Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Kto dysponuje Duchem  Świętym?

Odpowiedź na tytułowe pytanie tego komentarza podzieliło Kościół Katolicki i Kościół Prawosławny, a więc niejako „skłóciło” trynitarzy. Prawosławie uczy bowiem, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca (pochodzi od Ojca przez Syna Bożego), a według  nauki Kościoła katolickiego Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna Bożego.

Nikt jednak z trynitarzy nie zauważył, że takie rozważania przeczą tak naprawdę o równości rzekomych trzech osób w Trójcy i dają argument antytrynitarzom.

Już  samo pytanie postawione przez nas na początku tego komentarza ma w sobie mocny potencjał argumentacji antytrynitarnej! Dlaczego tak twierdzimy?

Otóż trynitarze wierzą, że Duch Święty to trzecia osoba Trój-jedynego Boga (wszystkie osoby tegoż Boga są „od zawsze i na zawsze” ściśle ze sobą związane i rzekomo równe sobie)! Czy jest to zatem logiczne, że „boska osoba Ducha Świętego” nie może sama decydować, kogo chce wesprzeć czy udzielić mocy, a raczej słucha poleceń innych części rzekomej Trójcy? Dlaczego to ktoś inny poza nią ma „udzielać”, „wylewać”, „dawać” – po prostu dysponować nim czyli Duchem Świętym?

Czyżby Duch Święty w ujęciu trynitarzy był w dużej mierze „ubezwłasnowolniony” i zależny od innych osób Trójcy? Rodzi się pytanie: Czy w takim przypadku można mówić „o równości co do mocy” trzech osób Trójcy Świętej?

 

Z Pisma Świętego wynika, że nie można  mówić o ”ścisłym i nierozerwalnym związku trzech osób Trójcy” zważywszy na to , że Pan Jezus czekał aż to Bóg Ojciec „udzieli mu Ducha Świętego”, czy to jako człowiekowi podczas chrztu, czy też jako zmartwychwstałemu, i wywyższonemu przez Boga bytowi duchowemu? W Dziejach Apostolskich 2:33 czytamy”

Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.

Również swoim naśladowcą Chrystus mówił, że zesłanie Ducha Świętego jest w dyspozycji Boga Ojca i jest realizacją „obietnicy – Boga Ojca”. Zwróćmy uwagę na Dzieje Apostolskie 1:4,5 (BW)

„A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;  Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.

oraz rozdział 2:16-19:

„Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:  I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;  Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.   I uczynię cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu.”

 

Jak widać działania na Duchu Świętym są w gestii Boga Ojca. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na zwrot „wyleję Ducha„. Czy można wylać drugą osobę Boga?

Już samo stwierdzenie „wyleję” sugeruje, że Duch Święty nie może być osobą. Wylać można na kogoś olejek do namaszczenia ale nie inną osobę. Świadczy zatem ten zwrot o nieosobowym Duchu Świętym. Co ważne cytat z Dziejów Apostolskich pochodzi ze starotestamentowej księgi Joela a jak wiadomo Żydzi nie uznawali wiary w Trójcę. Czym więc dla nich był Duch Święty? Czyż nie mocą pochodzącą od Boga!

Inna myśl z tego wersetu to zwrot „Ducha mego„.

Zważywszy na fakt, że Pan Jezus również ma swego ducha (zob. Dziejach Apostolskich 16:7) rodzi się dylemat do kogo Duch należy oraz czy można mówić o jego niezależności?

W Izajasza 40:13 czytamy (BW) „Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? „. Czy nie wynika z tego fragmentu że Duch należy do BOGA JHWH, jest niejako Jego własnością i nie jest odrębną od Boga niezależną osobą? Jezus ma swojego Ducha, Jahwe ma swojego Ducha więc zakładając Trójcę Duch Święty również ma swojego Ducha Świętego? Czy ni rodzi się absurd?

Wracając do omawianych wersetów tekst Biblii zapowiada, że Pan Jezus czeka aż Bóg Ojciec da mu „dar”, którym dopiero „po otrzymaniu go” będzie mógł dysponować? . Co jest tym darem? Jak mówi Pismo Święte „moc z wysokości” czyli Duch Święty! Zobaczmy Łukasza 24:49 (BW):

„A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.”

W cytowanym wcześniej fragmencie z Dziejów Apostolskich 2:33 również jest mowa o obietnicy Ducha Świętego.W Łukasza natomiast wyraźnie powiedziani, że tą obietnicą jest przyobleczenie mocą z wysokości!

I tu kolejna kwestia do rozstrzygnięcia jak można być przyobleczonym w Boga. W moc oczywiście, ale czy słowo przyobleczony pasuje do Osoby Boga?

 

Bóg Ojciec udzielał swej mocy jako daru również w czasach przed Chrystusem (pisaliśmy o tym w komentarzu: „Czy Ducha Świętego dzielić i rozdawać?” ). Cała  treść Pisma Świętego choć spisywali je ludzie jest listem od Boga. Bóg udzielał Ducha Świętego tym, którzy pisali księgi wchodzące w skład Pisma Świętego. W 2 Tymoteusza 3:16 wg. Biblii warszawskiej czytamy:

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Poprzez swojego Ducha Bóg Ojciec zadbał aby ludzie przekazali na kartach Biblii Jego orędzie w sposób zapewniający, iż księgi wchodzące w skład kanonu Biblii zawierają: prawdę historyczną, proroctwa spełniające się czasem bardzo szybko ale czasami po tysiącach lat, boskie pouczenia dla ludzkości z ponadczasowymi zasadami ukazującymi jak żyć by cieszyć się z życia i zyskać uznanie Boga. Bóg Ojciec poprzez Ducha Świętego zadbał aby zbiór wielu ksiąg stworzył wspólny nie przeczący sobie przekaz dla ludzkości zwany Pismem Świętym! Treść Biblii zawiera więc PRAWDĘ ! (zobacz Jana 17:17). Czy Bóg posługiwał się przekazując tę prawdę – trzecią osobą Trójcy czy swoją mocą? W 2 Samuela 23:2 czytamy:

Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim.

Z wersetu tego wynika, że Duch jest przynależny Panu (JHWH) i poprzez tego Ducha Bóg niejako wkłada swoje słowa w usta proroka!

Czy Izraelici czytając dla przykładu fragment z Izajasza 61:1 (BW) uważali, że Duch jest osobą czy raczej mocą Boga?. A jak wiemy jest to proroctwo dotyczące Jezusa!

Duch Wszechmocnego, Pana nade – mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,

Z tego proroctwa również wynika, że Duch Święty jest częścią Boga a nie odrębnym bytem.
Podsumowując tekst z Dziejów Apostolskich 2:33 jest kolejnym tekstem biblijnym zawierającym myśli, które wyraźnie zaprzeczają naukom trynitarzy. Myśli zawarte w tym tekście, podkreślają ogromne znaczenie Ducha Świętego na życie chrześcijan. To właśnie dzięki wpływowi Ducha Świętego możemy cieszyć się myślami pochodzącymi od Boga i otrzymywać potrzebną do wytrwania moc! Dlatego prośmy Boga Ojca, o ten „dar” – tak jak uczy nas tego Pan Jezus w  Łukasza 11:13 (BW).

Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Oczywiście Bóg nie da nam jednej ze swoich rzekomych osób, ale moc i swoje natchnione Duchem Świętym Słowo.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  2 komentarze: Kto „dysponuje” Duchem Świętym? – Dzieje Apostolskie 2:33

  • Odpowiedź na tytułowe pytanie tego komentarza można znaleźć w Piśmie Świętym m.in. w Hebrajczyków 2:4 – to Bóg Ojciec „udziela Ducha Świętego według SWEJ woli”!!! Czyż gdyby Duch Święty byłby trzecią osobą Trójcy to nie sam Duch Święty powinien decydować komu udzielić swego wsparcia??? Sami trynitarze kłócą się ze sobą czy Ducha Świętego udziela sam Bóg Ojciec czy też może Bóg oraz Syn Boży? Zobacz spory Katolicyzmu z Prawosławiem! Dlaczego jednak skoro Duch Święty miałby być „trzecią równą co do rangi i mocy osobą Trójcy” – nie decyduje o sobie sam tylko zależy od woli Boga Jahwe? Zobacz Psalm 51:13. To Bóg Jahwe decyduje komu odebrać Ducha Świętego! Czy przytoczone teksty biblijne wyraźnie nie przeczą dogmatowi o „odrębnej (od Boga Ojca) osobowości Ducha Świętego”? Nie przeczą „atanazjańskiemu wyznaniu wiary”?

  • Witam, spotkałem ciekawy komentarz o Duchu Świętym w internecie, pozwólcie, że go zacytuję ;
   ‚W ew. Mateusza 10:20; czytamy:”Bo nie wy jestescie tymi,ktorzy mowia,lecz Duch Ojca waszego,ktory mowi w was.” (Przeczytaj tez:ew.Marka13:11; Efezjan 4:30; ew.Jana 14:16,17; -„wy go znacie bo prebywa w srod was i w was bedzie” ew.Jana 14:26; 15:26; ). Jest pytanie: Czy Duch Ojca nie jest Jego własnym Duchem, lecz druga osoba w nim? A czy Twoj duch nie jest Twoim wlasnym duchem lecz druga osoba w Tobie? W 1 kor.2:11;czytamy:”Bo ktoz z ludzi wie kim jest czlowiek,procz ducha ludzkiego,ktory w nim jest?Tak samo kim jest Bog ,nikt nie poznal,tylko Duch Bozy.” A wiec,Duch Ojca, Duch Swiety, Duch Bozy,Duch prawdy-czyli Pocieszyciel (Duch pocieszenia)-” ktory od Ojca wychodzi” ew. Jana 15:26; To wszystko jeden i ten sam Duch.Nie ma dwoch Bozych Duchów Świętych. A zatem nie ma trzeciej osoby Boskiej, wiec nie ma trójcy”.
   To komentarz podpisany przez Henryka Kobylskiego. Warto przemyśleć przywołane tu argumenty. Pozdrawiam.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty