Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Dobra Nowina a Trójca Święta – Marka 13:10

Czy w skład Dobrej Nowiny wchodzi nauczanie o Trójcy Świętej

W Ewangelii Marka 13:10 (BW) możemy przeczytać, że:

“… musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.”

W tłumaczeniu na język polski, słowo „ewangelia” (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion) oznacza „dobrą nowinę”.

Czym była “Dobra Nowina”?

Czy głoszenie ewangelii miało w pierwszym wieku związek z nauczaniem o Trójcy Świętej?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy zajrzeć do źródła, czyli Pisma Świętego. Będzie to zgodne z zasadą z  2 listu do Tymoteusza 3:16,17 (BW) gdzie czytamy że Pismo Święte służy:

do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości”,  “Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany

Zadajmy zatem kluczowe pytanie. Czy w skład głoszonej w I wieku dobrej nowiny wchodziło nauczanie o Bogu w trzech osobach?

Jeżeli uważasz że tak, to

wskaż
0
Tu można wstawić swój komentarzx
gdzie w nauczaniu ewangelicznym Pana Jezusa czy apostołów możemy odnaleźć choćby cień nauki z atanazjańskiego wyznania wiary?

W którym miejscu możemy dowiedzieć się o Bogu w trzech osobach?

Dobra Nowina a Trójca

Nie chodzi przy tym o spekulacje i domysły w rodzaju “Ja i Ojciec jedno jesteśmy“. Chodzi o przykłady głoszenia osobom nawracanym na chrześcijaństwo nauki o Trójcy.

Czy nie zastanawia cię to, że o Bogu w trzech osobach nie wspomina Pan Jezus. Apostołowie również nie podjęli próby wyjaśnienia takiej istoty Boga w I wieku. Jeżeli zajrzymy do listów to okaże się, że listy apostolskie również nie mówią nic na temat trzech osób w jednym Bogu.

Ale  jeżeli takiej nauki w Piśmie Świętym nie ma, to nauczanie o Bogu w Trójcy wyraźnie przekracza to co zalecił głosić Pan Jezus. Poza tym niszczy rzeczywisty przekaz tam zawarty o Jezusie Mesjaszu, jak również naszym pośredniku pomiędzy Bogiem i ludźmi.

Z Biblii wynika, że dobra nowina dzięki prostemu przesłaniu szybko trafiała do serc i umysłów szczerych i prostych ludzi. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdujemy nauczania nowo nawróconych o rzekomej Trójcy.

Gdyby warunkiem przystąpienia do kościoła pierwszych wieków było uwierzenie w Trójcę Świętą zapewne  wielokrotnie byśmy o tym mogli przeczytać w Słowie Bożym. Byłaby to bowiem całkowicie nowa koncepcja Boga, nie znana narodowi wybranemu!

W Biblii wielokrotnie jednak czytamy wręcz coś przeciwnego niż głoszą trynitarze, a co wyraził jasno nasz nauczyciel Pan Jezus w  Marka 12:29 (BT):

„Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Jezus oczywiście cytuje tu słowa ze Starego Testamentu i potwierdza to w co wierzyli Żydzi a mianowicie, że Pan Bóg to jeden Bóg JHWH!

Czy wiara w Trójcę jest podstawą wiary?

Wśród pierwszych chrześcijan nie, ale w kościołach trynitarnych tak.

Obecnie we wszystkich kościołach trynitarnych warunkiem przyłączenia się do społeczności chrześcijańskiej jest wiara w Trójcę. W podręczniku Teologii Dogmatycznej Wilhelma Breuninga z 1999 roku czytamy:

Strona207 - Książka posiada Imprimatur Kurii w Krakowie

Strona207 – Książka posiada Imprimatur Kurii w Krakowie

A jak rzeczywiście było w pierwszym wieku naszej ery?

Czy nowo nawróceni byli nauczani, że warunkiem zostania chrześcijaninem jest wiara w trójosobowego Boga?

Zobaczmy kilka fragmentów o tym mówiących. Pierwszy pochodzi z Dziejów Apostolskich 8:37,38 (BT)

“Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem BożymI kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go.”

Rodzi się pytanie, dlaczego ten urzędnik królowej etiopskiej nie musiał uwierzyć w Trójcę, ale w to, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Dlaczego nie musiał uwierzyć również w to, że Duch Święty jest trzecią osobą Boga?

W innym fragmencie w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr w dniu pięćdziesiątnicy w wersetach od 14 do 36 przedstawia dobrą nowinę o Jezusie.

Zobaczmy również werset 22 w którym Piotr głosi, że Bóg poprzez cuda i znaki potwierdził posłannictwo Jezusa. W 32 przypomina, że Jezus przez Boga został wskrzeszony, a w 36, że ” … tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem“.

A gdzie informacja o Bogu w trzech osobach, o tym że w skład Trójcy wchodzi także Duch Święty. Prawda jest taka, że osoby słuchające Piotra nie znały nauki o Bogu w Trójcy, a Piotr takiej nauki im nie głosił.

Czy zatem najpierw zostawali chrześcijanami a dopiero później po chrzcie nauczano ich o Bogu w trzech osobach?

Na koniec ludzie słuchający Piotra zapytali “Cóż mamy czynić, bracia? “. Czy Piotr powiedział im “Wierzcie w Trójcę a będziecie zbawieni”? Nie! Piotr jak czytamy w wersecie 38 powiedział:

“Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”

Co wynika z Dobrej Nowiny głoszonej przez Piotra?

Jak widzimy Piotr nie wspomina nawet o takiej nauce. Chrztu dostępują ci, którzy uwierzyli, że Pan Jezus został posłany przez Boga, że złożył ofiarę za nasze grzechy, że został zmartwychwzbudzony przez Boga, i uczyniony Mesjaszem i naszym Panem.

Ci którzy uwierzyli otrzymywali w darze Ducha Świętego! Nie otrzymywali trzeciej osoby ale moc, która umożliwiała im mówienie językami, prorokowanie oraz czynienie cudów!

Podobnie było z Korneliuszem, pierwszym poganinem, który został naśladowcą Jezusa. Czy Piotr głosił mu Boga w trzech osobach? Czy wspomniał chociażby o Trójcy? Nie.

Piotr głosił dobra nowinę o Jezusie którego Bóg wybrał na Mesjasza, który został zabity i wskrzeszony 3 dnia. Jak czytamy w wersecie  10:42,43 (BT):

“On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. “

To po tych słowach zostaje na domowników wylany Duch Święty.

Jak widzimy ani słowa o Trójcy. Dla Boga wystarczyło to, że uznali oni Jego Syna, a nie Boga w trzech osobach!

A co powiemy o strażniku z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich? W wersecie 30 zapytał on Pawła i Sylasa:  “Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony ? ”

Co odpowiedział Paweł? Uwierz w Trójcę, Boga w trzech osobach? Nie! W wersecie 31 czytamy (BW):

“A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.”

Jak widzimy i w tym przypadku do uzyskania zbawienia nie potrzeba było zostać wyznawcą Trójcy ale uwierzyć w Pana Jezusa.

Czego Biblia naucza o Bogu, Jego Synu i Duchu Świętym?

Takie zrozumienie Ewangelii jest zgodne z tym czego nauczał sam Pan Jezus. W Jana 17:3 (BT) czytamy:

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.„

A co z Duchem Świętym? rzekomą trzecią osobą Boga? Czy życie wieczne nie powinno zależeć od poznania również rzekomej trzeciej osoby Boga?

W 1 Tymoteusza 2:5 (BW) Paweł napisał:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus„

Dlaczego przy takiej nadarzającej się okazji Paweł nie precyzuje wiary w Trójcę? Dlaczego Paweł wspomina tylko 2 osoby i pomija rzekomą osobę Ducha Świętego. Pana Jezusa Paweł przedstawia jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi a nie jako drugą osobę Boga.

Nie znajdując potwierdzenia  głoszonej nauki o Trójcy, kościół decyduje się  wprowadzić ją do Słowa Bożego dopiskiem z 1 Jana 5:7 (omawiamy ten werset w artykule “Ci trzej są jednym“). Oszustwo zostaje wykryte więc nie pozostaje nic innego jak doszukiwać się w Biblii w różnych fragmentach nauki, której ona nie zawiera, zapominając o słowach z 1 Koryntian 4:6, że “nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane”. ( zobacz również wpis “Zasady biblijne a nauczanie o Trójcy)“.

Podsumowanie

Podkreślmy to jeszcze raz: “Dobra Nowina” nie obejmowała nauczania o Trójcy Świętej. Gdyby tak było, nie trzeba by było w II i IV wieku takiej nauki (o Bogu w trzech osobach) wprowadzać i ją uchwalać na soborach.

Wystarczyłoby wskazać odpowiednie fragmenty w Piśmie Świętym taka naukę głoszące. Niestety takich fragmentów nie było więc powstały opasłe tomy próbujące wyjaśnić rzecz niewyjaśnioną a mianowicie jak czytamy w definicji Trójcy:

Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg.”

Z jednym możemy się zgodzić z kościołami trynitarnymi. Jest to nauka nie do pojęcia ludzkim umysłem – Jest trzech Bogów …. ale jest tylko jeden Bóg!

Na zakończenie  fragment z książki “Początki doktryny chrześcijańskiej John N.D. Kelly z 1988 roku, który znajdziemy na stronie 71 w rozdziale “Teologia przednicejska” :

 

Początki doktryny chrześcijańskiej John N.D. Kelly

Początki doktryny chrześcijańskiej John N.D. Kelly

Przekaz jasny i zrozumiały aż do III wieku naszej ery praktykowany był czysty monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, Stwórcę i Ojca nas wszystkich.

Na zakończenie przestroga z Kolosan 2:4,8

“Mówię zaś o tym dlatego, żeby was nikt nie omamił dowodami pozornie tylko przekonującymi (BWP)

“Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie (BW)

 

Tak więc, w III wieku dokonano “pozornie przekonującymi dowodami” i “filozofią” zamachu na wielokrotnie objawianą prawdę, a mianowicie to, że Bogiem jest JHWH.

Zmieniono w ten sposób głoszoną w I wieku  Dobrą Nowinę o Chrystusie jako tym, którego Bóg przysłał dla naszego Zbawienia?

Jak myślisz – Kto za tym wszystkim stoi?

Subscribe
Powiadom o

1 Komentarz
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
14 maja 2023 09:37

Pewni możemy być tego, że czytając natchnione słowo, nie znajdziemy aluzji do wiary, ze dobra nowina [ewangelia]sama w sobie zawierała aluzje do trynitarnego obrazu theos. I zwolennicy tego obrazu również to przyznają. A pierwsi rzecznicy takiego obrazu: “Jakkolwiek próbowali to wyrazić, napotykali na trudności i przekłamania”. H. Pietras SJ I tak naprawdę wielokrotnie omijano problemy, i akceptowano przekłamania. Pewne jest, że z usta pierwszych chrześcijan nie można było usłyszeć, ze theos jest trynitarny. I nikt, jak wykazano w tekście, nie… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły