Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Imię Boga a Nowy Testament – Rzymian 3:29,30

Czy Imię Boga ma rację bytu w Nowym Testamencie?

Na początek zastanówmy się nad pytaniem: Czy Bóg Żydów jest inny niż Bóg chrześcijan?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w liście do Rzymian 3:29,30 (BT-5):

“Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan.  Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego – dzięki wierze.”

Apostoł Paweł twierdzi w tych słowach, że Bóg Żydów jest także Bogiem chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Bóg przecież nie ewoluuje i się nie zmienia. A kto był tym „jednym Bogiem”, którego miał na myśli? Bogiem Żydów niekwestionowanie był JHWH.

Czy po przyjściu na świat Pana Jezusa sytuacja teologiczna uległa zmianie? Czy Jezus nauczał, że JHWH (Jehowa/Jahwe) nie jest Bogiem jedynym lub nie jest Bogiem chrześcijan? Chociaż w nauczaniu Jezusa pojawiło się wiele nowych nauk, ale nie zaczął on głosić nowej doktryny Boga (Marka 12:29; Jana 5:44).

Jezus nauczał: że “Ojciec większy jest niż ja” (Jana 14:28). Po swoim zmartwychwstaniu oświadczył: „Wstępuję do (…) Boga mego i Boga waszego” (Jana 20:17). Ewangelista Łukasz donosi, że Jezus również modlił się “do Boga” (Łukasza 6:12).
Kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa apostoł Paweł napisał:

“Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tymoteusza 2:5, BT-5).

Pan czy JHWH w cytatach ST w NT

Jezus cytował Pisma hebrajskie, w których występuje Imię Boga w formie tetragramu JHWH (Mat. 4:4,7,10; 5:33; 21:42; 22:37,44; 23:39; Łuk. 4:18,19; Jana 12:38).

Wydaje się więc rzeczą naturalną, że w tekście NT, które zawiera tego typu cytaty, powinno występować imię Boże. Cytowanie bowiem słów w innym brzmieniu niż to jest w oryginale nasuwa raczej uzasadnione podejrzenie o manipulację. Skoro w dostępnych mss NT nie pojawia się imię Boże, można uważać, że jest to sytuacja co najmniej podejrzana, o ile nie patologiczna.

A z pewnością wymaga wnikliwego studium sytuacji od I-IV wieku oraz sprawdzenia czy beztetragramiczne mss NT są obiektywnie wolne od problemów egzegetycznych.

Jeżeli Bóg Żydów jest również Bogiem chrześcijan, warto zastanowić się dlaczego  w większości przekładów Biblii usunięto biblijne Imię Boże?

Jak już wyjaśnialiśmy w artykule “Imię Boga przeczy Trójcy” uważamy, że „entuzjastyczne” podejście trynitarzy do przesądu  żydowskiego (aby imię Boga zapisywane JHWH zastępować zwrotem PAN czy BÓG),  wynika z chęci zacierania biblijnych różnic między bytami  Boga Ojca (JHWH), a Syna Bożego (Jeszua).

Zobacz chociażby komentarz  Józefa Flawiusza (ok.70 r. n.e.) w dziele „Dawne Dzieje Izraela” II, XII, 4. Jak wynika z tego sprawozdania Flawiusz znał imię Boga, ale kierując się tendencją  Judaizmu, nie zapisał Go w swym historycznym dziele.

I tak przesąd o tym, żeby go nie wymawiać wydał swoje owoce w argumentacji o Trójcy. Dlaczego?

Gdy zaczniemy zarówno wobec Boga Ojca, jak również Syna Bożego używać wyłącznie tytułu „PAN”  to uzyskamy mylne przeświadczenie, że ten PAN i tamten PAN to zapewne jeden i ten sam PAN.

Warto tu podkreślić, że przez takie działania trynitarzy, „zastępowania imienia Boga JHWH słowem PAN” lub „BÓG” zaciera się różnica pomiędzy Panem (JHWH) Bogiem, a Panem (KYRIOS) Jezusem.
Taki tok rozumowania idealnie odpowiada trynitarzom i doktrynie o Trójcy Świętej, gdyż czytelnik, czyta o Panu zarówno w Starym jak również Nowym Testamencie.

Nietrynitarne przekłady NT z imieniem Boży

Żeby zaznaczyć różnicę pomiędzy Panem (JHWH), a Panem Jezusem w Pismach Greckich, niektórzy tłumacze zdecydowali się umieszczać Imię Boga również w Nowym Testamencie.

W tłumaczeniach nietrynitarnych na język polski, Imię Boże w NT możemy znaleźć u Szymona Budnego i Świadków Jehowy. Znajdziemy je również w  tłumaczeniu ewangelii Mateusza dokonanym przez Eliyazara Ben Miqra (Eliezer Wolski). Poniżej cytat z Mateusza 4:7 w tych trzech przekładach.

Mateusza 4:7 (Szymon Budny)

Mateusza 4:7. Nowy Testament, Szymon Budny (1574)

Mateusza 4:7 (PNŚ Świadkowie Jehowy)

Mateusza 4:7. Przekład Nowego Świata, Świadkowie Jehowy (1997)

Eliezer Wolski Mateusza

Mateusza 4:10. Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku, Eliyazar Ben Miqra (Eliezer Wolski) (2017)

Mateusza 22:37. Nowy Testament w przekładzie Szymona Budnego z 1574 r. (Gorzów 2022)

Powyższe przekłady zawierają imię Boże w takich cytatach ze ST, gdzie w hebrajskim oryginale figuruje Tetragram יהוה.

Jak wiadomo trynitarze często atakują nietrynitarnych chrześcijan za to, że w części przekładów Nowego Testamentu na języki narodowe, używają imienia Bożego Jahwe lub Jehowa. Osoby te nie są świadome tego, że istnieje na świecie ponad 1000 tłumaczeń z Imieniem Bożym w Nowym Testamencie. Zwróćmy uwagę na niekonsekwencję trynitarian.

Imię Boże w polskich katolickich i protestanckich przekładach NT

Zdecydowana większość zwolenników nauki o “Trójcy” potępia praktykę zamieszczania imienia Bożego w NT.

Tymczasem pewni trynitarni – katoliccy i protestanccy – tłumacze sami zamieszczają imię Boże  Jahwe/Jehowa/YHWH / יהוה  w swoich przekładach NT.

 • Jehovah                  8 przekładów
 • Jéhovah                  5 przekładów
 • Jehovah                  1 przekład
 • Jehovah/Jehova  1 przekład
 • Jehova                      9 przekładów
 • Jéhova                      1 przekład
 • Jehová                     1 przekład
 • Jehova                      1 przekład
 • Jeová                       1 przekład
 • Yehova                    1 przekład
 • Iáhve                         1 przekład
 • Jahwe                       4 przekłady
 • Yahvé                       1 przekład
 • Yahveh                     1 przekład
 • Yahweh                    1 przekład
 • Javé                           1 przekład
 • Yave                            1 przekład
 • yhwh                         1 przekład
 • YHWH                      1 przekład
 • יהוה                               przekładów 9

Łącznie mamy 54 przekłady NT.

Przykładem mogą być Dzieje Apostolskie w tłumaczeniu Romana Brandstaettera (Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984).

Przekład z Imieniem Bożym

Str. 21 Roman Brandstaetter.

Str. 22 Roman Brandstaetter

Str. 22 Roman Brandstaetter.

Jak widzimy w Dziejach Apostolskich 2:11 czytamy o: “nowo nawróconych na wiarę Jahwe“, a w 2:17: “W dni ostateczne – Rzecze Jahwe – wyleję Ducha mojego na wszelką istotę cielesną“.

Publikacja ta jest opatrzona Imprimatur i Nihil Obstat.

Improimatur i Nihil Obstat

Imprimatur w katolickim  przekładzie Romana  BRANDSTAETTERA” – wydanie 2004 r.

Ks. Władysław Szczepański (profesor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie i Uniwersytetu Warszawskiego) w Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład Czterech Ewangelij w jednej (wyd. 3, 1936 1937) tak przetłumaczył Marka 1:3:

“Głos się rozlega w pustkowiu: »Gotujcie drogę dla Jahwy«, Prostujcie … ścieżki dla Boga waszego.”

Imię Jahwy w Ewangelii Synoptycznej

Bóg-Człowiek w opisie ewangelistów, Wł. Szczepański (str. 45)

Również w przekładach protestanckich np. tzw. “Przekładzie Współczesnym”wydanym przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w 1991 r. w Nowym Testamencie umieszczono Imię Boże w Łukasza 1:78.

Imię Boga w Nowym Testamencie

Łukasza 1:78. Nowy Testament. Współczesny przekład (1991).

Od XVI w. pojawiło się wiele przekładów Nowego Testamentu z imieniem Bożym. Co ciekawe, opracowali je tłumacze będący zwolennikami doktryny o Trójcy lub poglądu, że Jezus jest Bogiem JHWH ze ST, w tym 57 katolickich tłumaczy.

Imię Boże w niepolskich katolickich przekładach NT

Imię Boże znajdziemy w wielu obcojęzycznych przekładach, w ponad 280 językach, jak chociażby:

 • 1791: Die heilige Schrift des neuen Testaments, Dominikus von Brentano — Jehova 4 razy: Mt 1917; Mk 1229a; Łk 1819; 2037  <KATOLICKI>
 • 1863: A Literal Translation of the New Testament… From the Text of the Vatican Manuscript, Herman Heinfetter — Jehovah 187 razy
 • 1864: The Emphatic Diaglott, Benjamin Wilson — Jehovah 18 razy: Mt 219,42; 2237,44; 2339; Mk 119; 1211,29,29,30,36; Łk 1027; 1335; 1938; 2037,42; Jn 1213; Dz 234
 • 1918: „Bonner Bibel”, Peter Dausch — Jahwe 1 raz: Łk 2037  [wyd. 4, 1932: Jahve 1 raz: Łk 2037]  <KATOLICKI>
 • 1944: The New Testament Letters, John W. C. Wand, biskup Londynu — Jehovah 7 razy: Rz 48; 929; 114; 1219; Hbr 721; 1Pt 12; Ju 5 <KATOLICKI>
 • 1969, 1973: Evangelio. Mensaje de felicidad: Los Cuatro Evangelios unificados en un lenguaje popular y actual (harmonia Ewangelii) ● Los Hechos, las Cartas y el Apocalipsis, Hermenegildo Zanuso — Yahvé 48 razy w Ewangeliach <KATOLICKI>

Pomijając kwestię czy jest to słuszna czy błędna praktyka, wróćmy do kluczowego pytania. Czy Bóg JHWH jest Bogiem tylko Żydów czy również chrześcijan?
Zacznijmy od kilku „suchych” faktów. Imię Boże JHWH w Starym Testamencie w oryginałach i najstarszych odpisach występowało ponad 6000 razy.

W Nowym Testamencie znajduje się ok. 320 cytatów ze Starego Testamentu, przy czym 78 z nich w swym hebrajskim tekście źródłowym zawiera imię Boże יהוה (JHWH).

Czyż podstawową zasadą cytowania nie powinno być wierne oddanie cytowanej treści bez wprowadzania w niej  zmian?

Warto zastanowić się nad pytaniem: Czy Pan Jezus odczytując fragment Izajasza w języku hebrajskim (zob. Łukasza 4:17-19) używał Imienia Boga czy słowa Pan?

“Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:  Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,  abym obwoływał rok łaski od Pana.” (BT5)

Czy zatem  JAHWE jest  tylko Bogiem Żydów?
Z listu do Rzymian 3:29,30 wynika, że nie!

Bóg Żydów i Bóg chrześcijan jest ten sam!

Co ciekawe większość biblistów uważa, że Mateusz pisał swoją ewangelie w języku hebrajskim. Czy pisałby w miejscu tetragramu Pan? Dla przykładu. Pisząc słowa z fragmentu 1:20 gdzie czytamy “I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański ” napisałby Pański, czy JHWH? Zobaczmy jeden z przekładów Mateusza w języku hebrajskim.

Mateusza 1:20

Mateusza 1:20-22

Jak widzimy w tym miejscu jest tetragram, podobnie jak w wersecie 22 mówiącym, że “spełniło się słowo יהוה”!

Polski przekład hebrajskiej Ewangelii Mateusza z dzieła Szem Toba zawiera w Aneksie (s. 217-228) książka Piotra Goniszewskiego „Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus” (MtShemTob 1,17): Socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob)” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021). W tekście głównym tego przekładu 6 razy pojawia się YHWH: 15:8; 21:42; 22:31,32,37,44.

.

Mateusza z hebrajskiego

Mateusza15:8 Szem Tob (kliknij bu powiększyć)

Haszem w tekście ewangelii hebrajskiej jako imię Boga

strona 57- (kliknij aby powiększyć)

W wyżej wymienionej publikacji w innym miejscu znajdujemy zamiennik Imienia Boga jako HASZEM.

Pismo Święte w Obrazach

Jako na ciekawostkę chciałbym zwrócić uwagę na książkę Pismo Święte w Obrazach (Reprint wydany przez Vocatio). W opisach poszczególnych obrazów napotykamy kilkakrotnie Imię Boże w formie Jehowa. Na stronie 230 znajdziemy fragment z Dziejów Apostolskich o kamieniowaniu Szczepana.

“Przedstawił nadmiar miłości Jehowy względem ludu wybranego …

bwo2Natomiast na stronie 180 znajdziemy fragment mówiący o wyrzuceniu przez Jezusa ze świątyni przekupniów.

Działa tu Zbawiciel jako Pan i Władca świątyni Jehowy.

bwo3Również w tym przypadku opatrzono książkę Imprimatur KK.

bwo1Alleluja

Co ciekawe, w Nowym Testamencie  bez względu na przekład Biblii jaki posiadamy w swoim domu znajdziemy  Imię Boga zawarte w aklamacji ALLELUJA w Objawieniu 19:1-4 (BT)

“Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, …   I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! “

Co znaczy ten zwrot? Jeśli masz przekład katolicki możesz zobaczyć przypis marginesowy np. w Biblii Tysiąclecia czytamy: “Alleluja – liturgiczna aklamacja (= chwalcie Jahwe)“.

W Encyklopedii PWN (wersja internetowa) czytamy “alleluja [hebr. hallēlû yâ ‘chwalcie Jahwe’]“. Ta skrócona forma imienia Boga występuje często w Starym Testamencie jak chociażby w Psalmie 68:4 (Cylkow, w BT2 wers. 5).

“Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Imię Jego; uderzcie w bębny na cześć zasiadającego w niebiosach przy imieniu Jah i radujcie się przed Nim.”

W Słowniku Wiedzy Biblijnej wydanym przez Vocatio w 1997 czytamy, że “końcówka jah jest skróconą formą Jahwe”.

Alleluja w Słowniku Vocatio

Słownik Wiedzy Biblijnej str. 11 z 1997 roku.

 

W tej liturgicznej formie imię Boga “Alleluja“, występuje w każdym polskim przekładzie Nowego Testamentu.

Podsumowanie

Faktem jest, że część tłumaczy akceptujących i odrzucających dogmat o Trójcy umieszcza Imię Boże w przekładach Nowego Testamentu na języki narodowe. Uważamy, że jest to dobra praktyka. Ułatwia to czytelnikom dostrzeżenie wyraźnej różnicy między Panem JHWH a Panem Jezusem i pogłębia harmonię między ST a NT. 

Poniżej kilka innych przekładów zawierających imię Boże w Nowym Testamencie.

Przekłady z imieniem JHWH

Kliknij, żeby powiększyć.

Przekłady z imieniem Boga w Nowym Testamencie

Kliknij, żeby powiekszyć.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem: Czy JHWH był Ojcem Jezusa.

Dla zainteresowanych tematem, udostępnimy obszerny wykaz przekładów z imieniem Bożym w NT.

Ciekawym rozszerzeniem artykułu jest komentarz jednego z czytelników dotyczący zasadności używania Imienia JHWH W NT.

Subscribe
Powiadom o

135 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Grzegorz Kaszyński
14 lipca 2024 17:26

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieją co najmniej 1152 przekłady NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 293 językach z imieniem Bożym.

Grzegorz Kaszyński
10 maja 2024 16:43

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 1135 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 289 językach z imieniem Bożym.

Bol p
Editor
15 października 2023 16:07

W dyskusjach komentarzy pod tym artykułem brakuje mi trochę odniesienia do faktów historycznych związanych z tematem i okresem czasu od I w. p.n.e do I w. n.e. Wiedza ta daje nam spojrzenie na to jak Żydzi podchodzili do zapisywania imienia Boga w tekście biblijnym, ale również w innych publikacjach związanych z praktykowaniem swej religii. W tym czasie tendencja aby unikać wymawiania świętego Imienia Boga była już znacząca i widoczna! Czy to jednak oznacza, że Żydzi nie wiedzieli jak wymawiać czy… Czytaj więcej »

Grzegorz Kaszyński
2 października 2023 13:58

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 1130 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 289 językach z imieniem Bożym. Informacja dla krytyków obecności imienia Bożego w NT: Odwoływanie się przeze mnie do 1130 przekładów nie oznacza, że traktuję te przekłady na równi z rolą manuskryptów NT w translatologii biblijnej. Większość krytyków obecności imienia Bożego w NT z takiego czy innego powodu nic nie wie o tym, że w teorii przekładu tłumacz ma prawo… Czytaj więcej »

Robert
16 lipca 2023 08:46

Zasadność powołania “przywrócenia” imienia występującego pod tetragramem w nowotestamentowych miejscach, m a jedną wadę. Niestety: “nie ma go w istniejących greckich manuskryptach”. Z tej przyczyny istnieje prawdopodobieństwo jego występowania w pierwotnym tekście. Jednak znane nam manuskrypty go nie mają. Jak i jego greckiej formy, czy przekładu. Jeśli w istocie był pierwotnie. Oznacza to, że nie posiadamy wiernego do końca przekazu nowotestamentowych podań. Nad tetragram wybrano,,,i taki mamy obraz w manuskryptach. Ja mam świadomość sensu wiary, że w pierwotnym tekście mieliśmy… Czytaj więcej »

Grzegorz Kaszyński
30 czerwca 2023 15:06

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 1100 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 287 językach z imieniem Bożym.

Grzegorz Kaszyński
4 kwietnia 2023 11:32

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieją co najmniej 1084 przekłady NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 288 językach z imieniem Bożym.

przemek
27 października 2022 05:47

Zapewne wiele osób zainteresowanych tym tematem, ucieszy informacja o wydaniu uwspolcześnionej (bez archaizmów językowych) wersji Nowego Testamentu w przekładzie Szymona Budnego gdzie imię Boga występuje w tekście biblijnym. Ten przekład NT jest też technicznie wydany w sposób dobry i ładny. Chętni mogą go kupić na stronie internetowej Gorzowskiego Centrum Biblijnego.

Grzegorz Kaszyński
7 października 2022 13:06

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieją co najmniej 1062 przekłady NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 286 językach z imieniem Bożym. 47 z nich to przekłady katolickie: 1622 Georg Mayr (hebrajski) 1639/1668 Giovanni Battista Jona (hebrajski) 1717 Edward Wells 1788 Eulogius Schneider (niemiecki) 1789-1790 Sebastian Mutschelle (niemiecki) 1790 Dominikus von Brentano (niemiecki) 1790 Johann Georg Krach (niemiecki) 1795-1796 Willem Antony van Vloten (holenderski) 1796 Matthäus Schabet (niemiecki) 1805 Adam Joseph Onymus (niemiecki) 1808 Johann Balthasar Gerhauser (niemiecki)… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Grzegorz Kaszyński
Makinero
1 lipca 2022 15:00

Władysław Szczepański (polski)1914 – to ten, co wydał książkę “Bóg-Człowiek” ?
Z tego co mi wiadomo, ten człowiek nie uznawał tego imienia! Nazwał je dziwolągiem.

Ostatnio edytowane 2 lat temu by Makinero
Bol p
23 lutego 2022 13:37

Prawdopodobnie nie do wszystkich zainteresowanych tym tematem dotarła informacja, że mamy w języku polskim nowy współczesny przekład Nowego Testamentu w którym w cytatach proroctw ST konsekwentnie używa się imienia Boga w formie “Jehowa”. Wydaniem tym jest “przekład Mazurkiewicza NT”. Czytający nie mają wątpliwości w którym miejscu słowo “Pan” odnosi się do Boga Ojca a w którym do Mesjasza. Przekład ten jest dostępny w PDF lub w niektórych aplikacjach biblijnych porównujących oddanie konkretnych myśli biblijnych (wersetów) w różnych tłumaczeniach (przekładach) dostępnych… Czytaj więcej »

Grzegorz Kaszyński
19 lutego 2022 18:39

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 996 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 268 językach z imieniem Bożym. 37 z nich to przekłady katolickie.

Grzegorz Kaszyński
12 listopada 2021 22:19

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieją co najmniej 972 przekłady NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 263 językach z imieniem Bożym. 37 z nich to przekłady katolickie.

Samuel
14 lipca 2021 11:09

Jestem zainteresowany imieniem Bożym.Bardzo prosze o wykaz z imieniem Bozym w nowym testamencie.

Maria
5 czerwca 2021 19:29

Jestem od wielu lat przeciwna trójcy.Jeszcze bardziej interesuje mnie sprawa “ubóstwienia “ducha Św który w język.greckim jest rodzaju nijakiego,a w jęz.hebrajskim rodzaju żeńskiego.Jeśli jest on Bogien,to dlaczego nie ma imienia?I czemu prosimy o niego Jahwe,a nie jego samego?

Samson
30 maja 2021 19:26

Przepraszam za niedopatrzenie, ale powtórzyłem niechcący werset biblijny, który już był użyty w artykule, zapomniałem po prostu, że tam był.

Samson
30 maja 2021 19:23

Witam serdecznie. Ja tylko krótko, bo z reguły się rozpisuję za bardzo pozwalając dopaść mnie “zboczeniu” zawodowemu:) Co do imienia Boga w Nowym Testamencie, to chciałbym tu wkleić kilka tekstów z współczesnego przekładu biblii hebrajskiej i niektórych kodeksów, co potwierdza, że gdyby znaleziono ewangelie Mateusza, która podobno była spisana po hebrajsku, to ciekawe jak napisałby to imię, czy nie tak jak widać to w hebrajskim przekładzie? Podaję też polskie tłumaczenia, bo widać ewidentnie inne tłumaczenie, a raczej zastępowanie imienia YHWH:… Czytaj więcej »

Bol p
13 maja 2021 18:13

Zefirze, pozwól, że bardzo skrótowo ale jednak odniosę się do Twej wypowiedzi z 5.04.21. Mam niestety wrażenie, że robisz z imienia Boga jakiś “fetysz” a z całej Biblii to interesuje Cię tylko imię Boga . Sprawdź jednak , że takim działaniem łatwo zejść na manowce duchowe : 1. W czasach Enocha niektórzy też zaczęli nagminnie wzywać imienia Boga (Rodzaju 4:26). Czy to było gwarancją upodobania Boga co do takich działań i ludzi “wzywających imienia”? 2 Żydzi z imienia Boga, arki… Czytaj więcej »

Grzegorz Kaszyński
8 kwietnia 2021 12:25

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 941 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 256 językach z imieniem Bożym. 36 z nich to przekłady katolickie.

zefir
6 marca 2021 14:28

admin – wiesz co mnie zaskakuje? Powiem ci szczerze, wszędzie, dosłownie wszędzie ludzie czczą albo Maryję, albo Jezusa. Tylko Maryja lub Jezus, ewentualnie oba. Cały czas piszą o Synu i Maryji. Całkowicie nie ma praktycznie mowy o Bogu (Jahwe/Jehowa) tak jak chcesz wymawiać. Zepchnęli z piedestału Ojca… Tylko Pan Jezus, Jezus, Jezus, nie ma nic o Ojcu, w większości to co ludzie piszą to tylko o Jezusie, bo mają Jego wyłącznie za zbawiciela, a Maryję za Naszą Matkę, wspomożycielkę, i… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 3 lat temu by zefir
zefir
4 lutego 2021 10:06

W załączonym przez Ciebie OBRAZKU: Mateusza 1:20-22 w języku hebrajskim (pierwotnie spisanym manuskrypcie/rękopisie) zawierało trzy samogłoski E O A. Więc po przetłumaczeniu będzie to Jehowa(EOA), a nie Jahwe(AE). Słowo “WIECZNY”(hebrajskie) również zawiera trzy samogłoski (EOA).

Ostatnio edytowane 3 lat temu by zefir
Grzegorz Kaszyński
1 lutego 2021 11:01

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 914 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 247 językach z imieniem Bożym. 34 z nich to przekłady katolickie.

Stanisław
30 stycznia 2021 22:50

Ten artykuł “Czy Imię Boga pojawia się w Nowym Testamencie?” , jest dobrze opracowany i dogłębnie wyjaśnia, że w tzw NT imię święte Prawdziwego Boga było, ale przez trynitarian zostało w II-III wieku usunięte. – Dowody przedstawione w tym dokumencie jasno to ukazują. Szkoda tylko, że większości ludziom tak przytępił się wzrok i umysł, że tego nie dostrzegają. Dobra praca.
Pozdrawiam

Grzegorz Kaszyński
3 listopada 2020 19:52

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 877 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 242 językach z imieniem Bożym. 30 z nich to przekłady katolickie. (Tym znalezionym katolickim jest POLSKI przekład ks. W. Szczepańskiego, 1914, gdzie 4 razy występuje imię “Jahwe”).

Ostatnio edytowane 3 lat temu by Grzegorz Kaszyński
Grzegorz Kaszyński
31 sierpnia 2020 09:33

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieją co najmniej 864 przekłady NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 240 językach z imieniem Bożym. 29 z nich to przekłady katolickie.

Ostatnio edytowane 3 lat temu by Grzegorz Kaszyński
Grzegorz Kaszyński
20 maja 2020 09:51

Na ten moment, według moich wieloletnich badań, na całym świecie istnieje co najmniej 848 przekładów NT (lub jego poszczególnych ksiąg) w 237 językach z imieniem Bożym. 28 z nich to przekłady katolickie.

Radoslaw Piwowar
24 grudnia 2019 08:04

Witam, osobiście całkowicie zgadzam się z Twoim wpisem !

Iga
9 lipca 2019 17:38

Hej, osobiście zupełnie zgadzam się z Twoim
tekstem !

Bolp
4 października 2018 07:16

W temacie imienia Boga (JHWH) w Nowym Testamencie warto przed wyrobieniem sobie zdania na temat zasadności występowania imienia Boga JAHWE (JHWH – w przekładzie na język polski) w tekstach, cytatach ze Starego Testamentu w NT – przeczytać choćby te dwie informacje : 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_Fouad_266 ( w greckich przekładach Biblii z czasów apostolskich występowało imię Boga!!! 2. Była o tym wzmianka w powyższym artykuliku ale warto podkreślić : Istnieją historyczne dowody na to, że pierwotnie ewangelia według MATEUSZA była spisana po… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
22 maja 2018 16:49

Niektórzy zwolennicy trynitaryzmu powołują się na to, że w “większość manuskryptów czy kodeksów NT potwierdza tendencje zastępowania tetragramu JHWH z cytatów ST słowem Pan”. Jednak Ci apologeci trynitaryzmu zapominają, że “w imię Jezusa” dla wszystkich pierwszych chrześcijan oznaczało “Jahwe zbawia” bo takie jest znaczenie imienia Jeszua, Jeszu , Jehoszua czyli po polski JEZUS. W słowie Jezus zawarte jest więc też imię Jahwe oraz podkreślony jest fakt, iż to Bóg Ojciec wysłał swego jednorodzonego syna ze zbawczą misją ratowania grzesznej ludzkości!

Bolp
19 sierpnia 2017 12:42

Napisaliście trochę o posługiwaniu się zwłaszcza przez katolickich apologetów “podwójnymi odważnikami” czyli zupełnie obłudnymi różnymi standardami i normami obowiązującymi siebie (Kościół Katolicki) a innymi mającymi obowiązywać antytrynitarzy. Dodam w tym temacie jeszcze jeden przykład : powszechnie krytykowany i ośmieszany przez apologetów katolickich przekład Pisma Świętego dokonany przez antytrynitarzy (Świadków Jehowy) zwany “Przekładem Nowego Świata”. Jednym z głównych zarzutów apologetów co do tego przekładu jest to, że był na język polski tłumaczony z języka angielskiego z uwzględnieniem języków oryginału. To ma… Czytaj więcej »

Adam Nangast
4 czerwca 2017 16:34

Zastamowmy sie, Bracia, jaki sens mialoby wydawanie Nowego Testamentu w jezyku hebrajskim, gdybysmy nie zachowywali tam oryginalnej formy cytatow ze Starego Testamentu. Toz to by bylo zupelnie niedorzeczne, nie?

Bolp
12 kwietnia 2017 15:46

Warto dodać w związku z tym, że czytelnicy mogą posługiwać się katolickim przekładem Pisma Świętego w przekładzie Romana BRANDSTAETTERA w wydaniach książkowych z różnych lat wydania: omawiane użycie imienia Boga JAHWE w tym przekładzie tyczy Dziejów Apostolskich 2:17. W wydaniu Nowego Testamentu pod nazwą “Księgi Nowego Przymierza” z roku 2004, patrz na stronę 847. Dzięki temu doprecyzowaniu, wszyscy chętni mogą to sprawdzić w każdym wydaniu tegoż przekładu (bez względu na rok wydrukowania danego wydania NT)

Przemek
Editor
11 lutego 2016 10:02

Jakie jest postawa wobec Boga Ojca (Jahwe) wielu chrześcijan najlepiej uwypukla szczera odpowiedź na poniższe pytanie :

Czy wśród tysięcy kościołów i świątyń pod najrozmaitrzymi patronami, znasz choć jeden budynek : “pod wezwaniem (patronatem) Boga Jahwe?

Każdy “święty” ma specjalnie poświęconą świątynię a Bóg Jahwe to według wielu chrześcijan …..tajemnicza, niepoznawalna część Trójcy jakiś….”Pan”.
Smutna postawa dokonana w dużej mierze poprzez przyjęcie trynitaryzmu!!!

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły