Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Trynitarne formuły w Biblii

Czy Trójca to tajemnica odkryta przez trynitarzy?

Trynitarze lubią posługiwać się słowem “tajemnica”,  lub “wielka tajemnica”. Przyznają, że tajemnicą Trójcy jest to, że mamy 3 osoby, z których każdą nazwano Bogiem, ale nie ma trzech Bogów, gdyż jest tylko jeden Bóg. Czy jednak brak logiki możemy nazwać “tajemnicą”?

Można się oczywiście zgodzić z tym, że jako ludzie nigdy istoty Boga do końca nie pojmiemy. Pismo Święte podaje nam jednak przykłady czy obrazy, które człowiek dobrze rozumie.

Tak czynił również Jezus objaśniając wiele rzeczy w przypowieściach, które były dla słuchaczy zrozumiałe, gdyż wzięte zostały z życia ludzi.

Nigdzie jednak nie znajdziemy przykładu czy przypowieści Jezusa wyjaśniającego, że Bóg jest w trzech osobach.

Stary Testament nie zna takiego Boga. Jezus o takim Bogu nie nauczał. Apostołowie takiego Boga nie głosili. Skąd zatem taka koncepcja?

Zaczęło się od rozważań nad równością Boga i Jezusa. W 325 r. na soborze w Nicei  zaowocowało to przyjęciem doktryny, że Jezus jest współistotny Ojcu. W 365 roku na synodzie w Aleksandrii dodano współistotność Ducha Świętego. Dogmat został ostatecznie zatwierdzony w roku 381 r. na soborze Konstantynopolitańskim. W ten sposób oficjalnie ustalono 350 lat po Jezusie, że Bogiem jest nieznana Pismu “Trójca Święta”.

Czy nie uważasz, tego za dziwne, że musiało upłynąć kilka pokoleń, zanim “wymyślono” Boga w trzech osobach?  Niestety, taki obraz Boga stał się  dogmatem, a uznanie go jest warunkiem wstąpienia do trynitarnych kościołów, które wierzących inaczej, przez całe wieki prześladowały a nawet żywcem paliły na stosach.

Nie ma przy tym dla trynitarzy problemu, że w Piśmie próżno jest szukać słowa “współistotny”, “Trójca” czy “Bóg w trzech osobach”, więc próbują doszukać się “Trójcy w obrazach i symbolach.

W artykule “Symbole Trójcy Świętej” omówiliśmy jakimi obrazami i przykładami kościoły trynitarne wyjaśniają wiernym “Trójcę”.

W tym artykule zastanowimy się, czy w Biblii znajdziemy wersety uczące o jednym Bogu w trzech osobach.

2 Koryntian 13:13

Zaczniemy od 2 listu do Koryntian 13:13 (BW), który jest wykorzystywany na poparcie “Trójcy” przez trynitarne kościoły.

“Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”

Czytamy tu o łasce Jezusa, miłości Boga oraz społeczności Ducha Świętego – (“darze jedności w Duchu Świętym” – Biblia Poznańska).

Jak widzimy werset ten został wytypowany jako argument trynitarny, gdyż występuje tu Jezus, Bóg, oraz Duch Święty.

No dobrze. Czy na podstawie takiego zestawienia możemy budować doktrynę, że “ci trzej są jedno” a “Bóg składa się z trzech osób“? Czy można ten tekst uznać za trynitarną formułę? Pomyśl. Czy Paweł rzeczywiście naucza tu o “Trójcy”?

Trynitarze przemilczają przy tym fakt, że nie jest w tym wersecie mowa o OJCU … ale o Bogu. Prowadzi to do wniosku, że Trójca “składa się” z Jezusa, Boga (nie Ojca) i Ducha Świętego.

Jednakże werset ten nic nie mówi o trzech osobach w jednej, ale o “łasce Jezusa, miłości Boga oraz darze jedności  (społeczności) w Duchu Świętym”.

Łaska, miłość i jedność jest tu tematem, a nie informacja o tym, że Bóg jest “Trójcą”!

Co ciekawe w pierwszych słowach tego listu (2 Kor. 1:2,3 BW) Paweł pomija rzekomą trzecią osobę Boga nawet w pozdrowieniach:

“Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy”

A co z Duchem Świętym? Czy w przypadku wiary w “Trójcę” Paweł pomijał by w pozdrowieniach trzecią osobę Boga?

Przeczytaj proszę inne pozdrowienia – a bez trudu zauważysz, że nie jest to wyjątek, gdyż Duch Święty jest ignorowany w innych miejscach: 1 Koryntian 1:3, 2 Koryntian 1:2, Galatów 1:3, Efezjan 1:2, 2 Tesaloniczan 1:2, 1 do Tymoteusza 1:2,  2 do Tymoteusza 1:2.

Więcej informacji na temat tego wersetu znajdziesz w artykule: Czy 2 Koryntian 13:13 to potwierdzenie nauki o Trójcy?

1 do Koryntian 12:4-6

Podobnie jak w poprzednim wersecie, również w tym, zamiast zwrotu  Ojciec (pierwsza z osób) znajdujemy Bóg, co burzy koncepcję “Trójcy”. Bóg bowiem, to całość osób, z których każda z osobna wg. atanazjańskiego wyznania wiary jest nazywana Bogiem.

Poza tym, również w tym wersecie nie ma ani słowa o równości osób, jak również nie ma najważniejszego, że osoby te tworzą jednego Boga, co dla trynitarnej formuły jest niezbędne. Sami zobaczmy czy w 1 do Koryntian 12:4-6 (SNP) możemy się cokolwiek o “Trójcy” dowiedzieć:

Dary łaski są różne, ale Duch — ten sam.
Różne są dziedziny służby, ale Pan — ten sam.
Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.”

Werset mówi nam o różnych darach tego samego Ducha. Mówi nam również, że nasz Pan obdarza nas różnymi posługami. Wszystko jest jednak z Boga, który jest wszystkim we wszystkich.
Z kontekstu 1 Koryntian 15:27,28 (BW) wynika, że rzekoma równość Boga i Jezusa to tylko pobożne życzenie trynitarzy.

“zgodnie ze słowami Pisma Świętego: “Wszystko rzucił pod Jego stopy”. Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał.  Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich.”

Równość osób została zdmuchnięta tymi słowami jak domek z kart. Jeżeli ktoś we fragmencie 1 do Koryntian 12:4-6 dostrzega trynitarną formułę, to musi zdjąć trynitarne okulary, przez które w wielu wersetach widzi się to czego w nich nie ma.

Sam odpowiedz sobie na pytanie: Czy Paweł naucza tu o jednym Bogu w trzech osobach?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie i listy by osobiście się przekonać, że Paweł i apostołowie głosili Jezusa Mesjasza … a nie “trójosobowego” Boga.

Inne rzekomo trynitarne formuły

Trynitarze wyszukują w Biblii wersety mówiące o Ojcu Duchu i Synu, które rzekomo mają świadczyć o tym że Bóg to “Trójca”. Możemy podać przykład z 1 listu Piotra 1:2 gdzie czytamy (BWP):

“Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.”

Trynitarz powie: Jest wymieniony Ojciec, Duch i Jezus  … więc jest “Trójca”.  Czy wymienienie w jednym wersecie Ojca, Ducha i Jezusa świadczy, że Boga tworzą trzy osoby?

Taki wniosek to czysta spekulacja i wychodzenie ponad to co napisano. Oczywiście osoby cytujące ten werset często nie zwracają uwagi na kontekst czyli kolejny trzeci werset, w którym czytamy:

“Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.”

Czy wynika z tych słów równość osób w “Trójcy”? Nie. Wynika z tych słów jasno, że Jezus ma nad sobą BOGA! Tego samego Boga jak my, co wynika z Jana 20:17 (BW):

“… Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

Jak widzimy, Bóg Jezusa jest również naszym Bogiem. Kolejnym argumentem mają być rzekomo trynitarne słowa z listu do Efezjan 2:18 (BP):

“Przez Niego mamy jedni i drudzy dostęp do Ojca w jednym Duchu.”

Czy Paweł naucza tu o Trójcy”? To, że w danym wersecie wymieniony jest Ojciec, Duch i Jezus o niczym nie świadczy, gdyż werset nie mówi o trzech osobach w jednym Bogu, ale o tym, że mamy przez Jezusa dostęp do Ojca, który jest dla Jezusa Bogiem. Wystarczy przeczytać Efezjan 1:17 (BW).

“Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego.”

Tego wersetu pomimo, że też jest tu Ojciec, Jezus i Duch trynitarze często nie cytują. Dlaczego? Może dlatego, że Ojciec jest nazwany Bogiem Jezusa?

Jeżeli nawet czytamy o trzech osobach, to nic nie upoważnia nas do wyciągnięcia wniosku, że tych trzech to jedno!

W Biblii czytamy np. o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, ale z takiego zestawienia trzech patriarchów nikt nie wyciąga wniosku, że tworzą oni wieloosobową postać.

Na koniec zostawiliśmy dwa wersety kluczowe, które trynitarze uznają jako trynitarne formuły!

Mateusza 28:19

Dla wielu ważnym argumentem przemawiającym za  wiarę w “Trójcę” jest fragment z Mateusza 28:19 (BW):

“Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Trzeba zacząć od tego, że nie jest to formuła stricte trynitarna co chrzcielna. Dlaczego werset ten podajemy przy końcu? Otóż są poważne wątpliwości co do tych słów i nakazu chrzczenia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego?

Wystarczy przeczytać Dzieje Apostolskie, aby zorientować się że  NIKOMU nie udzielano chrztu wypowiadając taką formułkę. Czyżby uczniowie nie słuchali się mistrza?

John A. Faulkner (prof. historii teologii na Drew Theological Seminary, USA) zauważa ten znany problem:

„Powszechna misja zawarta w Mat. 28. 19, 20, nie mogła być znana uczniom, gdyż ‘żyli oni przez lata w jawnym nieposłuszeństwie wobec uroczystego nakazu swego Mistrza’. (…) Jedyną realną przeszkodą jest to, że w Nowym Testamencie chrzest jest zawsze udzielany w imię Chrystusa, a nie w imię Trójcy” (Crises in the Early Church, 1912, s. 12, 13)

E. Smith, The Faith of Jesus, 1954, s. 114, 135 napisał:

„Apostołowie i inni uczniowie Jezusa (…), nigdy, ale to nigdy, nie ochrzcili ani jednej osoby w sfałszowanej trynitarnej formule chrztu, interpolowanej w dwudziestym ósmym rozdziale Ewangelii Św. Mateusza”

Rodzi się zatem pytanie czy te słowa rzeczywiście zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa. Wielu biblistów ma poważne wątpliwości. Temat jest jednak zbyt obszerny, więc zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Czy Mateusza 28:19 to dowód na istnienie Trójcy?

Artykuł zawiera argumenty za jak również przeciwko tej formule. Sam ocenisz, które są bardziej przekonujące.

Co jednak najważniejsze. Zakładając nawet, że słowa te są słowami Jezusa, to nie ma w nich mowy, że Ojciec, Syn, i Duch Święty, tworzą tajemniczego jednego Boga, wiec nie można ich użyć jako formuły trynitarnej. Jezus naucza tu o chrzcie a nie Bogu w “Trójcy”.

1 Jana 5:7

Na sam koniec zostawiliśmy do omówienia werset 1 Jana 5:7. Dlaczego na koniec?

Na przykładzie tego wersetu widać jak na dłoni, że brak zwrotu “A ci trzej jedno są” tak uwierało trynitarzy, że postanowili sfałszować Słowo Boże i taki zwrot dopisać!

Pierwotnie – co potwierdza większość wczesnych manuskryptów – w  wersecie  1 Jana 5:7,8 (BW) czytaliśmy :

7 -“Albowiem trzech jest świadków:
8 – Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni”

Jan pisał tu o trzech świadkach jakimi są “Duch i woda, i krew“. Duchu, którym został Jezus namaszczony, wodzie w której został ochrzczony oraz trzecim świadku czyli przelanej krwi.

Trynitarny kopista dostrzegł jednak w 7 wersecie zwrot “trzech” więc zaświeciła mu się w głowie trynitarna lamka i na marginesie dopisał słowa, które możemy przeczytać np. w Biblii Gdańskiej:

7 – Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. 
8  – A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są. 

Wypisz wymaluj formuła trynitarna jakiej nam w Piśmie Świętym brakowało. Problem jest w tym, że szybko to fałszerstwo odkryto i dzisiaj nie znajdziemy tych słów w żadnym szanującym się przekładzie w tym katolickim. Nie ma go nawet w Biblii Tysiąclecia, która jedynie w przypisie wyjaśnia:

„Wiersz 7 jest uzupełniony w Wlg: ” W niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a Ci Trzej są jednością I trzej są, którzy dają świadectwo na ziemi:. Słów tych (tzw. Comma Johanneum) brak w najstarszych rękopisach gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wulgaty. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”.

Więcej na temat tego fałszerstwa i jego historii znajdziesz w artykule: “Trzej którzy świadczą na niebie“.

Nasze wnioski

W Piśmie Świętym nie znajdujemy żadnej trynitarnej formuły, która wskazuje, że Bóg “składa się” z trzech osób tworzących jednego Boga. Miejsca, w których Pismo Święte wymienia razem Ojca, Jezusa i Ducha Świętego cytujemy by pokazać,  że nie dają one najmniejszych podstaw, by wyciągnąć  z nich wniosek, że Bóg jest “trójosobowy”!

Nie wskazuje na to ani treść ani zamysł autora listu. Nie wskazuje na to również kontekst cytowanych wypowiedzi.

Manipulacja z 1 Jana 5:7 pokazuje natomiast jasno, jak bardzo brakuje trynitarzom zwrotu: “o Trzech, którzy są jednym“.

Pozostaje zatem kościołom trynitarnym bazowanie na pozabiblijnych przykładach takich jak często podawany przykład o trzech stanach skupienia wody (para, woda, lód).

Ale nawet i ten niebiblijny przykład w świetle oficjalnej nauki o “Trójcy” prowadzi raczej do uznania nauki o “Jedności Bóstwa” niż “Trójcy”, czyli nauki o różnych przejawach tego samego Boga, który raz jest JHWH a innym razem Jezusem, jeszcze innym Duchem Świętym.

Nie jest bowiem możliwe,  żeby trzy stany skupienia wody zaistniały w tym samym momencie. W świetle oficjalnej nauki o “Trójcy” nawet to jest herezją!

Reasumując, w Piśmie Świętym nie ma ani jednego zwrotu wskazującego, że Ojciec, Syn i Duch Święty tworzą wspólnie jednego Boga!

Udowadnianie, że Jezus jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem, bez podania żadnego wersetu mówiącego że “ci trzej są jedno”, prowadzi jedynie do wniosku że jest trzech Bogów, a ne jeden w trzech osobach!

Jeżeli jakiś biblijny argument pominęliśmy, to zwróć uwagę na niego w komentarzu. My nie znajdujemy w Słowie Bożym żadnej trynitarnej formuły.

Subscribe
Powiadom o

16 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Daniel
11 kwietnia 2024 12:32

Biblia jest ksiegą prawdy każdego z nas i karzdy z nas może odnaleźć swoją prawdę, i tylko swoją. Czytanie bibli nie nakieruje nas do swojej prawdy. Wszystko co tam jest napisane znajdziemy u siebie w sercu, jeśli będziemy szli zgodnie z swoim sercem świat pokarze całą prawdę i wystarczy to tylko uwierzyć że to co w sercu jest prawdziwe. Pozdrawiam wszystkich. Pokój z wami

Krystian
5 lutego 2024 12:31

Fajnie by było gdybyście kiedyś poświęcili jakiś artykuł tematowi tak zwanego “Binitarianizmu” wiem że w porównaniu do trynitarianizmu tamto jest mało znaczące bo nie rozpowszechnione na taką skalę a w zasadzie dość niszowe. Choć zasadniczo to jest to ta sama koncepcja co trójca tyle że bez osoby ducha św.

Makinero
21 grudnia 2023 15:27

Jezus nie przyszedł na ziemię, aby nakazać milionom Żydów, aby przestali czcić Jehowę, ewentualnie również nie nakazał, aby czcić “TRÓJJEDYNEGO PANA”.Dlaczego więc Jezus przyszedł na ziemię?

1.uczyć prawdy o Bogu.
2. pokazać, jak pełnić wolę Bożą.
3. ofiarować swoje doskonałe życie jako „okup”.

Robert
28 listopada 2023 14:47

Udany artykuł, gratuluje, który jak dla mnie zbliżony jest do artykułu poświęconego 2 Kor.13:13 Tak naprawdę w obliczu prawdy nie występowania w natchnionym słowie wyraźnej nauki o trójjedynym theos, jak i nie występowania tego słowa, mamy szukanie pomocy w… Z tej przyczyny szukanie usprawiedliwienia tej nauki, i jej poparcia w występujących w nowotestamentowych podaniach triad. Przy czym jak pisałem w innym miejscu z powołaniem na wywody, które napisał Karol Herman Schelkle. W drugiej części natchnionego słowa mamy wiele dwoistych formuł.… Czytaj więcej »

Bol p
Editor
28 listopada 2023 13:05

Warto podkreślić to co napisano w powyższym artykule: ulubiony przykład trynitarzy mający rzekomo “tłumaczyć i udowadniać istnienie Trójcy” czyli woda w trzech stanach skupienia to porażka trynitaryzmu! Ta sama woda w zależności od okoliczności zewnętrznych może występować jako: ciecz, para lub lód, a więc szukając analogii TEN SAM Bóg (Trój-jedyny) w zależności od potrzeb mógłby przejawiać się jako Bóg Ojciec, Syn Boży lub Duch Święty. Jednak proszę zobacz co naucza: modalizm czy sabelianizm ! Czyż takim przykładem z wodą nie… Czytaj więcej »

Samson
28 listopada 2023 10:45

Do ogromu wersetów (również tutaj przytoczonych), które przeczą tej niebiblijnej nauce pozwolę sobie dodać jeszcze następujące: Kol 1:3: “Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was -” Kol 1:12-20: “dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 7 miesięcy temu by Samson
Marek
27 listopada 2023 12:36

Świetny materiał na chwałę Bożą. Dziękuję za treściwą lekturę.
Pozdrawiam Marek.

ps. Szkoda tylko że w mojej okolicy nie ma żadnych innych antytrynitarian oprócz Świadków Jehowy.

Stanislaw
27 listopada 2023 09:26
  • KRK zawsze od początków swego istnienia (IV wiek) bił pianę o Trójcy, dlatego, że jest religią POGAŃSKĄ i takie nauki o pogańskiej Trójcy naucza. To proste i każdy, kto zna treść Biblii to ŚMIEJE SIĘ z tej POGAŃSKIEJ doktryny, której nie znajdzie w Biblii.
  • Pozdrawiam
Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły