informacji o jego rodzicach.

Cały ten fragment ma na celu nie tyle wyjaśnienie wieczności Jezusa, co wyjaśnienie jak można zostać jednocześnie kapłanem i Królem!

Dla Żydów było to niemożliwe gdyż, linia królewska pochodziła od Judy i Dawida a kapłańska od Lewiego i Aarona.  Jak zatem Jezus może pełnić oba obowiązki?  Proroczo zapowiedziano to w Psalmie 110:4 (BT)

“Jahwe przysiągł  i żal Mu nie będzie: “Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka“. “

To właśnie do tego proroctwa odwołuje się autor listu do Hebrajczyków, udowadniając, że Pan Jezus na tej podstawie (pomimo, że nie pochodził z rodu Lewiego) może pełnić funkcje arcykapłańskie, niejako na wzór Melchizedeka, który był zarówno królem jak również  kapłanem Boga Najwyższego.

Podsumujmy rozważania:

Biblijna nauka  z listu do Hebrajczyków, o tym, że Jezus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka  zaprzecza nauce o “trójjedynym Bogu”!

Poza tym  tytułu arcykapłan Pismo Święte nie odnosi NIGDY do Boga Ojca czy Ducha Świętego. Wyraźnie podkreśla to biblijne różnice między “osobami domniemanej Trójcy” i wykazuje brak “równości co do mocy”!

Chybionym argumentem jest również udowadnianie na tym tekście braku początku Syna Bożego. Melchizedek miał bowiem rodziców, jak również swój początek poprzez narodzenie.

Subscribe
Powiadom o

44 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
1 czerwca 2024 13:15

Jakiś czas temu rozmawiałem z pastorem Zenonem K. który przywołał podany werset z Heb.7:3 jako dowód, że yios tzn. syn jako taki podobnie jak jego ojciec: “nie ma początku dni”. Ma to ujawniać jego “prabyt”. To stwierdzenie samo w sobie wystarcza do przekonywania, że syn “nie ma początku”. I dla przykładu Witness Lee w komentarzu do tego wersetu napisał, że w pierwszej natchnionej księdze idzie o wykazanie rodowodów [ks.Rodzaju]. I wszystkie ważne osoby je mają, poza…I według niego , jest… Czytaj więcej »

wacław
14 sierpnia 2023 15:20

NIE ROZUMIĘ tego ?— fragment Listu do Rzymian mówiący o tym, jak biegunowe uczucia przeżywał św. Paweł. „Napisał, że dla zbawienia swoich braci byłby gotów narazić się na Boże przekleństwo, a więc – co niesłychane! – poświęcić własne zbawienie, byleby tylko rozpoznali, że w Jezusie wypełniły się wszystkie obietnice, które potwierdziły odwieczną wierność Boga

wacław
21 grudnia 2022 16:37

Czy nie powinno stawiać się kościołów posągów np papieża i świętych? w nich itd.- Jak to jest?”

Makinero
30 października 2022 08:03

Nie znalazłem na waszym blogu wersetu 5:7 Jakaż szkoda, żeście go pominęli, a on jest tutaj kluczowy, zwłaszcza kto jest jedynym Wybawicielem od śmierci.
(Oz 13:4) Oprócz mnie nie ma wybawcy.
(Pwt 32:39) ja daję życie.
(Ps 68:20) Prawdziwy Bóg jest Bogiem, który nas wybawia, Jehowa, Wszechwładny Pan, ratuje od śmierci.

Tego, który mógł Go wybawić od śmierci [Biblia Tysiąclecia V, Hbr 5:7]

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
wacław
13 czerwca 2021 09:08

Piszesz -[Jeżeli możesz to wskaż jeden werset mówiący że Bóg jest Trójcą. ]==Może ujmę to w ten sposób .W Trójcy nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca nieodwracalna i niezmienna . Otóż Tertulian, O modlitwie (rozdz. 25), radzi swym czytelnikom, by naśladowali proroka Daniela (Dn 6,11) i “modlili się przynajmniej trzy razy dziennie — jako dłużnicy… Czytaj więcej »

wacław
10 czerwca 2021 14:38

Piszesz -[że Duch Święty Jezus Chrystus Miał mieć tytuł ziemski kapłana ]==TAK TO PROSTE–Chcesz zostać świętym? W takim razie czytaj Ewangelie-KK, ponieważ to właśnie one są głównym pokarmem duchowym dla wszystkich świętych. Żadne z ludzkich słów, które kiedykolwiek zostały napisane przez Ciebie , nie da się porównać ze słowami Ewangelii .Co wyróżnia chrześcijaństwo spośród wszystkich innych religii? Odpowiedź jest prosta sam Chrystus. Wszyscy chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem w Trójcy sw.A zatem OJCIEC ŚWIĘTY JEZUS CHRYSTUS I DUCH… Czytaj więcej »

Bol p
7 czerwca 2021 16:10

Wacławie, nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoje pytanie. Uważasz, że Duch Święty w Biblii nazwany jest : “kapłanem” lub “arcykapłanem”? Jeśli tak, to proszę podaj w którym miejscu Pisma Świętego znalazłeś taką wypowiedź? Bo ja o niczym takim sobie nie przypominam. Natomiast odnośnie Pana Jezusa to cała argumentacja z listu do Hebrajczyków oparta jest na tym co Żydzi znali doskonale z kapłaństwa mojżeszowego. Wykazano tu analogię do roli arcykapłana w osobie Pana Jezusa do arcykapłana z rodu Aarona. Wacławie te… Czytaj więcej »

wacław
6 czerwca 2021 11:39

Trudno mi się z tym pogodzić że Duch Święty Jezus Chrystus Miał mieć tytuł ziemski kapłana itp gdzie w żadnej ewangelii św. KK -TEGO NIE POWIEDZIAŁ- .Moim skromnym zdaniem – NIE MUSIAŁ bo jest BOGIEM .A Każdy arcy-kapłan jest grzesznym i tylko człowiekiem .Podobnie jak na papieża mówią OJCIEC ŚWIĘTY .Być może się mylę ponieważ nie znam TEOLOGII-KK. Proszę o wyjaśnienie …

wacław
27 maja 2021 08:05

Mam taki mały problem . Nie rozumiem tego wszyscy święci różnie nazywają Jezusa arcykapłanem gdyż w Piśmie Świętym Pan Jezus nigdzie nie powiedział że nazywa się arcykapłanem -NA CZYM TO POLEGA?????.

Koneser
7 kwietnia 2021 21:11

Odnośnie Melchisedeka 1 Mojż14/18-20: są tylko 3 wersety w Starym Testamencie odnośnie jego osoby z których wynika: -jest Królem Salemu prawdopodobnie fizycznego królestwa /ponieważ wyniósł wino i chleb,wiec w Salemie musiano tego używać jako pokarmu i napoju/ -jest Kapłanem Boga Najwyższego. -błogosławi Abrama błogosławienstwem Boga Najwyższego,stworzyciela nieba i ziemi i odbiera dziesięcinę z rąk Abrama. Z opisu wynika że Melchisedek miał fizyczną postać człowieka ,kiedy rozmawiał z Abramem. Spotkanie Abrama z Melchisedekiem miało miejsce ok 375-400 lat po potopie. Zapis… Czytaj więcej »

Alexander
7 kwietnia 2015 13:10

Witam

Ja bym swoje 3 grosze chciał wtrącić.

Melchizedek był bez rodowodów a Chrystus miał rodowód. Melchizedek był bez Ojca i matki a Chrystus Ojca miał w niebie a matkę Marię, więc jest wyraźna różnica.

Co do kapłaństwa na wieki to Melchizedek jest proroczą zapowiedzią kapłaństwa Jezusa. Właśnie poprzez kapłaństwo Jezusa ten typ kapłaństwa trwa na wieki.
Dziękuję za ciekawe argumenty na stronie.

Bolp
2 kwietnia 2015 08:59

Oto przynajmniej pięć argumentów wykazujących brak biblijnych i logicznych podstaw do snucia przypuszczeń, że Melchizedek to preegzystujący Pan Jezus, który przed swym zasadniczym pojawieniem się jako Mesjasz na ziemi zjawił się rzekomo wczesniej w osobie Melchizedeka: 1. Z opisów i słów księgi Rodzaju w stosunku do Melchizedeka nie wynika jakoby miał on jakiekolwiek cechy boskie! 2. Abracham oddał Melchizedekowi dziesięcinę ze swych łupów jako dar za posługę kapłańską.(Hebrajczyków 7,4). Księgi biblijne odnoszące się do tego wydarzenia sugerują, że Melchizedek tak… Czytaj więcej »

Rabarbar
27 marca 2015 12:17

Napisał Pan: “Jeżeli bowiem założymy, że Melchizedek był Jezusem to musimy założyć, że Jezus dwukrotnie urodził się na ziemi, a jego przyjście w I w. było by drugim przyjściem jako człowieka na ziemię. ” Nie widzę w tym wielkiego problemu. Jeśli bowiem czytamy, że na górze przemienienia Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem, to czy oznacza to, że musieli oni dwukrotnie się urodzić? Nie odniósł się Pan do mojego pytania, dotyczącego liczby kapłanów, sprawujących kapłaństwo wieczne. Bez tego Pana uwagi,… Czytaj więcej »

Rabarbar
26 marca 2015 19:45

Autor napisał:
“Czy rozsądny jest wniosek, że Bóg Wszechmocny lub Jego „druga osoba” wzorował się na człowieku (Melchizedeku)?”

Ale w Liście do Hebrajczyków czytamy również, że Melchizedek został “upodobniony do Syna Bożego” (Hbr. 7,3). A zatem to “wzorowanie” przebiega też w przeciwną stronę.

W tym samym wersecie czytamy również, że Melchizedek pozostaje kapłanem na zawsze. Ilu zatem jest kapłanów sprawujących kapłaństwo wieczne? Dwóch?

Jeden, bo Melchizedek to Syn Boży. To Jego dzień oglądał Abraham (J. 8,56-58).

Rabarbar
25 marca 2015 17:58

Powyższa argumentacja nie bierze pod uwagę faktu, że autor listu do Hebrajczyków utożsamia Melchizedeka z Bożym Synem (czyli Jezusem).

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły