Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Jezus jako druga osoba Trójcy – sam siebie wskrzesił z martwych?

Niektórzy na dowód tego przytaczają 19 werset z ewangelii Jana, rozdział drugi:

„Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. ” (Jana 2:19 BW)

W oparciu o powyższy tekst  trynitarianie, próbują  udowodnić samowzbudzenie się Jezusa, sugerując w ten sposób jego równość z Bogiem, i splatanie się dwóch natur boskiej i ludzkiej.

Poprzez ten fragment Biblii chcą wykazać, że martwe było tylko ciało Pana Jezusa przez trzy dni, ale on sam dalej żył w naturze duchowej. Czy jednak podłożem takich wierzeń jest chrześcijaństwo, czy może hinduistyczna nauka o reinkarnacji?

Spróbujmy przeanalizować  z Pismem Świętym w ręku  zgodność takiej naukiz innymi naukami Biblii.

Warto zacząć od tego, że inne wersety biblijne nie twierdzą, że Jezus sam siebie wzbudził, ale że został zmartwychwzbudzony przez Boga.

Pismo Święte wielokrotnie o tym mówi, w różnych częściach Nowego Testamentu (cytaty z BW):

 

 • Dzieje  Apostolskie 2:32 „Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy”
 • Dzieje  Apostolskie 10:40 „Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. „
 • Dzieje  Apostolskie 13:30 „Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym,”
 • Efezjan 10:20 „Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich”
 • Hebrajczyków 13:20 „Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
 • Rzymian 8:11 „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. „
 • Rzymian 10:9 „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. „

W świetle zacytowanych fragmentów Jezus Chrystus w żadnym wypadku nie mógł mieć na myśli mówiąc słowa z Jana 2:19 samowzbudzenia się z martwych. Jak widzimy wiara we wskrzeszenie Jezusa przez Boga nie opiera się na  tylko jednym wersecie, czy też spekulacjach.  Z listu do Rzymian wynika jednoznacznie, że sprawa jest poważna gdyż od uwierzenia w to, że Jezus został wzbudzony przez Boga uzależniono nasze zbawienie!

A czego dowiadujemy się o zmartwychwstaniu Jezusa z listu 1 Piotra 3:18?

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.

Czy gdyby Pan Jezus żył przez te trzy dni jako osoba duchowa, i mógł sam się zmartwychwzbudzić – to czy byłaby potrzeba by Go „ożywiać w duchu”?

Zwróćmy uwagę, że Pismo nie mówi, że „tylko w ciele poniósł śmierć a jego duch żył” dalej ale, że „w duchu został przywrócony życiu” lub jak przetłumaczono w BP „został wskrzeszony do życia przez Ducha”.

Jak by ten werset nie tłumaczyć to Jezus (nie jego ciało) został przywrócony do życia. Bo cóż oznacza zmartwychwstanie? Jak wiemy z Biblii śmierć jest przeciwieństwem życia. Żeby z martwych powstać trzeba wcześniej umrzeć czyli  nie żyć! Zakładając jednak, że Jezus po śmierci nadal żyje  jako druga osoba Trójcy, to tak naprawdę nie umarł, a cała sytuacja związana z jego śmiercią jest farsą. (Więcej w tym temacie we wpisie Czym, według Pisma Świętego jest zmartwychwstanie oraz we wpisie Zmartwychwstanie Jezusa przeczy Trójcy.)

Pismo święte wyraźnie jednak nas uczy, że Chrystus oddał za nas nie tylko swoje ciało ale i życie, o czym możemy przeczytać chociażby w Izajasza 53:12 (B.POZ.):

„Dlatego mu wielu przydzielę w dziedzictwie i odziedziczy wielkie rzesze jako zdobycz za to, że sam na śmierć wydał swe życie  …”

W innych przekładach: BT – Siebie na śmierć ofiarował, BW – ofiarował na śmierć swoją duszę, BW – że sam Siebie zechciał na śmierć wydać, czy KUL – że wydał swoje życie na śmierć.

Nie ma, jak widzimy mowy o samym ciele, ale o życiu Chrystusa. Pan Jezus wyraźnie o tym sam mówi w ewangelii Jana 10:11 (BW)

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. ”

Czy z tego fragmentu wynika, że Jezus oddał za nas tylko swoje ciało … czy również życie?

Gdyby Pan Jezus żył ciągle w „naturze Boskiej” to nie można by było powiedzieć, że oddał za nas swoje życie, a zmartwychwstanie – właściwie nie byłoby zmartwychwstaniem lecz raczej „ciałopowstaniem” lub „ponownym wcieleniem”.

Nauczanie biblijne o zmartwychwstaniu zakłada ożywianie istoty martwej a nie „półmartwej” lub „półżywej”. Skoro w drugiej naturze Pan Jezus rzekomo ciągle żył – to chyba tak trzeba by był to nazwać.

Nasuwa się nieodparty wniosek, że trynitarze w swej interpretacji Jana 2:19, są zdecydowanie bliżsi naukom hinduistycznym a nie biblijnym. Warto sprawdzić co hinduizm naucza o inkarnacjach Boga, splataniu się natur Boskiej i ludzkiej, czy „samozmartwychwzbudzenia  bóstw”. Jako czytelnicy Biblii nie wahamy się stwierdzenia, że trynitarianie w swym opisie Pana Jezusa, są bliżsi opisowi Kryszny niż biblijnego Mesjasza!!!

Co może wyniknąć z przyjęcia nauki, że Jezus z martwych nie został wzbudzony  przez Boga? Otóż Paweł na przykładzie zmartwychwstania Jezusa potwierdzał wiarę w zmartwychwstanie chrześcijan. Paweł dobitnie napisał o tym w 15 rozdziale Listu 1 Koryntian w wersetach 12-20 (BW):

„A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma?
Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony;
A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara;
Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.
Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony;
A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach.
Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.
Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.

Zwróćmy uwagę na ostatnie zdanie z tego fragmentu mówiące, że Jezus jest pierwiastkiem,   pierwociną (BT),  zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli (PNP).

To porównanie pokazuje jasno, o jakie zmartwychwstanie chodzi. Tak jak Chrystus został wzbudzony, tak i my zostaniemy z martwych wzbudzeni. Wierząc inaczej, nasza wiara jak napisał Paweł byłaby daremna!

Zastanówmy się co mógł chcieć przekazać nam Pan Jezus mówiąc słowa z Jana 2:19?

Na początek warto zbadać kontekst wypowiedzi z Jana2:19.

Jezus powywracał stoły sprzedawcom świątynnym, co oburzyło Żydów, którzy zapytali go”Jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić?

Słowa z Jana2:19 są właśnie odpowiedzią na to pytanie. Literalne zburzenie Świątyni i w trzy dni jej odbudowanie, byłoby nie do zakwestionowania. Czy zgodzisz się z tym, że gdyby Jezus powiedział, Zburzcie tę świątynię, a Bóg w trzy dni ją odbuduję nie byłoby to nic zaskakującego dla słuchających Go ludzi. Jezus użył więc przenośni, którą inaczej rozumieli faryzeusze a inaczej jego uczniowie. Faryzeusze rozumując literalnie powiedzieli (w.22) „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?

Uczniowie natomiast (w.22) „Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. „.

Uczniowie dobrze rozumieli sens wypowiedzi Jezusa,   gdyż nie czytamy w wersecie 22 Gdy więc sam się zmartwychwzbudził” ale „Gdy więc został wzbudzony”.

Czy Jezus przekazywał w tych słowach naukę o Bogu w trzech osobach? A może uczniowie zrozumieli, że sam się wzbudzi? Sami oceńcie.

Jak wiadomo Jezus wielokrotnie używał przykładów, porównań i paraboli. Mówiąc, że jest prawdziwym krzewem, nikt ze słuchaczy nie podejrzewał, że stanie się rośliną.

Dzięki wytrwaniu do samego końca bez grzechu, Jezus niejako sam sobie zapewnił uznanie Boga i pewność wzbudzenia go z martwych. Wiedział, że zgodnie z proroctwami zostanie przywrócony życiu, więc mógł powiedzieć, że poprzez swoje czyny i wierność Bogu będzie mógł powstać z martwych.

Jezus użył podobnego sposobu wyrażania myśli jak w Łukasza 8:46,48 mówiąc do chorej kobiety „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Czy opisana tam kobieta „uzdrowiła się sama”?  Oczywiście wniosek taki wcale nie wypływa z tego ewangelicznego przekazu. Cudu dokonał Pan Jezus, a nie owa kobieta!

Podobnie treść Jana 2,19 uwypukla to, że poprzez swą postawę Jezus zawsze był wierny swemu Bogu i Ojcu i miał pewność zmartwychwzbudzenia. W tym sensie można było powiedzieć, że zawdzięczał zmartwychwstanie sobie. Pamiętajmy jednak, iż z Biblii wielokrotnie wynika, że zmartwychwzbudzenia  Pana Jezusa dokonał Bóg Ojciec!!!

Co ciekawe nawet niektórzy bibliści trynitaryzmu podają jeszcze jedno ciekawe wyjaśnienie słów Pana Jezusa współgrające z całością nauczania Pisma Świętego w tym temacie.

Otóż Jezus oraz Jego apostołowie i kolejni uczniowie mieli stanowić symboliczną „świątynię Boga”. Ten „kościół” czy „zbór” chrystusowy – miał być „Jego ciałem” i uznaną przez Boga „świątynią” czyli formą czystego oddawania czci Bogu. W 1 liście do Koryntian 3:16-17 czytamy (BW):

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. „

To nie kto inny jak Jezus, odbudował Świątynię Bożą, powołując do istnienia zbór Boga Żywego.  Jak wiemy świątynia w Jerozolimie w „oczach Boga traciła status – świątyni Bożej”.

Jezus rozpoczął budowę „tej świątyni” od apostołów, ale śmierć to przerwała . Świątynia niejako została „zburzona”, jednak po trzech dniach i  zmartwychwstaniu Pan Jezus wzmocnił wiarę apostołów oraz uczniów i „odbudował”  tą duchową „świątynię”.
Jak więc widzimy jest wiele zgodnych z całością nauczania Biblii możliwości zrozumienia słów Pana Jezusa z Jana 2:9.
Dlaczego więc trynitarianie wbrew dziesiątkom tekstów biblijnych negujących ich interpretację słów z Jana 2:19 lansują pogląd, że Pan Jezus  zmartwychwzbudził się sam?

Dlaczego więc posługują się takim tokiem myślowym i  próbują wbrew całościowemu nauczaniu Biblii wykorzystać tekst z Jana 2:19 do „obrony” – „Dwójcy” bo przecież nie „Trójcy”?
Dlaczego są bliżsi naukom hinduizmu niż Biblii?
Naszym  zdaniem to dowód „desperacji” trynitarzy, którzy w Biblii szukają  czegokolwiek co dawałoby im szansę na  „uwiarygodnienie atanazjańskiego wyznania wiary”.

Po przeanalizowaniu  kontekstu wypowiedzi Jezusa widzimy, iż ten tekst w żadnym aspekcie nie jest biblijnym dowodem na istnienie Trójcy Świętej!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Czy Jezus sam się zmartwychwzbudził? – Jana 2:19

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty