Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Jezusa można nazwać bogiem? – Jana 10:34-36

Czy uznajemy Jezusa za Boga?

Z uwagi na liczne pytania naszych czytelników zamieszczamy ten wpis odpowiadający na powyższe pytanie – w oparciu o tekst z Jana 10:34-36 (B. Pozn.).

“Odrzekł im Jezus: – Czyż w waszym Prawie nie napisano: “Rzekłem: Bogami jesteście“?    Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić –  wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym.”

Nie mamy nic przeciwko temu, żeby nazwać Jezusa bogiem. Jako Syn Boga ma boską naturę, ale trzeba pamiętać, że naturę zrodzoną w przeciwieństwie bo Boga JHWH, który ma naturę niezrodzoną!

Z zacytowanego fragmentu wynika jednak jeszcze coś więcej. Bogami można nazwać także tych, do których doszło Słowo Boże!

Nie chcemy przy tym skupiać się na tym, czy napiszemy Bóg z małej czy wielkiej litery (język koine nie rozróżniał wielkich i małych liter).

Rodzi się jednak zasadnicze pytanie: Czy nazwanie Jezusa bogiem równa się stwierdzeniu, że Bóg jest w trzech osobach, lub że jest TRÓJCĄ? Może dla osoby wierzącej w Trójce jest to oczywiste. Czy zastanawiałeś się jednak nad tym co o tym  ma świadczyć i co potwierdzałoby taką tezę?

Słowo Bóg a Biblia

Stwierdzenie, że “jeżeli Jezus jest Bogiem więc Jezus jest drugą osobą Boga” nie ma żadnych podstaw biblijnych!

Jest to mylny  wniosek, którego  tekst Biblii nie zawiera.  Przecież nie znajdujemy potwierdzenia w Piśmie Świętym, że nazwanie kogoś bogiem oznacza, że jest on “Bogiem w trzech osobach” lub Trójcą Świętą! Tytuł Bóg (Elohim) stosowano w Piśmie Świętym również do bogów obcych np. “Dagona”.

Bogiem nazywa Pismo Mojżesza, aniołów a nawet szatana (zob. 2 Koryntian 4:4)

Biblia wyraźnie mówi w 1 Kor 8:5, że  “jest wielu bogów i wielu panów” oraz że są “tak zwani bogowie” ale … jak czytamy dalej “dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko“.
Pismo Święte zarówno Starego jak i Nowego Testamentu używa słowa Bóg w bardzo szerokim znaczenia co wykażemy w dalszej części rozważań.

Jezus nazwany jest również królem. Czy to oznacza, że jeżeli nazwiemy np. Dawida królem to Dawid jest równy Jezusowi? Otóż Król, królowi nie jest równy i jest to tylko tytuł, podobnie jak tytułem jest bóg. Nawet zwrot “Król Królów” o niczym nie świadczy. W księdze Ezdrasza 7:12 (BT) powiedziano  „król królów” do króla Artakserksesa a w Ezechiela 26:7 królem królów nazwano króla Babilonu. Czy zatem użycie tego zwrotu w stosunku do Jezusa świadczy o równości Jezusa z królem Babilonu?

Co ciekawe sam Jezus o sobie NIGDY nie powiedział, że jest Bogiem. Jeżeli jednak Jahwe powiedział do Mojżesza, że ustanawia go  bogiem dla faraona to tym bardziej można w sensie potężnej istoty duchowej nazwać bogiem Jezusa.

Bogiem są nazwani ludzie, Mojżesz, aniołowie, i fałszywe bożyszcza

Poniżej przedstawiamy wersety gdzie bogiem nazwano ludzi, aniołów, fałszywe bóstwa jak również Szatana. (wg. Biblii Warszawskiej)

  • Do sędziów – Psalm 82:6 “Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,
  • Mojżesza – Wyjścia 7:1″ I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem
  • Do aniołów – Psalm 82:1 “>Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.
  • Do Dagona – 1 Samuela 5:7 “gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym bogu
  • Fałszywych bogów – 1 Kronik 16:26 “Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa”
  • Do Szatana – 2 Koryntian 4:4 „W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.”
  • A nawet brzuch nazwano bogiem – Filipian 3:19 “Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich

Jasno z tych wersetów wynika, że nazwanie kogoś bogiem w ogóle nie świadczy o tym, że chodzi o Boga Najwyższego! A co na ten temat ma do powiedzenia Pan Jezus? Faryzeusze zarzucali Jezusowi, że czyni się bogiem. Co im odpowiedział? W Jana 10:34-36 (BW) czytamy:„Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście ? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże

Dokładnie tak myśli Pan Jezus. Nazwanie kogoś Bogiem NIE ŚWIADCZY, że jest Bogiem Najwyższym, czy że jest Bogiem Wszechmocnym!  Jezusa można nazwać Bogiem bo … jest Synem Bożym i jako zrodzony z Boga jest boski!

Ale daleko jest z tego wysnuwać wniosek, że jest Jezus równy Ojcu lub że jest w JEDNEJ osobie z Bogiem! Nigdzie w Biblii nie znajdziemy określenia – nawet JEDNEGO, że Pan Jezus jest Najwyższy czy Wszechmocny!

Jezus obrazem Boga

Wróćmy jeszcze do wersetu z 2 Koryntian 4:4.

„W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.”

Proszę zwrócić uwagę na słowa “bóg świata” oraz  “Chrystus jest obrazem Boga”. Podobne myśli znajdziemy wielokrotnie w Piśmie Świętym np. w Kolosan 1:15 gdzie o Jezusie czytamy “On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia

Co jednak z tego wynika dla naszych rozważań?

Nie czytamy w tych wersetach, że Jezus jest Najwyższym Bogiem, ale że jest obrazem Boga, jego odzwierciedleniem oraz odbiciem jego istoty. Jezus można by powiedzieć obrazuje Boga, ale tak jak obraz nie jest oryginałem tak Jezus nie jest swoim Ojcem.

Został zrodzony z Boga więc MA BOSKĄ naturę i może być nazwany Bogiem, ale nie  jest równy swemu Ojcu, jak żaden z synów ludzkich nie jest RÓWNY swemu ziemskiemu Ojcu.

Ojciec ZAWSZE jest ponad SYNEM. Tak Ojciec jak i syn są z natury ludźmi ale ich ranga jest INNA. Tak samo jeżeli syn jest obrazem Ojca nie uznajemy przez to że Syn i Ojciec to jedna i ta sama osoba!

W 1 do Koryntian 11:7 czytamy

Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny

Czy mężczyzna będący obrazem chwały Boga jest Bogiem? Albo czy kobieta to mężczyzna  bo jest mężczyzny odbiciem?

Jeden Nauczyciel

I jeszcze jedna ważna myśl. W Piśmie Świętym czytamy np. w Mateusza 23:8 słowa Jezusa (BW).

“Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.”

Czy po tych słowach możemy nazwać kogoś nauczycielem? Jeżeli uważasz, że nie, to dlaczego w Dziejach 13:1 czytamy:

“W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul”?

Podobnie w Efezjan 4:11 (BW)

“On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami

Jak widzimy używanie tych samych zwrotów nie upoważnia do oświadczenia o równości tych osób, co do których zwrotów tych używamy.

Jeden Ojciec

Podobnie, jeżeli Jezus naucza w Mateusza 23:9 w innej kwestii:

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. “

Czy to oznacza, że nie można do naszego ziemskiego rodzica mówić OJCIEC? Przyznamy, że wysnuwanie takich teorii nie ma poparcia w Piśmie Świętym. Podobnie rzecz ma się z nazwaniem Jezusa bogiem w świetle tego, że aniołowie a nawet ludzie są tak samo nazywani!

Co innego kiedy użyjemy zwrotu Ojciec jako tytułu np. “Ojcze Święty“. Uważamy, że skierowanie tych słów do ziemskiego człowieka to wykroczenie poza naukę Jezusa z Mateusza 23:9.

Tak więc samo stwierdzenie, że Jezus jest bogiem nie upoważnia nas do sformułowania dogmatu o Bogu w Trójcy.

Czy apostołowie uważali, że Bóg jest w trzech osobach albo, że Jezus jest równy Ojcu? Nie, a list 1 Koryntian 8:6 ostrzega nas że: “nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane“.

Bóg Najwyższy

Na koniec chciałbym zaakcentować, bardzo ważną myśl. Dlaczego Boga nazywa się Bogiem Najwyższym? Dla przykładu w Psalmie 92:2 (BT) czytamy:

“I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich zbawicielem.”

Zobacz również Psalm 18:14, Psalm  47:3,10, Psalm73:11, i inne wersety. Logika podpowiada, że jeżeli jest Bóg NAJWYŻSZY to są też tzw. istoty boskie mu podległe np. byty takie jak aniołowie nazywane bogami.

Czy Biblia to potwierdza? Potwierdza to chociażby werset z Psalmu 82:1

„Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.„

Wśród jakich bogów Bóg sprawuje sąd? Jak widać z tego fragmentu nazywa się inne istoty w niebie bogami, ale nie w sensie absolutnym!

W Psalmie 8:6 czytamy również o bogach (Ehohim) będących obok Boga Najwyższego w niebie.

NBG: “Bo na krótko uczyniłeś go mniejszym od bogów; uwieńczyłeś go chwałą i blaskiem.”

Biblia Wujka “Uczyniłeś go mało co mniejszym od Anjołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go”

Jak widzimy w Nowej Biblii Gdańskiej, Elohim oddano jako “bogów”, a w Biblii Wujka jako “aniołowie”. W Biblii Tysiąclecia V wydaniu czytamy o “Istotach niebieskich”.

Co ciekawe podobnie uczynili tłumacze Septuaginty oddając Elohim jako “Aniołowie”.

Jaka jest zatem różnica pomiędzy nazwaniem Bogiem – JHWH … a nazwaniem bogiem innych osób czy istot?

Zasadnicza, o czym poniżej:

Jeden Bóg Najwyższy

Jest tylko jeden Najwyższy Bóg i jeden Wszechmocny Bóg o imieniu zapisywanym JHWH! 

Co ciekawe – nigdy  w stosunku do innych osób, Biblia nie używa takiego zwrotu jak: “Najwyższy” czy “Wszechmocny“! W pewnym sensie wszystkie istoty „niebiańskie z racji pochodzenia od Boga Najwyższego możemy nazwać boskimi czy bogami. Nie znaczy to jednak, że wszystkie istoty w NIEBIE  są równe Bogu NAJWYŻSZEMU.

Nigdzie w Biblii nie znajdziemy odniesienia do kogokolwiek, że jest Najwyższą Istotą, lub że jest Wszechmocny. To właśnie stwarza zasadniczą różnicę pomiędzy Bogiem JHWH a innymi istotami nazwanymi “bogami”.

Czy Jezusa Biblia nazywa najwyższym Bogiem? NIE!

Jest tylko JEDEN Najwyższy Bóg. Jezus  natomiast wyraźnie powiedział w  Jana 14:28 że „Ojciec większy jest niż Ja”, a w Łukasza 1:32 anioł Marii powiedział,  że Jezus będzie nazwany nie Najwyższym, ale  ” Synem Najwyższego”.

Jak widać właściwe zrozumienie słowa “Bóg” musi być zgodne z innymi wersetami biblijnymi, a te pozwalają je używać w stosunku do innych osób tylko w ograniczonym znaczeniu!

Podsumowaniem niech będą słowa psalmisty z Psalmu 83:19 (BT):

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią”

Subscribe
Powiadom o

27 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Luki
8 maja 2024 06:01

Witam. Wyjaśnijcie też werset z Izajasza 9:6
Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany i na jego barkach spocznie władza. Będą go nazywać Cudownym Doradcą, Potężnym Bogiem, Wiecznym Ojcem, Księciem Pokoju.
Oczywiście chodzi o Jezusa Ale wiele osób posługuje się nim aby potwierdzić naukę o Trójcy.

Stanisław
2 października 2022 08:52

PYTASZ: “Czy Jezusa można nazwać bogiem?”Syn Boży nie może być „bogiem”, bo Pwt 3:24 podaje: „Któryż bóg na niebie i na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje?”, a o Jezusie w ewangelii Jana 5:19 mówi: „Albowiem to samo co On (Ojciec) czyni podobnie i Syn czyni”. Chrystus też z Ojcem stwarzał świat (Hbr 1:10). Wj 34:14 podaje, że „Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu („innemu”), bo Jahwe ma na imię Zazdrosny…”, a Jezusowi składano pokłony (Mt 14:33,… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Stanisław
makinero
30 października 2021 23:43

“Bogiem jest brzuch”??? Myślę, że to nie oddaje poprawności tłumaczenia. Raczej “ich bogiem jest/są cielesne pragnienia / skupiają umysły na sprawach ciała” ” RODZAJU 19:5 “I wołali do Lota: „Gdzie są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie wieczorem? Wyprowadź ich, żebyśmy mogli uprawiać z nimi seks”.(Kapłańska 18:22) “Nie wolno ci współżyć z innym mężczyzną. Jest to coś obrzydliwego” (…) Oraz GALATÓW “5:19-21 “(Galatów 5:19-21) Wyraźnie widoczne są uczynki ciała: niemoralne kontakty seksualne, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, spirytyzm, wrogość, kłótnie, zazdrość, napady gniewu, spory, podziały, sekciarstwo,… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
Maria
5 czerwca 2021 14:37

Byłam 30 lat adwentystką Dnia siódmego.Nie zgadzałam się z trójcą. Odeszłam .Rodzina nie chce tego zrozumieć.A jednak widzę, że nie tylko świadkowie Jehowy nie wierzą w trójcę. Bardzo dobry artykuł, oddaje moje myśli i stwierdzenia np.Jezus nigdy nie nazwał się Bogiem,tylko Synem Bożym
.

Przemek
Editor
13 sierpnia 2020 20:49

W Grecja w której spisano NT nie było małych czy dużych liter a więc pisanie słowa Bóg z małej czy dużej litery to obecny, nieco techniczny wyraz oddający odczucia piszących, niektórych antytrynitarzy podkreślających fakt, że Pan Jezus nie jest Bogiem równym Bogu Ojcu. To tyle w tym temacie.

Anna
11 kwietnia 2020 15:36

Mnie wystarczy to, co Pan Jezus stwierdza sam w Ks. Objawienia 3:12: ” Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię”.
Czy te słowa nie są wystarczającym argumentem przeciwko dogmatowi o Trójcy lub uznawaniu Chrystusa za Boga?
Czy potrzebujemy czegoś więcej, skoro samo imię Jezus oznacza “JHWH (Jahwe/Jehowa) jest Zbawieniem”?

Magda
17 maja 2018 20:08

Co w takim razie wywnioskować z następujących wersetów: Jan 14:9-11 “9 Odpowiedział mu Jezus: “Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? KTO MNIE ZOBACZYŁ, ZOBACZYŁ TAKŻE I OJCA. Dlaczego więc mówisz: “Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że JA JESTEM W OJCU, A OJCIEC WE MNIE? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec… Czytaj więcej »

Arendarski
11 stycznia 2018 06:45

W starożytnych religiach też był Bóg najwyższy,oraz masa innych bogów np Zeus , Apollo, Hera,Afrodyta i inni. Czy uznając Jezusa za mniejszego Boga nie popadamy w politeizm?

Adam Boegner
16 czerwca 2017 04:27

Trudno bedzie przywrocic starozytne, hebrajskie znaczenie slowa “Elohim” we wspolczesnym swiecie. Jest to niemal niemozliwe, bo wspolczesny judaizm, chrzescijanstwo i Islam bazuja na tezie, ze tylko Najwyzszego mozna nazywac Bogiem. Wszyscy inni sa bogami nazywanymi tak przez politeistow. Tym prostym zabiegiem sprawiono, ze Nowy Testament bedzie zawsze odczytywany jako zrodlo argumentacji na rzecz boskosci Jezusa i Ducha Swietego. Do tego, o obu pisze sie w paru miejscach NT, odwolujac sie do tych fragmentow ST, w ktorych zawarte jest imie Jahwe,… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły