Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Imię Boga pojawia się w Nowym Testamencie?

Na początek zastanówmy się nad pytaniem: Czy Bóg Żydów Jahwe jest również Bogiem chrześcijan?

Zobaczmy co na ten temat mówi Słowo Boże, Biblia w liście do Rzymian 3:29,30 (BT):

„Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.  Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę.”

O jakiego JEDNEGO Boga tu może chodzić? Bogiem Żydów niekwestionowanie był JHWH. A Paweł napisał, że jeden jest tylko Bóg. Czy Pan Jezus coś w tej kwestii zmienił lub nauczał, że od jego przyjścia już Jahwe nie jest Bogiem JEDYNYM? Nie!

Jezus uczy nas modlić się do swojego Ojca modlitwą Ojcze nasz słowami „święć się Imię Twoje”, mówił, że Ojciec większy jest niż on, twierdził że idzie do Boga swego jak i naszego, że jest POŚREDNIKIEM pomiędzy tym właśnie Bogiem a ludźmi. Cytował Pisma hebrajskie, w których pojawiało się Imię Boga w formie tetragramu JHWH. Ba, nawet sam MODLIŁ się do tego właśnie starotestamentowego Boga.

Jak widzimy w wersecie Rzymian 3:29,30 Paweł potwierdza, że Bóg Starego Testamentu jest także Bogiem Nowego Testamentu. Bo przecież Bóg nie ewoluuje i się nie zmienia.

Co ciekawe, kontekst zacytowanego wersetu z Rzymian 3:24,25 o wyraźnie potwierdza, że Bóg i Jezus to dwie odrębne i różne osoby:

„a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.   Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania …”

Jezus, pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi nazwany jest tu „narzędziem przebłagania„.

Czy narzędzie, którym Bóg się posługuje by zbawić świat, może być zarazem tym samym Bogiem?

Jeżeli zgadzamy się z tym, że jest jeden Bóg Żydów i jeden chrześcijan warto zastanowić się dlaczego wiele kościołów usunęło biblijne Imię Boże z wielu przekładów, zastępując je słowem „Pan”

Jak już wyjaśnialiśmy w artykule „Imię Boga przeczy Trójcy” uważamy, że „entuzjastyczne” podejście trynitarzy do przesądu  żydowskiego,  (aby imię Boga JAHWE (JHWH) zastępować zwrotem PAN czy BÓG)  wynika z chęci zacierania biblijnych różnic między bytami  Boga Ojca (JAHWE), a Syna Bożego (JEZUS).

Ma to związek z tym co wydarzyło się w Judaizmie z końcem I w n.e. oraz później (zobacz komentarz  na ten temat Józefa Flawiusza w dziele „Dawne dzieje Izraela” II, XII, 4 – jak wynika z tego zapisu Flawiusz ( ok.70 r. n.e.) znał imię Boga ale kierując się tendencją  Judaizmu nie zapisał Go w swym historycznym sprawozdaniu). I tak przesąd o tym, że Imię Boga jest zbyt święte, żeby go wymawiać wydał swoje owoce w doktrynie o Trójcy.
Gdy zaczniemy zarówno wobec Boga Ojca jak i Syna Bożego używać wyłącznie tytułu „PAN” (zastępując nim występujące w tekście Biblii odrębne imiona JAHWE czy JEZUS) to uzyskamy mylne przeświadczenie, że ten PAN i tamten PAN to zapewne jeden i ten sam PAN. Warto tu podkreślić, że przez takie działania trynitarzy : „zastępowania imienia Boga JAHWE słowem PAN” lub „BÓG” – tworzy się fałszywa definicja funkcjonująca u wielu współczesnych chrześcijan jakoby:
„ JAHWE był starożytnym Bogiem (tylko)  Izraelitów  (Żydów) lub, był niepełnym  objawieniem Trójjedynego Boga”.

Taki tok rozumowania idealnie odpowiada trynitarzom i doktrynie o Trójcy Świętej!

Żeby takiej tendencji przeciwdziałać niektórzy antytrynitarze zdecydowali się umieszczać Imię Boga w Nowym Testamencie w tłumaczeniach na język polski (np. Szymon Budny, Świadkowie  Jehowy). Poniżej te dwa dla wielu kontrowersyjne przekłady:

Mateusza 4:7 (Szymon Budny)

Mateusza 4:7 (Nowy Testament w przekładzie Szymona Budnego z 1574 roku)

 

Mateusza 4:7 (PNŚ Świadkowie Jehowy)

Mateusza 4:7 (PNŚ Świadkowie Jehowy)

Chodziło w zasadzie głównie o cytaty ze Starego Testamentu i o uwypuklenie różnicy pomiędzy Panem (Jahwe) a Panem (Jezusem).

Jak wiadomo trynitarze często atakują antytrynitarzy za to, że w części przekładów Nowego Testamentu na języki narodowe używają oni Imienia Bożego Jahwe lub Jehowa. Nie chcę w tym wpisie rozważać czy jest to słuszne czy  nie, ale chcę zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję trynitarian. Otóż kogo by nie zapytać z trynitarzy to wszyscy taką praktykę POTĘPIAJĄ. Jednakże sami w np. katolickich przekładach zamieszczają Imię Jahwe oraz Jehowa w swoich tłumaczeniach i opracowaniach. Przykładem może tu być przekład Dziejów Apostolskich w wydaniu Romana Brandstaettera gdzie na stronie 21 czytamy o ” nowo nawróconych na wiarę Jahwe”, natomiast na stronie 22 czytamy że : w dni ostateczne rzecze Jahwe:

Przekład z Imieniem Bożym

Str. 21 Roman Brandstaetter

Str. 22 Roman Brandstaetter

Str. 22 Roman Brandstaetter

Żeby nie było wątpliwości poniżej Imprimatur i Nihil Obstat do tego wydania (Również w wydaniu „Księgi Nowego Przymierza –wydanie 2004 r. w katolickim  przekładzie Romana  BRANDSTAETTERA”).

Improimatur i Nihil Obstat

Imprimatur w katolickim  przekładzie Romana  BRANDSTAETTERA”

 

W książce Pismo Święte w Obrazach (Dostępny reprint wydany przez Vocatio) również w opisach poszczególnych obrazów napotykamy w NT Imię Boże i to w formie Jehowa. Na stronie 230 (fragment historii z Dziejów Apostolskich o kamieniowaniu Szczepana)czytamy o „nadmiarze miłości Jehowy względem swego ludu”

bwo2a na stronie 180 czytamy (fragment o wyrzuceniu ze świątyni przekupniów przez Jezusa) że w świątyni „działa tu Zbawiciel jako Pan i Władca świątyni Jehowy”:

bwo3

Również w tym przypadku potwierdzono licznymi dokumentami np. Imprimatur:

bwo1

 

Również w przekładach protestanckich np. tzw. Przekładzie Współczesnym wydanym przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w 1991 r. w Nowym testamencie umieszczono Imię Boże w Łukasza 1:78 (PW)

Imię Boga w Nowym Testamencie

Przekładzie Współczesny Łukasza 1:78

Podobne praktyki znajdujemy w opracowaniach obcojęzycznych:

 • Die heilige Schrift des neuen Testaments, Dominik von Brentano (1791)
 • A Literal Translation of the New Testament… From the Text of the Vatican Manuscript, Herman Heinfetter (1863)
 • The Emphatic Diaglott, Benjamin Wilson (1864)
 • „Bonner Bibel”, Petrus Dausch (1932)
 • The New Testament Letters, J.W.C. Wand, biskup Londynu (1946)

Czy zatem można umieszczać Imię Boga w Nowym Testamencie?

Pomijając kwestie czy można czy nie można tak robić, chcemy wrócić do kluczowego pytania: Czy Bóg Jahwe (Jehowa) jest Bogiem tylko Żydów czy również chrześcijan?
Zacznijmy od kilku „suchych” faktów : Imię Boże JAHWE (w formie tetragramu JHWH) w Starym Testamencie w oryginałach i najstarszych odpisach występowało ponad 6000 razy.

W Nowym Testamencie kilkaset razy cytuje się Stary Testament, a więc również wersety gdzie wielokrotnie występuje imię JAHWE .

Czyż podstawową zasadą cytowania nie powinno być wierne oddanie cytowanej treści bez wprowadzania w niej  zmian? Można zastanowić się czy Pan Jezus odczytując fragment Izajasza w języku hebrajskim – o czym czytamy o tym w Łukasza 4:17-19 – używał Imienia Boga czy słowa Pan, cytował Izajasza:

„Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:   Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,  abym obwoływał rok łaski od Pana.” (BT)

 

Czy zatem  JAHWE jest  tylko Bogiem Żydów , niepełną formą objawienia Boga – dokonaną dla narodu wybranego a („w pełni”)  dopiero objawioną poprzez atanazjańskie wyznanie wiary?
Z listu do Rzymian 3:29,30 wynika, że nie! Bogiem chrześcijan jest Bóg Żydów!

Co ciekawe większość biblistów uważa, że Mateusz pisał swoją ewangelie w języku hebrajskim. Czy pisałby w miejscu odnoszącym się do Boga Pan. Dla przykładu pisząc słowa z fragmentu 1:20 gdzie czytamy „I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański ” napisał by Pański czy JHWH? Zobaczmy jeden z przekładów Mateusza w języku hebrajskim:

Mateusza 1:20

Mateusza 1:20-22

Jak widzimy w tym miejscu jest tetragram, podobnie jak w wierszu 22 mówiącym, że „spełniło słowo Pańskie”!

Alleluja

Co ciekawe, w Nowym Testamencie  bez względu na przekład Biblii jaki posiadamy w swoim domu znajdziemy  Imię Boga zawarte w aklamacji ALLELUJA w Objawieniu 19:1-4 (BT)

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, …   I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! „

Cóż ten zwrot oznacza? Jeśli masz przekład katolicki możesz zobaczyć przypis marginesowy np. w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Alleluja – liturgiczna aklamacja (= chwalcie Jahwe)„.

W Encyklopedii PWN (wersja internetowa) czytamy „alleluja [hebr. hallēlû yâ ‘chwalcie Jahwe’]

W Słowniku Wiedzy Biblijnej wydanym przez Vocatio w 1997czytamy, że końcówka jah jest skróconą formą Jahwe:

Alleluja w Słowniku Vocatio

Słownik Wiedzy Biblijnej str. 11 z 1997 roku.

 

Tak więc w tej liturgicznej formie „Alleluja„imię Boga występuje w każdym dostępnym w języku polskim przekładzie Nowego Testamentu.

Podsumowując ten „wątek” część antytrynitarzy  (podobnie jak przekłady katolickie i protestanckie) umieszcza Imię  Boga w przekładach Nowego Testamentu na języki narodowe aby ułatwić czytelnikom  dostrzeżenie wyraźnych różnic (np. co do mocy i odwieczności) między Bogiem Ojcem (JAHWE) a Synem Bożym (JEZUS).

Poniżej kilka przypadków użycia Imienia Boga w Nowym Testamencie z „THE GOSPEL IN MANY TONGUES” w przekładach Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego. Wszystkie cytaty pochodzą z ewangelii Jana 3:16 (BW)  „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. „. W prawym rogu rok wydania.

Kiwai

Język Kiwai – 1941 Papua

Język Nandi -

Język Nandi – 1946 Kenia

Santo -

Santo – 1930 Islandia

Fang -

Fang – 1894 Gabon

2-narrinyeri

Narrinyeri – 1864 – Australia

 

 

 

 

 

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  8 komentarze: Imię Boga a Nowy Testament – Rzymian 3:29,30

  • Hej, osobiście zupełnie zgadzam się z Twoim
   tekstem !

  • W temacie imienia Boga (JHWH) w Nowym Testamencie warto przed wyrobieniem sobie zdania na temat zasadności występowania imienia Boga JAHWE (JHWH – w przekładzie na język polski) w tekstach, cytatach ze Starego Testamentu w NT – przeczytać choćby te dwie informacje :

   1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_Fouad_266 ( w greckich przekładach Biblii z czasów apostolskich występowało imię Boga!!!

   2. Była o tym wzmianka w powyższym artykuliku ale warto podkreślić : Istnieją historyczne dowody na to, że pierwotnie ewangelia według MATEUSZA była spisana po HEBRAJSKU ( a więc z imieniem Boga, bez potrzeby wpisywania tetragramu w tekst grecki). Skoro imię Boga Ojca występowało nawet w tłumaczeniach Biblii na język grecki (Septuaginta) to tym bardziej w tekscie hebrajskim! Dla ciekawych, jednym z dowodów spisania ewangelii Mateusza w
   oryginale po hebrajsku jest to co napisał w tym temacie w 180 r.n.e. św. Ireneusz z Lyonu. ” I tak, Mateusz wśród Hebrajczyków, w ich języku wydał pismem Ewangelię…” Zobacz : „Chwałą Boga żyjący człowiek, wybór (pism) i komentarz….” Wydawnictwo M-Znak , Kraków 1999, str 34-35.

   Wato to przemyśleć i wyciągnąć wnioski!

  • Niektórzy zwolennicy trynitaryzmu powołują się na to, że w „większość manuskryptów czy kodeksów NT potwierdza tendencje zastępowania tetragramu JHWH z cytatów ST słowem Pan”. Jednak Ci apologeci trynitaryzmu zapominają, że „w imię Jezusa” dla wszystkich pierwszych chrześcijan oznaczało „Jahwe zbawia” bo takie jest znaczenie imienia Jeszua, Jeszu , Jehoszua czyli po polski JEZUS. W słowie Jezus zawarte jest więc też imię Jahwe oraz podkreślony jest fakt, iż to Bóg Ojciec wysłał swego jednorodzonego syna ze zbawczą misją ratowania grzesznej ludzkości!

  • Napisaliście trochę o posługiwaniu się zwłaszcza przez katolickich apologetów „podwójnymi odważnikami” czyli zupełnie obłudnymi różnymi standardami i normami obowiązującymi siebie (Kościół Katolicki) a innymi mającymi obowiązywać antytrynitarzy. Dodam w tym temacie jeszcze jeden przykład : powszechnie krytykowany i ośmieszany przez apologetów katolickich przekład Pisma Świętego dokonany przez antytrynitarzy (Świadków Jehowy) zwany „Przekładem Nowego Świata”. Jednym z głównych zarzutów apologetów co do tego przekładu jest to, że był na język polski tłumaczony z języka angielskiego z uwzględnieniem języków oryginału. To ma być koronny argument ośmieszający ten przekład!!! Jednocześnie każdy z tych obłudnych apologetów katolicyzmu gdyby go zapytać o to jaki przekład biblijny na język polski byłby w naszej historii najlepszy, najważniejszy – to wręcz rozpływa się w zachwycie i komplementowaniu przekładu księdza Jakuba Wujka!!! Jak był tłumaczony ten przekład biblijny tak podobający się apologetą??? Otóż był tłumaczony z ŁACINY (a więc takiego angielskiego tamtych czasów) z uwzględnieniem języków oryginału!!! To co ma w oczach apologetów dyskredytować jeden przekład biblijny w drugim przypadku w niczym nie przeszkadza a nawet dodaje splendoru?! Taka postawa ułatwia szczerym poszukiwaczom prawdy biblijnej dokonać odpowiedniej oceny „eksperckiej wiedzy tych apologetów”.

  • Zastamowmy sie, Bracia, jaki sens mialoby wydawanie Nowego Testamentu w jezyku hebrajskim, gdybysmy nie zachowywali tam oryginalnej formy cytatow ze Starego Testamentu. Toz to by bylo zupelnie niedorzeczne, nie?

   • Drogi Adamiie , chcę poprzez ten komentarz serdecznie Ci podziękować, za trud który włożyłeś w opracowanie „Bracia polscy i imię JAHWE w Nowym Testamencie” Wpływ egzegezy biblijnej Michała Serweta na teologię polskich unitarian. Pracę tą można odnaleźć w formie PDF (w internecie). Serdecznie polecam wszystkim zapoznanie się z zawartą w niej argumentacją. Szczególne wrażenie wywarły na mnie pytania, które stawiasz tzw. apologetom trynitaryzmu na stronach od 68 do 70 w swym opracowaniu. Myślę, że nie potrafią i nie będą chcieli ustosunkować się do tych fundamentalnych w tym temacie pytań!!!
    Wielu błogosławieństw Ci życzę oraz mam nadzieję, że jeszcze rozwiniesz ten temat w innych swych książkach. Przemek.l

  • Warto dodać w związku z tym, że czytelnicy mogą posługiwać się katolickim przekładem Pisma Świętego w przekładzie Romana BRANDSTAETTERA w wydaniach książkowych z różnych lat wydania: omawiane użycie imienia Boga JAHWE w tym przekładzie tyczy Dziejów Apostolskich 2:17. W wydaniu Nowego Testamentu pod nazwą „Księgi Nowego Przymierza” z roku 2004, patrz na stronę 847. Dzięki temu doprecyzowaniu, wszyscy chętni mogą to sprawdzić w każdym wydaniu tegoż przekładu (bez względu na rok wydrukowania danego wydania NT)

  • Jakie jest postawa wobec Boga Ojca (Jahwe) wielu chrześcijan najlepiej uwypukla szczera odpowiedź na poniższe pytanie :

   Czy wśród tysięcy kościołów i świątyń pod najrozmaitrzymi patronami, znasz choć jeden budynek : „pod wezwaniem (patronatem) Boga Jahwe?

   Każdy „święty” ma specjalnie poświęconą świątynię a Bóg Jahwe to według wielu chrześcijan …..tajemnicza, niepoznawalna część Trójcy jakiś….”Pan”.
   Smutna postawa dokonana w dużej mierze poprzez przyjęcie trynitaryzmu!!!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty