Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Wielkiego Boga i Zbawiciela – Tytusa 2:13

Czy werset z listu do Tytusa 2:13  można wykorzystać jako poparcie istnienia Trójcy Świętej?

Czytamy w tym miejscu:  BT

oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa

Powyższy tekst biblijny jest kolejną trynitarną próbą udowadniania niebiblijnej doktryny o Trójcy.  Założenie jest takie jak w większości trynitarnych  wywodów, a mianowicie jeżeli Jezus jest Bogiem to jest Trójca.

Przyznacie, że to niebywale naciągane rozumowanie, wszak nawet w trynitarnym zrozumieniu tego tekstu jest mowa o jednej a nie trzech osobach. Jakże więc ten tekst miałby udowadniać istnienie Trójcy?
Ponieważ większość antytrynitarzy wierzy, że w tym tekście jest mowa o dwóch osobach (Boga Ojca oraz Zbawiciela naszego Pana Jezusa), spróbuję to pokrótce uzasadnić:

  •   Dlaczego tak rozumiemy ten tekst?
  •   Czy fakt podkreślania różnic ( podległości Syna Bożego i faktu, iż Jego „zrodzenie” przez Boga Ojca – było „początkiem” odrębnego bytu) między Bogiem Ojcem a Synem Bożym, ma na celu „ pomniejszenie, boskości Jezusa” – jak często zarzucają trynitarze?

Tytusa 1:4 a 2:13

Zacznijmy od tego, że w Tytusa 1:4 jest podobny zwrot do omawianego przez nas Tytusa 2:13 z tym, że tu nie mamy żadnych wątpliwości , mowa jest o Bogu Ojcu oraz o Jezusie.

“do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego!

Czy ten tekst nie byłby w sprzeczności w tekstem z Tytusa 2:13. Zatem ci co nie wierzą w Trójcę mają podstawy do takiego rozumienia, tego tekstu biblijnego.

Oto dodatkowe argumenty przemawiające za tym zrozumieniem. Zwróćmy uwagę jak brzmi ten tekst w języku greckim.

 τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ
(tou me•ga′lou The•ou′ kai so•te′ros he•mon′ Khri•stou′ I•e•sou′)

„W tym miejscu występują dwa rzeczowniki połączone spójnikiem καί (kai, „i”), przy czym pierwszy rzeczownik jest poprzedzony rodzajnikiem określonym τοῦ (tou), a drugiemu nie towarzyszy rodzajnik określony. Podobną konstrukcję znajdujemy w 2 Piotra 1:1, 2; w wersecie 2 występuje wyraźne rozróżnienie między Bogiem a Jezusem. Wskazuje to, że w przypadku gdy w zdaniu dwie różne osoby są połączone spójnikiem καί, jeśli pierwszą z tych osób poprzedza rodzajnik określony, nie jest konieczne powtórzenie go przed drugą osobą. Przykłady tej konstrukcji w tekście greckim można znaleźć w Dz. Ap. 13:50; 15:22; Ef. 5:5; 2 Tes. 1:12; 1 Tym. 5:21; 6:13; 2 Tym 4:1. … . Według dzieła An Idiom Book of New Testament Greek, autorstwa C. F. D. Moule’a, Cambridge, Anglia, 1971, s. 109, sens „wielkiego Boga i naszego Wybawcy Jezusa Chrystusa  jest możliwy w grece κοινή [koi•ne′] nawet bez powtórzenia [rodzajnika określonego].”

Szczegółową analizę konstrukcji z Tyt. 2:13 zawiera dzieło The Authorship of the Fourth Gospel and Other Critical Essays, autorstwa Ezry Abbota, Boston, 1888, ss. 439-457. Na stronie 452 tego opracowania znajduje się następujący komentarz:

„Przeanalizujmy przykład z Nowego Testamentu. W Mat.. 21. 12 czytamy, że Jezus „wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Nikt rozsądnie nie założyłby, że te same opisane tutaj osoby jednocześnie sprzedawały i kupowały.

Co wyjawia szczegółowa analiza?

W Ewangelii Marka rozróżnione są dwie klasy poprzez wstawienie τούς przed ἀγοράζοντας. Rozróżnienie między nimi pozostawiono tutaj inteligencji czytelnika. W analizowanym przypadku [Tyt. 2:13] wydaje się, że pominięcie rodzajnika przed słowem σωτῆρος [so•te′ros] nie nastręcza żadnych trudności—nie dlatego, że słowo σωτῆρος jest wystarczająco dookreślone poprzez dodanie ἡμῶν [he•mon′] (Winer), ponieważ zważywszy, że Bóg i Chrystus są często określani mianem „naszego Zbawiciela,” ἡ δόξα τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν [he do′xa tou me•ga′lou The•ou′ kai so•te′ros he•mon′] sformułowanie to, występując pojedynczo, w najbardziej oczywisty sposób byłoby rozumiane jako jeden podmiot, mianowicie Bóg, Ojciec; ale dodanie ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ to σωτῆρος ἡμῶν [I•e•sou′ Khri•stou′ to so•te′ros he•mon′] zmienia sytuację diametralnie, ograniczając σωτῆρος ἡμῶν do osoby lub istoty, która według typowego dla Pawła użycia języka, jest rozróżniona od osoby lub istoty, którą określa on jako ὁ θεός [ho The•os′], stąd nie zachodziła konieczność powtórzenia rodzajnika w celu uniknięcia niejednoznaczności.

Z powyższych względów znajdujące się w 2 Tes. 1. 12 wyrażenie κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου [ka•ta′ ten kha′rin tou The•ou′ he•mon′ kai ky•ri′ou] naturalnie byłoby rozumiane jako jeden podmiot, a przed κυρίου rodzajnik byłby wymagany, gdyby pisarz miał na myśli dwie osoby; samo dodanie ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ to κυρίου [I•e•sou′ Khri•stou′ to ky•ri′ou] stanowi odniesienie do dwóch odrębnych podmiotów, bez konieczności dodawania rodzajnika.”

Powyższa argumentacja to uzasadnienie, dla takiego przetłumaczenia  biblijnego tekstu w pewnym angielskojęzycznym  przekładzie  Biblii ( NW with References str.1581 i 1582 ). Pewne osoby lubują się w takiej opartej na grece argumentacji i z naszej strony jest to „ukłon w ich stronę”.
Co ciekawe nawet gdybyśmy zaakceptowali  trynitarne zrozumienie tekstu z Tytusa 2:13 i  zwrot „ wielki Bóg „  odnieśli do Jezusa, to w żadnej mierze nie uzasadniają trynitarnej nauki o „równości co do mocy i odwieczności trzech osób  trójjedynego Boga”.

Kilka faktów:

1.
Hebrajskie słowo Szaddáj, jakrównież greckie Pantokrátor są tłumaczone na „Wszechmocny”. W Biblii oba słowa zostały wielokrotnie użyte w odniesieniu do Boga Ojca (Wyjścia 6:3; Obj. 19:6). Nigdy jednak nie użyto żadnego z nich w stosunku do Syna ani ducha świętego. Gdyby istniała tylko  jedna dobra istota , którą moglibyśmy  nazwać Bogiem , takie dodawanie ( rozróżnianie ) przydomkiem „ Wszechmocny” , nie miałoby większego sensu. Jeśli uznamy fakt, iż Biblia słowem „ Bóg” , określa nie tylko Boga Ojca – to takie słowo jak „ Wszechmocny” bardzo precyzuje – o kim jest mowa.

2.
Nawet po wniebowstąpieniu Jezusa w Piśmie Świętym nieraz mówi się o tym, że Ojciec jest „Bogiem” Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w Jana 20:17 [BT], sam Jezus po zmartwychwstaniu nazwał Ojca ‛swoim Bogiem’. A według Objawienia 3:12 również później, gdy już przebywał w niebie, użył tego samego wyrażenia. Nigdzie w Biblii nie czytamy natomiast, żeby Ojciec mówił o Synu „Bóg mój”, ani żeby Ojciec lub Syn mówili „Bóg mój” o Duchu Świętym.

3.
„ W późniejszej teologii chrześcijańskiej Duch Święty staje się trzecią osobą Trójcy Świętej. Nauka taka nie została wprost sformułowana w Nowym Testamencie. (…) co Ojcowie Kościoła zdefiniowali potem, posługując się terminologią greckiej  filozofii…” Słownik Biblijny W.R.F. BROWNING Wydanie WARSZAWA 2009  Hasło DUCH  ŚWIĘTY Str. 120.

 Te fakty  wyraźnie wykazują, że nawet gdybyśmy chcieli przyjąć trynitarne zrozumienie tekstu z Tytusa 2,13 to i tak nie byłoby to żadnym argumentem biblijnym na istnienie Trójcy Świętej!
Czy przytaczający takie fakty antytrynitarze chcą „ pomniejszyć  boskość pana Jezusa” ?  Wcale nie ! Zdecydowana większość antytrynitarzy wierzy w boskość Jezusa (nie oznacza ona jednak równości z Bogiem Ojcem, zobacz 1 Koryntian 15,27-28 ) czy Jego preegzystencje ( co nie jest jednoznaczne ze współodwiecznością z Bogiem Ojcem, zobacz Psalm 2,7 i Heb. 1,5 )!

Przykład Marii

Aby przynajmniej część chrześcijan mogła lepiej zrozumieć postawę antytrynitarzy posłużę się przykładem. Przykładem podejścia protestantów do Marii (matki Pana Jezusa) oraz związanych z nią ataków katolickich fundamentalistów.
Protestanci nie mają „świętych„ obrazów czy rzeźb Marii oraz nie modlą się do Niej (czy też nie uznają Marii  jako pośredniczki do Boga).  Głośno też mówią, że takie zachowania katolików nie są zgodne z Biblią!

Czy protestanci robią to bo „chcą  pomniejszyć rolę Marii w zamierzeniu Bożym”? Chcą Ją „ poniżyć”?  Nie doceniają Jej?

Czy jednak taka postawa, wynika z rzetelnej wiedzy o protestantach i o tym co Biblia wyjawia nam o roli Marii?
Czy sytuacja tego typu zarzutów względem stosunku większości antytrynitarzy do Pana Jezusa, nie jest identyczna!
Czyż zarzuty trynitarzy o rzekomym „pomniejszaniu  boskości pana Jezusa” w świetle tego przykładu i nauk Pisma Świętego, nie są  po prostu  złośliwym pomówieniem? (co najmniej złośliwym  uogólnieniem).

Zanim więc  ulegniesz fałszywym i złośliwym stereotypom w stosunku do antytrynitarzy, poznaj  ich bliżej. Przekonasz się sam o tym jak zgodnie z Filipian 2,5-6 chcą uczyć się od Tego , który jest w postaci Bożej. Poznawaj też Biblię, aby  umieć odróżnić prawdziwe nauki z niej pochodzące od  tych, które tylko sobie to uzurpują!
Nie wahaj się odrzucić kłamstwa i mocno trzymaj się prawdy objawionej w Starym jak również Nowyn Testamencie!
( Jana 8,31-31 ; 17,17 ;  1 Tesaloniczan 5,21 )

Subscribe
Powiadom o

12 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
6 lutego 2023 14:32

Tyt.2:13 jest jednym z wersetów wykorzystywanych przez zwolenników trynitarnego obrazu theos, jako przykład miejsca w którym yios=syn został nazwany “theos”. I z zasady przywołuje się znaną zasadę orzeczoną w 1798 roku przez Grinviolle’a Sharpa. Z niej ma wynikać, że wtedy, gdy występuje spójnik typu [i] gr. kai i łączy on dwa rzeczowniki w danym przypadku. w przypadku Tyt.2:13 występuje on w dopełniaczu, a określony: “rodzajnik poprzedza pierwszy rzeczownik i nie jest powtórzony przed drugim rzeczownikiem, ten późniejszy tzn. drugi rzeczownik… Czytaj więcej »

Jan Chrzciciel
2 stycznia 2023 22:24

Tłumaczycie na własną zgubę i pokazujecie niby troskę o przynajmniej niektórych, wyrwane z kontekstu fragmenty, a czemu nie przytoczycie zdania samego Pana, który słusznie przypisuje sobie wiele razy atrybuty samego Boga, Szczepan, Tomasz, Paweł, nawrócona grzesznica, trędowaci modlą się do Jezusa, błagają o litość, o przyjęcie do Królestwa , a darowanie win sobie i innym , przeciez tylko Bóg może tego dokonać. W Biblii jest wiele dowodów, że Jezus jest mniejszy od Ojca, ale i wiele, że jest z Nim… Czytaj więcej »

Makinero
19 listopada 2022 23:57

Błąd w zrozumieniu tego wersetu jest dość specyficzny. Nawet w tytule jest błąd. Nie powinno być “wielkiego Boga”(celowo ucięte znaczenie pełnego znaczenia?) Pojawienia się “CHWAŁY” a nie pojawienie się dosłownie “WIELKIEGO BOGA”. Przecież Jezus ponownie przyjdzie w chwale Ojca (czyli w chwale wielkiego Boga) (Dn 2:45) Wielki Bóg oznajmił królowi, co się wydarzy w przyszłości. Tyt 2:13 “Oczekując z niecierpliwością błogosławionej nadziei – pojawienia się chwały naszego wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Mesjasza.” (Łk 2:9) “Nagle stanął przy nich… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
Makinero
19 sierpnia 2022 14:40

Trynitarze nie wierzą (jest taka opinia), że werset Tytusa przedstawia trzy persony, ale wyłącznie 1 osobę (Jezusa Chrystusa, który jest wielkim Bogiem). Więc to niestety pan naciąga fakty jakoby mówiąc, ze Trynitarze widzą tu trójcę. Tak jak opinia krąży na forach podkreślam jeszcze raz, ze Trynitarze tu widzą wyłącznie “wielkiego Boga i Zbawcę Jezusa Chrystusa: (jedna osoba).

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
makinero
16 października 2021 15:49

Problem polega na tym, że niekoniecznie ktoś uznaje Trójce, ale że ktoś uznaje Jezusa jako Boga. Że Jezus jest utożsamiany z Bogiem. Także twierdzą, że “Jahwe” to Jezus. Tutaj akurat mamy coś przeciwnego do Trójcy, ale że zrównują “Jahwe” z Jezusem. To znaczy, że wiele osób nic nie mówi o “Duchu św.”, ale że “Jahwe” to Jezus. Zauważyłem, że coraz bardziej ludzi w to wierzy. Powołują się na te wersety: Mt 1:23; Jn 1:1; 20:28; Dz 20:28; Rz 9:5; Flp… Czytaj więcej »

Bolp
10 maja 2020 13:15

Warto zadać sobie pytanie : Dlaczego trynitarze nie są w stanie podać choćby jednego wersetu biblijnego tyczącego TRZECH osób i ich relacji względem siebie ( czy są “równi” , “współodwieczni” , “stanowiący jednego Boga” )??? Wszystkie ich argumenty tak jak i ten z Tytusa 2:13, tyczą właściwie JEDNEJ osoby ( lub inne argumenty max. DWÓCH osób). Czyż przemyślenie tego faktu , nie jest największym argumentem świadczącym o tym, że Pismo Święte nie “naucza” o Trójcy Świętej zdefiniowanej w “atanazjańskim wyznaniu… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły