Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy uznajemy Jezusa za „boga”?

Z uwagi na liczne pytania naszych czytelników zamieszczamy ten wpis odpowiadający na powyższe pytanie – w oparciu o tekst z Jana 10:34-36 (B. Pozn.).

„Odrzekł im Jezus: – Czyż w waszym Prawie nie napisano: „Rzekłem: Bogami jesteście„?    Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić –  wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym.”

Nie mamy nic przeciwko temu, żeby nazwać Jezusa bogiem. Jako Syn Boga ma boską naturę,ale trzeba pamiętać, że naturę zrodzoną w przeciwieństwie bo Boga Jahwe, który ma naturę niezrodzoną!

Ale z zacytowanego fragmentu wynika jeszcze coś więcej. Bogami można nazwać także tych, do których doszło Słowo Boże!

Nie chcemy przy tym skupiać się na tym czy napiszemy Bóg z małej czy wielkiej litery (język koine nie rozróżniał wielkich i małych liter).

Rodzi się jednak zasadnicze pytanie: Czy nazwanie Jezusa bogiem równa się stwierdzeniu, że Bóg jest w trzech osobach, lub że jest TRÓJCĄ? Może dla osoby wierzącej w Trójce jest to oczywiste. Czy zastanawiałeś się jednak nad tym co o tym  ma świadczyć i co potwierdzałoby taką tezę?

 

Stwierdzenie, że „jeżeli Jezus jest Bogiem więc Jezus jest drugą osoba Boga” nie ma żadnych podstaw biblijnych! Jest to mylny  wniosek, którego  tekst Biblii nie zawiera.  Przecież nie znajdujemy potwierdzenia w Piśmie Świętym, że nazwanie kogoś bogiem oznacza, że jest on „Bogiem w trzech osobach” lub Trójcą Świętą! Tytuł Bóg (Elohim) stosowano w Piśmie Świętym również do bogów obcych np. „Dagona”

Biblia wyraźnie mówi w 1 Kor 8:5, że  „jest wielu bogów i wielu panów” oraz że są „tak zwani bogowie” ale … jak czytamy dalej „dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko”. Pismo Święte zarówno Starego jak i Nowego Testamentu używa słowa Bóg w bardzo szerokim znaczenia co wykażemy w dalszej części rozważań.

 

Jezus nazwany jest również królem. Czy to oznacza, że jeżeli nazwiemy np. Dawida królem to Dawid jest równy Jezusowi? Otóż Król, królowi nie jest równy i jest to tylko tytuł, podobnie jak tytułem jest bóg. Nawet zwrot „Król Królów” o niczym nie świadczy. W księdze Ezdrasza 7:12 (BT) powiedziano  „król królów” do króla Artakserksesa a w Ezechiela 26:7 królem królów nazwano króla Babilonu. Czy zatem użycie tego zwrotu w stosunku do Jezusa świadczy o równości Jezusa z królem Babilonu?

Co ciekawe sam Jezus o sobie NIGDY nie powiedział, że jest Bogiem. Jeżeli jednak Jahwe powiedział do Mojżesza, że ustanawia go  bogiem dla faraona to tym bardziej można w sensie potężnej istoty duchowej nazwać bogiem Jezusa.

Poniżej przedstawiamy wersety gdzie bogiem nazwano ludzi, aniołów, fałszywe bóstwa jak również Szatana. (wg. Biblii Warszawskiej)

 • Do sędziów – Psalm 82:6 „Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,
 • Do Mojżesza – Wyjścia 7:1″ I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem
 • Do aniołów – Psalm 82:1 „Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.
 • Do Dagona – 1 Samuela 5:7 „gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym bogu
 • Do fałszywych bogów – 1 Kronik 16:26 Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa
 • Do Szatana – 2 Koryntian 4:4 „W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.”
 • A nawet brzuch – Filipian 3:19 „Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich

Jasno z tych wersetów wynika, że nazwanie kogoś bogiem w ogóle nie świadczy o tym, że chodzi o Boga Najwyższego! A co na ten temat ma do powiedzenia Pan Jezus? Faryzeusze zarzucali Jezusowi, że czyni się bogiem. Co im odpowiedział? W Jana 10:34-36 (BW) czytamy:„Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście ? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże

Dokładnie tak myśli Pan Jezus. Nazwanie kogoś Bogiem NIE ŚWIADCZY, że jest Bogiem Najwyższym czy że jest Bogiem Wszechmocnym!.  Jezusa można nazwać Bogiem bo … jest Synem Bożym i jako zrodzony z Boga jest boski! Ale daleko jest z tego wysnuwać wniosek, że jest Jezus równy Ojcu lub że jest w JEDNEJ osobie z Bogiem! Nigdzie w Biblii nie znajdziemy określenia – nawet JEDNEGO, że Pan Jezus jest Najwyższy czy Wszechmocny!

Wróćmy jeszcze do wersety z 2 Koryntian 4:4

„W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.”

Proszę zwrócić uwagę na słowa „bóg świata” oraz  „Chrystus jest obrazem Boga”. Podobne myśli znajdziemy wielokrotnie w Piśmie Świętym np. w Kolosan 1:15 gdzie o Jezusie czytamy „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia

Co jednak z tego wynika dla naszych rozważań?

Nie czytamy w tych wersetach, że Jezus jest Najwyższym Bogiem, ale że jest obrazem Boga, jego odzwierciedleniem oraz odbiciem jego istoty. Jezus można by powiedzieć obrazuje Boga ale tak jak obraz nie jest oryginałem tak Jezus nie jest swoim Ojcem. Został zrodzony z Boga więc MA BOSKĄ naturę i może być nazwany Bogiem, ale nie  jest równy swemu Ojcu, jak żaden z synów ludzkich nie jest RÓWNY swemu ziemskiemu Ojcu. Ojciec ZAWSZE jest ponad SYNEM. Tak Ojciec jak i syn są z natury ludźmi ale ich ranga jest INNA. Tak samo jeżeli syn jest obrazem Ojca nie uznajemy przez to że Syn i Ojciec to jedna i ta sama osoba!

W 1 do Koryntian 11:7 czytamy

Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny

Czy mężczyzna będący obrazem chwały Boga jest Bogiem? Albo czy kobieta to mężczyzna  bo jest mężczyzny odbiciem?

I jeszcze jedna ważna myśl. W Piśmie Świętym czytamy np. w Mateusza 23:8 słowa Jezusa (BW).

Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi

Czy po tych słowach możemy nazwać kogoś nauczycielem? Jeżeli uważasz, że nie, to dlaczego w Dziejach 13:1 czytamy:

W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul.„?

Podobnie w Efezjan 4:11 (BW)

„On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami

Jak widzimy używanie tych samych zwrotów nie upoważnia do oświadczenia o równości tych osób, co do których zwrotów tych używamy. Podobnie, jeżeli Jezus naucza w Mateusza 23:9 w innej kwestii:

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. „

Czy to oznacza, że nie można do naszego ziemskiego rodzica mówić OJCIEC? Przyznamy, że wysnuwanie takich teorii nie ma poparcia w Piśmie Świętym. Podobnie rzecz ma się z nazwaniem Jezusa bogiem w świetle tego, że aniołowie a nawet ludzie są tak samo nazywani!

Warto na koniec zadać sobie pytanie czy samo stwierdzenie, że Jezus jest bogiem upoważnia nas do sformułowania dogmatu o Bogu w Trójcy?  Czy apostołowie uważali, że Bóg jest w trzech osobach albo, że Jezus jest równy Ojcu? List 1 Koryntian 8:6 ostrzega nas że: „nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane„.

 

Na koniec chciałbym zaakcentować, bardzo ważną myśl. Dlaczego Boga nazywa się Bogiem Najwyższym? Dla przykładu w Psalmie 92:2 (BT) czytamy:

I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich zbawicielem.

Zobacz również Psalm 18:14, Psalm  47:3,10, Psalm73:11   i inne wersety. Logika podpowiada, że jeżeli jest Bóg NAJWYŻSZY to są też tzw. istoty boskie mu podległe np. byty takie jak aniołowie. Potwierdza to werset z Psalmu 82:1

„Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.„

Wśród jakich bogów Bóg powstaje ? Jak widać z tego fragmenty nazywa się inne osoby w niebie bogami ale nie w sensie Absolutnym!  Jaka jest wiec różnica pomiędzy nazwaniem Bogiem – Jahwe a nazwaniem bogiem innych osób?

Zasadnicza o czym poniżej:

 

Jest jednak jeden Najwyższy Bóg i jeden Wszechmocny Bóg o imieniu Jahwe!  Co ciekawe – nigdy  w stosunku do innych osób, Biblia nie używa takich zwrotu „Najwyższy” czy „Wszechmocny„! W pewnym sensie wszystkie istoty „niebiańskie z racji pochodzenia od Boga Najwyższego możemy nazwać boskimi czy bogami. Nie znaczy to jednak, że wszystkie istoty w NIEBIE  są równe Bogu NAJWYŻSZEMU.

 

Nigdzie w Biblii nie znajdziemy odniesienia do kogokolwiek że jest Najwyższą Istotą, lub że jest Wszechmocny. To właśnie stwarza zasadniczą różnicę pomiędzy Bogiem Jahwe a innymi osobami nazwanymi „bogami”. Warto się zastanowić czy można powiedzieć, że Jezus jest najwyższym Bogiem? NIE! Jest tylko JEDEN Najwyższy Bóg – Bóg Jahwe! Jezus  natomiast wyraźnie powiedział w  Jana 14:28 że „Ojciec większy jest niż Ja” a w Łukasza 1:32 anioł Marii powiedział,  że Jezus będzie nazwany nie Najwyższym ale  ” Synem Najwyższego”.

Jak widać właściwe zrozumienie słowa „Bóg” musi być zgodne z innymi wersetami biblijnymi, a te pozwalają je używać w stosunku do innych osób tylko w ograniczonym znaczeniu!

Podsumowaniem niech będą słowa psalmisty z Psalmu 83:19 (BT):

 

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią”

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  5 komentarze: Czy Jezusa można nazwać bogiem? – Jana 10:34-36

  • Co w takim razie wywnioskować z następujących wersetów: Jan 14:9-11 „9 Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? KTO MNIE ZOBACZYŁ, ZOBACZYŁ TAKŻE I OJCA. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że JA JESTEM W OJCU, A OJCIEC WE MNIE? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! ”
   Widzimy Jezusa, więc widzimy też i Ojca – czyli Bóg musi być w Nim albo przynajmniej wyglądać tak jak On (choć o wygląd na pewno nie chodzi, bo Bóg nie jest fizyczny,a Jezus był przez jakiś czas).
   Co z wersetami: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i BOGIEM BYŁO SŁOWO” oraz „a SŁOWO ciałem się stało i mieszkało między nami”.
   Jezus jest Słowem Bożym, a jednocześnie to Słowo jest Bogiem.

   Jak polecacie to zinterpretować?

   • Wersety te omawiamy we wpisie Kto mnie widział, widział Ojca

    Wersety z Jana 1:1 omawiamy we wpisie Bogiem było Słowo

    W pierwszym fragmencie Jezus wyjaśnia, że to co czyni i mówi nie wypowiada od siebie. Gdyby był jak Pani sądzi Bogiem to mówiąc tak sam sobie by zaprzeczał (wypowiadał by te słowa od siebie). Jezus zwraca zatem naszą uwagę na to, że wszystko co robi robi z rozkazu Ojca. Jak Pani zacytowała „Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł”.
    Dlatego też patrząc na to co robi Jezus niejako patrzymy na działania Jego Ojca, stąd to porównanie.

  • W starożytnych religiach też był Bóg najwyższy,oraz masa innych bogów np Zeus , Apollo, Hera,Afrodyta i inni. Czy uznając Jezusa za mniejszego Boga nie popadamy w politeizm?

   • Jak wykazaliśmy we wpisie, wyrażenie Bóg w Biblii używane jest również w stosunku do ludzi, szatana a nawet brzucha, więc nazywając Jezusa Bogiem nie jest czymś niezwykłym.

    Biblia wyraźnie naucza w 1 Kor 8:5, że:

    „jest wielu bogów i wielu panów” oraz że są „tak zwani bogowie” ale … jak czytamy dalej „dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko”.

    Pismo Święte zarówno Starego jak i Nowego Testamentu używa słowa Bóg w bardzo szerokim znaczeniu, podkreślając jednak jak w cytowanym fragmencie, że jest tylko w rozumieniu ścisłym tego słowa JEDEN BÓG, który jest ponad wszystkim., gdyż jest PRZYCZYNĄ powstania wszystkiego.
    W takim właśnie rozumieniu Bóg jest JEDEN.

  • Trudno bedzie przywrocic starozytne, hebrajskie znaczenie slowa „Elohim” we wspolczesnym swiecie. Jest to niemal niemozliwe, bo wspolczesny judaizm, chrzescijanstwo i Islam bazuja na tezie, ze tylko Najwyzszego mozna nazywac Bogiem. Wszyscy inni sa bogami nazywanymi tak przez politeistow. Tym prostym zabiegiem sprawiono, ze Nowy Testament bedzie zawsze odczytywany jako zrodlo argumentacji na rzecz boskosci Jezusa i Ducha Swietego. Do tego, o obu pisze sie w paru miejscach NT, odwolujac sie do tych fragmentow ST, w ktorych zawarte jest imie Jahwe, z sugestia, ze Jezus to Jahwe i Duch Swiety to Jahwe. Klasycznym przykladem jest 1. rozdzial Listu do Hebrajczykow, Zwracaja na te jawne interpolacje trynitarianskie liczni apologeci Trojcy. Jest tych interpolacji tylko pare, ale – podobnie jak comma johannaeum z 1. Listu Jana 5 – mieszaja w umyslach trynitarian i ich katechumenow.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty