Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

5 Mojżeszowa 6:4

Triady i Trójce a jednoosobowy Bóg Jahwe

Czy Bóg Biblii objawił się ludzkości jako Triada czy Przenajświętsza Trójca? Zobaczmy jak na to pytanie odpowiadają dwa poniżej zacytowane wersety biblijne. Pierwszy pochodzi z księgi Powtórzonego Prawa 6:4 (BT pogrubienia nasze)

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym

oraz Zachariasza 14:9

„A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię”

Aby powyższe teksty biblijne „przemówiły do nas bardziej dobitnie” zacytujmy je z katolickiego przekładu Biblii Poznańskiej.

 

„Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny

„I będzie Jahwe Królem całego świata; w owym dniu Jahwe będzie [Bogiem] jedynym i tylko Jego Imię będzie [czczone]”

 

Zanim przejdziemy do meritum warto przypomnieć, że w odróżnieniu od otaczających naród wybrany ludów, Izraelici czcili tylko jednego Boga. Boga jednoosobowego, który miał na Imię Jahwe! Ten właśnie Bóg przestrzegał swój naród przed bogami okolicznych narodów słowami z 5 Mojżeszowej 6: 14,15 (BT)

„Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów, bo Pan, Bóg twój, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew Pana, Boga twego, i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi.

W panteonie bóstw tych innych narodów nader często pojawiały się triady czy trójce bogów. By się o tym przekonać wystarczy wyszukać w encyklopediach informacje o trójcach takich jak triady kananejskie, babilońskie, asyryjskie, egipskie czy rzymskie (trójca kapitolińska) np.:

  • W Fenicji kilka triad np. Baal, Asztarte i Eszmun
  • W Babilonii „tzw. trójca męska” Ea, Marduk i Gibil
  • W Grecji Zeus, Posejdon, Hades
  • W Mezopotamii najbardziej znaną triadą bóstw tworzyli Elil, An i Enki,
  • W Egipcie „triada żeńska” (ojciec, matka, syn) Ozyrys, Izyda, Horus.
  • W Rzymie „Trójca Kapitolińska” składała się z trzech bóstw: Jowisza, Junony i Minerwy (utożsamianych z Zeusem Herą i Ateną).
  • W Hinduizmie Brahma, Wisznu, Siwa (typowa koncepcja jednego boga w trzech osobach).
  • W Chinach „Fu Lu Shou” – w ludowych wierzeniach chińskich trójca bóstw gwiezdnych w której skład wchodzą: Fuxing  jako bóg szczęścia, Shouxing jako bóg długowieczności oraz Luxing czyli bóg kariery.

Nie chcemy tu rozpisywać się o różnych formach tych triad czy trójc spotykanych również w innych pogańskich religiach nawet nam bliskich jak np. trójca prasłowiańska tzw. „Trzygłów” (tzw. Triglav). Możliwe, że dla rozróżnienia od innych trójc kościół zaczął używać słowa „Przenajświętsza” (wzmocniona forma stopnia najwyższego od słowa święta) chociaż takiego słowa nie ma w Piśmie Świętym!

Czytając Biblię warto zwrócić uwagę co na temat religii Kananejczyków miał do powiedzenia Bóg Biblii. (Kananejczycy czcili triady bóstw np. El, Baal, Aszera) Żydzi bez wątpienia stykali się wielokrotnie z naukami innych pogańskich religii mówiących o Triadach czy Trójcach, chociażby będąc w Egipcie. W Księdze Powtórzonego Prawa 12:29-31 (BT) czytamy jednak taką przestrogę:

„Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, które ty idziesz wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu – byś nie szukał ich bogów, mówiąc: «Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował». Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego …”

Przewodnie teksty biblijne do tego komentarza nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że Bóg opisywany w Biblii odróżniał się od bogów okolicznych narodów …. bo był jednoosobowym Bogiem, był jedynym Bogiem w odróżnieniu od triad czy trójc okolicznych ludów. Izraelici byli ewenementem wśród otaczających ludów, czczących dosłownie tysiące bóstw. Izraelici odróżniali się jako naród wybrany bo wierzyli tylko w jednego Boga!

Istotną ciekawostką do tekstu z 5 Mojżeszowej 6:4 jest to, że tłumacze ”Septuaginty” tłumacząc zarówno tekst z Rodzaj 1:1 jak również omawiany przez nas tekst przewodni w taki sposób, iż hebrajskie słowo „Elohim” przetłumaczyli na greckie słowo „ho Theos” czyli „BÓG” w liczbie pojedynczej. Zrobili to ponieważ:

 

  1. Nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, iż Bogiem Biblii jest „ JEDEN JAHWE” a NIE jakaś TRIADA czy Trójca!
  2. W języku greckim nie ma liczby mnogiej podkreślającej majestat czy dostojeństwo tzw. „królewskiej liczby mnogiej” (Zobacz komentarz bloga : ”Elohim w liczbie mnogiej” )

A jakie zdanie w tym temacie miał Pan Jezus (czyżby w Nowym Testamencie chciał zmienić koncepcję jednoosobowego Boga na Przenajświętszą Trójcę? Czy Jezus chciał objawić coś nowego, co do istoty bytu Wszechmocnego ?
Odczytajmy Marka 12:29 (BT)

„Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Pan Jezus cytuje w tym miejscu ten sam fragment z 5 Mojżeszowej 6:4 potwierdzający, że Bogiem Wszechmocnym jest ten sam Bóg, którego czcili Izraelici. Gdyby było inaczej musiałby otwarcie o tym nauczać chociażby swoim uczniom, którzy byli Izraelitami i całe życie wierzyli w Boga Jahwe.
Cytowany na wstępie tekst z Zachariasza 14:9 kiedy był spisywany, zawierał jak widzimy proroctwo na przyszłość. Tak więc fakt, iż „JEDYNY JAHWE”- miał być również Bogiem Wszechmocnym w przyszłości nie miał się zmienić, czy uaktualnić!
Jeśli jesteś zwolennikiem nauki o Trójcy Świętej, zechciej odpowiedzieć na proste pytanie:

Czy Bóg zawierając przymierza oszukiwałby naród wybrany (oraz wszystkich czytelników Biblii) objawiając się jako jeden Jahwe nawet nie nawiązując do koncepcji o Trójcy?

Gdyby Wszechmocny był Bogiem w formie Trójcy czy Triady z pewnością objawiłby to już na samym początku na kartach Biblii! Nie dostrzegamy jednak takiej nauki zarówno w Starym Testamencie jak i w Nowym Testamencie. Sformułowanie „ JEDYNY” w odniesieniu do Boga Wszechmocnego występuje w całym Piśmie Świętym i co warte podkreślenia – nie pasuje do koncepcji zarówno Trójcy jak i Triady!!!
Może jednak jak bałamutnie twierdzą zwolennicy Trójcy czy Triady – „ te fałszywe Trójce bóstw potwierdzają jednak istnienie tej prawdziwej, biblijnej Trójcy”? Zobacz co o takim rozumowaniu łączącym koncepcje z pogańskich, niechrześcijańskich religii z chrystianizmem czytamy w 2 Koryntian 6:15-17 (BT).

„Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę”

Nie ma żadnych wątpliwości: koncepcje religijne z pogańskich religii nie powinna mieć nic wspólnego z naukami czystego chrystianizmu!!! Chrześcijanie zaś mają być od takich nie biblijnych wierzeń, nauk – oddaleni! (mają trzymać się od nich z daleka gdyż prowadzą do bałwochwalstwa)

Pismo Święte mówi, że Bóg się nie zmienia. Jest tym samym Bogiem, którego wielbił naród wybrany. Przysyłając na ziemię Pana Jezusa dał nam pośrednika nowego przymierza (starego był Mojżesz). Jasno to przedstawił to apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 8:4-6 (BT)

„Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”

Paweł napisał, że dla chrześcijan jest tylko jeden Bóg. Tym Bogiem jedynym jak czytamy w powyższym tekście jest nasz niebiański Ojciec (zwróć uwagę, że nie ma w wersecie słowa na temat Ducha Świętego).

Dla prawdziwych chrześcijan szokujące i absurdalne jest doszukiwanie się „pełniejszego objawienia Boga” poprzez czerpanie wzorców z obcych kultur! Szokujące jest to, że piękno biblijnego monoteizmu zostało zastąpione koncepcją trójcy zaczerpniętą z religii pogańskich i mitologii. Nie do przyjęcia jest także brnięcie w filozofię i czcze rozważania na temat domniemanych zależności pomiędzy Jezusem, Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.

Niestety trynitarianie nie mając konkretnych dowodów wykazujących biblijny charakter dogmatu o Trójcy Świętej, posiłkują się wielotomowymi rozprawami na temat tego czy Jezusa jest współistotny z Ojcem (homousios) , tym kto od kogo pochodzi, porównywaniem tych samych słów odnoszących się do Ojca jak również Jezusa, udowadnianiem, że Duch Święty jest osobą, używając często karkołomnej i sprzecznej z naukami Biblii argumentacją.

Skąd więc dostała się do chrześcijaństwa Trójca?

Poniżej cytujemy za Wikipedią (hasło Trójca Święta-krytyka) powołującą się na książki Jaroslava Pelikana (profesora historii – specjalizacja chrześcijaństwo).
” Wskutek zabiegów duchownych, starających się przyciągnąć niewierzących ze świata rzymskiego, niektóre takie wyobrażenia stopniowo wcielano do chrześcijaństwa. W końcu doprowadziło to do uznania poglądu, iż Syn i Duch Święty są równi Ojcu. Krytycy zarzucają też, że doktryna trynitarna była wynikiem działań bardziej politycznych, niż teologicznych”.

 

Do wprowadzenia koncepcji Przenajświętszej Trójcy jak twierdzi wielu historyków przyczyniła się chęć przyciągnięcia ludzi (pogan) do nowej religii. Wielu było do tej pory czcicielami słońca oraz triady bóstw. Przejęto więc ich święta i koncepcje często związane z kultem solarnym (czczeniem Słońca), którego od tej chwili miał zastępować Chrystus.

W książce Oblicza Religii Chrześcijańskiej Edmunda Leweandowskiego na temat Bożego Narodzenia napisano:

 

„Otóż ustanowiono święto w 354 roku za panowania papieża Liberiusza (352-366). A uczyniono tak, ponieważ w owym dniu ludność cesarstwa powszechnie i uroczyście obchodziła Dzień Narodzin Niezwyciężonego Słońca (Dies Natalis Solis Invicti) …. W III wieku ogromną popularnością cieszył się ponadto, dość skutecznie konkurujący z chrześcijaństwem kult – Mitry. Dzień narodzin tego bóstwa obchodzono 25 grudnia”

Przyjmując więc to święto zamieniono jedynie przedmiot kultu. W Słowniku Mitów i Tradycji Kultury pod redakcją Władysława Kopalińskiego pod hasłem Mitra czytamy, że Trójca św. Mitry jest znacznie starsza od chrześcijaństwa oraz, że „O potędze kultu Mitry świadczy także wybór przez chrześcijaństwo niedzieli, świętego dnia boga Słońca Mitry, jako dnia świątecznego, zamiast soboty, biblijnego Sabatu (wg. H. Lamera).

 

Symbole solarne są do dzisiaj widoczne chociażby w monstrancji, która ma kształt i wizerunek Słońca jak również umieszczania aureoli nad głowami świętych i Jezusa. Wracając do wcześniej cytowanej książki „Oblicza religii Chrześcijańskiej” znajdujemy ciekawą wypowiedź z listu pasterskiego papieża Leona I Wielkiego (440-461):

Są wśród nad tacy, którzy uważają, że uroczystość należy obchodzić nie tyle z powodu narodzin Chrystusa, co z powodu wschody nowego słońca … zanim oni wstępują do bazyliki świętego apostoła Piotra, stają na schodach, odwracają się i schylają pokornie głowę w kierunku słonecznego dysku

Jak wynika z Pisma Świętego jak również historyków koncepcja Triady nie ma nic wspólnego z naukami czy kulturą „biblijną” – jest natomiast wzięta „żywcem” z nauk nie biblijnych a wręcz pogańskich! Nawet budowany na gruncie starotestamentowego monoteizmu Islam zanegował tą naukę słowami Mahometa z Koranu (IV, 171). „Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: «Trzy»!” (Trzy – w nawiązaniu do Boga w trzech osobach).

 

Teksty biblijne omawiane w tym komentarzu po raz kolejny wykazują fakt braku zgodności z Pismem Świętym dogmatu „Trójca Przenajświętsza” czy twierdzeń, że Bóg Biblii jest „formą Triady”. Prawdy biblijnej nie da się zagłuszyć argumentem „większej ilości wiernych wierzących” w nie biblijną naukę „Trójcy Świętej”, czy też filozofią grecką!

Prawdziwi naśladowcy Pana Jezusa mieli być w mniejszości – podążać „wąską drogą” a nie drogą, „szeroką” (Mateusza 7:13,14) oraz mieli trzymać się prawdy pochodzącej z Biblii (Jana 17:17) a nie ze świeckiej filozofii (Kolosan 2:8).

 

Zapraszamy na stronę:
Nowe posty