Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

Galatów 3:20

Pośrednictwo pomiędzy Bogiem a ludźmi

Prezentujemy kolejną myśl z Pisma Świętego, która wyraźnie zaprzecza dogmatowi Trójca Święta a niejako „przy okazji” – odpowiadamy na zarzuty i pytanie rzekomych chrześcijańskich apologetów – trynitarzy.

Oto pytanie, które zadają w artykuliku pod tytułem „Biblia a antytrynitarze”:

„Antytrynitarze! Dlaczego posługujecie się przekładami Pisma Świętego, których wy nie tłumaczyliście i które w żadnej mierze nie potwierdzają waszych nie – chrześcijańskich poglądów?”

Zacznijmy zatem od początku:

Tekst z Galatów 3:20 według BT brzmi:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Zacytowany werset akcentuje nie tylko fakt , że tam gdzie wchodzi w grę „jedna OSOBA – nie ma potrzeby POŚREDNIKA ale wskazuje on, że  „Bóg jest sam  jeden”. Specjalnie wielkimi literami podkreśliliśmy słowa OSOBA i POŚREDNIK.

Trynitarze będąc przyparci Słowem Bożym do muru słusznie zaznaczają,  iż w wielu innych przekładach Biblii dokonanych przez trynitarzy w tym wersecie nie występuje słowo „osoba” ale zapominają o sednie tych myśli z wersetów od 16-20 (zobacz przypis w BT do wersetu 20) a mianowicie tam gdzie Bóg BEZPOŚREDNIO  składa obietnicę lub zawiera przymierze NIE POTRZEBA  POŚREDNIKA! Poniżej cytat z Biblii Tysiąclecia do Galatów 3:20.

„Domyślnie: „przy udzielaniu obietnicy”. A zatem Prawo, jako nadane przez pośrednictwo anielskie czy ludzkie, jest tym samym niższe od obietnicy, jako udzielonej wprost przez Boga. „

Myśl ta jest czytelna i oczywista dla czytelnika dowolnego przekładu Pisma Świętego na język polski!

Warto w tym miejscu zadać sobie pytania:

  • Dlaczego Pan Jezus (rzekomo  druga osoba Wszechmocnego Trójjedynego  Boga) w Biblii wielokrotnie nazywany jest „pośrednikiem”?  – np. 1 Tymoteusza 2:5)
  • Między kim, a kim  „pośredniczy”? (1 Tymoteusza 2:5)
  • Dlaczego mamy modląc się do Boga robić to „w imię Jezusa”? (Jana 15:16)
  • Dlaczego Pan Jezus nazwany jest „drogą” i dokąd ta droga prowadzi? (Jana 14:6)
  • Dlaczego w Biblii nie ma żadnej modlitwy do Ducha Świętego?

Jak rozumieć rolę „pośrednika między  BOGIEM a  LUDŹMI, którą pełni Pan Jezus”?

W liście  1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT :

” Albowiem jeden jest Bógjeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Postawa trynitarzy kogoś nam przypomina, (Mateusza 11: 16-19) . Wrogowie chrystianizmu (na czele z faryzeuszami) doszukiwali się błędów i wad (zarówno u Jana Chrzciciela jak i Pana Jezusa) – mówili niejako „pokażcie mi człowieka a znajdę na niego paragraf”!

Gdyby antytrynitarze cytowali ze swych przekładów, to natychmiast  wszczęto by krzyk – cytują z „fałszywej” Biblii! Jeśli natomiast cytują z przekładów biblijnych dokonanych przez trynitarzy – to krzyczmy : „ jakim prawem, obłudnicy”!

Czy to czegoś nie przypomina? W czasach apostolskich taka rzekoma apologetyka zapewne „wrzeszczałaby”  na apostoła Pawła – odczytaj Dzieje Apostolskie 17:28.

Jak mogłoby to brzmieć:

„Jakim prawem ten obłudnik cytuje greckich poetów w których nie wierzy, ani których utworów nie tworzył!?”

Jako antytrynitarze szanujemy każdy przekład Pisma Świętego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wierzenia tłumaczy mogą wpływać na jakość tłumaczenia i dlatego często przytaczamy na blogu teksty biblijne z różnych przekładów Biblii aby czytelnik mógł sobie wyrobić własne zdanie i jak najlepiej zrozumieć przekaz zawarty w danym fragmencie Słowa Bożego.

To, że w rozmowach z trynitarzami używamy również przekładów  trynitarzy dowodzi naszego szacunku dla rozmówców oraz zachęty biblijnej z 1 Koryntian 9:19-23.

Podsumowując  tekst z Galatów 3:20 bez względu z jakiego przekładu go odczytasz – zawiera myśli zaprzeczające dogmatowi o Trójcy Świętej!!!

Natomiast jeśli chodzi o postawę względem Biblii antytrynitarzy i trynitarzy to sami oceńcie którzy z nich naśladują faryzeuszy, a którzy apostoła Pawła. P

 

Czy uznajesz Pana Jezusa za pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi?

Pośrednictwo Jezusa stwarza poważny problem dla trynitarian. Dlaczego? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie odczytajmy dwa wersety biblijne:

 

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT ( wytłuszczenie nasze)

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

W  ewangelii Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

 

Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym  POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy  BOGIEM a LUDŹMI.

Jeżeli jednak założymy istnienie Boga w Trójcy to pośrednik nagle staje się stroną. Czy można wówczas mówić o  pośredniku jeżeli Jezus jest częścią Boga?  Bo czy można pośredniczyć samemu sobie?

W wielu słownikach znajdziemy definicje mówiące, że pośrednik to:  „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„. Tak jest w handlu nieruchomościami czy samochodami. Pośrednik NIGDY nie jest strona bo wypaczało by to sens tego słowa!

Jeśli prawdą byłoby  atanazjańskie wyznanie wiary to Jezus jako druga osoba trójedynego Boga  nie miałby potrzeby ani możliwości „ pośredniczyć”  między „sobą w pierwszej osobie Boga trójedynego  a w sobą w drugiej osobie tegoż Boga” a  ludźmi!!!

Nie stanowiłby „drogi” do Boga, poprzez którą powinna iść ludzkość, która by prowadziła do Boga ale byłby finiszem i celem tej drogi!

Pośrednik zawsze pośredniczy między  różnymi  osobami, których  coś dzieli. Pośredniczenie między osobami „równymi co do mocy”, tego samego trój- jedynego Boga   –  jest absurdem!!!

Pan Jezus ma w Biblii również tytuł największego „arcykapłana” w dziejach ludzkości- zobacz Hebrajczyków 9:11-15.  W wersecie 15 czytamy wg BT

” Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.  I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.”

Rolą arcykapłana było pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludem wybranym!  Z Pisma Świętego wynika, że jako arcykapłan Jezus występuje w roli pośrednika nowego przymierza. Warto zastanowić się czy arcykapłan  (lub  kapłan) może być również Bogiem? Arcykapłan miał za zadanie składać za lud ofiary BOGU.  Zakładając zatem, że Pan Jezus jest arcykapłanem wychodzi na to, że składa ofiary w pewnym sensie sam sobie.

Prawo Mojżeszowe jest  „cieniem rzeczy przyszłych”  i jednoznacznie z tego prawa wynika rola arcykapłana jako pośrednika.  Jezus jest arcykapłanem, który doprowadzi do pojednania ludzkości z Bogiem Wszechmocnym.

 

Nauka Pisma Świętego jest prosta i logiczna, natomiast koncepcja Trójcy Świętej wyraźnie zaprzecza temu co Biblia naucza o roli Jezusa Chrystusa.

W liście do Galatów 3:20 według BT czytamy:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Przemyślenie  powyższych tekstów ułatwi  Ci odnalezienie prawdy zawartej w Biblii, oraz przypomni o  biblijnych tytułach Pana Jezusa (Mesjasz, pośrednik, droga, arcykapłan) – wyraźnie wykazujących dlaczego nie może być On drugą osobą trójedynego Boga.

Zapraszamy na stronę:
Nowe posty