Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy w skład Dobrej Nowiny wchodzi nauczanie o Trójcy Świętej

W ewangelii Marka 13:10 (BW) możemy przeczytać, że: „… musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.”
W tłumaczeniu na język polski słowo „ewangelia” (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion) oznacza „dobrą nowinę”.

Czym była głoszona „dobra nowina”?

Czy głoszenie ewangelii miało związek z nauczaniem o Trójcy Świętej?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy zajrzeć do źródła, czyli Pisma Świętego zgodnie z zasadą z  2Tymoteusza 3:16 (BW) wierząc, że Bóg dał nam Pismo Święte „do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości”,  „Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” jak czytamy w wersecie 17.

 

Zadajmy zatem kluczowe pytanie czy w skład głoszonej w I wieku dobrej nowiny wchodziło nauczanie o Bogu w trzech osobach?

Jeżeli uważasz że tak, to wskaż gdzie w nauczaniu ewangelicznym Pana Jezusa czy apostołów możemy odnaleźć choćby cień nauki z atanazjańskiego wyznania wiary?

W którym miejscu możemy dowiedzieć się o Bogu w trzech osobach?

 

Nie chodzi przy tym o spekulacje i domysły oparte o wersety biblijne w rodzaju „Ja i Ojciec jedno jesteśmy„, co o bezpośrednie wyjaśnienie osobom nawracanym na chrześcijaństwo istoty trójosobowego Boga.

Czy nie zastanawia cię to, że  o Bogu w trzech osobach nie wspomina Pan Jezus, że apostołowie nie podjęli próby wyjaśnienia istoty Boga w I wieku, że listy apostolskie nie mówią nic na temat trzech osób w jednym Bogu? Wreszcie, że trzeba było czekać aż do III wieku, żeby taką naukę wprowadzić.

Ale  jeżeli takiej nauki w Piśmie Świętym nie ma, to nauczanie o Bogu w Trójcy wyraźnie przekracza i wypacza to co zalecił głosić Pan Jezus, oraz niszczy rzeczywisty przekaz tam zawarty o Jezusie Mesjaszu, naszym pośredniku pomiędzy Bogiem i ludźmi.

 

Z Biblii wynika, że dobra nowina dzięki prostemu przesłaniu szybko trafiała do serc i umysłów szczerych i prostych ludzi. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdujemy nauczania nowo nawróconych o rzekomej Trójcy.

Gdyby warunkiem przystąpienia do kościoła pierwszych wieków było uwierzenie w Trójcę Świętą zapewne  wielokrotnie byśmy o tym mogli przeczytać w Słowie Bożym. Byłaby to bowiem całkowicie nowa koncepcja Boga, nie znana narodowi wybranemu! W Biblii wielokrotnie jednak czytamy wręcz coś przeciwnego niż głoszą trynitarze, a co wyraził jasno nasz nauczyciel Pan Jezus w  Marka 12:29 (BT):

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Jezus oczywiście cytuje tu słowa ze Starego Testamentu i potwierdza to w co od Abrahama wierzyli Żydzi a mianowicie, że Pan Bóg to jednoosobowy Bóg Jahwe!

Obecnie we wszystkich kościołach trynitarnych warunkiem przyłączenia się do społeczności chrześcijańskiej jest wiara w Trójcę. W podręczniku Teologii Dogmatycznej Wilhelma Breuninga z 1999 roku czytamy:

Strona207 - Książka posiada Imprimatur Kurii w Krakowie

Strona207 – Książka posiada Imprimatur Kurii w Krakowie

 

A jak rzeczywiście było w pierwszym wieku naszej ery?

Czy nowo nawróceni byli nauczani, że warunkiem zostania chrześcijaninem jest wiara w trójosobowego Boga.

Zobaczmy kilka fragmentów o tym mówiących. Pierwszy pochodzi z Dziejów Apostolskich 8:37,38 (BT)

„Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem BożymI kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go.”

Rodzi się pytanie, dlaczego ten urzędnik królowej etiopskiej nie musiał uwierzyć w Trójcę, ale w to, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Dlaczego nie musiał uwierzyć również w to, że Duch Święty jest trzecią osobą Boga?

W innym fragmencie w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr w dniu pięćdziesiątnicy w wersetach od 14 do 36 przedstawia dobrą nowinę o Jezusie.  W wersecie 22 Piotr mówi, że Bóg poprzez cuda i znaki potwierdził posłannictwo Jezusa. W 32 przypomina, że Jezus przez Boga został wskrzeszony a w 36, że ” … tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem„.

A gdzie informacja o Bogu w trzech osobach, o tym że w skład Trójcy wchodzi także Duch Święty. Osoby słuchające Piotra nie znały nauki o Bogu w Trójcy, a Piotr takiej nauki im nie głosił. Czy zatem najpierw zostawali chrześcijanami a dopiero później po chrzcie nauczano ich o Bogu w trzech osobach?

Na koniec ludzie słuchający Piotra zapytali „Cóż mamy czynić, bracia? „. Czy Piotr powiedział im „Wierzcie w Trójcę a będziecie zbawieni”? Nie! Piotr jak czytamy w wersecie 38 powiedział:

Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

Jak widzimy Piotr nie wspomina nawet o takiej nauce. Chrztu dostępują ci, którzy uwierzyli, że Pan Jezus został posłany przez Boga, że złożył ofiarę za nasze grzechy, że został zmartwychwzbudzony przez Boga, i uczyniony Mesjaszem i naszym Panem. Ci którzy uwierzyli otrzymywali w darze Ducha Świętego! Nie otrzymywali trzeciej osoby ale moc, która umożliwiała im mówienie językami, prorokowanie oraz czynienie cudów!

 

Podobnie było z Korneliuszem, pierwszym poganinem, który został naśladowcą Jezusa. Czy Piotr głosił mu Boga w trzech osobach? Czy wspomniał chociażby o Trójcy? Nie Piotr głosił dobra nowinę o Jezusie którego Bóg wybrał na Mesjasza, który został zabity i wskrzeszony 3 dnia. Jak czytamy w wersecie  10:42,43 (BT):

„On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. „

To po tych słowach zostaje na domowników wylany Duch Święty. Jak widzimy ani słowa o Trójcy. Dla Boga wystarczyło to, że uznali oni Jego Syna a nie Boga w trzech osobach!

A co powiemy o strażniku z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich? W wersecie 30 zapytał on Pawła i Sylasa:  „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony ? ”

Co odpowiedział Paweł? Uwierz w Trójcę, Boga w trzech osobach? Nie! W wersecie 31 czytamy (BW):

A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.

Jak widzimy i w tym przypadku do uzyskania zbawienia nie potrzeba było zostać wyznawcą Trójcy ale uwierzyć w Pana Jezusa.

Takie zrozumienie jest zgodne z tym czego nauczał sam Pan Jezus. W ewangelii Jana 17:3 (BT):

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

A co z Duchem Świętym? rzekomą trzecią osobą Boga? W 1 Tymoteusza 2:5 (BW) Paweł napisał:

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,

Dlaczego przy takiej nadarzającej się okazji Paweł nie precyzuje wiary w Trójcę? Dlaczego Paweł wspomina tylko 2 osoby i pomija rzekomą osobę Ducha Świętego. Dlaczego Pana Jezusa Paweł przedstawia jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi a nie jako drugą osobę Boga.

Nie znajdując potwierdzenia  głoszonej nauki o Trójcy, kościół decyduje się  wprowadzić ją do Słowa Bożego dopiskiem z 1 Jana 5:7 (omawiamy ten werset w artykule „Ci trzej są jednym„). Oszustwo zostaje wykryte więc nie pozostaje nic innego jak doszukiwać się w Biblii w różnych fragmentach nauki, której ona nie zawiera, zapominając o słowach z 1 Koryntian 4:6, że „nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane”. ( zobacz również wpis „Zasady biblijne a nauczanie o Trójcy„)

 

Podkreślmy to jeszcze raz: „dobra nowina” nie obejmowała nauczania o Trójcy Świętej. Gdyby tak było, nie trzeba by było w II i IV wieku takiej nauki (o Bogu w trzech osobach) wprowadzać i ją uchwalać na soborach. Wystarczyłoby wskazać odpowiednie fragmenty w Piśmie Świętym taka naukę głoszące. Niestety takich fragmentów nie było więc powstały opasłe tomy próbujące wyjaśnić rzecz niewyjaśnioną a mianowicie jak czytamy w definicji Trójcy:

Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg.”

Z jednym możemy się zgodzić z kościołami trynitarnymi . Jest to nauka nie do pojęcia ludzkim umysłem – Jest trzech Bogów …. ale nie ma trzech Bogów!

Na zakończenie  fragment z książki „Początki doktryny chrześcijańskiej John N.D. Kelly z 1988 roku, który znajdziemy na stronie 71 w rozdziale „Teologia przednicejska” :

 

Początki doktryny chrześcijańskiej John N.D. Kelly

Początki doktryny chrześcijańskiej John N.D. Kelly

Przekaz jasny i zrozumiały aż do III wieku naszej ery. Czysty monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, Stwórcę i Ojca nas wszystkich. Na uwagę zasługuje ostatnie zdanie „Te pojęcia pochodzą niemal bez wyjątku z Biblii i późniejszego judaizmu, rzadko ze współczesnej filozofii.

Na zakończenie przestroga z Kolosan 2:4,8

Mówię zaś o tym dlatego, żeby was nikt nie omamił dowodami pozornie tylko przekonującymi (BWP)

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie ” (BW)

 

Tak więc, w III wieku dokonano „pozornie przekonującymi dowodami” i „filozofią” zamachu na wielokrotnie objawianą prawdę, a mianowicie to, że Bóg jest jednoosobowy.

Zmieniono w ten sposób głoszoną w I wieku  dobrą nowinę o Chrystusie? Jak myślisz – Kto za tym wszystkim stoi?

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty