Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Jezus sam się zmartwychwzbudził? – Jana 2:19

Czy Jezus  sam siebie wskrzesił z martwych?

Niektórzy na dowód tego, przytaczają 19 werset z ewangelii Jana, rozdział drugi:

“Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. ” (Jana 2:19 BW)

W oparciu o powyższy tekst  trynitarianie, próbują  udowodnić samowzbudzenie się Jezusa. Sugerują w ten sposób jego równość z Bogiem, i splatanie się dwóch natur boskiej i ludzkiej.

Poprzez ten fragment Biblii chcą wykazać, że martwe było tylko ciało Pana Jezusa przez trzy dni. On sam dalej żył w naturze duchowej. Czy jednak podłożem takich wierzeń jest chrześcijaństwo, czy może hinduistyczna nauka o reinkarnacji?

Spróbujmy przeanalizować  zgodność takiej nauki z innymi naukami Biblii.

Warto zacząć od tego, że inne wersety biblijne nie twierdzą, że Jezus sam siebie wzbudził, ale że został zmartwychwzbudzony przez Boga.

Zmartwychwzbudzony przez Boga

Pismo Święte wielokrotnie mówi o zmartwychwzbudzeniu Jezusa przez Boga, w różnych częściach Nowego Testamentu (cytaty z BW):

 • “Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy” – Dzieje  Apostolskie 2:32
 • Dzieje  Apostolskie 5:30 Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie”
 • Dzieje  Apostolskie 10:40 “Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić.
 • “Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym,” Dzieje  Apostolskie 13:30
 • Dzieje  Apostolskie 13:37 “Lecz Ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia.”
 • Efezjan 1:20 “Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich”
 • Hebrajczyków 13:20 “Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
 • Rzymian 8:11 “A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. “
 • Rzymian 10:9 “Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
 • 1 Koryntian 15:15 “Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.”
 • 2 Koryntian 4:14 “Wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi.”

W świetle zacytowanych fragmentów Jezus, mówiąc słowa z Jana 2:19 nie mógł mieć na myśli  samowzbudzenia się z martwych.

Jak widzimy wiara we wskrzeszenie Jezusa przez Boga nie opiera się na  tylko jednym wersecie, czy też spekulacjach.  Z listu do Rzymian wynika jednoznacznie, że sprawa jest poważna, gdyż od uwierzenia w to, że Jezus został wzbudzony przez Boga uzależniono nasze zbawienie!

Ożywiony w duchu

A czego dowiadujemy się o zmartwychwstaniu Jezusa z listu 1 Piotra 3:18?

“Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.

Czy gdyby Pan Jezus żył przez te trzy dni jako osoba duchowa, i mógł sam się zmartwychwzbudzić – to czy byłaby potrzeba by Go „ożywiać w duchu”?

Zwróćmy uwagę, że Pismo nie mówi, że “tylko w ciele poniósł śmierć a jego duch żył” dalej. Pismo mówi, że “w duchu został przywrócony życiu” lub jak przetłumaczono w BP “został wskrzeszony do życia przez Ducha”.

Werset ten uczy, że Jezus (nie samo jego ciało) został przywrócony do życia.

Co oznacza zmartwychwstanie?

Jak wiemy z Biblii śmierć jest przeciwieństwem życia. Żeby z martwych powstać trzeba wcześniej umrzeć czyli  nie żyć! Załóżmy jednak, że Jezus po śmierci nadal żyje jako druga osoba Trójcy. Czy możemy wówczas twierdzić, że  umarł?

Czyż cała sytuacja związana z jego śmiercią nie  jest farsą? Więcej w tym temacie we wpisie Czym, według Pisma Świętego jest zmartwychwstanie oraz we wpisie Zmartwychwstanie Jezusa przeczy Trójcy.)

Pismo święte wyraźnie jednak nas uczy, że Chrystus oddał za nas nie tylko swoje ciało ale i życie, o czym możemy przeczytać chociażby w Izajasza 53:12 (B.POZ.):

„Dlatego mu wielu przydzielę w dziedzictwie i odziedziczy wielkie rzesze jako zdobycz za to, że sam na śmierć wydał swe życie  …”

W innych przekładach: BT – Siebie na śmierć ofiarował, BW – ofiarował na śmierć swoją duszę, BW – że sam Siebie zechciał na śmierć wydać, czy KUL – że wydał swoje życie na śmierć.

Nie ma, jak widzimy mowy o samym ciele, ale o życiu Chrystusa. Pan Jezus wyraźnie o tym sam mówi w ewangelii Jana 10:11 (BW)

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. ”

Czy z tego fragmentu wynika, że Jezus oddał za nas tylko swoje ciało czy również życie?

Gdyby Pan Jezus żył ciągle w „naturze Boskiej” to nie można by było powiedzieć, że oddał za nas swoje życie, a zmartwychwstanie – nie byłoby zmartwychwstaniem lecz raczej “ciałopowstaniem”.

Nasuwa się nieodparty wniosek, że trynitarze w swej interpretacji Jana 2:19, są zdecydowanie bliżsi naukom hinduistycznym niż biblijnym. Warto sprawdzić co hinduizm naucza o inkarnacjach Boga. O splataniu się natur Boskiej i ludzkiej, czy „samozmartwychwzbudzenia  bóstw”. Jako czytelnicy Biblii nie wahamy się stwierdzenia, że trynitarianie, są bliżsi opisowi Kryszny niż biblijnego Mesjasza!

Kto wzbudził Jezusa z martwych?

Co może wyniknąć z przyjęcia nauki, że Jezus z martwych nie został wzbudzony  przez Boga? Otóż Paweł na przykładzie zmartwychwstania Jezusa potwierdzał wiarę w zmartwychwstanie chrześcijan. Paweł dobitnie napisał o tym w 15 rozdziale Listu 1 Koryntian w wersetach 12-20 (BW):

“A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma?
Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony;
A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara;
Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.
Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony;
A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach.
Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.
Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.

Zwróćmy uwag, że Paweł kilkukrotnie napisał: “że został z martwych wzbudzony”. Paweł NIGDZIE nie naucza, że Chrystus SAM się wzbudził.

W ostatnim z tych wersetów czytamy, że Jezus jest pierwiastkiem,   pierwociną (BT),  zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli (PNP).

To porównanie pokazuje jasno, o jakie zmartwychwstanie chodzi. Tak jak Chrystus został wzbudzony, tak i my zostaniemy z martwych wzbudzeni. nie wierząc w to jak napisał Paweł nasza wiara byłaby daremna!

Zastanówmy się co mógł chcieć przekazać nam Pan Jezus mówiąc słowa z Jana 2:19?

Na początek warto zbadać kontekst wypowiedzi z Jana 2:19.

Jezus powywracał stoły sprzedawcom świątynnym, co oburzyło Żydów, którzy zapytali go”Jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić?

Słowa z Jana 2:19 są właśnie odpowiedzią na to pytanie. Literalne zburzenie Świątyni i w trzy dni jej odbudowanie, byłoby nie do zakwestionowania. Czy zgodzisz się z tym, że gdyby Jezus powiedział, Zburzcie tę świątynię, a Bóg w trzy dni ją odbuduję nie byłoby to nic zaskakującego dla słuchających Go ludzi. Jezus użył więc przenośni, którą inaczej rozumieli faryzeusze a inaczej jego uczniowie. Faryzeusze rozumując literalnie powiedzieli (w.22) “Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?

Uczniowie natomiast (w.22). “Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus“.

Gdy więc został wzbudzony

Czy uczniowie dobrze rozumieli sens wypowiedzi Jezusa? Tak,  gdyż nie czytamy w wersecie 22 Gdy więc sam się zmartwychwzbudził”, ale “Gdy więc został wzbudzony”.

Czy Jezus przekazywał w tych słowach naukę o Bogu w trzech osobach? A może uczniowie zrozumieli, że sam się wzbudzi? Sami oceńcie.

Jak wiadomo Jezus wielokrotnie używał przykładów, porównań i paraboli. Mówiąc, że jest prawdziwym krzewem, nikt ze słuchaczy nie podejrzewał, że stanie się rośliną.

Dzięki wytrwaniu do samego końca bez grzechu, Jezus miał pewność wzbudzenia go z martwych. Zgodnie z proroctwami wiedział, że zostanie przywrócony życiu. Mógł więc powiedzieć, że poprzez swoje czyny i wierność Bogu będzie mógł powstać z martwych.

Jezus użył podobnego sposobu wyrażania myśli jak w Łukasza 8:46,48 mówiąc do chorej kobiety “Twoja wiara cię uzdrowiła”. Czy opisana tam kobieta „uzdrowiła się sama”?  Oczywiście wniosek taki wcale nie wypływa z tego ewangelicznego przekazu. Cudu dokonał Pan Jezus, a nie owa kobieta!

Pamiętajmy jednak, iż z Biblii wielokrotnie wynika, że zmartwychwzbudzenia  Pana Jezusa dokonał Bóg Ojciec!

Świątynia boża

Co ciekawe nawet niektórzy bibliści trynitaryzmu podają jeszcze jedno ciekawe wyjaśnienie słów Pana Jezusa. Wyjaśnienie współgrające z całością nauczania Pisma Świętego w tym temacie.

Otóż Jezus oraz jego apostołowie i uczniowie mieli stanowić symboliczną „świątynię Boga”. Ten „kościół” czy „zbór” chrystusowy – miał być „Jego ciałem” i uznaną przez Boga „świątynią” czyli formą czystego oddawania czci Bogu. W 1 liście do Koryntian 3:16-17 czytamy (BW):

“Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. “

To nie kto inny jak Jezus, odbudował Świątynię Bożą, powołując do istnienia zbór Boga Żywego.  Jak wiemy świątynia w Jerozolimie w „oczach Boga traciła status – świątyni Bożej”.

Jezus rozpoczął budowę „tej świątyni” od apostołów, ale śmierć to przerwała. Świątynia została „zburzona”, jednak po trzech dniach i  zmartwychwstaniu Pan Jezus wzmocnił wiarę apostołów oraz uczniów i „odbudował”  tą duchową „świątynię”.
Jak więc widzimy jest wiele zgodnych z całością nauczania Biblii możliwości zrozumienia słów Pana Jezusa z Jana 2:9.
Dlaczego więc trynitarianie wbrew dziesiątkom tekstów biblijnych negujących ich interpretację słów z Jana 2:19 lansują pogląd, że Pan Jezus  zmartwychwzbudził się sam?

Posługują się takim tokiem myślowym, i  próbują wbrew całościowemu nauczaniu Biblii wykorzystać tekst z Jana 2:19 do „obrony” – „Dwójcy” bo przecież nie „Trójcy”?
Dlaczego są bliżsi naukom hinduizmu niż Biblii?
Naszym  zdaniem to dowód „desperacji” trynitarzy, którzy w Biblii szukają  czegokolwiek, co dawałoby im szansę na  „uwiarygodnienie atanazjańskiego wyznania wiary”.

Subscribe
Powiadom o

31 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
25 września 2023 12:23

Błędne tłumaczenie “mam moc” / “mam władzę” (18): Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. [Biblia Tysiąclecia V, J 10] (18): Nikt Mi go nie odbiera, lecz. oddaję je dobrowolnie. Mam władzę je oddać i mam władzę je znów wziąć. Takie polecenie otrzymałem od swego Ojca”. [Biblia Lubelska, J 10] (Jn 10:18 PNŚ) Nikt nie zabiera mi życia. Daję je z własnej… Czytaj więcej »

Robert
2 kwietnia 2023 14:41

Wersetami wykorzystywanymi jako dowód, że sam siebie wskrzesił, czy miał moc wskrzeszenia samego siebie, jest J 10:1-21 wer.17-18: “Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem [ znów ] odzyskać. Nikt mi go [życia] nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać”. I gdy zajrzymy do Iz.53:12 o zapowiedzianym “słudze”, który za nas umrze, czytamy: “wydał swą duszę na śmierć”. “siebie na śmierć ofiarował”. I w… Czytaj więcej »

Andrzej
1 marca 2023 13:31

Zabrakło kluczowego wersetu, w którym Jezus potwierdza, że zmartwychwstał swoją mocą: J 10,18 “Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca»

Pozdrawiam

Makinero
8 stycznia 2023 02:25

Jezus znał z wyprzedzeniem szczegóły dotyczące swojej śmierci i zmartwychwstania i mógł w sensie proroczym mówić o “odbudowie świątyni swego ciała” (Mat. 27,63) Nie powiedział jednak, że dokona tego bez niczyjej pomocy, bez ingerencji Boga, o czym świadczą zanotowane słowa w Liście do Hebrajczyków (Hbr 5,7) “…Chrystus zanosił błagania, a także prośby … do Tego, który mógł go wybawić ze śmierci…”

Marcin
2 marca 2022 07:03

A jak Państwo wyjaśnia to, że Jezus mówi o sobie “Jestem zmartwychwstaniem i życiem” J 11, 25 trochę pyszałkowate że strony stworzenia nawet anioła lub innej mocnej istoty duchowej

Katastroficzny
22 lutego 2022 07:08

Większej głupoty to ja nie czytałem chyba nigdzie jak u Piotra Andryszczaka:
Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” – “Ja wzniosę czyli Jezus SAM wstanie z grobu”
Nie ma to jak pozwolić się zabić, by po 3 dniach samodzielnie bez pomocy niczyjej wrócić do żywych.

Marcin
3 marca 2020 15:32

“JEDEN Bóg składający się z trzech Osob” Bóg nie składa się z części. To herezja damianityzmu 😉 bolp;)

Marcin
3 marca 2020 15:07

Zastanówcie się Państwo nad też wkrzeszeniami Jezusa. Raz rzeczywiście zwraca się do Ojca (jak przy Łazarzu) w innych sytuacjach po prostu mówi wstań i człowiek ożywa.

Marcin
3 marca 2020 15:03

Na razie mówię o tym, że zmartwychwstanie jest dziełem trzech (na razie nie rozstrzygam ich Natury). Zarówno Ojciec jak i Syn, jak i Duch uczestniczą w zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest zupełnie inne, bo nie uczestniczy w nim ktos kto modli się lub wzywa Boga nad Jezusem (jak w Ewangelii Jezus Łazarza, czy wskrzeszenia Eliasza, Elizeusza). To dla mnie już dużo pokazuje. Cytaty o Bogu wkrzeszajacym Chrystusa zauważam jako Bogu w Jezusie który wkrzesza jego ludzką jego naturę. Nie odnieśli sie Państwo… Czytaj więcej »

Marcin
9 lutego 2020 22:42

Szanowny Panie! Hbr 13, 20; Dz 13,30 ; Dz 10, 40 ; Dz 2, 32 mówią o Bogu, jednak niezbyt wiadomo czy chodzi o Boga – Ojca czy Boga Syna. Z 1 Kor 8, 5-6 wynika że bogowie przeciwstawieni Bogu Ojcu i Bogu – Synowi. Tytuł Pan jest tytułem Bożym, który przysługuje Jezusowi. Sama sytuacja zmartwychwstaniem jest inna zupełnie, bo nikt nie mówi Jezusie wstań (porównanie że wskrzeszeniem w ST). Samo wskrzeszanie przez Jezusa jest inne. Pozniej o tym tez… Czytaj więcej »

Marcin
17 stycznia 2020 23:03

Dlaczego Państwo nie piszą całej prawdy? W wymienionym cytacie jasno Jan pisze “że mówił o świątyni swojego Ciała”. Jest też wiele cytatów, gdzie Jezus mówi o tym, że to sam się wzbudzi. Jako trynitarz uznaje też zmartwychwstanie za dzieło Każdej z Osób Bożych.Jak wyjaśnią Państwo Rz 14,9?

Alina
17 lutego 2018 23:46

To jest po prostu kunszt.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły