Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

1 Tymoteusza 2:5

Czy biblijne modlitwy Jezusa nie przeczą  trynitarnemu  dogmatowi?

W Mateusza 26:39 czytamy wg. Biblii Tysiąclecia:

„I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.”

Przemyślenie faktów podawanych w Biblii a tyczących modlitwy  zmusza do postawienia zwolennikom nauki o Trójcy Świętej kilku niewygodnych pytań:

 

 • Czy Bóg zgodnie z tym co znaczy słowo modlitwa może się modlić sam do siebie?
 • Dlaczego „jako równy co do mocy” Jezus modli się o pomoc do Boga Ojca?
 • Dlaczego mówi o  różnych wolach – swojej i Ojca ?  Czy Bóg trój-jedyny ma  różne, sprzeczne  wole, dążenia ?
 • Dlaczego Jezus podkreśla, że wola Ojca jest ważniejsza od Jego woli?
 • Dlaczego mówi „nie jak ja chcę” jeżeli obie Osoby są jednym Bogiem?
 • Dlaczego Pan Jezus nigdy nie modlił się do Ducha Świętego?
 • Czy znasz choć jeden fakt aby Bóg Ojciec modlił się do Jezusa lub kogokolwiek?

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Ale jeżeli założymy istnienie Trójcy to Jezus modli się w rezultacie sam do siebie. Będąc częścią Boga rozmawia sam zsobą i prosi o pomoc, której jako Bóg sam sobie może udzielić.

Zapewne  znasz naukę Jezusa co do modlitwy zanotowaną przez  Mateusza 6:6,9  i słowa „ módl się do Ojca„. Jezus podobnie jak chrześcijanie modli się do Ojca tak swojego jak również naszego co sam potwierdza w słowach z Jana 20:17 (BT) –

….  Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.

Bardzo ciekawy werset dotyczący modlitw Jezusa znajdujemy w Hebrajczyków 5:7 (BW)

Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany

 

Pan Jezus błaga Boga o wybawienie od śmierci. Wie, że życie zależy od Stwórcy. Zostaje WYSŁUCHANY (co świadczy o niższej pozycji Jezusa od Ojca) ze względu na bojaźń wobec Boga (bogobojność). I znów kilka pytań:

 • Czy BÓG może być bogobojny (bogobojny pochodzi od „Boga się bojący)?
 • Czy Bóg może prosić o wysłuchanie?
 • Czy Bóg może kogokolwiek prosić o wybawienie od śmierci?
 • Czy Bóg może  kogokolwiek błagać?

Dalej w Hebrajczyków 5:8 czytamy kolejne przeczące doktrynie o Trójcy słowa”

„I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”

Czy Bóg prawdziwy może być komuś posłuszny? Czy słowo „posłuszeństwo można odnieść do Boga? Pozostawiam to ocenie czytelników.

Warto także zwrócić także uwagę, jaką rolę w naszych modlitwach spełnia osoba Pana Jezusa?  W  1Tymoteusza 2:5 czytamy:

 

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

 

Aż trudno uwierzyć w to, że czytając ten werset wielu nie dostrzega podstawowego faktu a mianowicie, że wyraźnie rozdzielono w nim Boga od Jezusa – bożego pośrednika.
Jak widać  trynitarny dogmat  wypaczył podstawową naukę Biblii o roli Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi!

Jezus przestaje być „ pośrednikiem” , „ drogą do Boga” a staje się „metą i finiszem tej drogi”. Z  „pośrednika” – staje się celem i odbiorcą modlitw trynitarnych chrześcijan! Czyż nie jest to sprzeczne z naukami Jezusa?

A do kogo Pan Jezus uczył nas się modlić do siebie jako pośrednika czy może do swojego Ojca w modlitwie „Ojcze nasz„.

Inne pytanie, które rodzi się podczas analizowania modlitw to: Czy znasz jakiś biblijny opis modlitwy do Ducha Świętego?

 

Dlaczego Pan Jezus modli się TYLKO do Ojca a NIGDY do Ducha Świętego?

No właśnie – dlaczego nigdzie w Biblii nie ma opisu modlitwy do Ducha Świętego ! Jeżeli Duch Święty jest równy Ojcu to czyż nie powinno Pismo Święte uczyć nas modlić się do rzekomej  trzeciej osoby Boga?

Zastanawiam się analizując dogmat o Trójcy, że jeżeli ludzie modlą się do Pana Jezusa lub do Boga Ojca ( z tego co wiem ok. 98% ludzi nie modli się w ogóle do Ducha Świętego)  to tak naprawdę modlą się (zakładając Trójcę) tylko do części Boga. Czy jeżeli Bogiem jest Trójca osoby w nią wierzące nie powinny modlić się do Boga czyli Trójcy a nie tylko do jej części! W Łukasza 11:13 (BW) czytamy:

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.”

Dlaczego mamy modlić się do Ojca, żeby dał nam Ducha Świętego? Czy nie prościej bezpośrednio zwrócić się (zakładając, że Duch jest trzecią osobą Boga) bezpośrednio z modlitwą do Ducha Świętego?

A jak mamy rozumiesz zwrot – „Ojciec da Ducha”? Zakładając, że Duch Święty to OSOBA to  jest to zastanawiający zwrot. Dać można „coś” ale chyba nie „kogoś” tym bardziej część nierozerwalną Boga.

W Judy 20 wersecie (BW) czytamy:

„Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,”

Dlaczego Juda nie zachęca do modlenia się do Ducha Świętego ale do modlenia się w Duchu Świętym? Czy można modlić się w osobie? Nie. Można natomiast modlić się korzystając z natchnienia Bożego.

Na podstawie tej krótkiej analizy modlitw opisanych w Słowie Bożym oceń sam, czy opisane w Biblii modlitwy  Pana Jezusa nie przeczą  nauce o Trójcy Świętej?

Czy uznajesz Pana Jezusa za pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi?

Pośrednictwo Jezusa stwarza poważny problem dla trynitarian. Dlaczego? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie odczytajmy dwa wersety biblijne:

 

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT ( wytłuszczenie nasze)

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

W  ewangelii Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

 

Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym  POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy  BOGIEM a LUDŹMI.

Jeżeli jednak założymy istnienie Boga w Trójcy to pośrednik nagle staje się stroną. Czy można wówczas mówić o  pośredniku jeżeli Jezus jest częścią Boga?  Bo czy można pośredniczyć samemu sobie?

W wielu słownikach znajdziemy definicje mówiące, że pośrednik to:  „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„. Tak jest w handlu nieruchomościami czy samochodami. Pośrednik NIGDY nie jest strona bo wypaczało by to sens tego słowa!

Jeśli prawdą byłoby  atanazjańskie wyznanie wiary to Jezus jako druga osoba trójedynego Boga  nie miałby potrzeby ani możliwości „ pośredniczyć”  między „sobą w pierwszej osobie Boga trójedynego  a w sobą w drugiej osobie tegoż Boga” a  ludźmi!!!

Nie stanowiłby „drogi” do Boga, poprzez którą powinna iść ludzkość, która by prowadziła do Boga ale byłby finiszem i celem tej drogi!

Pośrednik zawsze pośredniczy między  różnymi  osobami, których  coś dzieli. Pośredniczenie między osobami „równymi co do mocy”, tego samego trój- jedynego Boga   –  jest absurdem!!!

Pan Jezus ma w Biblii również tytuł największego „arcykapłana” w dziejach ludzkości- zobacz Hebrajczyków 9:11-15.  W wersecie 15 czytamy wg BT

” Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.  I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.”

Rolą arcykapłana było pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludem wybranym!  Z Pisma Świętego wynika, że jako arcykapłan Jezus występuje w roli pośrednika nowego przymierza. Warto zastanowić się czy arcykapłan  (lub  kapłan) może być również Bogiem? Arcykapłan miał za zadanie składać za lud ofiary BOGU.  Zakładając zatem, że Pan Jezus jest arcykapłanem wychodzi na to, że składa ofiary w pewnym sensie sam sobie.

Prawo Mojżeszowe jest  „cieniem rzeczy przyszłych”  i jednoznacznie z tego prawa wynika rola arcykapłana jako pośrednika.  Jezus jest arcykapłanem, który doprowadzi do pojednania ludzkości z Bogiem Wszechmocnym.

 

Nauka Pisma Świętego jest prosta i logiczna, natomiast koncepcja Trójcy Świętej wyraźnie zaprzecza temu co Biblia naucza o roli Jezusa Chrystusa.

W liście do Galatów 3:20 według BT czytamy:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Przemyślenie  powyższych tekstów ułatwi  Ci odnalezienie prawdy zawartej w Biblii, oraz przypomni o  biblijnych tytułach Pana Jezusa (Mesjasz, pośrednik, droga, arcykapłan) – wyraźnie wykazujących dlaczego nie może być On drugą osobą trójedynego Boga.

Zapraszamy na stronę:
Nowe posty