Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Jezus istniał przed przyjściem na ziemię? – Jana 3:13

Preegzystencja Pana Jezusa

Preegzystencja Pana Jezusa  – to w teologii chrześcijańskiej pogląd głoszący,  że Jezus istniał w niebie, zanim pojawił się jako człowiek na ziemi.

Temat ten poruszamy z uwagi na to, że część antytrynitarzy wierzy, a część nie wierzy w  preegzystencję  Pana Jezusa, pomimo tego, że obie te grupy stanowczo odrzucają dogmat o Świętej Trójcy!

Dla przykładu Unitarianie, Zbory Boże ChDS, Chrystadelfianie i część Braci Polskich  odrzuca preegzystencję Jezusa przed jego narodzinami na ziemi. Ggrupy religijne wywodzące się z ruchu Badaczy Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy oraz Adwentyści Dnia Sobotniego, Kościół Drogi oraz niektóre grupy Arian, w tym niektórzy z braci Polskich wierzą w  przedludzki byt Jezusa.

Chcemy przy tym zwrócić uwagę, że obojętnie jakie stanowisko w tej sprawie byśmy nie zajęli to wszyscy nie trynitarni chrystianie, odrzucają istnienie tzw. Trójcy Świętej. Dla jednych jak i drugich  Jezus nie wchodzi w skład trójosobowego Boga. Nie uważamy również, że Jezus wcielił się tylko w człowieka o czym napisaliśmy w artykule “Czy Jezus się wcielił czy przyszedł w ciele

W tym wpisie przedstawiamy argumenty tej grupy antytrynitarzy, którzy są  za przedludzkim życiu Pana Jezusa, aczkolwiek szanujemy argumenty osób, które uważają, że Jezus nie żył wcześniej z Ojcem w niebie. Chętnie kontrargumenty poznamy w komentarzach do tego artykułu.

Co dowiadujemy się z ewangelii Jana

Rozważania w tym temacie zaczniemy oczywiście od ewangelii Jana gdyż znajdujemy w niej bardzo dobitne wypowiedzi Jezusa o jego przedludzkim bycie oraz  jego roli w dziele stwarzania.

Zwróćmy uwagę na fragment z Jana 1:1-3 (BW)

“Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.  Ono było na początku u Boga.  Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało” 

Nie będziemy w tym miejscu zastanawiać się nad argumentami związanymi z nazwaniem Słowa “Bogiem” czy “bogiem” (temat ten poruszamy w artykule “Słowo było bogiem z Jana 1:1” ), ale zastanówmy się nad zwrotem, który pogrubiliśmy kursywą. Czy określenie  “Wszystko przez nie powstało” nie zwraca uwagi na to, że Słowo miało swój udział w stwarzaniu?

Dla większości czytelników tego fragmentu, zwrot “Słowo” odnosi się do Pana Jezusa (chociaż nie wszyscy z tym się zgadzają).   Część antytrynitarzy uważa, że Słowo nie jest personifikacją Pana Jezusa, ale należy ten zwrot rozumieć jako wypowiedź Boga, jego “stwórczą aktywność”. Można by się z takim stwierdzeniem zgodzić, gdyby nie kontekst. W Jana 1:10 czytamy bowiem wg. Biblii Warszawskiej:

“Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.”

O kim mowa? W wersecie 14 Jan napisał:

“A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. “

We wprowadzeniu do przekładu aramejskiego księgi Rodzaju ( Targum Neofit) w opracowaniu ks. prof. Mirosława S. Wróbla czytamy.

“Użycie terminu “Memra” w TgN wykazuje głęboki związek z tekstem Prologu Janowego, w którym akcentuje się stwórczą rolę Słowa (J 1,3) […]. Ewangelista Jan, używając w Prologu terminu `λογος` (Słowo), podkreśla Jego preegzystencję i fakt, że wszystko przez Nie się stało. (str. XLVII)

Udział Jezusa w stwarzaniu

Osoby wierzące w preegzystencję podają również argumenty związane z udziałem Jezusa w stwarzaniu. W liście do Hebrajczyków 1:2 znajdziemy taki argument:

“Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.

Jak wytłumaczyć słowa mówiące, że wszechświat powstał przy udziale Pana Jezusa. Oczywiście z tego wersetu jednak nie wynika, że Jezus jest Stwórcą, ale że poprzez niego Bóg dokonał aktu stworzenia. Jezus był mistrzowskim wykonawcą woli swojego Ojca. Porównajmy to, z tym o czym pisał Paweł w liście do Kolosan 1:16 (BW)

“Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”

Czy ten werset nie mówi nam, że wszystko zostało stworzone POPRZEZ Jezusa, “mistrzowskiego wykonawcę”. Oczywiście tym, który zleca to zadanie jest JHWH co wynika chociażby z księgi Objawienia 4:11 (BW)

„Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”

Werset wyraźnie mówi, że Bóg jest Stwórcą i z jego woli wszystko zostało stworzone. Co ciekawe, kontekst słów  Objawienie 5:6,7 mówi nam, że Jezus jest całkiem odrębną osoba od Boga gdyż podchodzi do Niego i bierze z jego ręki księgę. Przeczytanie tych wszystkich wersetów pozwala nam wysnuć wniosek, że źródłem w dziele stwarzania jest Jahwe, a mistrzowskim wykonawcą Pan Jezus.

Dla lepszego zrozumienia można podać przykład firmy budowlanej i murarza. Kto buduje dom? Firma budowlana czy murarz? Pomimo tego, że murarz wznosił własnymi rękami mury to jednak firma budowlana wybudowała budynek. (zob. Hebr 3:4  BW)

“Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg”.

Pierworodny wszelkiego stworzenia

Argumentem, że Pan Jezus został zrodzony (stworzony) w NIEBIE zanim pojawił się na Ziemi może być również fragment, listu do Kolosan 1:15 (POZ). Czytamy tam, że Jezus jest pierworodnym  wszelkiego stworzenia.

„On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia

Jezus jest pierworodny wobec wszelkich innych stworzeń, więc musiał zostać powołany do istnienia przed nimi. Taki wniosek potwierdza również fragment z listu do Hebrajczyków 1:6 gdzie napisano, że tego pierworodnego syna Jahwe wprowadził później na świat.

I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat …” (BW)

Niektórzy interpretują te słowa tak, że Pan Jezus był pierworodny zanim jeszcze pojawił się na Ziemi. W księdze Apokalipsy 3:14 o Panu Jezusie czytamy w 3 przekładach zwrot (BW, BT, BP) –  “Początek stworzenia Bożego

Osoby wierzące w preegzystencję podają również fragment z  Księgi Przypowieści  8:22-25 (BWP), gdzie czytamy  o Bożej  mądrości identyfikowanej z Jezusem.

Pan mnie stworzył na początku dróg swoich, przed wiekami, nim jeszcze cokolwiek uczynił.   Na samym początku zostałam stworzona, na początku, zanim ziemia powstała.  Jeszcze nie było oceanów, kiedy się rodziłam, ani źródeł bogatych w wodę .Nim wyłoniły się szczyty górskie i nim wzgórza powstały – już byłam.

Spersonifikowanej mądrości pisarz przypisał cechy osobowe i wielu biblistów widzi w tym opisie Pana Jezusa w przedludzkim bycie.

W wersecie Przysłów 8:30 (BT) czytamy:

“Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim,”

W przypisie Biblii Jerozolimskiej, (2006, Wyd. I. Pallottinum) czytamy na ten temat: “mistrzynią, BJ: “jak kierownik robót“. Słowo rzadkie w hebr. Sens “rzemieślnik“, “artysta” (stąd “mistrz murarski”) …. Mądrość jest współpracowniczką Stwórcy

1 do Koryntian 8:6

Te określenia zdaniem niektórych pasują do Jezusa, o którym czytamy w 1 liście do Koryntian 8:6 (BT):

„dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”

Przyznamy, że w tym kontekście pasują do Jezusa takie zwroty jak: mistrz, mistrzowski wykonawca, kierownik robót, rzemieślnik, współpracownik Stwórcy.

W przekładzie Biblii Lubelskiej fragment z  Przysłów 8:30 przetłumaczono trochę inaczej: Trwałam wiernie u Jego boku, byłam Jego rozkoszą każdego dnia, cały czas radując się przy Nim

Zwroty “Trwałam wiernie u Jego boku” czy “radując się przy Nim“, zwracają uwagę na kogoś współpracującego z Bogiem.  Trudno zaprzeczyć, że zwrot “stać u Jego boku” odnosi się do współpracownika Boga. W komentarzu (KUL, 2008, str. 99) wyjaśniono:

 “Znaczenie hebrajskiego określenia ‘eh-jeh ‘eseló ‘amon (trwałam u Jego boku wiernie) nie jest jasne; trudność sprawia zwłaszcza sens wyrazu “amon”, który w przekładach jest tłumaczony w różny sposób. Niektórzy, nawiązując do LXX (ἁρμόζουσα), wyprowadzają ‘amon z akadyjskiego ummanu (zob. Pnp 7,2: omman, τεχνίτης, artifex) i oddają to słowo przez mistrzyni. Inni ‘amon utożsamiają z ‘amun (imiesłów bierny od ‘-m-n), tłumacząc ten wyraz przez dziecko, wychowanka, powiernica. Przyjęte w tym przekładzie tłumaczenie: trwałam u jego boku wiernie, zakłada, że ‘amon jest bezokolicznikiem (o znaczeniu przysłówka) źródłosłowu ‘-m-n, który wyraża ideę trwałości, stałości, wierności.”

Jak by zatem ten fragment nie tłumaczyć, zwraca on uwagę na kogoś kto współpracował z Bogiem przy stwarzaniu. Więcej informacji w artykule “Jezus a Mądrość z Przypowieści 8:22-30“. Znajdziesz tam również odpowiedź na pytanie dlaczego “Mądrość” z księgi  Przysłów można utożsamić z Jezusem.

Inne wersety

Podobnie w Przypowieści 30:4, (BW)  dostrzegamy wypowiedź o jednorodzonym Synu Bożym, który objawił się jako Jezus Chrystus.

„Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? …  Jakie jest jego imię? I jakie jest imię jego syna? Czy wiesz?”.

O swoim przedludzkim bycie zdaje się mówić Pan Jezus w Jana 17:5 (BT):

„A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

Jak Jezus mógł mieć chwałę ZANIM pojawił się na ziemi jako człowiek. Czy nie wskazuje ten teks, że Pan Jezus istniał ZANIM jeszcze powstał świat materialny?

Nie daleko dalej Jezus mówi  Jana 17:24 (B. Pozn.):

“Ojcze, pragnę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną zawsze tam, gdzie Ja jestem; aby mogli oglądać moją chwałę, którą Ty Mnie otaczasz, gdyż umiłowałeś Mnie, nim jeszcze świat zaczął istnieć.

Osoby wierzące w preegzystencję powołują się na list do  Hebrajczyków 10:5 (BW). Czytamy tam o Jezusie, że Bóg posyłając Go na ziemie “przysposobił Go w ciało“:

“Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, Aleś ciało dla mnie przysposobił

W Biblii Tysiąclecia czytamy w tym miejscu “… aleś Mi utworzył ciało“. Jezus przychodząc na świat został “wyposażony” w ciało, żeby stać się człowiekiem!

Uczyniony  mniejszym od aniołów

W tym samym liście nieco wcześniej o Jezusie powiedziano w Hebrajczyków 2:9,10 (BW)

“Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia”

Jak rozumieć zwrot “który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów“? Czyż nie wynika z niego, że Jezus dopiero dostając ciało cielesne (w niebie istniał w ciele duchowym) stał się “na krótko” (będąc w ciele ludzkim) mniejszym od aniołów?

Objawienie Pana Jezusa w ciele potwierdza  1 Tymoteusza 3:16  (BW):

“Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, Został usprawiedliwiony w duchu, Ukazał się aniołom, Był zwiastowany między poganami, Uwierzono w niego na świecie, Wzięty został w górę do chwały.”

Jak również list do Rzymian 8:3 (B. Poznańska)

“Co bowiem było niemożliwe dla Prawa – pozbawionego mocy przez nasze ciało – było możliwe dla Boga. On to, dla zniszczenia grzechu, wysłał swego Syna, który przyjął ciało podobne do naszego, podlegającego grzechowi, i w tym ciele dokonał sądu nad grzechem. “

Skąd wysłał? A jak mógłby przyjąć ziemskie ciało, gdyby  Go w ogóle nie było?

Filipian 2:6-8

To, że Pan Jezus posiadał przed byciem człowiekiem postać duchową wynika z Filipian 2:6-8

“Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. “Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,” (BW)

“On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka” (BT)

Rodzi się pytanie. Kiedy Jezus był w postaci Bożej? Kiedy przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom? Fragment ten dla wielu wskazuje na Jezusa, który zrezygnował z życia w niebie, żeby mógł narodzić się jako człowiek na ziemi. Było to niezbędne do złożenia ofiary ze swojego życia.

Warto zwrócić uwagę, że Jezus nie był Bogiem, ale istniał w postaci bożej, jako duchowy jego pierworodny syn. Nigdy nie chciał być RÓWNY Bogu. Fragment ten szerzej omówiliśmy w artykule “Jezus nie jest równy Ojcu“.

W 2 liście do  Koryntian 8:9 czytamy

“Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.”

Kiedy Jezus był bogaty? Jak widzimy poza Filipian 2:6-8 oraz Hebrajczyków 2:9,10 również 2  Koryntian 8:9 mówi, że przed przyjściem na ziemię Jezus miał wyższą pozycję niż człowiek.

Zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty

W jak sposób Jezus miał się w postaci cielesnej pojawić na ziemi? W Łukasza 1:35 czytamy:

” I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym

Jak widzimy Bóg przeniósł życie Pana Jezusa do łona Marii, żeby mógł urodzić się jako człowiek. W liście do Galatów 4:4 powiedziano:

“Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”

Bóg ZESŁAŁ Jezusa czyli przeniósł jego życie na Ziemię poprzez narodziny z niewiasty. Gdyby Jezus pochodził z Ziemi czy nie odpowiedniejszy byłby zwrot “Bóg wybrał jednego z ludzi”?

Zesłać a wybrać robi tutaj dużą różnicę. Od początku Bóg przygotowuje pojawienie się Jezusa, a więc nie jest on jednym z wielu ludzi. To jest ten na którego od stuleci czekano. Warto zauważyć, że inne wybierane przez Boga osoby, musiały wcześniej udowadniać swą wierność i posłuszeństwo Bogu.

W przypadku Jezusa zostaje on wybrany ZANIM urodził się jako człowiek. Dlaczego? Uważamy, że dlatego gdyż już swą wierność ten Syn Boży udowodnić musiał dużo wcześniej, zanim pojawiła się na Ziemi jako człowiek.

Oczywiście trzeba tutaj dostrzec problem co stało się z Jezusem tym z nieba. Czy został unicestwiony? Co zostało przeniesione do łona Marii? cechy osobowości ?

Jak widzimy z drugiej strony również pojawiają się trudne pytania co staramy się również zauważyć.

Narodziny z Ducha Świetego

Kolejna kwestia związana z narodzeniem, to: Czy Jezus dziedziczył cechy po Józefie czy po Bogu?

Zakładając, że jest synem nie tylko Marii, ale Józefa jak twierdzą niektórzy unitarianie, przeczy to biblijnemu doniesieniu, o narodzeniu z Ducha Świętego.

Jeżeli Józef byłby fizycznym Ojcem Jezusa, to jak wytłumaczyć fragment mówiący, że do czasu narodzin Jezusa Józef nie współżył z Marią?

Wracając to tematu, wiele wersetów mówi  o wysłaniu Jezusa z misja na ziemię. W 1 Jana 4:14 czytamy  (BW):

“A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.”

Zwroty “zesłał” czy “posłał” mogą świadczyć o tym, że Jezus zanim pojawił się na ziemi przebywał wcześniej w niebie. Jezus z resztą sam wyraźnie potwierdził skąd pochodzi słowami z Jana 3:13 (BT).

“I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego”

Jak rozumieć zwrot “zstąpił z nieba“?

Czyż nie to, że Pan Jezus zanim pojawił się na ziemi w tym niebie był? Nie daleko dalej czytamy u Jana 3:31:

„Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi”.

Mamy tu znów wyraźną wypowiedź Jana Chrzciciela, że Jezus “przyszedł z nieba.

Podobne bezpośrednie wypowiedzi Jezusa, wyraźnie wskazują na Jego preegzystencję. Zwróćmy uwagę na szereg takich wersetów z ewangelii Jana: (Cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej).

  •  6:38 „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał”
  • 6:51 „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; …”
  •  6:62 „Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?”
  •  8:23 „I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata
  •  8:38 „Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego”
  •  16:28 „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”

Jezus SAM mówi o swoim zstąpieniu z nieba, z czego możemy wyciągnąć wniosek, że zanim pojawił się na ziemi istniał wcześniej w niebie.

A co mówią proroctwa?

Wcześniej omówiliśmy fragment z Księga Przypowieści  8:22-25 wskazujący na Jezusa (mądrość Boża) w przedludzkim bycie, ale nie jest to jedyny fragment.

W Micheasza 5:1 (BT) czytamy ważne dla chrześcijan proroctwo:

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności

Występujące w tym fragmencie wyrażenie hebrajskie “olam” oznacza: „czas odwieczny, wieczność.

Czy zatem z księgi Micheasza 5:1 nie można wywnioskować, że głosi przyjścia Mesjasza, który istniał zanim pojawił się na ziemi?

Psalm 110

A czego dowiadujemy się z Psalmu 110 wersetów 1,3 (BWP)

“Powiedział Pan do mojego Pana: Usiądź po mojej prawej stronie, a ja Twoich wrogów położę jako podnóżek dla stóp Twoich. Twoje jest panowanie za dni mocy Twojej, gdy przyodziejesz się w święte, kosztowne szaty Twoje. Zrodziłem Cię przed najwcześniejszą jutrzenką, (na świat cię wydałem) jako pierwszą rosę.”

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że ten Psalm jest proroctwem dotyczącym Mesjasza. Gdy jednak założymy, że chodzi o zrodzenie z Marii to tekst powinien raczej brzmieć “zostałeś zrodzony” a nie zrodziłem Cię i to przed najwcześniejszą jutrzenką.

W 1 Koryntian 10:1-4  (BW) Paweł zanotował inne słowa, które również budzą zastanowienie.

„A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus”.

Można oczywiście spierać się co oznacza ten tekst. Niektórzy są zdania, że Aniołem który szedł na przedzie wojsk izraelskich, o którym czytamy w Wyjścia 14:19 był nie kto inny jak Jezus w bycie przedludzkim. Zastanowienia wymagają tutaj słowa mówiące, o tym że ktoś towarzyszył Izraelitom podczas wędrówki – “pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła“.

Ważne wersety

Inne porównanie do czasów Mojżesza znajdujemy w  ewangelii Jana 6:33 czytamy (BT)

“Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”

O kim Jezus mówi? Kto zstąpił z nieba? Czyż nie mówi tu Jezus o samym sobie? Izraelici dostawali mannę z nieba co umożliwiało im życie, a Jezus tu mówi o sobie, że jest chlebem z nieba, dzięki któremu będziemy mogli żyć wiecznie.

Pochodzenie Jezusa z nieba może potwierdzać również Paweł w 1 liście do Koryntian 15:47 (BT)

“Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba.”

Adam był ziemski, ale przecież w pewnym sensie pochodził z nieba, gdyż został stworzony prze Boga. Jeżeli zatem czytamy w Koryntian przeciwstawienie Adama Jezusowi więc mioże ono oznaczać pochodzenie z nieba.

Księga Daniela i Apokalipsy

Ciekawe wnioski co do preegzystencji Jezusa pozwala wyciągnąć porównanie księgi Daniela 10: 5,6 (BW),  z księgą Objawienia 1:13-15,17 (BW). W Daniela czytamy:

“A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z UfasCiało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.”

Porównajmy opis tego męża z opisem Jezusa z Objawienia  12-15

“A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem
“Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty
“A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. “

Czy te dwa opisy nie mówią o tej samej osobie? Te 5 elementów pasujących do siebie w obu fragmentach podpowiadają nam, że tak, że chodzi o tą samą osobę. Kim zatem jest postać opisana w Objawieniu? Czy nie jest to Jezus? Jak inaczej – możemy wytłumaczyć fragment z Daniela?

Preegzystencja a wierzenia Żydów

Na koniec warto dodać, że preegzystencja Mesjasza nie była zupełnie obca wśród Żydów. Spora grupa Żydów z I wieku oczekiwała Mesjasza, który pochodziłby z nieba, i który istniał już wcześniej.
Przykładem może tu być koncepcja rabinistyczna dotycząca teorii Dwóch Mocy,  jak również  wierzenia apokaliptycznych i mistycznych Żydów, które znajdziemy  w licznych pismach judaizmu drugiej świątyni.

Warto zwrócić ponownie uwagę również na przekład aramejski księgi Rodzaju.We wprowadzeniu czytamy:

“Aramejskie wersje tekstu biblijnego mają podwójny charakter – są jednocześnie przekładem i wyjaśnieniem […]”

Zobaczmy jak przetłumaczono tekst Rodzaju 1:1,3 (TgN)

“Od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię.”

“I Słowo Pana powiedziało …”

Zatem twierdzenie, że zwrot Syn Człowieczy świadczy o tym, że Żydzi z I wieku oczekiwali wyłącznie Mesjasza ziemskiego, jest pod znakiem zapytania.

W “Jewish Sources in Early Christianity” Prof. David Flusser na str. 58, 59 czytamy:

“… niebiańska biografia [Mesjasza], jaką mamy w NT, składa się całkowicie z żydowskich motywów: Jezus, Mesjasz istniał przed założeniem świata; pojawił się na świecie… a nawet stworzył go; stał się ciałem – tutaj pojawia się nowość – a potem przyniósł odkupienie; on jest Mesjaszem – Bar Enasz (aram. Syn Człowieczy), ostatnim Adamem; i odkupuje za grzechy, tak jak ci, co odkupywali za grzechy Izraela [poprzez męczeństwo], po czym powraca do życia.”

Podsumowanie

Rzekomo chrześcijańska apologetyka bardzo często i bezpodstawnie twierdzi, że  antytrynitarze „pomniejszają  rolę Pana Jezusa i odbierają  Mu boskość i należny  szacunek”.

Takie twierdzenie również nie jest prawdą. Jako nietrynitarni chrystianie dostrzegamy obecnie w Panu Jezusie – drugą co do wielkości i mocy istotę we wszechświecie, któremu Bóg przekazał całą władzę. Uznajemy Jezusa za jednorodzonego Syna Bożego, który podjął się misji ratowania ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Który pojawił się na  ziemi jako Mesjasz, arcykapłan i prorok, głoszący naukę swego niebiańskiego Boga i Ojca.

Warto w tym miejscu dodać, że wiara czy niewiara w preegzystencje, w żaden sposób nie zmienia posłannictwa i roli Mesjasza, jaką odegrał na ziemi.

Ważne jest Kim jest Jezus dzisiaj dla nas i czy uznajemy Go za Mesjasza, ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, i Zbawiciela.

Czy i ty uznajesz Jezusa za Zbawiciela?

Wśród czytelników, są osoby które nie wierzą w przedludzki byt Jezusa.  Czekamy zatem na ciekawe polemiczne komentarze.

Subscribe
Powiadom o

169 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Smiertelny
16 stycznia 2024 09:18

 Chciałbym zwrócić uwagę na: „który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów” Gdy zobaczymy to zdanie w przekładzie interlinearnym dostępnym w internecie na biblia.oblubienica.eu nie ma „na krótko”: https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/19/chapter/2/verse/9/param/1/version/TR τον δε βραχυ τι παρ αγγελους ηλαττωμενον βλεπομεν ιησουν δια το παθημα του θανατου δοξη και τιμη εστεφανωμενον οπως χαριτι θεου υπερ παντος γευσηται θανατου Przekład dosłowny: 2:9 „widzimy raczej Tego, który został uczyniony nieco mniejszym od posłańców – Jezusa, ukoronowanego i chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci – żeby z… Czytaj więcej »

Art
23 października 2023 16:42

1 liście do Koryntian 8:6 (BT):

„dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”

Czy powyższe można przetłumaczyć : dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, DLA którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ” ?

Tomi
19 lipca 2023 12:03

Ciekawy artykuł. Podaliscie tutaj fragment w którym Bóg mówi iż: “Zrodziłem Cię przed najwcześniejszą jutrzenką, (na świat cię wydałem) jako pierwszą rosę.” Mocno mnie interesuje wasza opinia na temat pochodzenia królowej niebios, która została opisana w księdze Jeremiasza. Wiadomo że jest to upadły byt anielski żeńskiego pochodzenia, a z innych źródeł- kobieta Lucyfera z którą ( w naszym ziemskim rozumowaniu) spłodził szatan diabła, bafometa. Stąd czarna trójca ukazywana w pogańskich wierzeniach np w Egipcie- IHS czyli Izyda Horus Set i kościołach.… Czytaj więcej »

Zenas
12 kwietnia 2023 17:59

Dylematy z preegzystencją Jezusa będą jeszcze trwały, prostszym rozumowaniem jest rozumowanie odrzucające preegzystencję. Został stworzony przez Boga Wszechmogącego w łonie Marii i narodził się jako doskonały człowiek, jako drugi Adam nie obciążony dziedzictwem grzechu. Po chrzcie wodnym został namaszczony Duchem Świętym stając się mesjaszem, królem i synem Bożym, gdyż tylko królowie żydowscy byli tak tytułowani. W rozmowie z Piłatem Jezus potwierdza, że jest królem bo po to został zrodzony i po to przyszedł na świat, lecz jego królestwo nie jest… Czytaj więcej »

Marek, lat 55
10 lutego 2023 22:43

Wersety mówiące o zstąpieniu z nieba czy zstąpieniu z góry to oczywiście idiomy i nie można tych słów traktować dosłownie. To jest specyficzny język myśli hebrajskiej. Judejczycy często mówili, że coś przychodziło do nich z nieba, ale oczywiście nigdy tego nie traktowali w sposób dosłowny. Np. Jakuba 1: 17 czytamy, Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości. Mamy więc tu użyte słowa, z góry, i, zstępuje, od Boga. A więc Jakub i ci, do… Czytaj więcej »

Robert
7 lutego 2023 13:12

Wydaje mi się, że wyraźnym potwierdzeniem preegzystencji logosu,które “staje się ciałem” jest prolog J 1:1-18 W istocie mamy w nim nawiązanie do początku. Na pierwszych stronach natchnionego słowa “początkiem” jest akt stworzenia. W tym przypadku czytamy jednak o preegzystencji [logosu]. Tak naprawdę istniał on przed jakimkolwiek stworzeniem. W prologu czytamy, że: “wszystko przez nie s i ę s t a ł o”. W manuskryptach mamy aoryst comlexivus tzn. czynność przeszła, obejmująca wiele wydarzeń. O samy [logosie] czytamy jako tym, który… Czytaj więcej »

Zenas
5 listopada 2022 10:11

Nauczacie, że słowo „Trójca” nie występuje w Biblii. Słów „biblia” i „mistrzowski wykonawca” też nie ma w Pismach. Bóg stworzył wszystko Słowem czyli swoją mocą i nie potrzebował do tego „mistrzowskiego wykonawcy”, bo czymże ten wykonawca by tworzył – słowem i kto tym razem byłby nim. Jeżeli „mistrzowski wykonawca” został stworzony przed stworzeniem wszechrzeczy, to musiałby być na miejscu Boga, bo tylko On istnieje poza czasoprzestrzenią. Bóg JHWH stworzył wszystko na swoją cześć i chwałę, to jemu zawdzięczamy wszystko, a… Czytaj więcej »

Bogumił
27 sierpnia 2022 15:14

Odnosząc się do zadanego w tytule pytania “Czy Jezus istniał przed przyjściem na ziemię? – Jana 3:13” odpowiedzieć należy, że nic absolutnie w tym ustępie nie wskazuje na preegzystencję. Zarówno czasownik anabebeken (wstąpił) jak i katabas (zstąpił) wyrażają czynności dokonane przy czym perfectum katabas wyraża dodatkowo skutek wciąż trwający. Zatem podmiot, którym jest Syn Człowieka wstąpił i zstąpił, jeżeli ktoś chce traktować obie czynności miejscowo i dosłownie to w tamtym momencie były dokonane. Natomiast wpisuje się to w terminologię i… Czytaj więcej »

Benjamin
3 maja 2022 16:44

Czy Syn Człowieczy mógł zastąpić literalnie z Nieba zanim narodził się jako Syn Człowieczy? Pan Jezus ciałem pochodzi od Dawida, a Chlebem zstępującym z Nieba jest ciało Pana Jezusa. Może jednak chodzi tutaj nie o literalne zstąpienie z wcześniejszego miejsca przebywania czyli Nieba, ale podkreślenie pochodzenia (Nieba) skąd ma swoje źródło zrodzenia Syna Bożego, a Źródłem jest Duch Święty, który jest Mocą sprawczą Ojca.  “Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej… Czytaj więcej »

Benjamin
14 kwietnia 2022 12:36

Pan Jezus istniał przed stworzeniem świata, ale wyłącznie w sferze Bożego wiecznego zamysłu tak jak wszyscy ludzie i Aniołowie. [b]“Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. (5) Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;” Efezjan 1 (UBG)[/b] Zostaliśmy wybrani przed stworzeniem świata i przeznaczeni w ten sam sposób w który Chrystus jako Syn Boży został wybrany i przeznaczony do zbawienia ludzkości. [b]Oto mój… Czytaj więcej »

chryzolit
20 lutego 2022 22:14

Witam. Jak autor powyższego tematu przedstawił,posiadamy wiele biblijnych miejsc,które podkreślają istnienie Jezusa w niebie zanim przyszedł na ziemię i fakt ten świadczy o istocie,która miała wszystko u swojego Ojca,była ona lojalna wobec Stwórcy,Boga Wszechmogocęgo,która darzyła Go pełnym zaufaniem. Ale wszystko to poswięciła,aby stac się człowiekiem,po to aby ratować w sposób bezinteresowny ludzkość,pogrązoną w śmierci,cierpieniu,ciężkiej pracy,poprzez swą smierć i osobiste zniewagi,doswiadczone w życiu,które zostało zakonczone na krzyzu. [Czytaj.List do Hebrajczyków.Roz.1-cały.] Swiadectwo to pokazuje,działanie miłości Boga-Stwórcy,ale i Jego Syna,który dokonuje pojednania wszystkiego… Czytaj więcej »

Krystian R.
28 września 2021 07:40

Osobiście najbliżej mi w poglądach do Świadków Jehowy, więc byłbym “zadowolony” gdyby Jezus “okazał się” Archaniołem Michałem, ale czy tak jest w istocie? Tego nie wiem, ale sami Państwo widzą jak wiele jest poglądów nawet na temat pre egzystencji Mesjasza i każde wyznanie ma niepodważalne dowody co do swej racji… Chciałem natomiast Państwa zapytać o inną kwestię. Czy mogą mi Państwo polecić jakąś książkę lub opracowanie, które pokazywałoby pogląd judaizmu na osobę Mesjasza? W szczególności dlaczego przez Judaizm został zanegowany.… Czytaj więcej »

makinero
20 września 2021 21:47

[Jezus] nie istniał w Niebie, bo w Biblii nie ma nic o imieniu Jezusa, zanim nie nadano mu na Ziemi. Syn jednorodzony z pewnością nosił inne imię zanim nadano mu imię Jezus, które znaczy [Zbawienie]. Zanim nie było niczego…jeszcze nic się nie wydarzyło… nie mógł nosić tego imienia bo nikogo nie musiał w ten czas zbawiać! Nikt chyba nawet nie przypuszczał, że para ludzka zgrzeszy, bo inaczej znow pojawi się pytanie: Czy Bóg wiedział, że pierwsza para ludzka zgrzeszy? Syn… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
Beata
10 września 2021 20:39

Cyt :”Jak widać Pan Jezus był pierworodny zanim jeszcze pojawił się na Ziemi. W księdze Apokalipsy 3:14 o Panu Jezusie czytamy w 3 przekładach zwrot (BW, BT, BP) – “Początek stworzenia Bożego“ Rozumiem te slowa tak ,ze Jezus Chrystus jest poczatkiem tego nowego stworzenia ,ktore z Boga sie narodzilo przez zmartwychwstanie . “[Jest to Ewangelia] o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym – o… Czytaj więcej »

1antyk
28 czerwca 2021 04:40

Czyli zanim świat powstał Bóg był niemową i dopiero jak Bóg stwarzał świat stworzył Słowo.

Smiertelny
12 maja 2021 09:12

Dziękuję adminie, że odpowiedziałeś w ten sposób, że i ja mogę odpowiedzieć. Byłem zły pisząc poprzedni komentarz i bardzo potem tego żałowałem. Przepraszam za nieprzyjemne słowa. Postaram się odpisać jak najzwięźlej… Dlaczego ten temat został w ogóle poruszony? Otóż sądzę, że jest związany z tematem głównym; jeśli Eliasz przyszedł w ciele i żył wcześniej, to możemy na zasadzie analogii, lepiej zrozumieć preegzystencję Chrystusa. “I ponadto jeszcze, synu mój, pamiętaj: tworzeniu ksiąg wielu nie ma końca, a ciągłe rozważania powodują zmęczenie… Czytaj więcej »

Smiertelny
9 maja 2021 16:10

Drogi adminie, nie jesteś dla mnie zbyt miły i sprawiasz, że czuję się źle pisząc do Ciebie. Czy nie chcesz bym pisał? jeśli tak, to przestanę… Kiedy więc ja Cię pozdrawiam, Ty mnie nie pozdrawiasz, kiedy ja Cię przepraszam Ty mnie nie przepraszasz, lecz mówisz, że nie już nie tylko wyraźnie nadinterpretuję, ale i argumentacją swoją przypominam trynitarzy. Przykro mi czytać to, bo i ja mógłbym w takim tonie pisać, gdybym chciał sprawić Ci przykrość. Jeśli zatem (jak mówisz) nie… Czytaj więcej »

Smiertelny
7 maja 2021 20:25

CZY ELIASZ ZSTĄPIŁ Z NIEBA? Drogi Adminie, dziękuję za obszerniejsze odniesienie się do jednej z kwestii postawionych w moim komentarzu. Chciałbym byś wziął pod uwagę, że moja wypowiedź nie jest jakimś długo opracowywanym referatem czy wykładem – lecz tylko na szybko i trochę bezładnie sporządzonym komentarzem – i z racji tego nie jest oczywiście na pewno doskonała. Mając to na uwadze, proszę wybacz mi, jeśli któreś z użytych przeze mnie słów było, lub będzie, zbyt mocne (albo też trochę niedokładne… Czytaj więcej »

Bol p
5 maja 2021 12:31

Drogi “Smiertelny” bardzo dziękuję Ci za tak obszerny biblijny komentarz. Doceniam to, bo wymaga to sporo pracy i chęci podzielenia się swą wiedzą i wiarą z innymi. Dzięki temu wszyscy jesteśmy zmotywowani do przemyślenia swego postrzegania nauk biblijnych i mamy okazję spojrzeć na pewne sprawy niejako “pod trochę innym kątem”. Zgadzamy się z Twym spostrzeżeniem, że Pismo Święte (a nawet sam Pan Jezus np. Mateusza 19:4-6 ) zwrot “Stwórca” niejako “rezerwuje” dla Boga Ojca (JHVH). Przypominamy o tym dla przykładu… Czytaj więcej »

Smiertelny
3 maja 2021 17:18

To bardzo dobry artykuł zawierający wiele argumentów i cytatów z Pisma. Proszę jednak o chwilę uwagi i zastanowienia! Wydaje mi się bowiem, że połączono tutaj dwie różne rzeczy… Po pierwsze, Biblia jasno naucza, że Jezus istniał przed tym, nim przyszedł jako Zbawiciel zrodzony z Marii dziewicy. Jezus sam mówi: „Abraham, ojciec wasz, ochotnie żądał oglądać ten dzień mój i oglądał a radował się. Rzekli mu tedy Żydowie: Pięćdziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział? Ale im rzekł Jezus: Zaprawdę,… Czytaj więcej »

Jonasz
22 marca 2021 21:49

Zamęt siejecie! Pan Jezus był człowiekiem na ziemi, miał dwie ręce i dwie nogi jak każdy inny człowiek! Był jednak Bogiem w „srodku”. Czego tu nie rozumiecie, komplikujecie i nie wierzycie w proste słowa zawarte w Piśmie Świętym, kierowanym do „prostaczków”? Skupiacie się na różnych tłumaczeniach świętej księgi do której nie macie szacunku. Kto otrzymał klucze do kościoła? Święty Piotr! Dla tego jest tylko jeden prawdziwy Kościół Boga- Pana Jezusa, Pana Boga Jahwe i Ducha Świetego! Kościół katolicki! A wy… Czytaj więcej »

Danuta
4 marca 2021 20:50

Wobec powyższego,proszę wyjaśnić dlaczego na Marię mówi się Matka Boska, a nie matka Chrystusa lub Jezusa? Określenie Matka Boska jednoznacznie dowodzi, że najpierw jest matka potem dziecko – najpierw Maria potem Jezus, czyli Jezus pojawił się kiedy urodziła Go matka. W tym przypadku nie jest logiczne nazywanie Marii Matką Boską. Pozdrawiam Danuta

Marian
5 sierpnia 2020 00:03

Gal (cztery;cztery) przeczytaj i inne miejsce w ewangelii gdzie Pan Jezus sam wyznal -jestem Synem Bozym
a to juz znacznie wiecej niz co do tej pory zapamietales bo wyczytales jak o Nim pisze !

Ps. staruszek laptop cztery i szesc juz nie wystukuje 😉 na dodatek nie moge polskich znakow wyklikac-chinszczyzna

Krzysztof
18 lipca 2020 09:21

Kochani. Zeby wrocic do korzeni chrzescijanstwa trzeba wrocic do ziemi z ktorej wyroslo-„ Izajasza 11:1-5 – „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej…..”,,Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by… Czytaj więcej »

stary testament ukazuje obraz Trójcy Świętej...
25 grudnia 2019 09:08

Do Abrahama przyszedł Bóg w obrazie Trzech Osób.A więc i w obrazie Syna Bożego /pod dębami Mamre/

Benjamin
2 października 2019 13:14

Zastanawiał sie ktoś dlaczego Jezus Chrystus oddaje władzę Bogu po skończonym dziele ? “Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.” 1 Koryntian 15:24 Ta władza została mu dana po narodzeniu się na Ziemi razem z tytułami Bóg Mocny i Ojciec Odwieczny. ” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu,… Czytaj więcej »

Andrzej
7 stycznia 2018 01:15

“(18) Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: Jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? (19) Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. (20) Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? (21) Ale On mówił o świątyni ciała swego. (22) Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu,… Czytaj więcej »

Michael
14 czerwca 2017 08:29

Wiemy z Ew. Jana 1 że Jezus to “LOGOS” czyli “SŁOWO-MYŚL” Ojca, które stało się ciałem. Bóg stworzył wszystko co może być przez ludzi i anioły zobaczone i poznane LOGOSEM i w LOGOSIE czyli swoją Myślą-Rozumem i w swojej Myśli. LOGOS to odbicie niewidzialnego Ojca w stworzeniu, aniołowie mogą oglądać Ojca tylko przez LOGOSA bo i sami są w nim stworzeni tak jak reszta możliwego do poznania stworzenia. Możemy zobaczyć i poznać o Bogu tylko to co sam On objawi… Czytaj więcej »

wieslaw z niderlandow
12 kwietnia 2017 15:24

to,ze Pan Jezus preegzystowal,jest spuscizna filozofi neoplatonskiej pierwszych ojcow swietych 2-4 wieku.Wkulturze zydowskiej znany jest monotoizm,i kazdy zyd oczekiwal Mesjasza-czlowieka, ktory byl w planach bozych odrodzic Izrael.To grecki sposob myslenia ,ze synowie bogow stali sie ludzmi i przyszli na ziemie,hellenistyczny sposob myslenia przesiakl wczesnych ojcow swietych,czego jako rezultaty widzimy w wielu denominacjach.Pan Jezus jest Synem Boga YHWH a nie Bogiem-Synem.Dopiero po wniebowstapieniu zasiadl po prawicy YHWH,a gdzie siedzial przed swoim narodzeniem, skoro byl wiecznym Bogiem-Synem?Przestanmy myslec po grecku a wrocic… Czytaj więcej »

Stanisaw Szołtysek
5 stycznia 2017 00:32

Preegzystencja Jezusa? Protoewangelia mówi, że jeden z potomków Ewy nazwany „nasieniem niewiasty” zmiażdży głowę Szatanowi (Rdz 3,15). Obietnicę tę Bóg powtórzył Abrahamowi (Gal 3,16), oraz Jakubowi (Iz 65,9), a także Dawidowi: Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem ……“ (2Sam… Czytaj więcej »

dwuznik Barbara
22 października 2016 09:35

Czesto uzywany jest tez argument,ze wlasnie Adam tez byl synem bozym i ze byl pierwszy,rowniez ten,ze Bog nazywa swoimi synami aniolow, czy narod izraelski. Tak oczywiscie jest,Bog nazywa synami aniolow,narod izraelski,Adama. Bog takze nazywa Jezusa synem. Niektorzy nie rozumiejac twierdza,ze przeciez jest powiedziane,ze do zadnego z aniolow Bog nie powierdzial,ze jest jego synem.Hbrajczykow/ Bog powiedzial o aniolach ze sa synami ,o narodzie Izraela itp,ale nigdy do nikogo Bog nie powiedzial to co powiedzial do jedynego jednorozonego syna. A powiedzial w… Czytaj więcej »

dwuznik Barbara
21 października 2016 14:26

Problem polega na tym,ze wszyscy patrzą za siebie. Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia,ale nowego stworzenia, nie starego stworzenia. Bóg wszystko stworzył najpierw w Adamie/stare stworzenie/,ale było ono takze dla Chrystusa,czyli z jego powodu,bo gdyby nie był przewidziany Chrystus już przed stworzeniem świata /list piotra/,cale pierwsze stworzenie zginelo by bezpowrotnie w Adamie, który zaprzedal wszystko smierci wiecznej. Ale Bóg widząc przyszłość, znając każde wydarzenie, przewidział drugiego Adama,czyli Chrystusa,i w Nim stworzył wszystko na nowo. Dlatego biblia mówi, kto jest w Chrystusie… Czytaj więcej »

Michał
9 września 2016 19:50

Skoro wszystko jest stworzone przez Chrystusa i w Chrystusie to znaczy, że również obraz samego Boga w Niebie. Czy więc werset Jana 1:1 odnosi się do stworzonego Syna Bożego (Logos), który stwarza na polecenie Stwórcy de facto nawet obraz samego Ojca ? Czy to ma sens ? Czy raczej ten werset odnosi się do samego Boga, który wszystko stwarza przez swoje Słowo(Logos) i w Słowie(Logosie) czyli swojej myśli. Potem za sprawą Ducha Ojca następuje poczęcie Syna Człowieczego – Jezusa Chrystusa… Czytaj więcej »

Rafał Kudrański
5 listopada 2015 22:09

Witam,
oczywiście, że nasz Zbawiciel żył zanim świat powstał. I to już w LUDZKIEJ POSTACI – stąd JEDEN Bóg użył przy stwarzaniu człowieka LICZBY MNOGIEJ- mówiąc: “uczyńmy człowieka na NASZ obraz”. Oczywiście Chrystus był już W CIELE LUDZKIM i stąd zostaliśmy stworzeni na Boży obraz.
Jest masa wersetów na to potwierdzających i niezbite dowody w Starym Testamencie, które są skrzętnie ukrywane.
Dokładnie wszystko przedstawiłem w swoim artykule:

Pan Jezus odwiedzał świat JAKO CZŁOWIEK jeszcze przed narodzinami 2015 lat temu!

Pozdrawiam!

Bogumił Wiśniewski
4 października 2015 10:15

Witam, Otóż jest wręcz przeciwnie interpretacja prologu Jana jaką postulujecie jest jak najbardziej jest zakorzeniona w platonizmie. Stwórca posługuje się pośrednikiem demiurgiem zwanym Logosem przy akcie kreacji stąd np. Justyn Męczennik uwiedziony podobieństwem terminologiczno – frazeologicznym z dialogami Platona był przekonany, że Timaios [Platona] opisuje dokładnie to samo wydarzenie, które porusza redakcja Jana. Komentarz Jonasza Schlichtinga bazuje wyłącznie na tradycji apostolskiej, autor dokonuje egzegezy w obrębie ewangelii synoptycznych i tekstów przypisywanych apostołowi Janowi. Apostoł spisując ewangelię korzystał z bogactwa form… Czytaj więcej »

Bogumił Wiśniewski
30 września 2015 10:51

Przeczytałem ten artykuł dosyć uważnie i trudno nie oprzeć się wrażeniu, że cała argumentacja ma charakter cyrkularny – z punktu widzenia logiki formalnej ma niewielką wartość. Szczegółową egzegezę [z punktu widzenia teologii unitarnej] zamieszczonych tutaj ustępów rzekomo świadczących o preegzystencji zamieściłem jakiś czas temu na swojej domenie. Problem zasadniczy jaki mają osoby wierzące w istnienie Chrystusa pod względem aktu przed narodzinami w Betlejem jest to, iż we wszystkich tych cytowanych ustępach podmiotem jest człowiek Jezus Chrystus – natomiast te osoby… Czytaj więcej »

Bolp
5 maja 2015 17:15

Szanując Unitarian, chcę powiedzieć jednak dlaczego mam inne zdanie niż oni co do tematu “preegzystencja Pana Jezusa”. Zrobię to przytaczając dwa wersety i pewien logiczny ciąg myślowy. 1. Gdyby nie było preegzystencji Pana Jezusa a byłby On jedynie wielkim prorokiem spełniającym zamierzenie Boga Ojca – tyczyły by Go słowa Psalmu 49:8-9. Czy jest to jasne i się z tym zgadzacie? Nie mógłby stać się zbawczym okupem dla ludzkości. 2. Ponieważ jednak Pan Jezus istniał przed swymi ziemskimi narodzinami jako jednorodzony… Czytaj więcej »

wieslaw
4 maja 2015 19:55

http://focusonthekingdom.org/articles/preexist.htm Witam, Podaje ciekawy artykul obalajacy doktryne o preegzystencji Jezusa naszegoPana.Podana przez Was bracia logika pachnie na wplywy kultury greckiej na trend hebrajski sposobu myslenia pisarzy biblijnych ktorzy notabene byli zydami.Wiele podanych wersetow ponownie poddalbym rzetelnej analizie wolnej od tlumaczen trynitarnych.Duzy wplyw na interpretacje tych tekstow maja tzw.wplywy ojcow swietych 1-4 wieku n.e wychowanych i wyuczonych w tradycjach hellenistycznych obcych  mysleniu pisarzy zydowskich.Preegzystencja Pana jest takim samym absurdem jak dogmat trojcy, to pachnie na reinkarnacje bogow greckich na ziemi.Chrystus musial… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły