Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Troista czy jednoosobowa natura Boga

Chciałbym abyśmy zastanowili się w tym wpisie nad odpowiedzią na pytanie: Czy Bóg ma troistą naturę.

Jak zwykliśmy to czynić odpowiedzi poszukamy w Biblii. Czy Biblia uczy, że w swej naturze Bóg jest troisty jak sugerują trynitarze?

Na wstępie przeczytajmy jak wyjaśniono rzekomą  troistość Boga pod hasłem „Trójca Święta” w „Małym Słowniku Teologicznym” wyd. PAX z 1987 roku.

 

PAX

Mały Słownik Teologiczny strona 505

Czy można sobie wyobrazić, że Pan Jezus coś takiego objaśnia uczniom? A to właśnie On a nie teologowie powinien nam wyjawić naturę Boga.

Czy taka zagmatwana i przesiąknięta platońską filozofią definicja wyjaśnia naturę Boga?

Czy taką dobrą nowinę przekazywał Pan Jezus? Z jakich wersetów biblijnych można wyciągnąć takie skomplikowane wnioski?

W Piśmie Świętym jak wiemy nie ma słów, troisty, trojaki, trzyosobowy, trójca czy też stwierdzenia, że Bóg składa się z trzech osób.  Termin hipostaza występuje w NT pięciokrotnie lecz nigdy w znaczeniu trynitarnym. Zwolennicy Trójcy zaczerpnęli  go nie z Biblii  lecz z filozofii platońskiej.

W Piśmie Świętym nie ma NIGDZIE wyjaśnienia relacji pomiędzy osobami Boga (poza relacjami Ojciec i Syn) co przyznano bez ogródek w Słowniku Wiedzy Biblijnej „Vocatio” z 1997 roku, pod hasłem Trójca Święta

Hasło Trójca Święta

Słownik Wiedzy Biblijnej „Vocatio” z 1997 roku

Jak wyglądają próby objaśnienia takich relacji pomiędzy osobami Boga?

Mieliśmy próbkę zaczerpniętą ze  Słownika Teologicznego (pierwszy skan) wyjaśniono tam to czego pisarze chrześcijańscy rzekomo zapomnieli napisać. Przeczytaj jeszcze raz ten fragment i zastanów się czy tego o relacjach pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym  uczy Pismo Święte?

 „ Boska rzeczywistość egzystuje zatem w trojakim „hipostazującym” (ponieważ jako relacja niezamiennym) relacyjnym sposobie bycia: w nieudzielonym udzielaniu jako rodzącej wypowiedzi: w byciu-wypowiedzianym, w byciu-udzielonym jako tchnionej i przepełnionej miłością skłonności (czy przyjęciu) miłujących: istnieje jeden Bóg w jedyności swej istoty jako trzy „osoby” w troistości hipostazujących  relacji, tzn. na sposób troistej przeciwstawnej relacyjności  jednego duchowo świadomego  (istotowego) posiadania samego siebie.”

Czy czytając to wyjaśnienie relacji pomiędzy osobami Boga nie odnosisz wrażenia, że nie jest tu mowa o Bogu Biblii?

A co mówi o naturze Boga Pismo Święte

W Biblii bez trudu znajdziemy  wiele wersetów mówiących, że Bóg  nie jest troisty, …  ale przeciwnie jest jednoosobowy.

W Powtórzonego Prawa 32:39 (BT) czytamy:

„Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga …”

Jak to możliwe, że według definicji Trójcy Świętej mówiącej, że  „Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg„ w wersecie z Powtórzonego Prawa 32:39 czytamy, że obok Jahwe nie ma żadnego Boga? Zakładając troistość powinien być jeszcze Syn i Duch Święty. A tutaj czytamy, że Jahwe mówi Ja Jeden!  Nie ma ze Mną żadnego Boga!

Zwróćmy teraz uwagę na kluczowy cytat, który pochodzi z księgi Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Poznańska):

„Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny!”

Zakładając, że Bóg w naturze jest troisty, to zacytowana wypowiedź o jednej z osób Boga, mówiąca że tylko on jest JEDYNIE Bogiem jak czytamy w Biblii Warszawskiej byłaby bluźniercza!

W przypisie do tego fragmentu w Biblii Poznańskiej możemy przeczytać:

Przypid do Powtórzonego Prawa 6:4

Przypis BP do Powtórzonego Prawa 6:4

Jedyność Boga Jahwe jak czytamy w tym przypisie, oraz to że Jahwe jest jedynym Bogiem Izraela wyklucza twierdzenie o troistej naturze Boga. Bóg – jak głosi Słowo Boże – się nie zmienia!

W Pismach Hebrajskich Jahwe nazwany jest pojedynczym Bogiem (Elo’ah) aż 47 razy, co niezbicie dowodzi, że nie jest On mnogi czy te z wieloosobowy ( zob. przykładowo 5 Mojż. 32:15,17; Psalm 18:32; Izajasza 44:8; Habakuka 3:3; Hiob 3:4; Przypowieści 30:5; Nehemiasz 9:17). Natomiast Elohim z czasownikiem w liczbie pojedynczej i z przymiotnikiem w liczbie pojedynczej jest liczbą mnogą majestatu określającą pojedynczą osobę  i wskazującą na jej wielkości.

Jahwe nie jest kłamcą by mówić Izraelitom, że jest jedynym ich Bogiem będąc tak naprawdę tylko jedną z osób Boga. W założeniu trynitaryzmu Jahwe jest jedną z trzech osób Boga więc czczenie tylko jednej części Boga (w przypadku gdy składa się tenże Bóg z trzech osób byłoby niedopuszczalne!

 

Co ważne na ten fragment powołał się sam Pan Jezus. W ewangelii Marka 12:29 (BT)  gdy zapytano Go „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? ” Jezus odpowiedział:

…  Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Jezus nic nie zmienił ani nic nie dodał do wypowiedzi z Powtórzonego Prawa 6:4. Dalej uważał, że Pan Bóg jest jednoosobowy, i że jest nim Jahwe, jego Ojciec!

Ta judaistyczna „Szema” wypowiedziana przez Mesjasza jest najcięższym z  argumentów przeciwko Trójcy. Jezus, przez fakt zacytowania jej, przedstawił się jako prawowierny Żyd, który uznaje, że Jahwe jest jedynym Bogiem. Przy założeniu, że wypowiadający te słowa jest drugą osobą Boga takie oświadczenie nie byłoby prawdziwe.

Zwrot Pan Bóg (znów zakładając Trójcę) odnosił się w tym wersecie nie do całego Boga ale do jego pierwszej z Osób (Jahwe Bóg). Jako, że druga z osób (Pan Jezus) udzielał odpowiedzi, użycie przez Jezusa  zwrotu NASZ nie mogłaby wchodzić w grę. Dlaczego rzekomo druga osoba Trójcy nie powiedziała WASZ ale NASZ? Otóż Bóg Jahwe tak samo był Bogiem dla Izraela jak i dla Jezusa. Potwierdza to werset z Jana 20:17 gdzie Jezus o swoim powrocie do nieba powiedział, że: „…Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. ” Takie porównanie „Boga mego i Boga waszego” (zakładając, że Jezus jest drugą osobą Boga) nie miało by sensu!

Jednoosobowość Boga potwierdza bardzo wyraźnie również list 1 do Koryntian 8:6 (BT):

dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.

Tym JEDNYM Bogiem nie jest jak czytamy w tym wersecie troisty Bóg ale TYLKO sam Ojciec (Jahwe), który jest przyczyną powstania wszystkiego co nas otacza. Jezus Chrystus – ten PRZEZ którego Bóg działa (wykonawca woli Ojca) nie został zaliczony do części Boga, a Duch Święty (rzekoma trzecia osoba Boga) jest w tym wersecie całkowicie pominięty! Co innego gdybyśmy przeczytali w tym wersecie: dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty” ale takiego wersety w Biblii nie ma.

Kontekst tego wersetu (werset 4) mówi wyraźnie, że ” nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego„.

W kolejnym wersecie 5 Paweł  mówi o wielu bogach i panach czczonych przez ludzi aby w 6 wyjaśnić że dla nas istnieje tylko JEDEN Bóg (Ojciec) oraz JEDEN Pan (Jezus). Takie stwierdzenie (pomijając nawet fakt nie uwzględnienia Ducha Świętego) burzy koncepcję Trójcy. Bóg jest bowiem oddzielony od Jezusa naszego Pana.

W książce Stuarta Olyotta zatytułowanej „W Trójcy Jedyny” autor o Bogu składającym się z części tak się wypowiada:

W Trójcy Jedyny

Stuart Olyott „W Trójcy jedyny” strona 21

 

Czy Bóg jest podzielny czy niepodzielny? Trynitarze głoszą, że Bóg jest niepodzielny.

Jeżeli Bóg nie składa się z części (mimo tego, że są przecież trzy osoby) i jest niepodzielny to dlaczego Pismo Święte rozdziela w wielu miejscach Boga od Jezusa?

Co ważne – nie osobę od osoby ale Boga od Jezusa!

Jezus sam oddziela siebie od Boga chociażby w  Jana 17:3 (BT) gdzie czytamy:

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

W tym wersecie znajdujemy kolejne zaprzeczenie troistości Boga. Jezus mówi do swojego Ojca, nazywając Go jedynym prawdziwym Bogiem, a siebie rozdziela od Boga mówiąc ,że jest tylko posłańcem!

W założeniu równości osób wchodzących w skład Trójcy również pominięcie w tym fragmencie rzekomej trzeciej osoby Boga jest niedopuszczalne (gdyby Bóg był troisty)! Chodzi bowiem o życie wieczne.

Czyżby poznanie Ducha Świętego do zyskania życia wiecznego nie miało znaczenia?

Kolejny bardzo dobitny fragment burzący doktrynę o Trójcy  znajdziemy w 1 Koryntian 15:27,28 (BW) gdzie czytamy:

Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

Jak widzimy wewnątrz Trójcy nie ma równości. Nadmieńmy, że fragment ten dotyczy sytuacji kiedy Pan Jezus jest w niebie. Czy z tego tekstu wynika równość Ojca i Syna jeżeli chodzi i sprawowanie władzy?

Jezus będzie poddany Ojcu, a Ojciec „rozumie się” NIGDY nie będzie poddany Synowi!

A co ze zwrotami  w liczbie mnogiej takimi jak Elohim?

Czy nie potwierdzają one wieloosobowego Bóstwa?

Zwrot „Elohim”  rozważaliśmy we wpisie Elohim w liczbie mnogiej a kwestię użycia słowa „uczyńmy” w Rodzaju 1:26 omawiamy we wpisie Do kogo Bóg mówi uczyńmy

 

Warto przypomnieć na zakończenie zasadę biblijną mówiącą, że: „nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane”  z 1 Koryntian 4:6.

Czy wprowadzanie do terminologii biblijnej takich słów jak troistość czy Trójca nie wykracza zatem poza to co zostało napisane? Wystarczy spróbować odpowiedzieć na pytanie: „W jakiego Boga wierzysz?” nie używając zwrotu Trójca Święta czy troisty. Jak widzimy użycie niebiblijnego zwrotu „Trójca” jest wręcz konieczne. Stwierdzenie bowiem, że  w Ojca, Syna i Ducha Świętego nie niesie ze sobą stwierdzenia, że te osoby są sobie równe, że są jednym Bogiem, że są Trójcą! Czy zgodzisz się, że bez słowa Trójca trudno jest odpowiedzieć na pytanie w jakiego Boga wierzysz. Tak na prawdę, nie wolno nam powiedzieć, że wierzymy w Trójcę gdyż Pismo Święte NIGDZIE tak Boga nie nazywa! (zobacz wpis Trójca Przenajświętsza a Pogańskie Triady)

 

Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że nawet posługując się tak filozoficznymi i zagmatwanymi wyjaśnieniami troistości Boga i tak to nie ma większego sensu w związku z tym co twierdzą trynitarze, a co zostało podkreślone w poniższym cytacie z książki „W Trójcy Jedyny”.

 

Bój jest niepoznawalny

„W Trójcy Jedyny” strona 50

Jak to możliwe, że każda z osób jest całym Bogiem, odrębnym od pozostałych?

Rzeczywiście,  …. Boga w Trójcy absolutnie nie można zrozumieć z czym akurat i my się zgadzamy w całej pełni.

ECHAD – Jeden ale nie jeden

Niektórzy sugerują, że użyty w księdze Powtórzonego Prawa 6:4 liczebnik „echad” lub „ehad” (jeden) może odnosić się do  wieloskładnikowości Boga.

Podają argument, że mężczyzna i kobieta stają się jednym (echad) ciałem. (Rodzaju 2:24) lub, że dwa sny faraona są jednym (echad) snem (Rodzaju 41:26).

Jest to wręcz śmieszna próba doszukania się argumentu na troistość Boga.  Z uwagi na to, że  temat wypłynął z komentarza czytelnika zapraszamy do włączenia się do dyskusji i zapoznanie się z komentarzami na ten temat poniżej. Co ważne w tym temacie: żaden ze znanych nam biblistów w komentarzach do księgi Powtórzonego Prawa 6:4 czegoś takiego nawet nie sugeruje. Dla przykładu w przypisie do tego fragmentu w Przekładzie KUL z 1971 roku czytamy jak poniżej:

Powtórzonego Prawa przypis do 6:4

Przekład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – przypis do Powt. Prawa 6:4

Sprawdźmy w jakim sensie użyto echad we fragmencie z Ezechiela 33:24 (BT)

„Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi Izraela mówią tak: Abraham był tylko sam jeden i zawładnął krajem, a nas jest wielu, nam dana jest ona w posiadanie.”

Jeżeli to słowo mówi o wieloskładnikowości to dlaczego zastosowano go do Abrahama oraz  dziesiątki razy w innych miejscach świadczących o jedności?

Poniżej tylko jedna ze stron z konkordancji „Stronga” z przykładami użycia tego liczebnika.

przykłady użycia słowa Echad w konkordancji Stronga

przykłady użycia słowa Echad w konkordancji Stronga

 

Jak widzimy nie tylko  Jahwe byłby wieloosobowy, ale również, skrzydło Cheruba, skrzynia,  Abraham jak i inni ludzie. Ciekawy jest również komentarz jaki znajdziemy w przekładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

komentarz KUL

Komentarz Przekład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego str.143

Zwracam uwagę na stwierdzenie mówiące, że Jahwe jest jedynym Bogiem Izraela w przeciwstawiając go kananejskiemu Baalowi, czczonemu pod różnymi imionami. A jak jest z Trójcą? Czy nie czci się tego Boga pod różnymi imionami (Jezus, Ojciec czy Duch Święty)?

Zbiorowy Jahwe?

Niektórzy zbiorowość Jahwe próbują jeszcze udowadniać wersetem z księgi Wyjścia 19:24 (BW)

„Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, „

Werset ten ma dowodzić, iż Jahwe jest zbiorowy, gdyż w tym samym czasie, jest na ziemi z Abrahamem, i zsyła z nieba ogień. Jak już tłumaczyliśmy w artykule Kogo Abraham gościł?  u Abrahama pojawił się anioł jako przedstawiciel Jahwe. Bóg nie zmaterializował się przybierając postać człowieka, gdyż jak wiemy z Biblii Boga z ludzi nikt nigdy nie widział.

Wracając do w/w wersetu, to dla znawców języka hebrajskiego taki sposób opisywania nie jest w ogóle dziwny, gdyż NIKT ze znanych biblistów tak fantastycznych wniosków nie wyciąga.

Co mówi nam Słowo Boże? Dla przykładu w 1 Królów 8:1 (BW) czytamy:

„Wtedy zgromadził Salomon starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, przywódców rodów izraelskich, u siebie, u króla Salomona w Jeruzalemie, aby przenieść Skrzynię Przymierza Pańskiego z Miasta Dawida, czyli Syjonu.”

Występuje tu identyczna konstrukcja jak w Wyjścia 19:24. Salomon zgromadził starszych… u króla Salomona! Czy Salomon był wieloosobowy?

Podobnie w 1 Królów 12:21 (BW) czytamy:

„A gdy Rechabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził cały dom Judy oraz plemię Beniamina w liczbie stu osiemdziesięciu tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z domem Izraela w celu przywrócenia królestwa Rechabeamowi, synowi Salomona.”

Rechabeam zbiera wojowników,…… by przywrócić władzę… Rechabeamowi.  Z przykładów tych widać, że mamy  do czynienia z hebrajskim sposobem wyrażania się, a nie z nauką o mnogim Jahwe.  Szukanie mnogości w Bogu Jahwe w Starym Testamencie chwytanie się tonącego brzytwy. NIKT z szanujących się hebraistów nie potwierdzi, że ST sugeruje mnogość Boga JHWH.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  11 komentarze: Czy Bóg jest troisty? – Powtórzonego Prawa 6:4

  • Często trynitarianie bronią się twierdzeniem : ” to, że w Biblii nie występuje słowo Trójca o niczym nie świadczy!” OK, ale brak tłumaczenia w Słowie Bożym w jakikolwiek sposób koncepcji Trójjedynego Boga – TO JUŻ WIELE ŚWIADCZY !!!, przeciw atanazjańskiej definicji Boga!!! Czyż nie byłoby to absurdalne, że nikt ze sług bożych opisanych w Biblii nie próbuje żaden sposób przybliżać innym ludziom rzekomej troistej natury Boga???

   • Zgadzam się. Nie dość, że nie ma wyjaśnienia tej NOWEJ poniekąd nauki, to nie ma nawet wzmianki o tym, że Bóg jest jeden ale w trzech osobach. Wszystkie argumenty trynitarne to czysta spekulacja i nadinterpretacja Pism. A przecież jak Pisał Piotr w 2Piotra 1:20,21 (BW):

    „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.”

    Jacy ludzie Boży to wyjaśnili?

  • Warto dodać, że w omawianym wersecie (słowo Echad) jest mowa o Jahwe a nie Trójcy. To Jahwe jest JEDEN. Jeżeli zatem założymy, że jeden z trzech składników Trójcy jest wieloosobowy to wyjdą nam totalne brednie. Będziemy musieli przyjąć, że każda z osób Trójcy jest wieloskładnikowa!

   • Bardzo cenna uwaga, ze strony Aleksandra. Z punktu widzenia trynitarzy biblijna informacja o tym, że to JAHWE jest JEDEN oraz próba tłumaczenia tego wieloskładowym wymiarem jedności jednej z osób, powoduje prawdziwe problemy ze zrozumieniem jedności pozostałych składników (osób) domniemanej Trójcy!!! Nic dodać, nic ująć! Dzięki za ten ciekawy argument.

  • Echad jest liczebnikiem 658 razy tłumaczonym na JEDEN w Biblii Gdańskiej, więc sugerowanie, że zawiera w sobie mnogość jest wręcz śmieszne.

   Możemy sprawdzić znaczenie tego słowa w konkordancji w systemie Stronga, gdzie słowo EChaD (Nr 259) ponad 800 razy tłumaczone jest na jeden, pierwszy, raz, jedno itp.

   Przyjmując stwierdzenie, że jedność składa się z wielości ma się to nijak do udowadniania Trójcy. Wiele rzeczy i organizmów żywych składa się z wielu cząstek. Poza tym zwrot z Powtórzonego Prawa odnosi się do Jahwe a nie kompletnego Boga w Trójcy, więc trzeba by przyjąć, że każda z osób Trójcy jest wieloskładnikowa. Próba pomniejszenia znaczenia fragmentu z Powtórzonego Prawa 6:4 jest bezczelną ingerencją w Słowo Boga.

   • Trynitarze łapią się czegokolwiek byle tylko wbrew Biblii uprawdopodobnić swe wierzenia oparte na atanazjańskim wyznaniu wiary. Filozofie nad słowem Echad lub Elochim to jedne z prób rozwadniania niewygodnych dla trynitarzy tekstów ze Słowa Bożego! Bardzo podobało mi się, że w jednym z komentarzy przywołaliście argument lingwistyczny, który trynitarni tłumacze Biblii na języki współczesne próbują przemilczeć – poniżej cytat
    „Istotną ciekawostką do tekstu z 5 Mojżeszowej 6:4 jest to, że tłumacze ”Septuaginty” tłumacząc zarówno tekst z Rodzaj 1:1 jak również omawiany tekst przewodni w taki sposób, iż hebrajskie słowo „Elohim” przetłumaczyli na greckie słowo „ho Theos” czyli „BÓG” w liczbie pojedynczej. Zrobili to ponieważ:

    Nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, iż Bogiem Biblii jest „JEDEN JAHWE” a NIE jakaś TRIADA czy Trójca!
    W języku greckim nie ma liczby mnogiej podkreślającej majestat czy dostojeństwo tzw. „królewskiej liczby mnogiej”.

    To jeden z wielu ciekawych argumentów, których używacie ….
    Daje do myślenia szczerym czytelnikom Biblii. Dalej tak trzymajcie. Pozdrawiam.
    Bolp.

    • Jak to mówią „tonący brzytwy się chwyta”.
     Jeżeli chodzi o słowo „echad” to żaden poważny biblista nie używa argumentu o mnogości.

  • Witam,
   nawiązując do Pwt.Pr.6:4 na którym oparto ten artykuł chciałem tylko dodać że może warto by było omówić jeszcze jeden argument którym posługują się trynitarianie a dotyczy hebrajskiego słowa słowa …אחד (‚echâd)… tłumaczonego na …jedyny, jeden….
   Argument ten przedstawia sie nastepująco:
   w oparciu o inne wersety w których wystepuje to słowo można wykazać, że może zawierać w sobie ideę wieloczłonowości czy wieloelementowości np:
   Mężczyzna i kobieta stają się jednym (ECHAD) ciałem. (Rdz 2,24)
   Dwa sny faraona są jednym (ECHAD) snem (Rdz 41,26)…
   a więc tak jak w wypadku ludzi czy snów dwa elementy stanowią JEDNO.
   Trynitarianie podpierają się tym w odniesieniu do w/w wersetu, że Bóg Jehowa/Jahwe może byc Jeden pomimo ,że są trzy osoby.
   Oczywiście słowo „echâd” występuje również jako określenie jednego podmiotu, dobrym argumentem jest również rozdzielenie osoby Boga od Jezusa w jego wypowiedziach przytoczonych w tym artykule, ale może dałoby się jeszcze coś w kontekście samego tego słowa i jego tłumaczenia dopowiedzieć.
   Z góry dziękuje i Pozdrawiam

   • Pytanie podstawowe, czy Żydzi czytający Pwt. Prawa 6:4 również dochodzili do takich wniosków i uważali, że Bóg jest wieloczłonowy. Nawet Biblia Tysiąclecia w przypisie do tego wersetu tego nie sugeruje. Moim zdaniem taka sugestia to jest to próba osłabienia mocy wypowiedzi z tego fragmentu i szukanie tego czego werset nawet nie sugeruje.

    Praktycznie większość rzeczy z otaczającego nas świata składa się z wielu członów lub elementów pomimo, że jest jedna. Człowiek składa się z wielu członków ciała, kłos z wielu ziaren, woda z wielu kropel, niebo z wielu gwiazd. Każda rzecz składa się z atomów a mimo tego mówimy jedno ziarnko piasku. Czy możemy na postawie tego wysnuwać wniosek: O! jeśli kłos składa się z wielu ziaren to Bóg składa się z kilku osób! Bezsens.
    Przykład ze słowem ECHAD to kolejna, rozpaczliwa próba szukania tego czego Słowo Boże nie naucza. Człowiek składa się z wielu różnych komórek ciała i co z tego. Zakładając złożoność Boga nie mamy podstaw do twierdzenia, że składa się z dwóch czy trzech osób!
    Przejdę do podanych przez Pana przykładów:
    Czy mężczyzna i kobieta są jedną czy dwoma odrębnymi osobami? Warto zastanowić się, co oznacza w tym konkretnym przypadku zwrot, że „stanie się jednym ciałem” i jak się to ma do nauki o troistym Bogu. Czy czytając te słowa można wysnuć wniosek, że nastąpi ich dosłowne połączenie i będą tworzyli razem jedną osobę? Nie. Tworzą jedno ciało w tym sensie, że zawierają ze sobą swoiste przymierze co do dalszego wspólnego życia.

    Dwa sny faraona są jednym w tym sensie, że się uzupełniają. Czy z tego przykładu można wysnuć argument, że bóg jest wieloskładnikowy?
    Dla przykładu co wyjdzie gdy zasadę przedstawioną przez osoby używające argumentacji ze słowem ECHAD zastosujemy przy innych wersetach? W 1 Tymoteusza 2:5 (BW) czytamy:

    „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, „
    Czy fragment ten należy zgodnie z tą zasadą rozumieć że jest wieloosobowy Bóg oraz wieloosobowy pośrednik? Absurd. Zakładając wieloosobowość Boga dziwi nas dlaczego jedną z tych osób (Jezusa) Biblia wymienia całkowicie oddzielnie od Boga a pomija Ducha Świętego? Jak widzimy ten JEDEN Bóg wyraźnie jest oddzielony od tego, którego Pismo Święte nazywa „pośrednikiem pomiędzy BOGIEM a ludźmi.

  • Autor artykułu napisał, że hipostaza nie występuje w Pismie.
   Ależ wystepuje, tylko nie z znaczeniu trynitarnym.

   Total KJV Occurrences: 5 confident (1) 2Co 9:4

   confidence (1) 2Co 11:17

   person (1) Heb 1:3

   of our confidence (1) Heb 3:14

   the substance (1) Heb 11:1

   hypostasis wystepuje 5 razy w Nowym Testamencie, tyle że nie w znaczeniu trynitarnym.

   • Poprawiliśmy ten fragment, który rzeczywiście sugerował, że „hypostasis” nie pojawia się w Biblii co nie jest prawdą. Pojawia się we fragmentach, które Pan wskazał, jednakże nigdy nie w znaczeniu trynitarnym. Dziękujemy za sprostowanie.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty