Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Praktycznie wszystkie znane mi źródła, opisujące wprowadzenie do chrześcijaństwa dogmatu Trójcy Świętej (zarówno katolickie jak i historyczne) podkreślają, że dogmat ten był wprowadzany przez wieki, wśród wielu sporów i kontrowersji!

Dla przykładu, takie rozbieżności wyłoniły się już w roku 325 podczas soboru nicejskiego, któremu nieoficjalnie przewodniczył  i dokonywał rozstrzygnięć poganin w osobie cesarza Konstantyna (warto w tym miejscu dopowiedzieć, że Konstantyn chrzest przyjął dopiero na łożu śmierci).

Wielu trynitarzy twierdzi, że w Starym Testamencie „można znaleźć co najwyżej delikatne aluzje co do Trójcy, i dopiero w Nowym Testamencie da się odnaleźć ZALĄŻKI tej nauki”!

W Wikipedii pod hasłem Trójca Święta w części Historia czytamy w pierwszym zdaniu „Pisarze chrześcijańscy w ciągu wieków rozpoznawali niektóre fragmenty Starego Testamentu jako zapis objawienia się Boga, zawierający mglistą zapowiedź tajemnicy Trójcy„.

Rodzi się w tym miejscu pytanie dlaczego Bóg nie objawił się wyraźnie  jako Trójca a jedynie zawarł w Piśmie Świętym „zalążki”, „mglistą zapowiedź” czy „aluzje” do tej fundamentalnej dla wielu kościołów doktryny? Dlaczego już Abrahamowi czy Mojżeszowi nie objawił, że jest Bogiem w trzech osobach?

Czy można przyjąć tezę, że Bóg na przestrzeni wieków zmienia się, a przynajmniej zmienia się objawianie  jego bytu – ludzkości?
Czytelnicy Pisma Świętego nie mogą przyjąć takiego sposobu rozumowania, gdyż wypowiedzi samego Boga takiemu twierdzeniu przeczą!

W księdze Malachiasza 3:6 możemy Bowiem przeczytać wg. (BW)

Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba

Potwierdza niezmienność Boga również w swoim liście Jakub 1:17 (BT)

„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności

W przypisie do tego wersetu w Biblii Tysiąclecia czytamy, że ” W przeciwieństwie do gwiazd Bóg nie podlega żadnym zmianom …”

Jakie wnioski płyną z tych dwóch wersetów?

 

 • Gdyby Bóg miał naturę „TROISTĄ” i chciał ten fakt „stopniowo” objawiać ludzkości, to nigdy tak stanowczo nie objawiłby się jako: „ Jeden, jedyny  Bóg o imieniu JAHWE” (Powt.Prawa 6:4, Zachariasza 14:9, Marka 12:29)
 • Pismo Święte nie zapewniałoby nas tak stanowczo o NIEZMIENNOŚCI  Boga ( Malachiasza 3:6 i Jakuba 2:17)
 • Rozumując tak jak trynitarze, czcimy Boga  mówiącego „półprawdy” a właściwie oszukującego Izraelitów co do swojej tożsamości. A przecież Bóg nie ma nic wspólnego z oszustwem czy kłamstwem co wynika chociażby z listu do Hebrajczyków 6:18 gdzie czytamy, że niemożliwe jest by Bóg skłamał.
 • Bóg objawiał się wielokrotnie na kartach Biblii jako „jedyny JAHWE” i zabraniał Izraelowi „ zapożyczania” wiary w inne bóstwa (także Trójce znane z religii: egipskich, babilońskich czy rzymskich) z okolicznych narodów czczących Triady Bóstw.

Oczywiście świadoma tego rzekomo chrześcijańska apologetyka – próbuje rozwodnić powyższe biblijne argumenty np. poprzez  filozoficzno-akademickie dyskusje na temat różnic w zwrotach „osoba” a „istota”.
Bardzo ciekawie ustosunkował się do tego rodzaju prób, w swej książce „ Trójca Święta – mit czy rzeczywistość?” Arkadiusz Wiśniewski (strony 24-30 w wyd. 2004r):

Próby udowadniania tego, iż terminy „osoba” oraz „istota”, nie są synonimami  – mają uzasadnić brak sprzeczności w zdaniach: „Bóg jest jedną istotą„ i „Bóg nie jest jedną osobą (tylko trzema )”. Dlaczego ta desperacka próba obrony, nie jest w stanie zaciemnić nauk Biblii?

1.    Nie jesteśmy w stanie dać ani jednej analogii ze świata nas otaczającego na poparcie tez trynitarzy. Otaczający nas świat („ sławiąc Boga Stwórcę – zobacz Rzymian 1:20”) –  dobitnie świadczy przeciw doktrynie trynitarnej.

2.    W całej Biblii nie znajdziemy terminu: „ousia”- „istota”przypisanego jedynemu Bogu w odróżnieniu od trzech odrębnych „hipostasis”- Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Niezmienny Bóg objawiony na kartach Pisma Świętego wielokrotnie ostrzegał swych czcicieli aby nie „dotykali, zapożyczali” sobie z obcych religii wierzeń, przedmiotów kultu, symboli. Nakaz ten został powtórzony również dla chrześcijan,w 2 Koryntian 6:17.

„Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan,i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę „

Czy wiesz skąd zapożyczono do „chrześcijaństwa” słynny symbol „Trój-jedynego Boga” – ów trójkąt równoboczny często z widniejącym w środku „okiem  opatrzności”?
W  książce Aleksandra Hislop „ Dwa Babilony” str.21 wyd.2011r. czytamy: „ W jedności tego Jedynego Boga Babilonu istniały trzy osoby i aby usymbolizować doktrynę Trójcy, używali do tego celu – czego dotyczą odkrycia Layarda – trójkąta równobocznego, tak samo, jak robi to obecnie Kościół Rzymski”!
Czy wszystkie te wstydliwie skrywane przez trynitarzy fakty przynoszą chwałę Bogu Najwyższemu, objawionemu na kartach Biblii?
Czyż działania trynitarzy, którzy stopniowo, w ciągu paru wieków wprowadzili do chrześcijaństwa naukę nie mającą poparcia w Biblii – nie są działaniami „odstępczymi” od nauk pierwotnego chrystianizmu opartemu na biblijnej zasadzie zawartej w 1 Koryntian 8:6 (BT)?

„dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

O tym, że różnego rodzaju „odstępstwa” od nauk czystego chrystianizmu miały nastać, przekonuje nas Pismo Święte wielokrotnie chociażby w 1Tymoteusza 4:1-4, 2Tesaloniczan 2:3-13, Dzieje Ap.20:29,30.

Kolejna sprawa dotyczy tego, że  dobra nowina była obwieszczana przez ludzi  (w oczach tego świata) „prostych” (apostołowie i pierwsi uczniowie w większości byli rybakami, celnika a nie „profesorami”, czy filozofami). Miała również  trafiać do ludzi  prostych (np. niewolników, rzemieślników rybaków i rolników).  Dlaczego więc w Biblii nie ma nawet JEDNEGO wersetu wyjaśniającego Trójcę a w opracowaniach trynitarzy są całe tomy takich wyjaśnień. Czy w pierwszym wieku nie trzeba było wyjaśniać istoty Trójcy tym prostym ludziom?

Jeszcze jedno. Według definicji atanazjańskiego wyznania wiary określenia „Bóg” i „Trójca” powinny być równoznaczne – Bo przecież Bóg jest jeden!?

Co może z tego wyniknąć? Dla przykładu zobaczmy Jana 1:1, kiedy pod słowo Bóg podłożymy sowo Trójca.  ”Na początku było Słowo, a Słowo było u Trójcy i Trójcą było Słowo. Ono było na początku u Trójcy”
Przyznamy, że brzmi to dziwnie.  Czy jest to biblijny wniosek, że Słowo było „Bogiem-Synem” a jednocześnie było Trójcą? Poza tym gdzie w tym opisie jest miejsce dla Ducha Świętego?
Czy rzeczywiście  apostoł Jan chciał przekazać nam myśl…” że ktoś („Słowo”) był u kogoś („u Boga”) będąc  j e d n o c z e ś n i e – tym kimś („Bogiem”)?
A jak należy zrozumieć  tekst z Jana 1:14 („Słowo stało się ciałem”)?
Jest to  przecież coś innego niż „materializacja” (przybieranie ciała przez istoty duchowe) lub „inkarnacja” (wcielenie się w ciało)?

Trynitarze uczą o Jezusie : „Bogu-człowieku”, splataniu się w ciele dwóch „natur: boskiej i ludzkiej”.  Jakiej nauce są bliżsi trynitarze: chrześcijańskiej czy hinduistycznej o „inkarnacji”?
Czyż taka „rewolucja” w pojmowaniu objawienia się Boga ludzkości (jaką zakładają trynitarze) w kontekście księgi Malachiasza 3:6 – jest możliwa?
Czyż głoszona przez trynitarzy „ewangelia” – jest „tą” ewangelią głoszoną przez Chrystusa dla „prostych” ludzi?
Szczera odpowiedź na te pytania może pomóc nawet zwolennikom filozofii w odszukaniu podstaw dla, których antytrynitarze odrzucają dogmat o Trójcy.
Podsumowując:
Podkreślamy jednak raz jeszcze, że dla nas największym autorytetem i wrogiem dogmatu o Trójcy Świętej jest Pismo Święte! Wiele omówionych przez nas biblijnych myśli, w tym Malachiasza 3:6 wyraźnie przeczy nauce o trójjedynym Bogu!
Ten wpis zamyka okres naszej 2 letniej działalności, co bardzo nas cieszy! Uznaliśmy, że omówiliśmy zasadniczo wszystkie ważniejsze aspekty w dyskusji  o Trójcy Świętej. Jeśli uznacie, że warto omówić jeszcze jakiś werset czy aspekt spraw związanych z trynitarnym dogmatem to prosimy napiszcie a wtedy niejako na konkretne życzenie napiszemy nowy komentarz. Życzymy Państwu wielu błogosławieństw od Boga, oby pomagał w codziennym chodzeniu „wąską  drogą życia” i trzymaniu się prawdy objawionej na kartach Biblii!

(Mateusza 7:14, Jana 17:17)

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty