Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

Mateusza 28:19

Czy uznajesz Pana Jezusa za pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi?

Pośrednictwo Jezusa stwarza poważny problem dla trynitarian. Dlaczego? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie odczytajmy dwa wersety biblijne:

 

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT ( wytłuszczenie nasze)

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

W  ewangelii Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

 

Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym  POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy  BOGIEM a LUDŹMI.

Jeżeli jednak założymy istnienie Boga w Trójcy to pośrednik nagle staje się stroną. Czy można wówczas mówić o  pośredniku jeżeli Jezus jest częścią Boga?  Bo czy można pośredniczyć samemu sobie?

W wielu słownikach znajdziemy definicje mówiące, że pośrednik to:  „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„. Tak jest w handlu nieruchomościami czy samochodami. Pośrednik NIGDY nie jest strona bo wypaczało by to sens tego słowa!

Jeśli prawdą byłoby  atanazjańskie wyznanie wiary to Jezus jako druga osoba trójedynego Boga  nie miałby potrzeby ani możliwości „ pośredniczyć”  między „sobą w pierwszej osobie Boga trójedynego  a w sobą w drugiej osobie tegoż Boga” a  ludźmi!!!

Nie stanowiłby „drogi” do Boga, poprzez którą powinna iść ludzkość, która by prowadziła do Boga ale byłby finiszem i celem tej drogi!

Pośrednik zawsze pośredniczy między  różnymi  osobami, których  coś dzieli. Pośredniczenie między osobami „równymi co do mocy”, tego samego trój- jedynego Boga   –  jest absurdem!!!

Pan Jezus ma w Biblii również tytuł największego „arcykapłana” w dziejach ludzkości- zobacz Hebrajczyków 9:11-15.  W wersecie 15 czytamy wg BT

” Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.  I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.”

Rolą arcykapłana było pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludem wybranym!  Z Pisma Świętego wynika, że jako arcykapłan Jezus występuje w roli pośrednika nowego przymierza. Warto zastanowić się czy arcykapłan  (lub  kapłan) może być również Bogiem? Arcykapłan miał za zadanie składać za lud ofiary BOGU.  Zakładając zatem, że Pan Jezus jest arcykapłanem wychodzi na to, że składa ofiary w pewnym sensie sam sobie.

Prawo Mojżeszowe jest  „cieniem rzeczy przyszłych”  i jednoznacznie z tego prawa wynika rola arcykapłana jako pośrednika.  Jezus jest arcykapłanem, który doprowadzi do pojednania ludzkości z Bogiem Wszechmocnym.

 

Nauka Pisma Świętego jest prosta i logiczna, natomiast koncepcja Trójcy Świętej wyraźnie zaprzecza temu co Biblia naucza o roli Jezusa Chrystusa.

W liście do Galatów 3:20 według BT czytamy:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Przemyślenie  powyższych tekstów ułatwi  Ci odnalezienie prawdy zawartej w Biblii, oraz przypomni o  biblijnych tytułach Pana Jezusa (Mesjasz, pośrednik, droga, arcykapłan) – wyraźnie wykazujących dlaczego nie może być On drugą osobą trójedynego Boga.

Czy Mateusza 28:19 to dowód na istnienie Trójcy?

W Ewangelii Mateusza 28:19 czytamy wg. Biblii Tysiąclecia:

        „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Zwolennicy dogmatu o Trójcy czyli trynitarianie powołują się na ten tekst, jako na dowód istnienia Boga w trzech osobach. Główne ich argumenty to:

  1. Wymienienie Ojca, Syna i Ducha Świętego w jednym wersecie ma świadczyć o objawieniu się Boga w Trójcy.
  2. Zwrot „w imię Ducha Świętego” ma udowadniać osobowość Ducha Świętego z uwagi właśnie na użycie tu wyrażenia „w imię”.

Zbadajmy zatem te trynitarne „ argumenty „ w oparciu o Pismo Święte

Mówiąc kolokwialnie  argument oparty na „ wyliczance” i „ wspólnym występowaniu w danym fragmencie trzech definicyjnych elementów Trójcy Świętej”, tak  naprawdę  NICZEGO  NIE DOWODZI, czy też nie udowadnia!

Definicja trynitarnego dogmatu podkreśla „ równość co do mocy i współwieczności” a z tego tekstu  bynajmniej to nie wynika.

Dlaczego tak uważamy? Zobacz dla przykładu Dzieje Apostolskie 3:13. Czy wymienieni tu w jednym wersecie : Abraham, Izaak i Jakub są sobie równi co do mocy i współwieczności? Czy to, że w wielu wersetach biblijnych te trzy osoby występują razem upoważnia nas do wyciągnięcia wniosku, że tworzą coś innego niż trzy odrębne osoby?

A co wynika z 1 Jana 5-8? Czy fakt istnienia „trzech świadków”: Ducha, wody i krwi … zgodnie poświadczających to, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Mesjaszem- to dowód na „ równość co do mocy i współodwieczność „  Ducha, wody i krwi …? Co ciekawe postawienie w roli „ świadka” – krwi i wody ….nie dowodzi ich osobowości!  Również to, że poświadczają nie dowidzi ich osobowych bytów.

Wręcz przeciwnie, dowodzi to też faktu często występującej w Biblii personifikacji (przypisania osobowych cech i działań w odniesieniu do np. krwi czy wody, które na pewno nie są osobami).

Jakie imię

Trynitarze zapominają, że wykonać coś „w czyimś imieniu” może znaczyć tyle co zwrot „w imię czego mam to zrobić” bądź „w imię naszej wspólnej przyjaźni cię proszę”. Czy mówiąc dla przykładu – ” w imieniu prawa cię aresztuję” – udowadniamy istnienie jakiejś osoby o imieniu: „ prawo” , czy też podkreślimy fakt działania w autorytecie, na mocy obowiązującego prawa?

Pismo święte podaje przykłady takich zwrotów chociażby w Jana 5:43 (BW) gdzie czytamy :

„Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie”

Podobnie czytamy w 2 do Tesaloniczan 3:6 (BW)

„Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. „

Poza tym w wersecie z Mateusza 28:19 nie czytamy „w imię Ojca i w imię Syna, i w imię Ducha Świętego” ale w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Jeżeli przyjmiemy, że zwrot „w imię” dotyczy konkretnego imienia danej osoby to rodzi się pytanie  jakie imię ma Duch Święty? Jak możemy chrzcić w imię Ducha, … nie znając tego imienia?

Pismo Święte podaje imię Ojca – JAHWE, imię Syna – JEZUS, ale nigdzie nie spotykamy imienia rzekomej osoby Ducha Świętego. Czy to nie byłoby dziwne, że jeden Bóg zakładając istnienie Trójcy objawia setki razy dwa imiona czyli Ojca i Syna, a ani razu nie objawia imienia Ducha Świętego?

Wyjaśnić tu warto, że  określenia „ pocieszyciel” itp. zwroty , nie stanowią  imienia własnego Boga chociaż zwolennicy Trójcy próbują taką opinię forsować. Jest to tylko określenie podobnie jak  „stwórca” czy „dobry pasterz”.

Warto zobacz co na temat imienia podaje słownik Biblii Tysiąclecia. Pod hasłem „imię”, cytuje fragment: ” to co w czasach  starożytnych  nie posiadało imienia …. nie  istniało….”  (oczywiście jako osoba).

Czy z kontekstu  Mateusza 28:19 wynika, że Pan Jezus chciał objawić uczniom Boga w trzech osobach?

Nie. Pan Jezus nie mówi do uczniów, że objawi im teraz naturę Boga, nie mówi że objawi im Boga w trzech osobach, ale nawołuje do wyruszenia w świat by nauczać oraz udzielać chrztu.  To jest główne przesłanie wynikające z tego fragmentu. Poświadcza to końcowy 20 werset „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”  (Mateusza 28:20 BT).  Kontekst wyraźnie wskazuje, że Jezus nie porusza tu istoty Boga ale zleca uczniom pewne zadanie do wykonania.

Jak zatem należy rozumieć zwrot „w imię„. Zobaczmy co mówi na ten temat Słowo Boże w innych wersetach. Dla przykładu przeczytajmy Jana 10:25 (BW)

Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie; ” 

Czy chodzi tutaj o imię osobiste Boga czy raczej o to, że Jezus występował w imieniu swojego Ojca? Niech każdy sam sobie na to pytanie odpowie.

 

Czy końcówka z Mateusza 28:19 to formuła chrzcielna czy trynitarna

Jak widać nie można wykorzystywać omawianego fragmentu jako dowodu na  istnienie Trójcy Świętej, czy też wbrew faktom nazywać pewne zwroty „formułą trynitarną”.

Jak powiedzieliśmy powyżej, z kontekstu absolutnie nie wynika jakoby ten fragment dotyczył objaśniania uczniom troistej natury Boga.

Czy nie dziwi Cię to, że tak ważny fragment pojawia się tylko raz w czterech ewangeliach? Co ważne i ciekawe w Dziejach Apostolskich takiej formuły się również nie stosuje, gdyż chrztu udzielano po nawróceniu się w imię Jezusa co przyznano nawet w przypisie do Mateusza 28:19 w Biblii Jerozolimskiej z 2006 roku.  (strona 1403)

 

Biblia Jerozolimska

Przypis do Mateusza 28:19

Zwróćmy uwagę na zadnie – Wiadomo, że Dz mówią o udzielaniu chrztu „w imię Jezusa . Czy nie dziwi cie to, że NIGDZIE w Piśmie Świętym NIKOMU nie udzielono chrztu posługując się ta formułą nakazaną przez Chrystusa? Jeżeli Jezus przed wniebowstąpieniem, nakazał chrzcić wszystkie narody w “Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, to dlaczego apostołowie i uczniowie się do tego nakazu nie stosowali?  Zwróćmy uwagę na Dzieje Apostolskie 2:38 (BW):

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dlaczego tuż po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Piotr mający zapewne Jego słowa z Mateusza 28:19 nie powiedział w dniu pięćdziesiątnicy „niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego„?  Podczas wizyty u Korneliusza Piotr również nie nakazał chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  W Dziejach Apostolskich 10:47,48 (BW) Piotr „rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. …” (zobacz również Dzieje 8:12 oraz Dzieje 19:5)
Czyżby formuła chrzcielna z Mateusza 28:19, była apostołom  nieznana?

Czy ten fragment jest oryginalny?

Niektórzy kwestionują autentyczność Mateusza 28:19. W książce Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, David Sytern, Vocatio 2005r. w komentarzu do Mateusza 28:19 napisano:

Komentarz do Ewangelii Mateusza 28:19

Komentarz do Mateusza 28:19 strona 129, przypisy

Dla przeciwników autentyczności tych słów zastanawiające jest, że Euzebiusz w wielu swoich pismach cytuje ten tekst, bez tzw. formuły chrzcielnej i kilkakrotnie pomija końcową część wersetu 19. Uważają, że Euzebiusz, nie znał nakazu chrztu w imię „Ojca, Syna i Ducha Świętego” a jedynie w imię Jezusa. Poniżej cytat z „Historia Kościoła” III,

„Inni wreszcie apostołowie, narażeni na tysiączne zasadzki na swe życie, opuścili ziemię żydowską i wyruszyli na opowiadanie i nauczanie do wszystkich narodów, pełni mocy Chrystusa, który rzekł do nich: ‘Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w Imię Moje’”

I jeszcze jeden fragment z Euzebiusza (Demonstratio Evangelica col. 240, str 136)

„Ponieważ On nie nakazał im „czynić uczniami wszystkie narody” ot tak po prostu, bez uprawomocnienia i kwalifikacji, ale z istotnym dodatkiem „w Jego imię” … Jest zatem rzeczą słuszną, że Jezus podkreślił moc ukrytą w Jego imieniu, ale zakrytą dla wielu, i  dlatego powiada do apostołów „Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody w imię moje„”.

Ci którzy uważają słowa z Mateusz za nieautentyczne zwracają również uwagę na to, że niektóre przekłady greckie Ewangelii Mateusza, które pochodzące sprzed IV wieku nie posiadają dwóch ostatnich rozdziałów, w tym rozdziału 28.  Możemy tu wspomnieć o tekście synaicko-syryjskim, który nie posiada tego zakończenia, a który kończy się na Mt 28:6. Podobnie brak jest fragmentu od Mt 28:15 aż do Mk 1:17 w greckim kodeksie „C” (Efrema).

Co ciekawe, Atanazy, Ojciec Kościoła z IV wieku, wielki zwolennik Trójcy, który  próbował dowodzić z Pisma Świętego jej istnienie,  nie powołał się na tekst z Mateusza 28:19! Dlaczego Atanazy nie wykorzystuje tego  fragmentu w swojej argumentacji. Fragmentu, który jest dzisiaj koronnym argumentem dla wielu zwolenników Boga w trzech osobach.?

Jakie jest nasze zdane odnośnie autentyczności tego fragmentu?

Nie kwestionujemy autentyczności tego fragmentu.  Zdaniem większości badaczy ten tekst jest oryginalny. Występuje on w większości kluczowych manuskryptów.

Pismo święte (co wykazaliśmy w treści tego wpisu), samo potrafi świetnie się bronić, przed próbami wprowadzania niebiblijnych dogmatów takich jak „Trójca Święta”.

Analizując fragment Mateusza 28:19 warto zadać sobie pytania:

 

  • Czy fragment zwraca uwagę na osobiste imiona osób wchodzących w skład Trójcy, czy raczej chodzi tu o podobny sens jak u Filemona werset 9 (KUL) „to jednak raczej proszę w imię miłości
  • Czy z kontekstu Mateusza 28:19 wynika, że Pan Jezus chciał objawić uczniom Boga w trzech osobach?
  • Czy z kontekstu Mateusza 28:19 wynika, że jest to formuła chrzcielna czy trynitarna?
  • Czy uczniowie Jezusa, w tym apostołowie chociaż raz ochrzcili kogoś mówiąc „Chrzczę cie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, czy raczej chrzcili w imię Jezusa Chrystusa?
Zapraszamy na stronę:
Nowe posty