Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę:

Prawdziwy Bóg z 1 Jana 5:20

Czy werset z 1 Jana 5:20 poświadcza istnienie Trójcy Świętej?

BT ” Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.

BW ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Jakie są trynitarne argumenty oparte na tym tekście?

Trynitarianie odnoszą tekst w całości do Pana Jezusa. Mamy więc ich stały argument słowo „ Bóg” a konkretnie „ prawdziwy Bóg” odnoszone do Jezusa ma udowadniać istnienie Trójcy. Sytuacja nieco zbliżona do omawianego wcześniej na Blogu  tekstu z Tytusa 2:13 (zachęcamy do przeczytania komentarza na Blogu). Na pytanie czy Jezus jest Bogiem odpowiadamy TAK ale na pytanie czy Jezus jest częścią Trójcy odpowiadamy NIE. Tekst z 1 Jana 5:20 – nie może być trynitarnym dowodem biblijnym ponieważ nie tyczy trzech osób i ich wzajemnej równości i współodwieczności!

Mamy tu też przykład trynitarnego szukania „ poszlak”, które miałyby uwiarygodnić istnienie Trójcy poprzez porównywanie  i uwypuklanie zwrotów, określeń odnoszonych w Biblii równocześnie do Boga Ojca i Syna Bożego. W zależności od grupy trynitarnej , która posługuje się taką argumentacją, celem jest wykazanie , że JAHWE to JEZUS lub też rozumowanie skoro jest trochę takich zwrotów odnoszących się tylko do Boga Jahwe i Jezusa to musi oznaczać ich „ równość co do mocy”. Skomentujemy poniżej taki błędny sposób myślenia trynitarzy.

Uzasadnimy dlaczego antytrynitarze w omawianym powyżej tekście dostrzegają, iż jest tam mowa o Bogu Ojcu oraz o Jezusie , jako o dwóch odrębnych osobach. Zacznijmy komentowanie tego tekstu, właśnie od wykazania dlaczego antytrynitarze rozumieją go w taki sposób? Oto omawiany tekst :

Wiemy zaś, że Syn Boży nadchodzi i dał nam myślenie, aby poznawaliśmy Prawdziwego (ton alethinon). I jesteśmy w Prawdziwym (to alethino), w Synu Jego (autou), Jezusie Pomazańcu: ten (houtos) jest  Prawdziwy Bóg (ho  alethinos  theos) i życie wieczne „  (1 Jana 5,20 Gr.-pol. NT wydanie interlinearne)

Nietrudno zauważyć, iż głównym przedmiotem sporu ( kluczem do zrozumienia tekstu) jest ów „houtos”, który w zacytowanym powyżej przekładzie został przetłumaczony na „ten”. Do kogo odnieść ten zwrot? Do Jezusa (jak tego chcą trynitarze), czy do Boga Ojca (tak twierdzą antytrynitarze)? Jakimi  argumentami : gramatycznymi i logicznymi , posługują się antytrynitarze? Prezentuje niektóre z nich , poniżej :

Jak podaje Słownik grecko-polski pod redakcją Zofii Abramowiczówny, zaimek hoútos, tłumaczony często na „ten” (czasem na „taki”), niekiedy może się odnosić do ‛rzeczy ważniejszej z dwóch, a nie bezpośrednio bliższej’ (tom III, strona 346). Dobrze to widać na przykładzie innych wersetów. W Liście 2 Jana, wersecie 7, ten sam apostoł pisze: „Wyszło na świat wielu zwodzicieli — osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki [hoútos] jest zwodzicielem i antychrystem”. Zaimek wskazujący „taki” oczywiście nie może się tutaj odnosić do najbliższego podmiotu — Jezusa. Chodzi o ludzi, którzy się go zaparli. To oni są zbiorowym „zwodzicielem i antychrystem”

Nawet w dziele A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Analiza gramatyczna greckiego tekstu Nowego Testamentu), opublikowanym przez Papieski Instytut Biblijny, napisano, że hoútos „pojawia się w punkcie kulminacyjnym [wersetów] 18-20, więc zapewne dotyczy jedynego prawdziwego Boga, przeciwstawionego pogańskim bóstwom (w. 21)”.

Ojciec Jezusa Chrystusa, istotnie, jest On jedynym prawdziwym Bogiem, Stwórcą. Apostoł Paweł ujął to następująco: „Dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko” (1 Koryntian 8:6 ). Poświadczają taki sens słowa z Jana 17:3 (BW) gdzie czytamy:

“A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”

Są to własne słowa samego Jezusa. Jezus nazywa w tym wersecie swojego Ojca jedynym prawdziwym Bogiem. Co ciekawe użyte tu greckie słowo “monos” = jedyny, jest słowem wyłączającym określającym coś jako jedyne i unikalne! Warto zauważyć Że ten JEDYNY prawdziwy Bóg jest przeciwstawiony Jezusowi, który został przez tego Boga  posłany na ziemię.

Większość antytrynitarzy nie zaprzecza boskości Jezusa, jego boskiej rangi. Nie zgadzają się jednak z filozoficznym znaczeniem tego pojęcia, przypisywanym mu przez rzeczników Trójcy. Kiedy trynitarze mówią o „bóstwie Jezusa”, nie mają na myśli, że jest on „bogiem” lub „boskim”, lecz że jest „Bogiem” jedną z trzech współwiecznych osób. Może dlatego w licznych przekładach Biblii werset z Ewangelii według Jana 1:18 oddano, jak następuje: „Nikt nigdy nie widział Boga; jedyny Syn, który jest w łonie Ojca, ten dał go poznać” (Revised Standard Version; zobacz też przekład ks. K. Romaniuka).

 

W większości najstarszych manuskryptów greckich występuje tu określenie „jednorodzony bóg”, a nie „jedyny Syn”. Dzieło The Expositor’s Greek Testament przyznaje: „Powaga MS [manuskryptów] przemawia na korzyść brzmienia θεος [bóg]; tymczasem przekłady oraz ojcowie [Kościoła] skłaniają się raczej w przeciwną stronę”. Dlaczego? Z obawy przed antytrynitarzami, według których „to wyrażenie [‛jednorodzony bóg’] trafnie odróżnia Go [Syna] od Ojca”. Te  biblijne różnice między Bogiem Ojcem a Synem Bożym, chcą zatrzeć trynitarianie , bo to nie pasuje im do trynitarnej definicji dogmatu o Trójcy Świętej. Myśli te , mogą też być częścią  antytrynitarnej odpowiedzi na trynitarny argument z Jana 1:1. Pamiętając o tych myślach – nawet trynitarne  zrozumienie wersetu z 1 Jana 5:20 w żadnej mierze nie udowadnia biblijnej, prawdziwości trynitarnego dogmatu.

 

Podobnie  desperackie próby  udowadniania istnienia Trójcy Świętej poprzez  szukanie analogii i podobieństw w  tytułach i zwrotach odnoszonych jednocześnie do Boga Ojca oraz do Jezusa – w gruncie rzeczy świadczą o braku biblijnego dowodu na istnienie Trójcy Świętej. Świadczą też o próbie „ zacierania  wyraźnie widocznych w Biblii różnic pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem Bożym.
Działania trynitarzy związane z 1 Jana 5:20, to trynitarne próby budowania „ poszlak „ na istnienie  Trójcy a ściślej mówiąc próby zrównania , czy też wmówienia innym , że „JAHWE  to  JEZUS”. („ JAHWE=JEZUS„). Trynitarne porównywania takie jak  zwrotów z 1JANA 5:20 i Jana 17:3  czy też „ imion„ , „określeń„ , „tytułów” odnoszonych równocześnie do Boga Ojca i Jezusa mają jednak parę błędów logicznych aby móc je uznać za poszlaki świadczące o istnieniu Trójcy:

  • Trynitarze nie są w stanie udowodnić, że wszystkie  tytuły (zwroty) odnoszące się do Boga Ojca odnoszą się również do Jezusa ale też i do Ducha Świętego. Tego przecież powinniśmy logicznie rozumując wymagać aby uznać , że są to  trynitarne poszlaki. Nie powinno też być takich sytuacji gdzie pewne tytuły ( zwroty ) odnoszą się  tylko do Boga Ojca a nigdzie nie są odniesione do Syna Bożego czy też Ducha Świętego.

 

  • Ci którzy  twierdzą : Jezus to Jahwe lub JAHWE=JEZUS  (zawzięcie dążą do zacierania biblijnych różnic widocznych między Bogiem Ojcem a Synem Bożym) w gruncie rzeczy posługują się  herezją Sabeliańską. Ci którzy to głoszą w swej chęci złośliwej walki z antytrynitarzami  idą drogą  Marcela z Ancyry. Zainteresowanych pogłębieniem tego tematu zapraszam do poszukania np. w internecie dodatkowych informacji o  Marcelim z Ancyry lub  herezji “sabeliańskiej”.  Takie argumenty w większości powinny sprawić to , iż głoszący je zostaliby ekskomunikowani ze swych własnych wspólnot  religijnych, za propagowanie herezji.

 

  • Dla nas najważniejsze powinno być to, co o takim sposobie myślenia (jaki dziś desperacko próbuje się trzymać większość trynitarian , chcąc podać poszlaki świadczące „za  Trójcą”) mówił i myślał sam pan Jezus?

 

Odczytajmy :  Marka 10:18 BW

“A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym ? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. “

Czy Jezus pochwalił szukanie analogi i podobieństw w nazywaniu Boga Ojca i Syna Bożego tymi samymi zwrotami? np. „ Dobry „ czy „ Nauczyciel Dobry „  Jezus  wyraźnie podkreślił różnicę między  sobą a Bogiem Ojcem! Zapewne  nie spodoba  się więc naszemu Panu podobne  działanie dzisiejszych trynitarian, dążące do zacierania tych różnic i zrównywania Syna Bożego z Bogiem Ojcem!
Oczywiście  Jezus był i jest „dobry„ – podobnie jak Bóg Ojciec, ale nie chciał aby takie podobieństwa były przez innych traktowane jako coś co „ zrównuje Go z Bogiem Ojcem”.
Tak też myślą antytrynitarze o wszystkich innych tytułach czy określeniach łącznie ze słowem „ Bóg „ czy też „ prawdziwy Bóg”. Wypowiedź z Marka 10:18 wykazuje , że trynitarianie działając wbrew słowom Pana Jezusa , nie są w stanie  wykazać nawet poszlak odnoszących się do trzech  składowych  trynitarnego dogmatu , które byłyby wstanie potwierdzić biblijne pochodzenie tegoż dogmatu.

 

Podsumowując omówiliśmy w zasadzie wszystkie poważniejsze argumenty wysuwane przez trynitarian w celu „wykazania  biblijnych podstaw nauki o Trójcy Świętej„. Zarówno omówione wersety jak i trynitarne „poszlaki„ w naszej ocenie nie dają podstaw do uznania trynitarnego dogmatu za dogmat oparty na Biblii.
Zachęcamy czytelników Bloga do działania zgodnego z 1 Tesaloniczan 5:21, oraz do dokonania własnej oceny prezentowanych przez nas materiałów.

Subscribe
Powiadom o
11 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

A po drugie mysz rodzi mysz. Człowiek rodzi człowieka. Bóg rodzi … Ewangelia Jana Jednoridzony Bóg. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Duch Prawdy od Ojca pochodzi. Pan mój i Bóg mój.
Błądzicie bo nie znacie Pism ani mocy Bożej.

Błędne Pytania ja z moim ojcem jestem równy co do natury on jest człowiek i ja jestem człowiek a nie że ja jestem ojcem a ojciec mną

Proste. Bóg Ojciec rodzi odwiecznie Syna bo Jezus jest nazwany Ojcem Odwiecznym. Skoro Duch jest wieczny a pochodzi od Ojca tak samo Syn może odwiecznie być Synem Ojca. Dla Boga bowiem czas istnieje od stworzenia. Przed stworzeniem czasu nie było. Więc Syn ma początek w Ojcu ale przed czasem. Więc istniał pomimo zrodzenia i początku od Ojca zawsze

Swego czasu ciekawie skomentował omawiany tekst Artur Olczykowski. Oto jego argumentacja: Porównaj teksty biblijne gdzie występuje omawiany zwrot ” Prawdziwy Bóg” oraz daj odpowiedź na pytanie : Kogo tyczy ten zwrot Boga Ojca czy Syna Bożego? Oto teksty: Jana17:3, 2Kronik15:3, Jeremiasza10:10, Rzymian1:25, 1Tesaloniczan1:9 oraz wreszcie 1Jana5:20. Warto wiedzieć, iż apostoł Jan używa takiej samej formy zapisu jeszcze dwukrotnie (warto sprawdzić to w grece) – wskazuje kogoś i nie chodzi mu o ostatnią wymienioną w zapisie osobę! Zobacz 1Jana2:22 oraz 2Jana1:7… Czytaj więcej »

Witam, mnie przekonuje co do tego, że zwrot “jedyny prawdziwy Bóg” użyty w Biblii tyczy się Boga Ojca (Boga JAHWE) kontekst całego Pisma Świętego!!! Warto sprawdzić gdzie i jedynie do kogo użyty jest w innych miejscach sprawozdania biblijnego ten zwrot. Dla przyspieszenia tegoż sprawdzenia, poniżej podaję miejsca w których w Biblii pojawia się zwrot ” prawdziwy Bóg” : 2 Kronik 15, 3 , Jeremiasza 10,10 , Rzymian 1,25 , 1 Tesaloniczan 1,9 czy wreszcie chyba najbardziej znany fragment z JANA… Czytaj więcej »

Jahwe adokładniej JHWH TO imię Jezus w nowym testamencie !!! Rodzaju 18 rozdział czytaj !

Bartku, sprawdź proszę, że Twego stwierdzenia zarówno pod względem lingwistycznym jak i biblijnym nie da się pogodzić z faktami! Co do Rodzaju rozdział 18 to przeczytaj proszę poniższy artykuł wraz z komentarzami : https://blog.antytrynitarianie.pl/abraham-gosci-aniolow/ Zastanów się również (przy Twym założeniu) nad sensownością biblijnego wymogu z księgi Objawienia (Apokalipsy) 3:12 ? Po co pisać dwa imiona, skoro według Ciebie to właściwie “to samo” już znaczy w Nowym Testamencie??? Pisać dwa razy “dokładnie to samo”??? Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę dalszego zapału… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Subskrybuj
Bądź na bieżąco
Nowe artykuły