Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Kim jest Bóg?

Kto jest Bogiem Biblii

We wcześniejszym   artykule Kim jest Jezus przytoczyliśmy określenia jakie Pismo Święte stosuje do Pana Jezusa. W przeciwieństwie do określeń trynitarnych takich jak Trójca czy Trójjedyny Bóg, wszystkie podane określenia zastosowane do Jezusa mają umocowanie w Słowie Bożym.

Dla przypomnienia, oto kilka z nich

Jak uważasz? Czy te zwroty wskazują na Jezusa jako część Trójcy, czy raczej na Jezusa Syna Boga i obiecanego Mesjasza?

Dokładna analiza tych określeń prowadzi do wniosku, że nie można wielu z nich zastosować do Boga. Czy o Bogu możemy powiedzieć, że jest pierworodny, zrodzony, lub że jest komukolwiek podporządkowany?

Podobnie zwroty: Pośrednik, Arcykapłan, jak również Boży Dziedzic czy Sługa Jahwe wskazują na pośrednią role Jezusa względem Boga JHWH.

W podsumowaniu podkreśliliśmy, że naszym celem nie jest pomniejszenie rangi i roli Jezusa. Zauważamy jednak wyraźną różnicę pomiędzy Bogiem Ojcem a Jego umiłowanym Synem.

Dla porównania i uzupełnienia wcześniejszego artykułu podajemy poniżej kilka określeń zastosowanych do Boga JHWH.

Określenia Boga JHWH w Biblii

W przeciwieństwie do zależnej pozycji Pana Jezusa względem Ojca, Bóg  JHWH jest, całkowicie niezależnym, niczym nieuwarunkowanym i niczym nieograniczonym Absolutem.

Analizując poniżej przedstawione określenia zastosowane do Boga, zwróć uwagę na różnicę pomiętym tym, jak określa Słowo Boże Jezusa a jak Boga JHWH.

Czy zgodzisz się z tymi określeniami Boga?

Już na podstawie samego porównania zwrotów zastosowanych w Biblii do Boga i Jezusa, mamy mocne argumenty, żeby odrzucić doktrynę o Trójcy jako fałszywą.

Doktryna ta zakłada bowiem, że wszystkie z rzekomych osób są sobie równe i odwieczne. Jeżeli mają tworzyć jednego Boga, to wszystkie z tych określeń powinny być w Biblii stosowane zarówno do Ojca, Syna jak również Ducha Świętego!

A czego nauczał Pan Jezus o Bogu? Zapytany przez uczonego w Piśmie które przykazanie jest największe, Jezus odpowiedział tak jak czytamy w   Marka 12:29 (UBG)

“Zaś Jezus mu powiedział: Pierwsze ze wszystkich przykazanie: Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Uczony w Piśmie zgodził się z tym mówiąc”Dobrze, nauczycielu, w prawdzie powiedziałeś, że jeden jest Bóg i nie ma innego, oprócz Niego.Jezus wówczas odpowiedział słowami zanotowanymi przez Marka 12:34: (UBG).

“A Jezus widząc go, że mądrze odpowiedział, rzekł mu: Nie daleko jesteś od Królestwa Boga. I nikt już nie odważył się go pytać”

Czy Jezus rozmawiał tutaj o Trójcy czy o Bogu JHWH?

Bóg w Piśmie Świętym

Wiele z tych określeń zastosowanych do Boga omawiamy w odrębnych opracowaniach. Nie chcemy się tutaj powtarzać więc odsyłamy to poszczególnych artykułów.

Dla przykładu w artykule “Kim jest jeden Bóg dla chrześcijan” zwracamy uwagę, że ten Jeden Bóg JHWH, był Bogiem Izraela, Bogiem Jezusa jak również jest naszym Bogiem.

Jezus to tego Boga kazał nam się modlić w modlitwie “Ojcze Nasz”, i sam wielokrotnie modlił się do tego Boga. Już sam zwrot Ojcze nasz wskazuje, że Bóg jest Bogiem wszystkich wierzących, w tym jest Bogiem dla swojego Syna.

Jasno to wynika ze słów samego Chrystusa z ewangelii Jana 20:17 (BT):

 “Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.

Kolejna myśl, zwraca uwagę, jak ważne jest Imię Boga i czy należy je wymawiać. Omawiamy ten temat w artykułach: Czy i jak wymawiać Imię Boga?  jak również Imię Boga przeczy Trójcy.

W jednym z artykułów, poruszamy również kwestię: Czy Imię Boże możemy znaleźć w Nowym Testamencie.

Imię Boże, staramy się zamieszczać w formie tetragramu JHWH, który w wielu polskich przekładach jest tłumaczony jako Jahwe lub Jehowa. Pozwala to czytelnikowi osobiście wymawiać tetragram w taki sposób w jaki uważa za właściwy.

Uważamy, że nikt nie  jest równy Bogu JHWH, i  dlatego  nazywany jest On w Biblii Bogiem Najwyższym!

Określenie Bóg Najwyższy omawiamy we wpisach: Syn Boga Najwyższego jak również “Równość osób w Trójcy“.

Trójca w Piśmie Świętym

A co z Trójcą? Czy Trójca jest Bogiem? Jeżeli chodzi o Trójce, to każdy czytelnik Pisma Świętego doskonale wie, że NIGDZIE w taki sposób Bóg nie jest nazwany. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym żadnej nauki o Bogu w trzech osobach!

Niektórzy powołują się jednak na 1 Jana 5:7 gdzie wg. przekładu księdza Dąbrowskiego czytamy:

“Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest.”

Ksiądz Dąbrowski najwyraźniej wzorował się tu na Biblii  Wujka (podobnie Biblia Gdańska) gdzie w  czytamy:

“Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym

Na szczęście, biblistyka rozwinęła się w badaniu manuskryptów Nowego Testamentu tak bardzo, że dziś nie mamy żadnych wątpliwości, że ten zwrot dodany w niektórych przekładach Biblii, to dopisek trynitarnego kopisty. Możemy o tym przeczytać w przypisie do tego wersetu  w Biblia Tysiąclecia wyd. IV , w której również pominięto te słowa.

brak w najstarszych rękopisach gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wulgaty. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”.

Brak w Biblii zdefiniowania “jednego Boga w trzech osobachpopchnęło trynitarzy do zafałszowania Słowa Bożego. Przytaczamy ten werset, żeby wskazać jak bardzo zdeterminowani byli zwolennicy Trójcy próbując dodać ten tekst dla uwiarygodnienia tej fałszywej doktryny.

Pomysł trynitarnego zredagowania tego wersetu mógł zrodzić się z tego, że w wersecie 7 czytamy, że “Trzech jest świadków”. Słowo trzech, pobudziło kopistów do przeredagowania tego wersetu w kierunku trynitarnym. Jednakże z 8 wersetu jasno wynika, że tych trzech świadków to: “Duch, woda i krew“.  Namaszczenie Duchem Świętym Jezusa, Jego chrzest w wodzie oraz ofiarna śmierć świadczą, że jest Mesjaszem, a nie jedną z osób rzekomej Trójcy.

Omawiamy ten werset bardziej szczegółowo w artykule: Ci trzej są jednym – 1 Jana 5:7.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

A co możemy powiedzieć o wersecie z Mateusza 28:19, gdzie czytamy wg. Biblii Tysiąclecia:

        “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Ten uwielbiany przez trynitarzy werset, niestety również padł ofiarą “dostosowania go” do trynitarnych poglądów.

Przeinaczenie tekstu wyszło na jaw wówczas, kiedy odnaleziono wcześniej datowane manuskrypty, w których czytamy: “Idźcie i chrzcijcie w imię moje“. Z uwagi, że ten wątek jest obszerny, odsyłam do artykułu: “W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zacytujmy tylko fragment z tego artykułu:

“W sumie na 29 rękopisów, tylko w czterech (Kodeks Watykański, Synaicki, Codex Vercellensis, Kodeks Schøyen 2650) znajdujemy słowa: „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Podkreślmy, że te kopie zostały sporządzone po soborze w Nicei po roku 325.”

Analizując Dzieje Apostolskie pod kątem chrztu, łatwo zauważysz, że chrzest był zawsze czyniony w imię Pana Jezusa. Czy nie dziwi cię to, że apostołowie nie stosowali się do polecania Pana Jezusa i nie chrzcili w imię “Ojca i Syna i Ducha Świętego“? Trzeba tu podkreślić, że w Słowie Bożym nie ma ani jednego takiego chrztu, natomiast jest kilka spisanych, ale wszystkie w imię Pana Jezusa.

Zobacz opracowania w tym temacie Pana Grzegorza Kaszyńskiego Mt. 28,19 – 84 przekłady z krótszym zakończeniem

oraz najnowsze opracowanie  Mateusza 28.19

Co nam zatem zostaje jeżeli chodzi o Trójcę? Kompletnie nic, czym można by uzasadniać twierdzenie, że Bóg jest trzech osobach. Zwracamy przy tym uwagę, że trynitarze nie potrafią wskazać nawet jednego wersetu mówiącego o tym, że Bóg jest w trzech osobach. Nie ma takiej nauki w Biblii ani nawet sugestii o trzech osobach w jednym Bogu.

Uważamy, że brak takiej nauki determinował trynitarzy do wprowadzenia “poprawek” w 1 Jana 5:7 oraz Mateusza 28:19.

Elohim

Co niektórzy chcieli dopatrzeć się Trójcy w nazwaniu Boga słowem Elohim (Bóg), które to słowo występuje w liczbie mnogiej. Jest to kolejny przykład szukania dziury w całym i rozwadniania Słowa Bożego. Dlaczego?

Elohim w liczbie mnogiej, jest identyfikowany w Biblii poprzez  zaimki osobowe w liczbie pojedynczej takie  jak „Ja” i „On”. Mają one wyraźny cel, oznaczania i identyfikowania jednej osoby.

Temat ten szczegółowo omawiamy we wpisie “Elohim w liczbie mnogiej“. Poniżej cytat z tego artykułu, który dotyczy wersetu z Rodzaju 1:25.

“Trzeba zwrócić uwagę, że pomimo tego, że rzeczownik Elohim ma formę liczby mnogiej, to występujący przy tym rzeczowniku czasownik bara (stworzył) jest już w liczbie pojedynczej. Ten właśnie czasownik ma tutaj decydujące znaczenie, gdyż występuje on w parze z rzeczownikiem “Elohim”, pełniąc rolę orzeczenia i określając jego stan gramatyczny. Gdyby Elohim był w liczbie mnogiej, to zdanie to brzmiałoby bar’u elohim (Oni  stworzyli) a nie bara elohim (On stworzył).”

W artykule o Elohim, zwracamy uwagę na bezsporny fakt, że słowo Elohim odniesiono również do obcych bogów takich jak:

 • Baal – Sędz.6:31
 • Kemosz – Sędz.11:24
 • Dagon – Sędz.16:23
 • Milkom – 1 Król.11:33

Idąc tokiem rozumowania osób uważających, że Elohim w liczbie mnogiej jest argumentem za Trójcą trzeba przyjąć, że  Baal, Kemosz, Dagon oraz Milkom są również trójcami, gdyż użyto w stosunku również do nich zwrotu Elohim.

Co ciekawe, nawet Mojżesz został nazwany Elohim  w księdze Wyjścia 7:1 (Przekład Interlinearny).

“I_powiedział JHWH do_Mojżesza: Patrz ustanawiam_cię bogiem [Elohim] dla_faraona, a_Aaron, brat_twój będzie prorokiem_twoim.”

Niektórzy powołują się poza Elohim, na hebrajskie słowa Echad i Jachid. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do omawiającego te słowa osobnego artykułu.

Duch Święty jako trzecia osoba Boga

A co z Duchem Świętym? Kluczowym argumentem ze strony trynitarzy jest to, że o Duch Święty: mówi, pociesza czy wspomaga, co ma świadczyć o tym, że jest osobą.

W artykule: “Dowody na „osobowość” Ducha Świętego“, zwracamy uwagę na bezsporny fakt, że w Biblii bardzo często znajdujemy różne personifikacje, które nie świadczą wcale o tym, że dotyczą osoby.

Poniżej kilka przykładów:

 • Krew głośno wołaRodzaju 4:10,
 • Serce nas oskarża – 1 Jana 3:20
 • Kamienie krzyczą – Łukasza 19:40

Czy z tych personifikacji, można wyciągnąć wniosek, że krew czy mądrość jest osobą, gdyż powiedziano o niej, że głośno woła?

W Izajasza 35:1,2 czytamy, że “rozweseli się pustynia”, a w wersecie 49:13, że “góry krzyczą“. W Psalmie 98:7,8, mamy informację, że “rzeki klaszczą w dłonie”.

Wszystko to pokazuje, że język biblijny obfitował w tego typu personifikację. Jeżeli chodzi o określenie, że Duch świadczy to dobrym przykładem jest tutaj wcześniej już cytowany werset z 1 Jana 5:7,8 (KUL)”

“Trzej bowiem są ci, którzy świadczą: duch i woda i krew, a trzej są jednym”

Jan napisał, że świadczy nie tylko Duch, ale świadczy również i woda i krew. Dlaczego Ducha, rzekomą osobę, zestawiono tutaj z wodą oraz  krwią?

A co powiemy o nazwaniu Ducha Świętego Pocieszycielem?

Odpowiedź znajdziesz w artykule: “Pocieszyciel “Parakleta” z Jana 16:26“.

Omówiliśmy w nim takie kwestie jak:

 • Co Biblia mówi o Duchu Świętym
 • Czy Duch Święty ma Imię?
 • Czy Duch Święty to tylko moc?
 • Co oznacza słowo pocieszyciel?

Wyjaśniliśmy również częsty zarzut, że wszyscy nie trynitarni chrześcijanie uważają, że Duch=moc co jest nieprawdą. Argumentowaliśmy to jak poniżej:

“Boży Duch to pojęcie znacznie przekraczające stwierdzenie, że chodzi o moc, czy siłę Boga, jak co niektórzy uważają. Duch Boży to nie tyle moc, co sam Bóg w działaniu, Jego emanacja, Boże usposobienie, jego uzewnętrznienie się,  inspiracja i energia jaką daje ludziom do działania.

Judaiści zwracają uwagę, że hebrajskie określenie, tłumaczone niezbyt trafnie na „duch święty”, pojawia się w judaizmie jako metafora „ruach ha-kodesz” co możemy przetłumaczyć na  „tchnienie świętości”, nigdy nie rozumiane jako odrębna od Jahwe osoba, ale jako “Boże Natchnienie” czy “Boża Inspiracja”.”

Jeżeli interesuje Cię inny temat związany z Duchem Świętym to polecamy do przeczytania poniższe artykuły:

W artykule z drugiego linku powyżej zachęcamy do zastanowienia się czy Duch Święty ST jest tym samym Duchem Świętym z Nowego Przymierza.

Podsumowanie

Jak odpowiedział byś na postawione na wstępie pytanie: Kto jest Bogiem Biblii?

Jeżeli odłożymy na bok wszelkie uprzedzenia i spojrzymy obiektywnie bez okularów trynitaryzmu, to odpowiedź będzie jednoznaczna.

Bogiem Biblii, Bogiem Izraela, Bogiem Pana Jezusa i naszym Bogiem jest ten sam Bóg JHWH. Bóg który się nie zmienia!

Jest on naszym Ojcem, który posłał swojego Syna Jezusa jako Zbawiciela. Jesteśmy zatem  dziećmi bożymi. Co jednak ważne, dla Pana Jezusa jesteśmy jego braćmi!

Potwierdza to Mateusza 25:40 (BW).

“A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.”

Czy jesteśmy zatem braćmi Boga czy braćmi bożego Syna? Paweł w tym temacie liście do Rzymian 8:16,17 napisał:

“Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni.”

Więcej w tym temacie w artykule  pt. “Ojciec Syn i bracia Jezusa“, do przeczytania którego zachęcamy.

Jak pisaliśmy na wstępie, już samo porównanie zwrotów użytych do Jezusa, i Boga, wskazuje, że nauka o Trójcy jest fałszywa.

Takie określenia jak Mesjasz, pośrednik, dziedzic, czy sługa Jahwe w żaden sposób nie dadzą się pogodzić z nauką o Trójcy.

Kim zatem jest Bóg?

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” (Efezjan 4:6 BW)

“Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,” (1 Tymoteusza 2:5 BW)

“A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie — jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów — dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszyscy mają “wiedzę“…” (1Koryntian 8: 5-7 BT)

Subscribe
Powiadom o

64 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
7 marca 2024 21:45

Ludzie często mówią, że “Jezus nakarmił”. Tylko że w Biblii nigdzie nie jest napisane, że Jezus kogokolwiek nakarmił. Nie ma ani jednego zwrotu “Jezus karmi”. Zastanówmy się, kto właściwie jest “Tym karmiącym” “Bóg karmił ich do syta” (Psalm 78:25) “Daj nam chleba, którego potrzebujemy na ten dzień”.(Mateusza 6:11) To przecież Bóg sprawił, że w koszach pojawiły się ryby i chleb, a Jezus odmówił modlitwę dziękczynną do Boga. A wy co o tym sądzicie. Łatwo przypisać te dzieła Jezusowi, a przecież… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 3 miesięcy temu by Makinero
Makinero
3 listopada 2022 15:22

Znajdziemy w tak zwanym starym testamencie, jak Bóg przemawia – nie trudno znaleźć np. dużo razy w księdze Jeremiasz. Ale teraz moje pytanie jest wyjątkowe. Czy ktoś z was wie, w których wersetach przemawia sam Bóg w Nowym Testamencie? 😉

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
Stanisław
11 września 2022 22:57

(Dz 16:25) Paweł i Sylas opowiadali Słowo Pana Jezusa.
Następnie jemu i wszystkim w jego domu opowiedzieli słowo Pana (16:32), dalsze wersety też sugeruja, że to były Słowo Pana Jezusa, czyli Boga. (Dz 8:25)
(Jn 3:34) Bo ten, którego posłał Bóg, mówi słowa Boga.

makinero
19 grudnia 2021 13:02

Zobacz werset (2 List do Koryntian 3:17) BT wyd. IV, który jest błędnym przekładem Pism. Tutaj mowa o Bogu, a nie Chrystusie. Po pierwsze w przypisie utożsamiany jest “Pan” jako Jezus – co nie jest prawdą. Tutaj niezaprzeczalnie powinno być imię Boże YHVH, a nie Chrystus. Bo to Bóg Jehowa jest niewidzialnym Duchem (inaczej istotą duchową). Po drugie nie “Duch Pański” tylko “Duch Jehowy”. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność. DALEJ w (2Ko 3:18)… Czytaj więcej »

makinero
14 listopada 2021 14:16

Biblia Tysiąclecia w wiele, wielu, wielu miejscach robi wszystko, aby ludzie nie poznali imienia Boga. Nie będę wymieniać kolejno wszystko miejsca, ale przyjrzyjmy się Przysłowiem. (7): Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj: [Biblia Tysiąclecia II, III, IV – Prz 3] a teraz zobaczmy co znajdziemy w V wydaniu: (7): Nie bądź mądry we własnych oczach, Pana się bój, zła unikaj. [Biblia Tysiąclecia V, Prz 3] Jak widać już nie ma tytułu “Bóg: tylko “Pan“. Oczywiście… Czytaj więcej »

makinero
3 listopada 2021 12:56

Często trynitarze powołują się na werset, który mówi jasno, że Jezusowi “dano mi wszelką władzę”. Trynitarze będą się upierali: “WSZELKA to WSZELKA”. I co powiesz na to? Czy pojęcie “wszelka” oznacza “cała /pełna władza”?
Dlatego jak się nie mylę, że to Stefan Wyszyński napisał “macie władzę nad samym Bogiem”.

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
makinero
1 listopada 2021 14:20

Szanowny panie administratorze. Ja chciałbym jeszcze poruszyć temat dotyczący “Sądu” jaki przekazał Synowi Bóg. A co pan powie na te wersety, które mówią o “pomście/zemście YHVH”?
Znamy przecież Tego [YHVH], który powiedział: „Zemsta należy do mnie, ja odpłacę”, a także: „[YHVH] OSĄDZI swój lud”. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. [Nowy Testament Hebrajczyków 10:30-31]. Czy mógłby się pan do tego odnieść? Ja uważam to za ważną kwestię.

makinero
1 listopada 2021 10:23

Zapomniałeś o wersecie z Jana 4:24 gdzie napisano “Bóg jest duchem”. Jak w takim razie ludzie ciągle nie chcą przyjąć do wiadomości i ciągle się sprzeczają i wciąż twierdzą, że Bóg jest człowiekiem lub ma dwie natury? Gdyby Bóg naprawdę mógł mieć “ludzkie ciało” to by ludzie mogli Go widzieć, a jak dobrze (wiemy) (nie wiemy?) mieszka w miejscu niedostępnym dla ludzi, jest zwyczajnie niewidzialny. Zasiada na tronie wysoko w Niebie. I stamtąd patrzy na ludzi.

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
zefir
24 lipca 2021 16:19

Mowią że Przekład Nowego Świata jest sfałszowany. Wręcz przeciwnie to Biblia Tysiaclecia i wiele “trycjonalnych” przekłądów usuwa wiele zwrotów w Biblii. Jest tak wiele, że przetoczenie minęło by się z celem krytyki całej Biblii Tysiaclecia i wiele innych przekładów: Np. Izajasza 21:8 Biblia Tysiąclecia usunęła zwrot “lew” (zaryczał lew irp.) Można porównać w setkach innych przekładów w RBIBLIA (również zagraniczne!!!) To Biblia Tysiaclecia i wiele popularnych Przekłądów polskich jest zafałszowana Również tam gdzie występuje zwrot “HaElohim” (prawdziwy Bóg). Usuneli ‘prawdziwy”… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by zefir
zefir
13 lipca 2021 05:03

Bóg Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym Prosty fakt, który dowodzi, że doktryna Trójcy jest farsą Bóg Jezusa ChrystusaCzy poniższe wersety odnoszą się do Boga Jezusa Chrystusa? I czy rozumiesz implikacje powiedzenia „Nie”?Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Księga Rodzaju 1:1.Bóg Jezusa Chrystusa stworzył wszystko?A Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo…” Rodzaju 1:26.Bóg Jezusa Chrystusa powiedział to?Do was wykazano, że może wiesz, że Jahwe, On jest Bogiem; poza Nim nie ma nikogo . Powtórzonego Prawa 4:35Czy ten werset odnosi się do Boga Jezusa Chrystusa?Słuchaj, Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jest… Czytaj więcej »

Ryszard
6 lipca 2021 14:44

Myślę że popełniono w artykule błąd ,który jest wynikiem tradycji religijnych a polega on na przeniesieniu wagi ciężkości zagadnienia z Ojca na Bóg rodzi to konflikt zamierzony lub nie czy Chrystus jest Bogiem . Bogiem jest nazywany również nasz Pan Hb 1;9 , Ja 20;28 itd. By dopełnić obraz Ja 20;17 można rzec Bóg Jezus ma tego samego Boga Ojca co i my. Bóg jest tytułem który nam określa np. możliwości, zadania, pozycje. Warto również pamiętać że Jezus nie przestrzegał… Czytaj więcej »

Robert
4 lipca 2021 09:23

Oczywiście za słuszne należy uznać uwagi, że wiele z “tytułów” odnoszących się do yios=syna, ujawniają jego pomniejsze znaczenie w stosunku do pateros=ojca. I odniesione do ostatniego, musiałyby go pomniejszyć, czy czyniły “mniejszym” niż jest. Zastosowane do “wybranego” ukazują jego niezwykłą pozycję. Niemniej mniejszą od “posyłającego”. Powyższy artykuł jest “esencją” tego, co jest szczegółowo omówione winnych artykułach. Ujawnia jednak w skrócie istotne różnice pomiędzy Ojcem tzn. gr.pateros a Synem tzn. gr.yios. Zadanie pośrednika, arcykapłana, dziedzic, pierworodny, zrodzony itd.nigdy nie zostały skierowane… Czytaj więcej »

Samson
2 lipca 2021 19:31

Witam. Rewelacyjny, rzeczowy i logicznie ułożony artykuł. Zawarliście w nim większość tematów, które dotyczą tematyki Waszej strony pokazując piękno monoteizmu tak Izraelitów ST jak i Chrześcijan pierwszego wieku. Tym pięknem jest prostota istoty Boga, który od samego początku, od momentu stwarzania świata i nas ludzi pokazał kim jest (Rdz 1- 3 rozdział) i jak chce nas wybawić po niepodporządkowaniu się prawom jakie istniały w raju i zwiedzeniu przez Szatana. Każde Jego działanie wraz z objawieniem swego imienia Mojżeszowi, a potem… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły