Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

Izajasza 63:10

Wg Biblii tysiąclecia w Efezjan 4:30 czytamy

„I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.”

 

Czy z tego tekstu wynika, że Duch Święty jest osobą?

Tak twierdzą wyznawcy Boga w Trójcy.

Argumentacja trynitarna jest prosta  „są w Biblii zwroty tyczące Ducha Świętego, które wykazują Jego osobowość”.

Zadajmy sobie na początek pytania:
Czy z tego tekstów wynika istnienie Trójcy Świętej (Osób „ równych co do mocy i odwieczności)?
Czy  Pismo Święte naucza o Duchu Świętym jako, części jednego Boga?

Zanim ustosunkujemy się do powyższej trynitarnej argumentacji opartej na wspomnianym wersecie zobaczmy  co m.in. O Duchu Świętym przeczytamy w trynitarnym ( katolickim ) „ Słowniku biblijnym”  w wydaniu trzecim rozszerzonym, wydawnictwo  Księgarnia św. Jacka KATOWICE 1989 na  stronie 47 pod hasłem Duch Święty:

„ hebrajski termin „ruach”, który Septuaginta oddaje przez greckie „ pneuma”, oznacza powiew powietrza ( Iz 57,13 ) , wiatr ( Rodz 8,1 ), burzę ( Jr 13,24 ). W tym ostatnim znaczeniu „ruach” występuje głównie w  Jr i Ps. Kolejne znaczenie wprowadzono z obserwacji burzy, a więc oznacza ono siłę lub potęgę, która stoi w służbie Boga ( Wj 14,21), lub wprost Jego twórczą moc ( Rdz 1,2 ) stwarzającą i napełniającą świat ( Mdr 1,7 ). Tę Bożą moc w dziele stworzenia utożsamiano z życiodajną siłą ( Rdz 45,27 ), wychodzącą od Boga ( Iz 42,1 )…” „ … Trudno określić , czy i w jakim stopniu Duch Św. w Starym Testamencie  nosi cechy osoby. W początkowej fazie nauczania o Duchu Św. chodziło raczej o wyrażenie mocy i siły Bożej. W tekstach, w których Duch Św. przypisuje się przymioty ludzkie, idzie o plastyczne uzmysłowienie wszechmocy działalności Boga.”….” Duch Św. działa w pierwotnym Kościele przez Apostołów, tak jak ongiś działał przez proroków    (Mat 22,43; Mk 12,36; Dz1,16; 4,25; 28,25; Hbr 3,7; 9,8; 10,15; 2 P 1,21). Ich natchnionym słowom udziela autorytetu i mocy (2 Tm 3,16; 2 P 1,21; Ap.14,13). Od chwili zesłania Ducha Świętego pojmują oni znaczenie i wagę Ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie (Dz 1,8; 2,33; 4,8 ii) i wgłębiają się w tajemnice Chrystusa (1 Kor 2,10-14; 12,3; 2 Kor 4,13n; Ef 3,5.16n). Duch Święty nie objawia apostołom nowych prawd, przypomina im jedynie naukę Jezusa, której przedtem nie pojęli (J 14,26n; 15,26; 16,13), wyposażając ich jednocześnie w moc głoszenia słowa Bożego (np.Dz 4,20.29-31; 1 Kor 2,4;    1 Tes 1,5).”…” Nie zawsze można rozstrzygnąć, w których tekstach Nowego Testamentu Duch Święty występuje wyraźnie jako osoba, a w których jako moc Boża. W takich wyrażeniach jak np. „wlać Ducha Świętego” , „ chrzcić Duchem Świętym”, „ namaścić Duchem Świętym” idzie raczej o moc Bożą… (wytłuszczenia nasze)

Tyle cytatu z trynitarnego źródła, które  uwzględnia to, iż w całości nauczania Pisma Świętego jest dużo argumentów świadczących o tym, iż Duch Święty to ….” moc” , „ siła Boża”, „moc stwórcza” .

Co ciekawe o zasmucaniu Ducha Świętego czytamy również w Starym Testamencie w księdze Izajasza 63:10 (BT)

Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha.”

Jak wiadomo i jak wynika z wielu wypowiedzi ludzi badających Pisma Hebrajskie „Stary Testament nie znał jeszcze prawdy o troistości Osób w Bogu”  (Fragment książki wydanej przez Papieski Wydział Teologiczny). Czy zatem Izajasz pisząc te słowa myślał o Duchu Świętym  jako trzeciej osobie Boga?

A Żydzi – czytelnicy tych słów? Czy jak odczytywali ten fragment to myśleli o odrębnej od Jahwe osobie?  Nie! Jeżeli nie myśleli o trzeciej osobie Boga, to co rozumieli czytając o zasmucaniu Ducha?

Co ciekawe, Biblia mówi również o Duchu Pana Jezusa. Dla przykładu w Dziejach Apostolskich 16:7 (BT) czytamy: ” ….  ale Duch Jezusa nie pozwolił im

Czy można wyciągnąć analogiczny wniosek jak, że chodzi tu o odrębna od Jezusa OSOBĘ ? Jeżeli nie, to dlaczego w przypadku Ducha Bożego uważa ktoś, że chodzi o kogoś innego od Ojca?

Biblia mówi również o duchu człowieka. We fragmencie z 2 do Tymoteusza 4:22 (BW)   czytamy: „Pan niech będzie z duchem twoim …”. Dlaczego nikt w tym fragmencie nie docieka czy ten duch jest inną osoba niż adresat tych słów.

 

Interesujące jest też to, że wojujący trynitarianie wielokrotnie w swych publikacjach próbują zdyskredytować i ośmieszyć pogląd większości antytrynitarzy – tyczący tego , że Duch Święty to …” moc czy siła Boża w działaniu”…..podczas gdy rzetelni badacze Biblii (nawet gdy są trynitarzami jak autorzy cytowanego powyżej słownika) wielokrotnie w oparciu o całe Pismo Święte mówią o Duchu Św. jako o „ mocy czy sile „ Bożej.
Wracając do naszego komentarza…

  1.  Z Efezjan 4:30  nie wynika, że Bóg jest Trójcą! Omawiane werset  nie tyczą się trzech osób i ich wzajemnych relacji („ równości i współwieczności”).
  2. Dla Żydów stających się chrześcijanami nauka o „ osobowości Ducha Świętego „ czy też o „ Trójcy Świętej „ byłaby nowością , którą trzeba by było  wielokrotnie  tłumaczyć i przypominać o niej jako o fundamentalnej  nauce chrześcijańskiej. Czy jednak wśród fundamentalnych nauk pierwszych chrześcijan wymienionych w Hebrajczyków 6,1-2 znajdziesz naukę o Trójcy czy też „osobowości Ducha Świętego” ?
  3. O fakcie, że w Biblii dla ułatwienia zrozumienia pewnych myśli – posługiwano się personifikacją i przypisywaniem ludzkich przymiotów, cech czy nawet części ciała w odniesieniu do Boga czy też rzeczy przekonaj się sam….zechciej odczytać : Rodzaju 4,10 : 11,1 , Zachariasza 2,8 itp. Dlatego personifikacja w odniesieniu do Ducha Świętego  nie może  być traktowana  jako  dowód jego osobowości.
  4. Gdyby Duch Św. był osobą to:
  •  materializując się podczas działania wśród ludzi , przybierałby ludzki (osobowy) kształt  a nie ogień czy gołębia!
  • stanowiłby sam o sobie i nie proszono by o niego Boga Ojca albo przekazywano przez wkładanie rąk
  • w wizjach otoczenia Boga Ojca  widziano by osobę Ducha Św. ( podobnie jak widziano zmartwychwstałego Chrystusa ) a obok tronu Boga Ojca i tronu dla Jezusa byłby trzeci  tron dla Ducha Świętego
  • modlilibyśmy się nie „ o Ducha Św.”-  ale do   Ducha Świętego , aby nam pomógł w naszych słabościach.

Nawiązując do przewodniego wersetu z Efezjan 4:30 do wyjaśnienia  jest zwrot ” … którym zostaliście opieczętowani ….”

Zastanów się czy można pieczętować osobą? Temat ten rozwijamy w artykule ” Duch Święty jako zadatek, pieczęć i dar„. Wyjaśniamy w nim czym jest pieczęć od Boga oraz dlaczego świadczy ten zwrot przeciwko osobowości Ducha Świętego.

 

Biblia to SŁOWO  BOŻE – nie przeczy sama sobie i ważne nauki powtarzają się w niej opisane różnymi słowami w wielu księgach biblijnych od początku (Rodzaju) aż do końca (Apokalipsy ).

Czy wśród tych wielokrotnie przypominanych nauk, praw i przykazań znajdujemy  naukę o Trójcy Świętej czy też o „ osobowości Ducha Świętego”?

 

Jeden czy dwa wersety można …źle zrozumieć można mieć co do nich wątpliwości, dlatego nigdy nie budujmy czy też nie burzmy pewnych nauk w oparciu  t y l k o  o jeden czy dwa wersety!
Tak jak boskie przykazania powtarzają się w różnych księgach biblijnych tak też  wszystkie  fundamentalne  nauki chrześcijańskie, można  wyraźnie   odnaleźć (odczytać ) w różnych księgach biblijnych!
Pomyśl  nad  podanymi argumentami i odpowiedz:
Czy  dostrzegasz na kartach Pisma Świętego wyraźne  potwierdzenie  „ fundamentalnej i podstawowej „ nauki chrześcijańskiej – trynitarnego dogmatu,  że Duch Święty jest osobą?

Zapraszamy na stronę:
Nowe posty